Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:484/2019
CPV Kód:90641000-2
Ajánlatkérő:Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Békéscsaba
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PETROMIX HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Szent István tér 7.
Város/Község: Békéscsaba
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bende-Engelhardt Judit
Telefon: +36 66523800-3862
E-mail: bende@bekescsaba.hu
Fax: +36 66523872
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.bekescsaba.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: PETROMIX HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: József utca 16.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1184
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail: petromix.hungary.kft@gmail.com
Fax: +36 66247212
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Békéscsaba város területén zárt csapadékvíz-csatornák üzemeltetése vállalkozási szerződés keretében
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 16
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Békéscsaba
NUTS-kód HU332
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Békéscsaba közigazgatási területén lévő 112 km zárt csatorna tisztítási és hibajavítási munkák elvégzése.
Csatornatisztítás:
Elvégzendő az ellátandó területre eső zárt csatornák tisztítása a vállalkozó által meghatározott és az önkormányzat részére a tárgyévet megelőző év december 15-ig átadott éves műszaki ütemterv alapján úgy, hogy a munkavégzés március 15-e és november 15-e között arányosan és folyamatosan történjen.
Belvíz védekezés esetén az önkormányzat ettől eltérő munkavégzést is elrendelhet. A védekezés idején végzett tisztítási és egyéb munkák az évi rendes munkavégzési keret terhére is elrendelhetők, de vállalkozó külön díjazás ellenében, annál nagyobb volumenű munkákat is köteles elvégezni. A védekezés ideje alatt vállalkozó köteles a munkákat azok sürgősségének megfelelően - évszakra, napszakra és bármely munkaszüneti napra való tekintet nélkül - elvégezni.
Vállalkozó a csapadékelvezető rendszerbe került szennyeződés lokalizációjában, felszámolásában soron kívül külön díjazásért közreműködni köteles.
A tisztítási munkák oly módon végzendők, hogy a csatorna műszaki állapotának megfelelően biztosítsa a csapadékvíz zavartalan levezetését.
A szerződés keretösszegének meghatározásához és az ajánlatok összehasonlításához évente 22,6 km csatornahálózat tisztításával kell számolni, figyelemmel az átmérők szerinti alábbi arányokra és a feliszapolódás mértékére:
= < NA 200 mm átmérőjű csatornák: 3380 fm
NA 300 mm átmérőjű csatornák: 9120 fm
NA 400 mm átmérőjű csatornák: 5070 fm
NA 500 mm átmérőjű csatornák: 2250 fm
NA 600 mm átmérőjű csatornák: 2030 fm
= > NA 800 mm átmérőjű csatornák: 670 fm
= > Rácsos folyókák: 100 fm
A feltáró jellegű kézi munkavégzés idejére Szippantó, WOMA gépköltség nem számolható fel. A fm-es egységártól eltérő munkavégzést a naplóban meg kell indokolni.
A hibaelhárítási munkákat egész évben el kell végezni, míg november 16-a és március 16-a között elsősorban belvízelhárítási jellegű munkák végzésére kerül sor, de az időjárás függvényében egyéb tisztítási munkák is elrendelhetők.
A tisztítás keretében elvégzendő a csatornákból, az aknákból és víznyelőkből az iszap, az egyéb idegen anyag eltávolítása és annak a kismegyeri hulladékkezelő műben történő elhelyezése.
A megrendelő elrendelheti a csatornák mechanikai úton (u.n. macizással, és győkérvágással) történő tisztítását is.
A tisztítási munkák körébe tartozik az Andrássy úti sétáló utcában - a Szent István tér és a Mednyánszky utca közötti szakasz - valamint a Korzó téren levő vízelvezető rácsos folyókák tisztítása is, melyet április 1.- október 31-e közötti időszakban időszakonként ki kell tisztítani.
Karbantartási munkák
Aknák, aknafedlapok, víznyelőrácsok javítása és szükség szerinti pótlása, cseréje.
Csatorna meghibásodások javítása, kisebb - a működés érdekében gyorsan elvégzendő - csatornaépítések, átépítések.
A hiba helyének meghatározása szükség szerint kamerázással kell történjen. A munkák elszámolása a műszaki ellenőr által igazolt, felmérési naplóban rögzített tényleges munkavégzés és mennyiségi adatok alapján történik.
Az alábbi mennyiségi adatok figyelembe vételével kell megadni az ajánlatot:
Víznyelő akna elhelyezése (32 x 32 cm méretű): 15 db
Víznyelő akna elhelyezése (48 x 48 cm méretű): 10 db
Aknafedlap elhelyezése:
- nehéz fedlap útburkolatban: 20 db
- könnyű fedlap zöldterületen: 5 db
Az üzemeltetéssel kapcsolatos követelmények
Bejelentés vagy egyéb módon felderített elzáródások megszüntetését három napon belül meg kell oldani.
Rendkívüli, sürgősségi hibaelhárítás 24 órán belül elvégzendő azzal a feltétellel, hogy vállalkozó a hiba bejelentése után azonnal köteles elhárítani a balesetveszélyt akár ideiglenes megoldással is.
A fenntartási munkák körét meghaladó, de a biztonságos vízelvezetést akadályozó hibákról az önkormányzat tájékoztatása és egyeztetés szükséges.
Vállalkozó köteles kapcsolatot tartani és a fenntartási munkák végzését összehangolni az árkok valamint az átemelők üzemeltetést végző szervezettel illetve a közutak üzemeltetőjével.
Vállalkozó a végzett munkáról köteles építési naplót vezetni, melyben fel kell tüntetni az aznap elvégzett munka helyét, mennyiségét, feliszapolódás mértékét, az alkalmazott létszám és gépóra adatokat, az elszállított iszap mennyiségét valamint az egyéb körülményeket (a csatorna állapotával kapcsolatos tapasztalatokat).
Vállalkozó köteles tudomásul venni, hogy:
A karbantartási munkák csak az önkormányzattal történő egyeztetés alapján végezhetők, kivételt képeznek az azonnali baleset-elhárítást igénylő munkák.
Az elvégzendő munkák nagyságrendjét az önkormányzat rendelkezésére álló fedezet évente eltérően befolyásolja. A különböző feladatok arányát a megrendelő szükség szerint változtathatja
Ellenőrzési feladatok:
A zárt csapadékvíz elvezető csatorna szerelvényeinek (aknák, víznyelők) ütemterv szerinti éves ellenőrzése a balesetveszély megelőzésére.
A zárt csapadékvíz elvezető csatornarendszer állapot felmérését évente 20 km-hosszon kell elvégezni. A felmérés során rögzíteni kell a csatornák vonatkozásában a csőanyag, az illesztések, az átjárhatóság és a telítettség állapotát. A tisztító és víznyelő aknák vonatkozásában a fedlap, a szűkítő/vb. lemez, a csatorna fal, a becsatlakozások, a künet állapotát. A vizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben összegezni kell a vizsgálat megállapításait.
A tisztítás körében elvégzendő a csapadék csatorna-hálózat ütemezett tisztítási munkái a csatorna-hálózat évi 20%-a mértékében, az észlelt és bejelentett dugulások kitisztítása.
A hibajavítási munkák körében elvégzendő az észlelt és bejelentett akna, víznyelő akna, csatorna meghibásodások (beszakadások) javítása.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90641000-2
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 32828664 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2016/01/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2019/12/31 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 18118 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/09/23 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 27801 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016/01/04 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti szerződés 2. pontja:
Éves vállalkozói díj nettó 8.207.166,- Ft + 2.2.15.935,- Ft áfa = bruttó 10.423.101,- Ft.
Éves vállalkozói díj bontása:
Zárt csatornák tisztításának díja nettó 6.163.207,- Ft + 1.664.066,- Ft áfa, azaz bruttó 7.827.273,- Ft.
Zárt csatornák karbantartási díja nettó 2.043.959,- Ft + 551.869,- Ft áfa, azaz bruttó 2.595.828,- Ft.
1. sz. módosítás:
Éves vállalkozói díj 2017-ben: nettó 8.256.409,- Ft + 2.229.230,- Ft áfa, azaz bruttó 10.485.639,- Ft.
Éves vállalkozói díj bontása:
Zárt csatornák tisztításának díja nettó 6.200.186,- Ft + 1.674.050,- Ft áfa, azaz bruttó 7.874.237,- Ft.
Zárt csatornák karbantartási díja nettó 2.056.223,- Ft + 555.180,- Ft áfa, azaz bruttó 2.611.403,- Ft.
A szerződés módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.
2. sz. módosítás:
Éves vállalkozói díj 2018-ban: nettó 8.479.332,- Ft + 2.289.420,- Ft áfa, azaz bruttó 10.768.752,- Ft.
Éves vállalkozói díj bontása:
Zárt csatornák tisztításának díja nettó 6.367.591,- Ft + 1.719.250,- Ft áfa, azaz bruttó 8.086.841,- Ft.
Zárt csatornák karbantartási díja nettó 2.111.741,- Ft + 570.170,- Ft áfa, azaz bruttó 2.681.911,- Ft.
3. sz. módosítás:
Éves vállalkozói díj 2019-ban: nettó 8.784588,- Ft + 2.371839,- Ft áfa, azaz bruttó 11.156.427,- Ft.
Éves vállalkozói díj bontása:
Zárt csatornák tisztításának díja nettó 6.596.824,- Ft + 1.781.142,- Ft áfa, azaz bruttó 8.377.966,- Ft.
Zárt csatornák karbantartási díja nettó 2.187.764,- Ft + 590.696,- Ft áfa, azaz bruttó 2.778.460,- Ft.
A szerződés módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Az eredeti szerződés 3. pontjában a Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozói díjat évente minden év január 1. napjával módosítják. A vállalkozó díj módosításának mértéke a KSH által közzétett, a tárgyévet megelőző október 1. és a tárgyév szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó éves fogyasztó árindexhez igazodik. A fogyasztói árindex 103,6 %, azaz a fogyasztói árváltozás 3,6%.
Ajánlatkérő a szerződésmódosítás során figyelembe vette a Kbt.141. §-ban foglaltakat.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2018/12/21 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Egyetért a hirdetményben foglaltakkal.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2019/01/08 (év/hó/nap)