Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/32
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.14.
Iktatószám:539/2019
CPV Kód:71241000-9
Ajánlatkérő:Innovációs és Technológiai Minisztérium
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TRENECON Kft.;FŐMTERV Zrt.;KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:fejlesztéspolitika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Nemzeti azonosítószám: AK09934
Postai cím: Fő utca 44-50.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fucskó Bernadett
Telefon: +3617956535
E-mail: itm.kozbeszerzes@itm.gov.hu
Fax: +36 17950623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: fejlesztéspolitika

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapesti vasúti átjárhatósági tanulmány (Budapest Rail Node Study) elkészítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében Budapesti vasúti átjárhatósági tanulmány (Budapest Rail Node Study) elkészítése a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 234270000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Budapesti vasúti átjárhatósági tanulmány (Budapest Rail Node Study) elkészítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1036 Budapest Árpád fejedelem útja 79. A épület, KÖZOP HÁT Titkárság, 305. sz. iroda
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egy darab Budapesti vasúti átjárhatósági tanulmány (Budapest Rail Node Study, a továbbiakban: BRNS), illetőleg egy darab SKV tanulmány elkészítése a 2016-HU-TMC-0319-S azonosító jelű, „Budapest Railway Node Strategic Development Study” projekten belül, vállalkozási szerződés keretében
A magyarországi kötöttpályás közlekedés szempontjából a 2015. évben 1,75 millió lakosú Budapest a fő szűk keresztmetszet, melynek legfőbb indoka, hogy mind a három magyarországi törzshálózati folyosó egyetlen vasúti hídon keresztezi a Dunát. A nyertes ajánlattevő (AT) által készítendő BRNS célja, hogy ezen szűk keresztmetszet feloldásának módját stratégiai jellegű dokumentumban jelölje ki (Európai Uniós szabályozási környezettel rendelkező település vasúti és közlekedési koncepció kidolgozása), amely egyben tartalmazza a nagy távolságú és a városi közlekedés kapcsolódási pontjait (regionális és országos forgalmi hálózati modellen alapuló országos forgalmi vizsgálat), valamint üzemeltetési és vagyongazdálkodási koncepciót is.
A nyertes AT köteles létrehozni egy internetes felületet (honlap). A tanulmánynak az alább felsorolt tevékenységek eredményeiből, folyamatosan kell létrejönnie:
1. Elemző fázis
1.1. Projektindító megbeszélés, összefoglaló
1.2. A nyilvánosság bevonása (min. 3.000 karakter)
1.3. Indító jelentés (min. 50.000 karakter)
1.4. Hipotézisek gyűjtése (min. 500 db)
1.5. A hipotézisek csoportosítása
1.6. Elemzés
1.7. A diszkontinuitások típusainak azonosítása
1.8. A SWOT elemzés alapul vételével célok azonosítása
1.9. Nyilvánosság bevonása (második lépés, min. 3.000 karakter)
1.10. Az elemző fázis eredményeinek közlése a nyilvánossággal, észrevételek gyűjtése
1.11. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SKV rendelet) 7. §-a által előírt tematika kidolgozása és benyújtása ajánlatkérő (AK) részére
2. Tervező fázis
2.1. A Duna keresztezési lehetőségeiről szóló döntés kritériumainak meghatározása
2.2. Döntési javaslat a Duna átjárhatóságának kapacitásnövelése kérdésében (min. 3 változat), a legelőnyösebb Duna-keresztezés kiválasztása
2.3. Az üzemeltetési koncepcióról szóló döntés kritériumainak meghatározása
2.4. Döntési javaslat az üzemeltetési koncepcióra vonatkozóan
2.5. Gazdasági hozzáadott értéket növelő intézkedések beazonosítása
2.6. Nyilvánosság bevonása (harmadik lépés, min. 3.000 karakter)
2.7. Az SKV rendelet 8. § szerinti környezeti értékelés nyilvánosságra hozatala
2.8. A tanulmány végleges változata (min. 500.000 karakter)
Mérföldkövek
1. A vállalkozóval kötött szerződés hatályba lépése
2. Indító jelentés - a szerződés hatályba lépését követő 4 héten belül
3. Az elemző fázis lezárása: az SKV rendelet 7. § szerinti tematika benyújtása az AK részére - a szerződés hatályba lépését követő 5 hónapon belül
4. A környezeti értékelés (SKV rendelet 8. §) megküldése AK részére - a szerződés hatályba lépését követő 14 hónapon belül
5. A tanulmány véglegesített formájának bemutatása AK-nek - 2 hónappal a környezet védelméért felelős szervek írásos véleményének kézhezvétele után, de legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 17 hónapon belül, illetve a műszaki leírás 3.19-21. pontok szerinti SKV eljárás nemzetközi szakaszának lefolytatása esetén a szerződés hatályba lépését követő 23 hónapon belül
A szerződés időtartama során az egyeztetések angol nyelven folynak.
AK elvárása, hogy a nyertes AT a szerződéskötés időpontjára igazolhatóan rendelkezzen legalább 1 fő környezetvédelmi szakterületi tapasztalattal és legalább 1 fő településtervezői szakterületi tapasztalattal rendelkező szakemberrel azzal, hogy amennyiben a nyertes AT a szerződéskötés időpontjára nem igazolja az előbbi szakemberek rendelkezésre állását, úgy azt az AK a szerződéskötéstől történő visszalépésként veszi figyelembe és alkalmazza az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményeket. A szakemberekkel és fent írtakkal kapcsolatos további elvárások a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. M2.1. szerinti szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, többlet szakmai tapasztalat elismerése: min. 0 hónap, max. 36 hónap) 10
2 1.2. M2.2. szerinti szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, többlet szakmai tapasztalat elismerése: min. 0 hónap, max. 36 hónap) 10
3 1.3. M2.3. szerinti szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, többlet szakmai tapasztalat elismerése: min. 0 hónap, max. 36 hónap) 10
4 1.4. M2.4. szerinti szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, többlet szakmai tapasztalat elismerése: min. 0 hónap, max.36 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Budapest Railway Node Strategic Development Study (2016-HU-TMC-0319-S), utófinanszírozás, Európai Unió és hazai költségvetés fizeti a díj 100%-t (85%-ban az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által)
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 075 - 167058
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében Budapesti vasúti átjárhatósági tanulmány (Budapest Rail Node Study) elkészítése a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TRENECON Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 76. 3. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail: vzs@trenecon.hu
Telefon: +36 306875060
Internetcím(ek): (URL) trenecon.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: FŐMTERV Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház u. 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail: fekete.andras@fomterv.hu
Telefon: +36 306875060
Internetcím(ek): (URL) www.fomterv.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Than Károly u. 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail: albert@kti.hu
Telefon: +36 13715828
Internetcím(ek): (URL) www.kti.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 234270000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: műszaki szakértés forgalmi vizsgálatok, jogi szakértés, környezetvédelmi szakértés, vasútüzemi szakértés, egyes szakági tervezési feladatok, PR szakértés, ITS szakértés, vasúti teherszállítási szakértés, környezeti hatásvizsgálat

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.3.1) Ajánlattevők adószáma:
1. Ajánlattevő neve: TRENECON Kft. - FŐMTERV Zrt. - KTI Nonprofit Kft. közös ajánlattevők
Ajánlattevő címe: 1133 Budapest, Váci út 76. 3. emelet - 1024 Budapest, Lövőház u. 37. - 1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.
Ajánlattevő adószáma: 11861689-2-41 - 13842217-2-41 - 21925221-2-43
2. Ajánlattevő neve: UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft. - BODA & PARTNERS Kft. - Közlekedési Tovább-képzős és Dokumentációs Kft. közös ajánlattevők
Ajánlattevő címe: 9026 Győr, Egyetem tér 1. - 1038 Budapest, Blanka köz 4/b. I. em. 4. - 1067 Budapest, Eötvös utca 20. fsz. 1.
Ajánlattevő adószáma: 21508211-2-08 - 13510664-2-41 - 14666610-2-42
3. Ajánlattevő neve: BME ITS Nonprofit Zrt. - iUtak Mérnökiroda Kft. közös ajánlattevők
Ajánlattevő címe: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 1. em. 71. - 2030 Érd, Béga utca 11.
Ajánlattevő adószáma: 24790358-2-43 - 22964456-2-13

VI.3.2) Az V.2.5) pont kiegészítése: valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele.
Alvállalkozó megnevezése: "Közlekedés" Kft.,
Címe: 1052 Budapest,Bécsi u.5. V.em. 4-5.,
Adószám: 10336706-2-41
Alvállalkozó megnevezése: Farkas Gyula,
Címe: 2143 Kistarcsa, Rozmaring utca 1. 2a.,
Adóazonosító jele: 8387861278
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)