Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/73
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.15.
Iktatószám:4921/2019
CPV Kód:34114110-3
Ajánlatkérő:Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Profile Vehicles Oy Magyarországi Fióktelepe
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bek. c) pont költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28937120
Postai cím: Róbert Károly Körút 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobrovolszki Mónika
Telefon: +36 14651800
E-mail: dobrovolszki.monika@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bek. c) pont költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Sebesült szállító B típusú mentőgépjármű
Hivatkozási szám: EKR000427472018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34114110-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A kiegészítő közbeszerzési dokumentumban(KKD) meghatározott műszaki specifikációknak
megfelelő mentőgépjárművek ajánlatkérő(AK) általi megvásárlása részajánlattétel lehetőségének kizárásával. Kizárólag új termék ajánlható meg, melynek meg kell felelnie a hatályos 5/1990.(IV.12.)
KÖHÉM, a 6/1990.(IV.12.)KÖHÉM és a Magyarországon mindenkor érvényben lévő egyéb ide
vonatkozó rendeletek, szabványok előírásainak. A jármű és felszerelése valamennyi, részletesen
nem megadott paraméter és egyéb feltételek tekintetében feleljen meg az MSZ EN1789:2007
szabv.ban foglaltaknak. Végső formában feleljen meg a mentésről szóló 5/2006.(II.7)EüM és a
betegszállításról szóló19/1998.(VI.3.)NM r.ben előírt szükséges minimum feltételeknek. Az ajánlati
árnak tartalmaznia kell a beüzemelés, forgalomba helyezés és átadás-átvétel költségeit egyaránt, így nyertes
ajánlattevőnek kell végrehajtania a gépjármű első forgalomba helyezését AK közreműködésével.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 561690000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Sebesült szállító "B" típusú mentőgépjármű
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34114110-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
1183 Budapest, Tünde u. hrsz. 0137664
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
18 darab – ajánlatkérő által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő –
mentőgépjármű ajánlatkérő általi megvásárlása.
1. A szállítandó gépjárművek feleljenek meg a hatályos 5/1990.(IV.12.)KÖHÉM, a 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM és a Magyarországon mindenkor érvényben lévő egyéb ide vonatkozó rendeletek, szabványok előírásainak.
2. A jármű és felszerelése valamennyi, részletesen nem megadott paraméter és egyéb feltételek tekintetében feleljen meg az MSZ EN 1789 szabványban foglaltaknak azon belül a szabvány által meghatározott „type B típusú közúti mentőjárműre vonatkozó előírásoknak.
3. Végső formában megfelel a mentésről szóló 5/2006. (II.7) EüM rendeletben előírt, rohamkocsi minősítéshez szükséges minimum feltételeknek.
4. A szállítandó gépjárművek az európai út- és átlagos meteorológiai viszonyok között az év- és napszaktól, illetve időjárási szélsőségektől (hó, jég, dér) függetlenül alkalmazhatók az alábbi paraméterek mellett: - a környezeti levegő hőmérséklete: 243 K-től (-30C) 313 K-ig (+40C); - a levegő relatív páratartalmának középértéke: 94% (298K (+25C) hőmérséklet mellett); - a levegő közepes portartalma: 1,5 g/m; - szélsebesség legfeljebb: 20m/s; - az eső intenzitása legfeljebb: 180 mm/h (5 perc időtartam alatt); - a tengerszint feletti 2000 m magasságnak megfelelően csökkent légnyomás esetén.
Kizárólag új termék ajánlható meg, melynek meg kell felelnie a hatályos 5/1990.(IV.12.)KÖHÉM, a 6/1990.(IV.12.)KÖHÉM és a Magyarországon mindenkor érvényben lévő egyéb ide vonatkozó rendeletek, szabványok előírásainak. A jármű és felszerelése valamennyi, részletesen nem megadott paraméter és egyéb feltételek tekintetében feleljen meg az MSZ EN 1789:2007 szabványban foglaltaknak. Végső formában feleljen meg a mentésről szóló 5/2006. (II.7) EüM és a betegszállításról szóló 19/1998. (VI.3.) NM rendeletben előírt szükséges minimum feltételeknek.
Az ajánlati árnak továbbá tartalmaznia kell a beüzemelés, forgalomba helyezés és átadás-átvétel költségeit egyaránt, így nyertes ajánlattevőnek kell végrehajtania a gépjármű első forgalomba helyezését ajánlatkérő közreműködésével. Forgalmi rendszámot és a forgalomba helyezéshez szükséges okmányokat az MH ARB biztosítja, a gépjármű forgalmi engedélyébe a tulajdonosként ajánlatkérőt kell bejegyezni. Nyertes ajánlattevőnek legalább 36 hónap teljes körű jótállást (garanciát) kell vállalnia az átadás átvételtől számítottan.
Átadás átvételnek a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés alapján megküldött egyedi megrendeléstől számított 250 naptári napon belül végre kell hajtani. Ajánlatkérő a szerződés alapján 2019. évben tervezetten (a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül) 10 darab, 2020. évben tervezetten 8 darab termék megrendelését küldi ki. Ajánlatkérő által, a megrendelés darabszámáról és megküldésének idejéről szóló előző mondata kizárólag tájékoztató jellegű. Ajánlatkérő fenntartja a jogot a fentiektől eltérő időben, számban történő megrendelésre. Ajánlatkérő ugyanakkor kötelezettséget vállal a 18 darab termék (teljes mennyiség) szerződés hatálya alatti lehívására.
AK felhívja AT figyelmét, hogy az ajánlatnak tartalmaznia kell AT szakmai ajánlatát. A szakmai ajánlatot a KKD-ban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK a II.2.7) pontot az alábbiak szerint értelmezi: AK által meghatározott kezdő időpont az eljárás időigénye függvényében változhat, azonban a befejezés időpontja fix, azon módosítani nem lehet. AK a feladás érdekében töltötte ki. A II.2.7) pontban megjelölt kezdő dátumot. A szerződés alapján egyedi megrendelést követő 250 naptári napon belül átadás-átvételt végre kell hajtani.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 221 - 505374
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Sebesült szállító "B" típusú mentőgépjármű
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Profile Vehicles Oy Magyarországi Fióktelepe
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12284214
Postai cím: Szabadság Út 56/A
Város: Kistarcsa
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2143
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo@profilevehicles.com
Telefon: +36 703355555
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 561690000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM. rendelet 18. § - ban meghatározott információk:
a) -
b) lásd. V.2.3. pont.
c) Egy ajánlattevő volt.
d) -
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)