Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:518/2019
CPV Kód:72212311-2
Ajánlatkérő:Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DMS ONE Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK00149
Postai cím: Váci út 45/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Stratégiai beszerzési csoport
Telefon: +36 14368202
E-mail: kozbeszerzes@nemzetiutdij.hu
Fax: +36 14368370
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetiutdij.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nemzetiutdij.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ultimate PE 3.1 Iktató Szakrendszer továbbfejlesztése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72212311-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Ultimate PE 3.1 Iktató Szakrendszer továbbfejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72212311-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérőnél működő Ultimate PE 3.1 Iktató Szakrendszer továbbfejlesztése.
Ajánlattevő által ellátandó fejlesztési feladatokat a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11980 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ultimate PE 3.1 Iktató Szakrendszer továbbfejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DMS ONE Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Infopark sétány 1. I. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 34420000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72212311-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérőnél működő Ultimate PE 3.1 Iktató Szakrendszer továbbfejlesztése.
Ajánlattevő által ellátandó fejlesztési feladatokat a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 34420000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DMS ONE Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Infopark sétány 1. I. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„4.1. Felek az alábbi rész- és véghatáridőben állapodnak meg:
4.1.1. Megrendelő által jóváhagyott funkcionális specifikáció szerződésszerű teljesítésére vonatkozó teljesítési részhatáridő: a szerződés hatálybalépésétől számított 2. hónap utolsó napja.
4.1.2 A Munka teljesítésének véghatárideje: 2019. augusztus 31.
A 4.1 pontban megállapított valamennyi határidő kötbérterhes.”
A Szerződés új 4.4. ponttal egészül ki:
„4.4 Felek rögzítik, hogy az 3. sz. mellékletben csatolt listában szereplő szolgáltatásokat Megrendelő mennyiség szerint átvette december 13. napján. A mennyiségi átvételt igazoló dokumentumokat Felek a jelen módosítás 3. sz. mellékleteként csatolják. Felek rögzítik, hogy a 3. sz. melléklet szerinti mennyiségi átvétel igazolása nem minősül a szerződésszerű teljesítés igazolásának.”
A Szerződés 5.2 pontja-5.3 pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„5.2 Vállalkozó
- a 3.1 pont szerinti ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő részszámla benyújtására jogosult a 4.1.1 pontban foglalt részfeladat hiba- és hiánymentes teljesítése esetén.
- a 3.1 pont szerinti ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő részszámla benyújtására jogosult a 4.4 pontban foglalt szolgáltatások hiánymentes mennyiség szerinti átadásának Megrendelő általi igazolását követően.
A részszszámla teljesítésének feltétele a 4.4 pont szerinti sikeres mennyiség szerinti átvétel Megrendelő általi igazolása. Az igazolást (3. sz. melléklet) a számla benyújtásakor - annak kötelező mellékleteként - Vállalkozó csatolni köteles.
- a 3.1 pont szerinti ellenszolgáltatás 40 %-ának megfelelő végszámla benyújtására jogosult a Munka szerződésszerű, hiba- és hiánymentes teljesítése esetén.
5.3 Megrendelő a szerződésszerű (rész)teljesítésről - 4.4 pont esetében a mennyiség szerinti átvételről - a vállalatirányítási rendszerében (SAP) pénzügyi teljesítési igazolást (továbbiakban: teljesítési igazolást) állít ki és küld meg Vállalkozónak.”
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Szerződés 4.1.2. pontjában a Vállalkozó teljesítésének véghatáridejeként 2018. november 15. napja került megjelölésre.
Vállalkozó 2018. szeptember 17-én kelt levelében (mely jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képezi) a Szerződés 6.1. pontjában foglaltakra hivatkozva akadályközlést (továbbiakban: Akadályközlés) nyújtott be Megrendelő felé és kérte Megrendelő írásos hozzájárulását az eredeti teljesítési határidőhöz képest késedelmes teljesítésre, valamint a határidő módosítását. Az akadályközlésben Szállító előadta, hogy szerződéses feladata az általa szállítandó Iktató Szakrendszernek a Megrendelő dokumentumkezelő és pótdíjnyilvántartó rendszeréhez történő integrációja. Az integrációs feladatok azonban nem kezdhetőek meg az Akadályközlésben szereplő okok miatt.
Megrendelő megvizsgálta és alaposnak minősítette Vállalkozó akadályközlését, ezért 2018.10.15. napján kelt levelében (mely jelen szerződésmódosítás 2. sz. mellékletét képezi) azt tudomásul vette és egyeztetést kezdeményezett. Az egyeztetés eredményeként Felek jelen szerződésmódosításban a Munka teljesítésére új véghatáridőt állapítanak meg, valamint egyes szolgáltatások tekintetében mennyiség szerinti átvételről és részszámla benyújtásának lehetőségéről rendelkeznek.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 34420000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 34420000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben