Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:4976/2019
CPV Kód:38341000-7
Ajánlatkérő:Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet
Teljesítés helye:HU321;HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:tudományos kutatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64944126
Postai cím: Bem Tér 18/C.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Dombrádi Zsolt
Telefon: +36 52509200
E-mail: dombradi.zsolt@atomki.mta.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomki.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: tudományos kutatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egzotikus magfolyamatok kutatási berendezései
Hivatkozási szám: EKR001090822018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38341000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Egzotikus magfolyamatok kutatásához használt berendezések beszerzése”
tárgyában indult eljárásban eszközök és egy rendszer beszerzésére adásvételi szerződés keretében kerül sor azzal, hogy részenként külön-külön is, de egy pályázó több részre is nyújthat be pályázatot:
1.rész: „Három kristályt tartalmazó AGATA detektor gyártása és szállítása”
2.rész: „AGATA detektorhoz tartozó kriosztát gyártása és szállítása”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Három kristályt tartalmazó AGATA detektor
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38341000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: MTA Atommagkutató Intézet (4026 Debrecen, Bem tér 18/c)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: „Három kristályt tartalmazó AGATA detektor gyártása és szállítása”
- 1 db 3 nagytisztaságú germánium (HPGe) kristályból álló szegmentált AGATA detektor.
A fenti áru a külföldi használata során az európai AGATA együttműködés által üzemeltetett AGATA detektorrendszer részeként fog mérésekben részt venni. Ezért a detektornak az AGATA detektorrendszerbe integrálhatónak kell lennie. A beszerzendő detektornak az AGATA detektorrendszerrel való kompatibilitás miatt pontosan 3 nagytisztaságú n-típusú germánium detektorból (HPGe) kell állnia, a szennyezési koncentráció 0.3 and 1.8x1010/cm3 közötti érték legyen. A három, enyhén különböző alakú detektor fél-koaxiális elrendezésben, közös kriosztátban helyezkedjen el. Mindegyik kristály piramis formájú kell, hogy legyen: az előlap szabálytalan hatszöget, míg az ellentétes oldal (hátlap) hengert formázzon. A kristályok méretei: hossz: 90 (+0.6 - 1.4) mm, hátsó átmérő: 80 (+0.6 – 0.6) mm, a kristály központi ürege: 10 mm névleges átmérő, mely az előlap felől 13 mm névleges átmérőre bővül. A detektorok pontosan 36 részre kell, hogy legyenek szegmentálva (6 hosszirányú és 5 kereszt irányú osztás). A hosszirányú osztások a keskenyedő oldallapok középvonalán helyezkedjenek el. Az kereszt irányú osztások a detektort a tengelye mentén 8 ± 1 mm, 13 ± 1 mm, 15 ± 1 mm, 18 ± 1 mm, 18 ± 1 mm és 18 ± 1 mm vastag szeletekre bontsák, úgy, hogy a legkeskenyebb rész a kristály hatszögű vége felé essen. A külső csatlakozó osztáshézag névleges szélessége 0.5 ± 0.05 mm legyen. Követelmény, hogy mindegyik kristály vákuum-biztos kapszulában legyen elhelyezve. A detektorok anyagának, méretének, alakjának, szegmentációjának, műkődési jellemzőinek, a vákuumzárt kapszulának mindenben meg kell felelnie az AGATA kollaboráció által előírt feltételeknek az AGATA detektorrendszerbe való integrálhatóság miatt.
Teljesítésnek az számít, ha az eszközt a vállalási határidőre a nyertes Ajánlattevő leszállítja az Ajánlatkérő telephelyére. Az eszköz összeszerelése és tesztelése nem képezi a nyertes ajánlattevő feladatát. Ezt követően a minőségellenőrzést végző laboratóriumi bevizsgálás során a nyertes ajánlattevőt együttműködési kötelezettség terheli a sikeres teszt érdekében.
A berendezésnek minden olyan részegységet tartalmaznia kell, amely szükséges a fentebb leírt, valamint a műszaki leírásban részletezett valamennyi funkció és követelmény teljesítéséhez.
Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag új, első üzembe helyezésű eszköz/gép/berendezés ajánlható meg.
A dokumentációban lévő műszaki leírás tartalmazza az árukkal szemben támasztott részletes követelményeket.
Jótállás kezdő időpontja: a leszállítás és a vevő általi átvétel napja. A jótállás minimális időtartama 12 hónap, az e feletti megajánlást Ajánlatkérő értékeli.
Számlázás: Az Ajánlatkérő az 1. rész tekintetében az áru szállítására figyelemmel a teljes ellenérték 100%-át kifizeti a végszámla ellenében.
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban fel kell tüntetni az árú konkrét típus megjelölését és a származási helyét. Az ajánlattétel során felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljes körű jótállás időtartama (hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP -2.3.3-15-2016-00034 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
Az ajánlatokat magyar forintban (HUF) kell megadni. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány elve alapján /1. résszempont egyenes arányosítás, 2. résszempont fordított arányosítás/ értékeli a dokumentációban részletezettek szerint. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

II.2.1)
Elnevezés: AGATA detektorhoz tartozó kriosztát
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38340000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: MTA Atommagkutató Intézet (4026 Debrecen, Bem tér 18/c)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
- 1 db, három kristályból álló AGATA detektorhoz való kriosztát.
A fenti árú kifejezetten az AGATA kollaboráció által működtetett AGATA gamma-spektrométerhez tartozó detektorok működését biztosító aszimmetrikus hármas kriosztát. Felépítésének és technikai részleteinek meg kell felelnie az AGATA Infrastruktúra és Detektor csoport specifikációinak. A kriosztátnak magába kell foglalnia a három eltérő alakú, kapszulába zárt, 36 részben szegmentált Ge detektort és biztosítania kell a működésüket. A detektoregységek aszimmetrikus hexagonális alakja az AGATA kollaboráció által meghatározott. A zárófedél anyaga: AlMg3 vagy más, azonos fizikai tulajdonságokkal bíró alumínium ötvözet legyen, detektor lapos felületének területén levő zárófedél vastagsága: 1.0 ± 0.1 mm, az elülső falának vastagsága: 1.5 ± 0.1 mm. A detektorok lapos felülete és az elülső zárófedél megfelelő belső felülete közötti távolság: < 2.0 mm legyen. ét detektor szomszédos lapos felülete közötti távolság: < 0.5 mm lehet. A kriosztátnak biztosítania kell a detektorok folyékony nitrogénnel történő hűtését és az összesen 111 szobahőmérsékletű előerősítőkkel való üzemelését: 3 x 36 előerősítőt a detektorszegmensekből érkező jelek és 3 előerősítőt a központi jelek kiolvasására.
A beszerzés keretén belül az Ajánlattevőnek szállítania kell a kriosztát hardverjét, a 111 db. előerősítőhöz szükséges teljes hűtött és szobahőmérsékletű elektronikát. Teljesítésnek az számít, ha az üres kriosztát a vállalási határidőre a nyertes Ajánlattevő leszállítja az Ajánlatkérő telephelyére.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a közbeszerzés 1. részében beszerzett három AGATA detektor-kapszula beszerelése a kriosztátba és az egész rendszer tesztelése. A tesztelés során a következő értékeket kell mérni a teljes detektorra és a szegmensekre egyenként: FWHM értéket 1330 keV-nél (60Co forrással), FWHM értéket 122 keV energiánál (57Co forrással) vagy 60 keV energiánál (241Am forrással), a csúcsalakot jellemző FWTM / FWHM arányt a teljes detektorra. A tesztet a teljes detektor illetve a detektor szegmensei elé elhelyezett forrással, legfeljebb 1000 cps másodpercenkénti beütésszám értékkel és 6 ms-os Gauss alakformáló időfaktor beállítás mellett kell végezni. Az elvárt értékek a teljes detektorra a következők: FWHM 1330 keV energiánál: ≤ 2.35 keV, FWHM 60 keV vagy 122 keV energiánál: ≤ 1.35 keV, FWTM / FWHM arány: ≤ 2.0. Az elvárt értékek a szegmensekre a következők: FWHM 1330 keV energiánál: ≤ 2.30 keV, átlagérték: ≤ 2.15 keV, FWHM 60 keV vagy 122 keV energiánál: ≤ 1.30 keV, átlagérték: ≤ 1.20 keV. A szállítást követően az Ajánlatkérő biztosítja a Nyertes Ajánlattevőnek egy kijelölt akkreditált AGATA laboratóriumban a közbeszerzés 1. részében beszerzett három AGATA detektor-kapszula (Piros, Zöld és Kék típusú) beszerelését a kriosztátba és az egész rendszer tesztelését a szállítást követő 3 hónapon belül.
A műszaki specifikációt a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag új, első üzembe helyezésű eszköz/gép/berendezés ajánlható meg.
A dokumentációban lévő műszaki leírás tartalmazza az árukkal szemben támasztott részletes követelményeket.
Az Ajánlatkérő a szállítására figyelemmel a teljes ellenérték 80 %-t kifizeti résszámla ellenében, míg a fennmaradó 20 %-ot a sikeres teszt eredményére figyelemmel fizeti meg végszámla ellenében, a sikeres teszt igazolására és felek közözött átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására figyelmemmel kiállított teljesítési igazolás keltétől számítottan.
Jótállás kezdő időpontja: a sikeres tesztre tekintettel kiállított igazolás kelte. A jótállás minimális időtartama 12 hónap, az e feletti megajánlást Ajánlatkérő értékeli. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban fel kell tüntetni az árú konkrét típus megjelölését és a származási helyét. Az ajánlattétel során felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljes körű jótállás időtartama (hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016- 00034 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
Az ajánlatokat magyar forintban (HUF) kell megadni. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány elve alapján /1. résszempont egyenes arányosítás, 2. résszempont fordított arányosítás/ értékeli a dokumentációban részletezettek szerint. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 247 - 567922
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Három kristályt tartalmazó AGATA detektor
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 024192 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: AGATA detektorhoz tartozó kriosztát
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 567922 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül ajánltkérő meghozta az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, mert az eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a – a Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
Az eredménytelenség oka mindkét rész tekintetében a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja, vagyis az eljárás során az Ajánlattevők által benyújtott valamennyi ajánlati ár meghaladja az Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezetet.
Az eljárásban az alábbi ajánlatok érkeztek be:
A közbeszerzés 1. része tekintetében:
Canberra-Packard Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1118 Budapest Pannonhalmi Út 35/a. Adószám: 10925832243)
Egyösszegű nettó ajánlati ár 221 327 000
Teljes körű jótállás időtartama (hónap) 12
Az ajánlatkérő a bontás során azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 180.856.155,- HUF
A közbeszerzés 2. része tekintetében:
Canberra-Packard Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1118 Budapest Pannonhalmi Út 35/a. Adószám: 10925832243)
Egyösszegű nettó ajánlati ár 48 613 000
Teljes körű jótállás időtartama (hónap) 12
Az ajánlatkérő a bontás során azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg 34.485.444,- HUF
Az eljárás során környezetvédelmi vagy szociális szempontok nem kerültek figyelembe vételre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)