Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/52
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.14.
Iktatószám:4679/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Jászberény Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:5100 Jászberény, Fürdő utca 3. hrsz.: 3908
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jászberény Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17182803
Postai cím: Lehel Vezér Tér 18.
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csiszár Bató Andrea
Telefon: +36 57505744
E-mail: batoa@jaszbereny.hu
Fax: +36 57505713
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://jaszbereny.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000121972019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000121972019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Malom Konferencia és Rendezvényközpont kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000121972019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001 azonosítószámú, „Malom Konferencia és Rendezvényközpont fejlesztése Jászberényben” című projekt kivitelezési munkáinak ellátására.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Gazdasági, műszaki, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat is figyelembe véve (garanciális igények, jótállás) egyaránt ésszerűtlen lenne, a beszerzés tárgyának műszaki egysége sem teszi lehetővé. Részletek a dokumentációban.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Malom Konferencia és Rendezvényközpont kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211350-7
További tárgyak:45212340-1
45212110-0
45112420-5
45223000-6
45261210-9
45261310-0
45261400-8
45262100-2
45262210-6
45262310-7
45262500-6
45262600-7
45300000-0
45310000-3
45316100-6
45330000-9
45331200-8
45312100-8
45312200-9
45421100-5
45421151-7
45430000-0
45440000-3
39100000-3
09331200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5100 Jászberény, Fürdő utca 3. hrsz.: 3908
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A fejlesztés során a meglévő épület átalakításával létrehozandó Malom Konferencia és Rendezvényközpont nettó alapterülete: 2597,7 m2 (földszint: 1152,81 m2, 1. emelet: 887,38 m2, 2. emelet: 557,51 m2). A játszótér alapterülete: 388,5 m2. A létesítményben melegítőkonyha is kialakításra kerül. A fejlesztés I. és II. üteme együttesen valósul meg, mindkettő a jelen beszerzés tárgyát képezi. A fejlesztés során létrehozandó főbb funkciók:
- kereskedelmi és szolgáltató tevékenység (üzlet, büfé),
- szabadidős/wellness és városi sport tevékenységek (mozgástermek, irodák, közös használatú helyiségek/épületrészek),
- konferencia és rendezvényközpont (konferenciaterem, rendezvénytermek, foglalkoztatók, tárolók, melegítőkonyha, közös használatú helyiségek/épületrészek).
A helyiségek listáját, méretét, tervezett befogadóképességét a kiadásra kerülő kivitelezési dokumentáció építészeti műszaki leírása részletesen tartalmazza.
A közbeszerzés mennyiségét a kivitelezési tervdokumentáció részét képező árazatlan költségvetések teljes körűen és részletesen tartalmazzák.
A jelen építési beruházás hatósági engedélyköteles, a jogerős építési engedély és a teljes engedélyezési dokumentáció az ajánlattételhez kiadásra kerül.
Nyertes ajánlattevő feladata a jogerős építési engedélyben foglaltak valamint a kivitelezési dokumentáció szerint megépült épület energetikai tanúsítványának elkészíttetése is. Az energetikai tanúsítvány költsége a nyertes ajánlattevőt terheli. Nyertes ajánlattevőnek mindent meg kell tennie az építési terület mellett található ingatlanok – pl.: Lehel Filmszínház, társasházak, közút, járda – biztonságos, zavartalan működése, megközelíthetősége érdekében a kivitelezés teljes ideje alatt. Mindennemű kár megtérítése, amely a kivitelezéssel összefüggésben más ingatlant érint, a nyertes ajánlattevőt terheli.
A sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök által elkészített és aláírt nyilatkozat kiállítása az akadálymentesítés megvalósulásáról, mely nyertes ajánlattevő feladatát képezi, annak költségével együtt. A nyilatkozatban szükséges kitérni arra is, amennyiben eltérés van a tervezetthez képest.
Nyertes ajánlattevő köteles gondoskodni 5 (öt) mérnöknapnyi tervezői művezetés megrendeléséről, annak költségével együtt.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 46.§ (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M.2.a) követelményre bemutatott szakember jogosultsághoz szükséges mértéken felüli többlettapasztalata magasépítési munkák helyszíni irányításában (hónap, legkedvezőtlenebb: 0, legkedvezőbb: 36) 10
2 3. M.2.c) követelményre bemutatott szakember jogosultsághoz szükséges mértéken felüli többlettapasztalata magasépítési munkák helyszíni irányításában (hónap, legkedvezőtlenebb: 0, legkedvezőbb: 36) 10
3 4. M.2.d) követelményre bemutatott szakember jogosultsághoz szükséges mértéken felüli többlettapasztalata magasépítési munkák helyszíni irányításában (hónap, legkedvezőtlenebb: 0, legkedvezőbb: 36) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001
II.2.13) További információ
A II.2.7) pontban közölt befejezési határidő (teljesítési véghatáridő) - mely a kivitelezési munkák sikeres műszaki átadás-átvétellel történő lezárására vonatkozik, nem beleértve a jótállás időtartamát - a szerződés hatálybalépésétől számított 13. hónap utolsó munkanapja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet] 17. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. és/vagy az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek nem kíván más szervezet(ek)/személy(ek) kapacitására (is) támaszkodva megfelelni.
A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot" említ, az alatt a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött (a benyújtott kérelem informatikai szempontú megfelelőségéről szóló) igazolást. A változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben részletezett jogintézmény (öntisztázás) biztosította lehetőségekre, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12-16. §-aiban foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ.1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő nincs bejegyezve az Irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9) és (11) bekezdései értelemszerűen irányadók.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlattevő - adott esetben a kapacitásszervezet vagy személy - előzetesen csak arról köteles nyilatkozni az ajánlatban, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Az SZ.1 pontban írt nyilatkozatot/igazolást csak az az ajánlattevő - adott esetben kapacitásszervezet vagy személy - köteles benyújtani, akit erre az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdése szerint felhívott.
SZ.1 A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (1) bek. a) pontja, valamint a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.) szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő előírja, hogy legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: Irányelv) XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. A nyilvántartásban szereplést ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (2) bekezdése szerint ellenőrzi, ezért a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő adja meg az ellenőrzéshez szükséges elektronikus elérési utat, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Kétség esetén az ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bek. szerint jár el.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlattevő - adott esetben a kapacitásszervezet vagy személy - előzetesen csak arról köteles nyilatkozni az ajánlatban, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. A P.1-P.2 pontban írt nyilatkozatot/igazolást csak az az ajánlattevő - adott esetben kapacitásszervezet vagy személy - köteles benyújtani, akit erre az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdése szerint felhívott.
P.1 A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő - ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét - csatolja saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatás részét a jelen felhívás feladását megelőző három üzleti év vonatkozásában.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a Céginformációs Szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozatának benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében, az előző három lezárt üzleti év adózott eredménye vonatkozásában.
Ha az ajánlattevő a fentiekben meghatározott irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgya szerinti árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a jelen felhívásban meghatározott értéket.
P.2 A Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő csatolja az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő a 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és köteles tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedés helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a meghatározott igazolási módok helyett.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján az adózott eredménye az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három üzleti év közül egynél több évben negatív volt.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdésében foglalt esetben ajánlatkérő akkor állapítja meg az ajánlattevő (közös ajánlattevő) P.1 pont szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmasságát, ha az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a 670 000 000 HUF-ot.
P.2 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el a 670 000 000 HUF-ot.
A P.2 alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a P.1 alkalmassági követelménynek elegendő, ha egyikük megfelel. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő „magasépítési kivitelezési tevékenység” alatt az általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, valamint elmozdítására irányuló építési-szerelési munkákat ért.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlattevő - adott esetben a kapacitásszervezet vagy személy - előzetesen csak arról köteles nyilatkozni az ajánlatban, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Az M.1-M.2 pontban írt nyilatkozatot/igazolást csak az az ajánlattevő - adott esetben kapacitásszervezet vagy személy - köteles benyújtani, akit erre az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdése szerint felhívott.
M.1 A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő ismertesse az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásait és csatolja azoknak a szerződést kötő másik fél által adott igazolásait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján. A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye (címe),
- a referenciával kapcsolatban felvilágosítást nyújtó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe,
- az építési beruházás tárgya és mennyisége olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés minden kétséget kizáróan megállapítható legyen,
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/naptól - év/hónap/napig),
- a teljesítés helye
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e (igen/nem).
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján kizárólag a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alkalmazandó.
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, az M.1 pontban foglaltaknak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő az M.1 pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
M.2 A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő igazolja alkalmasságát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Amennyiben az M.2 a)-d) pont szerinti szakember a meghatározott jogosultsággal már az ajánlattételkor rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség, képzettség tekintetében iskolai oklevél csatolása nem szükséges. Meg kell azonban adni a nyilvántartási számot és a jogosultság ellenőrzéséhez szükséges elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása, érvényessége ellenőrizhető.
Amennyiben az M.2 a)-d) pont szerinti szakember a meghatározott jogosultsággal az ajánlattételkor még nem rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez jogszabályban előírt végzettség, képzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat a saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal igazolandó.
Ha a szakmagyakorlási jogosultságot - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget, képzettséget és gyakorlatot az ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles ajánlattevő igazolni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a szerződést kötő másik fél által adott igazolás tartalma alapján megállapítható, hogy az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben nem rendelkezik összesen legalább nettó 1000 m2 alapterületű épület kivitelezésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával.
A referenciaérték több szerződéssel is igazolható.
Ajánlatkérő valamennyi referencia esetében kizárólag az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti, a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt referenciát fogad el.
M.2 Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet szerinti
a) legalább 1 fő MV-É (építési szakterület) vagy azzal egyenértékű vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel, végzettséggel és szakmai gyakorlattal bíró szakemberrel,
b) legalább 1 fő SZÉS6 (Építmények épületenergetikai szakértői részszakterület) vagy azzal egyenértékű vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel, végzettséggel és szakmai gyakorlattal bíró szakemberrel,
c) legalább 1 fő MV-ÉG (építménygépészeti szakterület) vagy azzal egyenértékű vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel, végzettséggel és szakmai gyakorlattal bíró szakemberrel
d) legalább 1 fő MV-ÉV (építményvillamossági szakterület) vagy azzal egyenértékű vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel, végzettséggel és szakmai gyakorlattal bíró szakemberrel.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
Az M.2 a)-d) pontokban előírt jogosultság meglétét, érvényességét - amennyiben azzal a bemutatott szakember már az ajánlattételkor rendelkezik - ajánlatkérő a Magyar Mérnöki Kamara adatbázisában ellenőrzi. A párhuzamos szakmai tapasztalatot ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe, a szakmai tapasztalat kezdő és befejező időpontját is év-hónap dimenzióban kérjük megadni.
Az M.1 és M.2 alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell továbbá az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében.
A Kbt. 65.§ (9) bekezdése alkalmazandó.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér:
Amennyiben a szerződés teljesítése – olyan okból, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős – késedelmet szenved, úgy a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5 %-a/nap mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni az ajánlatkérőnek, a késedelembe eséstől a tényleges teljesítésig terjedő időszakra, de legfeljebb 30 naptári napig. A késedelembe esést követő 30. nap után ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondási idő közbeiktatása nélkül felmondani vagy elállni attól, továbbá a teljesítés elmaradásából származó kárát a nyertes ajánlattevőtől követelni. A késedelmi kötbér kizárólag a véghatáridőre értelmezendő.
Hibás teljesítési kötbér:
Amennyiben a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevő - az ajánlatkérő vagy az ajánlatkérő megbízottjának, műszaki ellenőrének kifogása, észrevétele, vagy felhívása ellenére - a jelentéktelennek nem minősülő hibák kijavítását legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamán, az ajánlatkérő által előírt határidőig – olyan okból, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős – nem végzi el, úgy ajánlatkérőnek a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-a mértékű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. Jelentéktelennek a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibák minősülnek.
Meghiúsulási kötbér:
Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben a szerződés teljesítése – olyan okból, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős – meghiúsul, különösen, ha a nyertes ajánlattevő 30 napot meghaladó késedelembe esik. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-a. Meghiúsulási kötbér igénylése esetén a teljesítés nem követelhető.
Kellékszavatosság:
A nyertes ajánlattevő a vállalkozási szerződésben rögzített kivitelezési munkák, valamint az építési beruházás megvalósítása alkalmával beépítésre kerülő anyagok vonatkozásában a Ptk. 6:159. §-ában foglaltak, valamint a hatályban lévő releváns jogszabályok szerinti kellékszavatossággal tartozik.
Amennyiben a vállalkozási szerződésben rögzített kivitelezési munkák minősége a vállalkozási szerződésben foglalt előírásoknak, valamint a hatályban lévő építésügyi jogszabályok vonatkozó előírásainak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, úgy ajánlatkérő a Ptk. 6:159. § (2) bekezdésében foglaltak szerint választhat szavatossági igényei közül, így követelheti a munka kijavítását, vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti. Ez utóbbi esetben ajánlatkérő az elvégzett munka ellenértékét a minőségcsökkenés arányában határozhatja meg.
Jótállás:
A nyertes ajánlattevőt a műszaki átadás-átvételi eljárás - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat is figyelembe vevő - lezárását követően, az általa megvalósított létesítményekre és tartozékaira a Ptk. 6:171. §-ában foglaltak szerinti jótállási kötelezettség terheli, amelynek időtartama 24 hónap.
Jóteljesítési biztosíték:
Ajánlatkérő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő jóteljesítési biztosítékot köt ki.
A jóteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának időpontjában kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módok valamelyikén. A jóteljesítési biztosítéknak a jótállási időszak végéig kell érvényben lennie.
A biztosítékok határidőre történő nyújtásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint.
A szerződés biztosítékaival kapcsolatos részletes előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződést a TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001 azonosítószámú és „Malom Konferencia és Rendezvényközpont fejlesztése Jászberényben” című projekt számára biztosított vissza nem térítendő európai uniós támogatásból utófinanszírozással, szükség esetén egyéb forrásból történő kiegészítéssel kívánja finanszírozni. A támogatási rész támogatási intenzitása: 100,000000 %. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a projekt esetleges támogatásintenzitás-változása a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a vállalkozási szerződés módosítását nem igényli. A projekten belül az épületbontás, a játszótér, a konyhatechnológia kivitelezési munkarészek önerőből, ajánlatkérő saját forrásából kerülnek kifizetésre. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
Az ellenszolgáltatást az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének ajánlatkérő teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi - a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti - elismeréséről szóló igazolás kiadását követően, formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított számla alapján, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint, a nyertes ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesíti a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően - a Kbt. 135.§ (3) bekezdésére tekintettel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak szerint teljesíti.
Az ellenérték általános forgalmi adó tartalmát a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő fizeti meg (fordított ÁFA fizetés).
A Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a nyertes ajánlattevő a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 25 %-ának megfelelő mértékű előleget igényelhet, melyet ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglalt előírások figyelembe vételével legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. Az előleg teljes összegével a végszámlában kell elszámolni, ajánlatkérő lehetőséget biztosít azonban a nyertes ajánlattevő számára, hogy a felvett előleggel előbb elszámolhasson.
A teljesítés során - az esetleges előlegszámlán kívül - 3 db részszámla és a végszámla állítható ki, a következők szerint:
- 1. részszámla: a műszaki tartalom legalább 25%-ának teljesítésekor az ellenszolgáltatási összeg 25 %-ának megfelelő összegben,
- 2. részszámla: a műszaki tartalom legalább 50 %-ának teljesítésekor az ellenszolgáltatási összeg 25 %-ának megfelelő összegben,
- 3. részszámla: a műszaki tartalom legalább 75 %-ának teljesítésekor az ellenszolgáltatási összeg 25 %-ának megfelelő összegben,
- végszámla: a műszaki tartalom 100 %-ának teljesítésekor, a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárását követően az ellenszolgáltatási összeg 25 %-ának megfelelő összegben.
Késedelmes fizetés esetén nyertes ajánlattevő késedelmi kamat és behajtási költségátalány felszámítására jogosult. A késedelmi kamat mértéke – a Ptk. 6:155. § rendelkezéseire figyelemmel – a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke, a behajtási költségátalány összege 40 eurónak megfelelő forintösszeg. Ajánlatkérő a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, valamint az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme HUF.
A részletes finanszírozási feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével - a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140. §-ában foglalt előírások nem alkalmazandók.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/04/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/04/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (3)-(5) bekezdései irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Fedezethiány esetén ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja és előírja a teljesítéshez szükséges teljes ellenszolgáltatás rendelkezésre állását a szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is. [Kbt. 53.§ (5) és 135.§ (12) bek.]
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2 000 000 HUF
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10300002-10697900-49020014
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A Kbt. 54.§ (2) bekezdése szerint. Részletek a dokumentációban.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont [Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont] szerint értékeli az 1. részszempont esetében fordított, a 2-4. részszempontok esetében egyenes arányosítással.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő az eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) folytatja le a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) rendelkezéseinek megfelelően. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció – ha az EKRr-ből más nem következik – elektronikus úton, az EKR-ben történik. Az ajánlatot az EKR által biztosított űrlapok kivételével olvasható és nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani, a költségvetést *.xls, illetőleg *.xlsx formátumban is be kell nyújtani. Kérjük, hogy ajánlatukat a költségvetéssel együtt lehetőség szerint 1 db tömörített (*.zip) fájlban szíveskedjenek feltölteni az EKR-be a *.pdf és *.xls, illetőleg *.xlsx fájlok tömörítésével!
2. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében nyilatkozik, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők szerződés teljesítésére való - az ajánlattételi felhívás III.1.2) P.1-P.2 és III.1.3) M.1-M.2 pontjában meghatározott alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg, így ezen alkalmassági követelmények tekintetében a minősített ajánlattevőknek külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.
3. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 750 000 000 HUF/év és legalább 225 000 000 HUF/káresemény mértékű, minimálisan a műszaki átadás-átvételi eljárás - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat is figyelembe vevő - lezárásának időpontjáig terjedő időtartamú építés- és szerelési (C.A.R. típusú vagy azzal egyenértékű) biztosítást kötni vagy meglévő ilyen biztosítását kiterjeszteni a vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési helyszínre.
4. Ajánlatkérő szerződéses feltételként írja elő, hogy a nyertes ajánlattevőnek kötelező bevonnia a teljesítésbe 6 fő helyi hátrányos helyzetű munkavállalót. A helyi minőséget, továbbá a hátrányos helyzet és a munkaviszony fennállását legkésőbb a szerződéskötéskor igazolni kell a dokumentációban előírt módon. Az igazolások a szerződés mellékletét képezik.
5. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját, azaz eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
6. Ajánlatkérő biztosítja a helyszíni bejárás lehetőségét. Ajánlatkérő a helyszíni bejárás során konzultációra nem biztosít lehetőséget, kiegészítő tájékoztatást nem nyújt. A helyszíni bejárás elsődlegesen arra szolgál, hogy ajánlattevők fel tudják mérni az építési helyszín megközelíthetőségével kapcsolatos adottságokat. Ajánlattevők a helyszíni bejárás során szerzett tapasztalatok alapján írásban kiegészítő tájékoztatás-kéréssel fordulhatnak az ajánlatkérőhöz. A helyszíni bejárás időpontja: az ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételétől számított 7. munkanap 10:00 órai kezdettel, találkozó helye: 5100 Jászberény, Fürdő u. 3. szám alatti Malom épület előtt, a helyszín megközelítésével kapcsolatban szükség esetén Csiszár-Bató Andrea ad felvilágosítást a +36/56-505-744 telefonszámon.
7. A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem teszi lehetővé a magyar helyett más nyelv használatát.
8. Irányadó idő: aktuális magyarországi idő.
9. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Szabó Zsolt (lajstromszám: 00824).
További információk a dokumentációban és a szerződéstervezetben.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/03/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges