Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:0509/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:KAROSINVEST Idegenforgalmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KAROSINVEST Idegenforgalmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23752544
Postai cím: Alma Utca 1.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Üsztöke Botond Béla
Telefon: +36 308221717
E-mail: botond.usztoke@karos-spa.hu
Fax: +36 93542501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://karos-spa.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://karos-spa.hu/
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hotel KAROS SPA szobafelújítás
Hivatkozási szám: EKR000998732018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
126 db szoba, valamint az előterek és a folyosók felújítása a Hotel KAROS SPA-ban, mely az alábbi munkákat foglalja magában:
összesen nettó 3.683 m2 felújítandó alapterületen elvégzendő komplett szobákat érintő felújítás,
szakáganként a következők szerint:
villanyszerelés, 12.064 m2 festés/tapétázás, gépészeti munkák, 704.8 m2 gipszkartonozás, 3.683 m2 melegburkolás és komplett asztalosipari bútorzat csere. A szobákhoz kapcsolódóan a hozzájuk tartozó folyosó szakaszok is felújításra kerülnek. A feladat részletes leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22346 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2019/01/11
Helyesen:
2019/01/18
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/01/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/01/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1.AK jelen közbesz. eljárást EKR rendszerben bonyolítja le, így a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR.r.) rendelkezései alkalmazandóak.
2.Közbesz. eljárás során a kommunikáció az EKR.r. előírásai szerint történik. Az eljárásban való ajánlattétel feltétele, hogy AT az EKR.r. 6.§(6)-(8) szerint regisztráltassa magát az EKR rendszerben. Az EKR működtetését a 27/2017.(XI.6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
3.Ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (EKR.r. 10. § (1)-(3).
4.Az értékelési szempont szerinti megajánlást az EKR.r. 11.§(1)bek. szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ATnek az ajánlat részeként kitölteni.
5.ATnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) foglaltak szerint.
6.Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt.35.§-ában foglalt feltételeknek. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell az EKR.r. 13.§(3)bek.szerinti meghatalmazást.
7.A 321/2015.(X.30.)Korm.r. 13. §-a értelmében az AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha az AT vonatkozásában nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás, akkor erről nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges az ajánlatba.
8.ATnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 25. § (3)–(4) bek. vonatkozásában.
9.ATnek ajánlatában - szakmai ajánlatként - csatolni kell az AT cégszerű aláírásával ellátott részletes árajánlatot (árazott költségvetést).
10.Ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az AT, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nevében aláíró személy vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot részletesen lsd. Közbeszerzési Dokumentumok.
11.Hiánypótlás a Kbt. 71. § szerint. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
12.Jelen felhívásban az ATnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását AK a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében: III.1.3) pont.
13.Eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, így az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.
14.Eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.
15.AK a Kbt.75.§(6)bek. alapján jelen eljárásban alkalmazza a 75.§(2)bek.e) pontját.
16.AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bek.ben foglaltakat.
17.AK a Kbt.45.§(1)bek. alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig, 10-15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 10-14 óráig terjedő időintervallum.
18.AK az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás megküldésének napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra.
19.Amennyiben az AT a Kbt. 69.§(11)bek.e szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását benyújtani.
Helyesen:
1.AK jelen közbesz. eljárást EKR rendszerben bonyolítja le, így a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR.r.) rendelkezései alkalmazandóak.
2.Közbesz. eljárás során a kommunikáció az EKR.r. előírásai szerint történik. Az eljárásban való ajánlattétel feltétele, hogy AT az EKR.r. 6.§(6)-(8) szerint regisztráltassa magát az EKR rendszerben. Az EKR működtetését a 27/2017.(XI.6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
3.Ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (EKR.r. 10. § (1)-(3).
4.Az értékelési szempont szerinti megajánlást az EKR.r. 11.§(1)bek. szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ATnek az ajánlat részeként kitölteni.
5.ATnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) foglaltak szerint.
6.Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt.35.§-ában foglalt feltételeknek. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell az EKR.r. 13.§(3)bek.szerinti meghatalmazást.
7.A 321/2015.(X.30.)Korm.r. 13. §-a értelmében az AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha az AT vonatkozásában nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás, akkor erről nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges az ajánlatba.
8.ATnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 25. § (3)–(4) bek. vonatkozásában.
9.ATnek ajánlatában - szakmai ajánlatként - csatolni kell az AT cégszerű aláírásával ellátott részletes árajánlatot (árazott költségvetést).
10.Ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az AT, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nevében aláíró személy vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot részletesen lsd. Közbeszerzési Dokumentumok.
11.Hiánypótlás a Kbt. 71. § szerint. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
12.Jelen felhívásban az ATnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását AK a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében: III.1.3) pont.
13.Eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, így az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.
14.Eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.
15.AK a Kbt.75.§(6)bek. alapján jelen eljárásban nem alkalmazza a 75.§(2)bek.e) pontját.
16.AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bek.ben foglaltakat.
17.AK a Kbt.45.§(1)bek. alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig, 10-15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 10-14 óráig terjedő időintervallum.
18.AK az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás megküldésének napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra.
19.Amennyiben az AT a Kbt. 69.§(11)bek.e szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását benyújtani.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/01/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/01/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben