Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:0546/2019
CPV Kód:45213240-7
Ajánlatkérő:Kunkori Farm Kft.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kunkori Farm Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20754125
Postai cím: Kossuth Utca 16.
Város: Nógrád
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2642
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Keresztes Konrád
Telefon: +36 307468587
E-mail: k.yannek@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 2000 fh sertés hizlalda Karád 078/38 - VP2-4115-16
Hivatkozási szám: EKR001046542018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213240-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beszerzés tárgya új, 2000 férőhelyes innovatív pincerendszeres klímarendszerrel ellátott sertés hizlalda építése. A tervezett új istálló minimum bruttó 2521,66 m2 alapterületű, összesen 8 teremből áll, amelyeket folyosó köt össze. Termenként 16 hizlaló kutrica kell, hogy elhelyezkedjen el összesen min. 256 m2-en. Mindegyik kutrica 16 hízó egyidejű hizlalására kell alkalmas legyen. A hizlaló termek lagúnás trágyatechnológiát szolgáló betonrács padozatot kapnak. A projekt keretében megépül egy minimum bruttó 288,97 m2-es fekete-fehér zónás szociális épület, egy minimum 478,25 m2-es takarmánykeverő épület és egy 50 m2-es kazánház. A keletkező trágya kezelésére továbbá egy minimum 5000 m3-es földmedencés szigetelt hígtrágya tároló épül. A tűzvédelmi előírásoknak megfelelően egy minimum 67 m3-es tüzivíz tároló, a telepi higiénia biztosítására pedig egy 11 m hosszú és 20 cm mély kerékfertőtlenítő medence, valamint a telepi közlekedés segítésére új úthálózat épül 18 m-es 60 tonnás hídmérleggel. Szintén a fertőzésveszély elkerülése érdekében egy legalább 1,8 m magas, 415 m hosszúságú kerítésrendszer kerül kialakításra. Az épület a legmodernebb tartástechnológiát kapja szenzoros vezérlésű önetetőkkel, 1120 m hosszú korongos automata takarmánybehordó rendszerrel. Az épületben olyan innovatív pincerendszeres klímarendszert tervezünk kiépíttetni, amely minimális energiafelhasználást igényel (a pince állandó kellemes levegőjével tart állandó hőmérsékletet az istállóban). Megújuló energiaként egy 200 kW-os biomassza kazán szolgáltatja a fűtést és napkollektorok gondoskodnak a meleg vízről.
Az eljárás a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 14. § (4) bek. a) pontja alapján a jelen az építési beruházás műszaki-szakmai tartalma kiterjed az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére, a kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére és a kivitelezésre, mivel az Ajánlatkérő nem rendelkezik végleges építési engedéllyel jóváhagyott engedélyezési tervvel.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22798 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolási módok
A következő helyett:
P1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4), (6) bekezdése szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal:- ajánlattevő fizetési számlaszáma(i),- a fizetési számla/számlák megnyitásának időpontja,- arra vonatkozó információ, hogy ajánlattevő bármely fizetési számláján volt-e 30 napot meghaladó sorban állás a jelen felhívás feladásának napjától (felhívás VI. 4. pontja) visszafelé számított egy év (12 hónap) során, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.A nyilatkozatot a vizsgált időszakban esetlegesen megszűnt számlák tekintetében is be kell nyújtani. Megszűnt számlák tekintetében annak megszűnését követő bármely keltezésű nyilatkozatot elfogadja Ajánlatkérő. Az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumot (nyilatkozatot) egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm.r.28. §-ban és 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. Az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre P1), elegendő, ha közülük egy felel meg. Az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelménynek, tekintettel arra, hogy a P1) pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltétel személyhez kötötten értelmezhető. Az alkalmasság igazolására irányadó továbbá a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdése is. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért. A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlat benyújtásával egyidejűleg csak nyilatkozniuk kell arról, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelnek, illetve velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján jár el. Ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik, ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerint jár el.
Helyesen:
P1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4), (6) bekezdése szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal:- ajánlattevő fizetési számlaszáma(i),- a fizetési számla/számlák megnyitásának időpontja,- arra vonatkozó információ, hogy ajánlattevő bármely fizetési számláján volt-e 30 napot meghaladó sorban állás a jelen felhívás feladásának napjától (felhívás VI. 4. pontja) visszafelé számított egy év (12 hónap) során, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumot (nyilatkozatot) egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm.r.28. §-ban és 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. Az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre P1), elegendő, ha közülük egy felel meg. Az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelménynek, tekintettel arra, hogy a P1) pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltétel személyhez kötötten értelmezhető. Az alkalmasság igazolására irányadó továbbá a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdése is. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért. A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlat benyújtásával egyidejűleg csak nyilatkozniuk kell arról, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelnek, illetve velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján jár el. Ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik, ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerint jár el.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/01/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/01/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelmény nem meghatározásának indoklása
A következő helyett:
Karakterhiány miatt a M2) "Igazolási módok" pont 2. számú folytatása: Csatolni kell továbbá a szakember által aláírt önéletrajzot az alábbi tartalommal: - a szakember neve, címe, - a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen, - a jogosultság megszerzéséhez szükséges iskolai végzettség, képzettség megnevezése (oly módon, hogy megállapítható legyen az alkalmassági feltételben előírt iskolai végzettség) - a szakember pozíciójának pontos megnevezése és az adott pozícióban a szakember által ellátott feladat, tevékenység bemutatása (tekintettel arra, hogy az alkalmassági követelményben előírt szakmai tapasztalat megállapítható legyen) és annak feltüntetése, hogy mettől (év, hónap) meddig (év, hónap) töltötte be az adott pozíciót, annak érdekében, hogy a szakember szakmai tapasztalati ideje, illetve álltartó telepi kivitelezési tapasztalata megállapítható legyen,- a szakember nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm.r. 40. § és 41. §-aiban foglaltakra. Az M2) pont szerinti szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő. Ajánlatkérő az előírt végzettségekkel egyenértékű végzettséget is elfogad. Az előírt műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolására irányadó továbbá a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdése is. Az M1-M2 pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb (321/2015. (X. 30.) Korm.r. 39. § (3). A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Helyesen:
Karakterhiány miatt a M2) "Igazolási módok" pont 2. számú folytatása: Csatolni kell továbbá a szakember által aláírt önéletrajzot az alábbi tartalommal: - a szakember neve, címe, - a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen, - a jogosultság megszerzéséhez szükséges iskolai végzettség, képzettség megnevezése (oly módon, hogy megállapítható legyen az alkalmassági feltételben előírt iskolai végzettség) - a szakember pozíciójának pontos megnevezése és az adott pozícióban a szakember által ellátott feladat, tevékenység bemutatása (tekintettel arra, hogy az alkalmassági követelményben előírt szakmai tapasztalat megállapítható legyen) és annak feltüntetése, hogy mettől (év, hónap) meddig (év, hónap) töltötte be az adott pozíciót, annak érdekében, hogy a szakember szakmai tapasztalati ideje megállapítható legyen,- a szakember nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm.r. 40. § és 41. §-aiban foglaltakra. Az M2) pont szerinti szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő. Ajánlatkérő az előírt végzettségekkel egyenértékű végzettséget is elfogad. Az előírt műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolására irányadó továbbá a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdése is. Az M1-M2 pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb (321/2015. (X. 30.) Korm.r. 39. § (3). A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/01/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/01/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. A helyszíni bejárás időpontja: 2019.01.04. (péntek) 11:00 óra. Találkozás helyszíne: Karád Polgármesteri Hivatal. 2. Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 3. AK az eljárás eredményéről az összegezés EKR rendszeren keresztül történő megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 79. §-a szerint. 4. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint nyilatkozatát. A nyilatkozatot az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni. 5. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges tartalmú válasz esetén is csatolandó a nyilatkozat). 6. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot, melyben ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. A nyilatkozatot az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni. 7. A Kbt. 131. § (5) bekezdése szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - amennyiben második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő megjelölésre kerül, úgy - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de az írásbeli összegezés megküldése napját követő 10. napot követően kerül sor. 8. AK a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 26. § -ának megfelelően a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen az építési kivitelezési munkákra vonatkozóan saját névre szóló szakmai felelősségbiztosítással (építés-szerelés biztosítással) (Elvárt minimális kártérítési limitek: 500 millió Ft/beruházás. Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződés megkötéséig nem rendelkezik a kért felelősségbiztosítással, úgy ajánlatkérő azt a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének tekinti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, és a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte. A biztosítással kapcsolatos további részleteket a szerződés tervezet tartalmazza. 9. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Halász Anita, e-mail: halasz.anita@otphp.hu; lajstromszám: 00710. 10.A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések esetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv., a 321/2015. (X. 30.) Korm. r., valamint a 322/2015. (X. 34.) Korm. r.előírásai az irányadók. 11. Az ajánlati felhívásban meghatározott határidők tekintetében a közép-európai pontos idő (CET) az irányadó. 12. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít. 13. AK feltételes közbeszerzést folytat le. Az említett feltételek egyben a nyertes ajánlatevőkkel kötendő szerződésbe, mint felfüggesztő feltételek meghatározásra kerülnek. 14. AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli. 15. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattevők), személyükben az ajánlattételi határidő lejárata után változás nem következhet be. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a valamennyi közös ajánlattevő által aláírt Együttműködési Megállapodást. A tartalmi előírásait a dokumentáció tartalmazza. 16. AT a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titok (Ptk. 2:47. §) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 17. Bármely, az ajánlatban nem magyar forintban megadott összeg HUF-ra történő átváltásánál a benyújtott ajánlat felolvasólapján szereplő dátum keltezése napján érvényes hivatalos, MNB deviza közép árfolyam irányadó. 18. Nem magyar nyelven benyújtott iratok ajánlattevői felelős fordítása csatolandó az ajánlathoz. 19. Az M1-M2 pontok szerinti alk. feltételek és ezek ig. módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
Helyesen:
1. A helyszíni bejárás időpontja: 2019.01.04. (péntek) 11:00 óra. Találkozás helyszíne: Karád Polgármesteri Hivatal. 2. Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 3. AK az eljárás eredményéről az összegezés EKR rendszeren keresztül történő megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 79. §-a szerint. 4. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint nyilatkozatát. A nyilatkozatot az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni. 5. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges tartalmú válasz esetén is csatolandó a nyilatkozat). 6. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot, melyben ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. A nyilatkozatot az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni. 7. A Kbt. 131. § (5) bekezdése szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - amennyiben második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő megjelölésre kerül, úgy - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de az írásbeli összegezés megküldése napját követő 10. napot követően kerül sor. 8. AK a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 26. § -ának megfelelően a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen az építési kivitelezési munkákra vonatkozóan saját névre szóló szakmai felelősségbiztosítással (építés-szerelés biztosítással) (Elvárt minimális kártérítési limitek: 500 millió Ft/beruházás. Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződés megkötéséig nem rendelkezik a kért felelősségbiztosítással, úgy ajánlatkérő azt a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének tekinti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, és a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte. A biztosítással kapcsolatos további részleteket a szerződés tervezet tartalmazza. 9. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Halász Anita, e-mail: halasz.anita@otphp.hu; lajstromszám: 00710. 10.A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések esetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv., a 321/2015. (X. 30.) Korm. r., valamint a 322/2015. (X. 34.) Korm. r.előírásai az irányadók. 11. Az ajánlati felhívásban meghatározott határidők tekintetében a közép-európai pontos idő (CET) az irányadó. 12. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít. 13. AK feltételes közbeszerzést folytat le.14. AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli. 15. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattevők), személyükben az ajánlattételi határidő lejárata után változás nem következhet be. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a valamennyi közös ajánlattevő által aláírt Együttműködési Megállapodást. A tartalmi előírásait a dokumentáció tartalmazza. 16. AT a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titok (Ptk. 2:47. §) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 17. Bármely, az ajánlatban nem magyar forintban megadott összeg HUF-ra történő átváltásánál a benyújtott ajánlat felolvasólapján szereplő dátum keltezése napján érvényes hivatalos, MNB deviza közép árfolyam irányadó. 18. Nem magyar nyelven benyújtott iratok ajánlattevői felelős fordítása csatolandó az ajánlathoz. 19. Az M1-M2 pontok szerinti alk. feltételek és ezek ig. módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel pont helyesen:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 22798/2018
Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja Tisztelt Gazdasági szereplőket, hogy a „2000 fh sertés hizlalda Karád 078/38 - VP2-4115-16” tárgyú közbeszerzési eljárásban jelen hirdetmény közzétételével módosítja az ajánlati felhívást és azzal egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat. A módosított dokumentumokat Ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal egyező helyen a https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001046542018/reszletek oldalon elérhetővé teszi.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben