Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/64
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.04.02.
Iktatószám: 5574/2019
CPV Kód: 45233261-6
Ajánlatkérő: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Magyarország, Fejér megye, Székesfehérvár
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.05.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000335052019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000335052019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Székesfehérvár vasútállomás gyalogos felüljáró
Hivatkozási szám: EKR000335052019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233261-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Székesfehérvár vasútállomás gyalogos felüljáró
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Székesfehérvár vasútállomás gyalogos felüljáró
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31527270-9
További tárgyak: 45210000-2
45231400-9
45233261-6
45234100-7
45234116-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Fejér megye, Székesfehérvár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Székesfehérvár vasútállomás vágányhálózata felett gyalogos felüljáró építés II ütem kivitelezési feladatainak elvégzése
Építési feladat
Hídépítés
• 76.6 m hosszú 8 vágányt keresztező acél felszerkezet, egy közbenső alátámasztással, két szélső alátámasztással, melyek közül a kezdőponti támasz az I. ütemben megépült.
• 73,12 m hosszú 9 vágányt keresztező vasbeton felszerkezet 3 közbenső alátámasztással, két szélső alátámasztással, melyek közül a kezdőponti támasz azonos az acél felszerkezet végponti alátámasztásával.
• 20,59 m hosszú acél lépcső, lejáró lépcső a közterületre.
• 19,65 m hosszú acél lépcső, a MÁV gépészeti telepre vezető lépcső.
• hídszerkezet lefedése és oldalburkolat építése 220,32 m hosszon a híd teljes hosszában
• Fel- lejáró lépcsők lefedése és oldalburkolat építése, 2 db lépcső, összesen 41,18 m hosszon.
• Peronra vezető lépcsők lefedése és oldalburkolat építése, 3 db lépcső, összesen 58,95 m hosszon.
• MÁV gépészeti telepre vezető lépcső lefedése és oldalburkolat építése, 19,65 m hosszon.
Útépítés
Üzemi út építése MÁV területen, a gépészeti telep megközelítésére 60 m hosszon.
Vasútépítés
Az acélszerkezet közbenső alátámasztásának megépítése érdekében a XVI-XVII. számú vágányok hossza csökken,
• el kell bontani a régi 112-es kitérőt, a helyén folyó vágányt kell építeni,
• a XVII. számú vágányba be kell építeni az új 100-as kitérőt a XVI-XVII. számú vágányokra vezető csatlakozó vágányszakaszokkal,
• el kell bontani a XVI. számú vágány kieső szakaszát
Vasúti villamos felsővezeték
• Az I. ütem lefedési és oldalburkolat építési munkáit és az acél felszerkezetű műtárgyat villamosított vágányok felett kell megépíteni.
• A vasútépítési munkáknak megfelelően át kell alakítani a villamos felsővezetéket
Közművek
• Ki kell építeni a műtárgy közműcsatlakozásait,
• az építési munkákkal érintett meglévő közműveket ki kell váltani, illetve védelembe kell helyezni,
A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Felhívás III.1.3) M/2.2 pontja szerinti szakember vasúti gyalogos és/vagy közúti aluljáró és/vagy felüljáró építés területén szerzett többlettapasztalata (hónap) 10
2 Felhívás III.1.3) M/2.3 pontja szerinti szakember vasúti vágányépítés területen szerzett többlettapasztalata (hónap) 10
3 Felhívás III.1.3 M/2.4 pontja szerinti szakember vasúti villamos felsővezeték építésen szerzett többlettapasztalata (hónap) 10
x Költség kritérium – 1 Nettó ajánlati ár (HUF 70
  Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 20 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00012
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd.szereplő, aki a Kbt.62.§(1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt.74.§(1)bek. b) pont értelmében az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.1. Előzetes igazolási mód: AT-nek a Kbt.67.§(1)-(2) bek., valamint a Kr. 1.§(1)bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazd.szereplő a Kr.4.§(1) bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62.§(1)-(2) bek.-ben említett kizáró okok hiányát. Közös ajánlattétel esetén a közösen AT-k mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. A Kr.15.§-a alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.A Kr. 13. §-ára tekintettel AT-nek nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Amennyiben van, AT-nek csatolni szükséges a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást. Felhívjuk a figyelmet, hogy a nemleges nyilatkozat is csatolandó. 2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: A Kbt. 69.§(4)-(7) bek. alapján felhívott AT-nek a Kr. 8.,10.,12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt.69.§(11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a Kr. III. fejezete szerinti, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz amelyek elérhetőségét a gazdasági szereplőknek fel kell tüntetniük az EEKD-ban, azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a Kr. előírja. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlattevő élhet az EKRr. 12. § (2) bek.-ben biztosított lehetőséggel: ebben az esetben nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírás: A Kbt.65.§(1) bek.c) pontja alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem M-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő alkalmatlan, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Igazolási mód: Az előzetes igazolás során AK elfogadja ajánlattevő EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát. A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívás alapján AT-nek a Kbt. 65.§(1) bek.c) pontja és a Kr.26.§(1)bek. a) pont és (2) bek alapján csatolnia kell annak igazolását, hogy szerepel az Étv szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők (MKIK Építőipari kivitelezők nyilvántartás) névjegyzékben. AK előírja, hogy nem M-on letelepedett AT-nek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie az MMK névjegyzékében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ben, valamint a Kr. 1. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az EEKD-ban foglalt előzetes nyilatkozatát köteles benyújtani az alkalmassági követelményeknek való megfelelést illetően. AK az EEKD IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:
P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (közúti és/vagy vasúti műtárgy építése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát.
A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek., és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.
További részletek a dokumentációban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (közúti és/vagy vasúti műtárgy építése) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a nettó 800.000.000,- Ft értéket.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bek.).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ben, valamint a Kr. 1. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az EEKD-ban foglalt előzetes nyilatkozatát köteles benyújtani az alkalmassági követelményeknek való megfelelést illetően. AK az EEKD IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:
M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 8 év legjelentősebb befejezett referenciáinak igazolását a Kr. 22. § (3) bekezdésében előírt módon.
A Kr. 22. § (3) bek. alapján a referenciaigazolásnak vagy referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét;
- az építés beruházás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal!);
- a szerződés teljesítésének helyét;
- a teljesítés idejét, azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal!);
- a referenciaigazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 21. § (2a) bek. b) pontja alapján AK előírja, hogy a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referenciaigazolásból vagy referencianyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összeg megjelölésével) teljesítette. A Kr. 22. § (5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló iratot. Az előírttal egyenértékű végzettségek egyenértékűségét Ajánlattevőnek kell igazolnia.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, az adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező időpontját (legalább év, hónap pontossággal!), valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során.
További részletek a dokumentációban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben (96 hónap) összesen nem rendelkezik az alábbi, a Kr. 22. § (3) bek. szerint igazolt, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciákkal:
M/1.1. legalább 1 db villamosított országos közforgalmú vasútvonal legalább hat vágányát keresztező gyalogos és/vagy közúti különszintű műtárgy építése tárgyú referenciával.
Ajánlatkérő „Különszintű műtárgy építésen” alatt vasúti és/vagy közúti aluljáró és/vagy felüljáró építését érti.
- Ajánlatkérő „villamosított országos közforgalmú vasútvonal”-ra vonatkozó referenciaként olyan referenciát fogad el, amelyre fennáll Országos Közforgalmi Vasutak: a közforgalom részére megnyitott vasútvonal, a vasútvonal nyíltvonali és állomási vágányhálózatának összessége.
- Villamosított vasútvonal: villamos felsővezetékkel ellátott villamos vontatásra kiépített vasútvonal.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
1./ legalább 1 fő, projekt irányításért felelős személy, aki
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik, és
- rendelkezik vasúti közlekedési infrastruktúra fejlesztés területen szerzett minimum 36 hónap projektvezetői gyakorlattal.
2./ legalább 1 fő vasúti műtárgyépítésért felelős szakember, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és
- rendelkezik vasúti gyalogos és/vagy közúti aluljáró és/vagy felüljáró építés területen szerzett minimum 36 hónap szakmai gyakorlattal.
3./ legalább 1 fő vasúti pályaépítésért felelős szakember, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és
- rendelkezik vasúti vágányépítés területen szerzett minimum 36 hónap szakmai gyakorlattal.
4./ legalább 1 fő vasúti villamos felsővezeték hálózat kivitelezéséért felelős szakember, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VV jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és
- vasúti villamos felsővezeték építésen szerzett minimum 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Az M/2. 2. és M/2. 3. pont szerinti pozícióra ugyanaz a szakember jelölhető, amennyiben rendelkezik valamennyi előírt szakmai tapasztalattal. A többi szakember esetében a pozíciók között a személyi átfedés nem megengedett. A többi pozíció vonatkozásában tehát ugyanazon szakember több pozícióra történő megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bek.).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítési biztosíték: 5% Késedelmi kötbér:0,5 %/nap, 2 %/nap, illetve 1 %/nap, max. 15%Hibás teljesítési kötbér:15 %, max. 20%; illetve 0,01 %-a. Meghiúsulási kötbér: 20%. Jótállási idő:36 hónapJótállási biztosíték: 5 % Szavatosság idő: 60 hónap. Pénzügyi finanszírozás forrása: utófinanszírozás. Ajánlatkérő előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a Kbt. és a 272/2014 (XI.5.) K.r.ben foglaltak alapján. 30 % előleg, azzal, hogy az igényelhető előleg mértékére a szerződéskötéskor hatályos jogszabályi rendelkezés az irányadó. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indítja meg. A díj a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, a Kbt. 135. § (2), (5)-(6) és (9) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti eltérésekkel kerül kifizetésre. Vállalkozó a teljesítés során havonta jogosult részszámla kibocsátására. A tartalékkeret 1 %
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/05/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására az EKRr. 15. §-a irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására az EKRr. 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK jelen eljárást a Kbt. 41. § (3) bek., ill. az EKRr. szerint az EKR-n keresztül kívánja lebonyolítani, ezért a nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el. Az ajánlatot az EKRr. 5. § (2) bek. alapján elektronikusan kell benyújtani.
2. AK nem írja elő a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti információk megadását.
3. Az alkalmasság követelményei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
4. AK kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.
5. A IV.2.6. pontban megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.
6. AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. 500 millió Ft/év és min. 100 millió Ft/káresemény mértékű érvényes építési szerelési biztosítás meglétét írja elő.
7. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke 10.000.000,- Ft. Készpénz átutalással, befizetés jogcím megadással, Ajánlatkérő 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB) számú számlájára. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
8. AK a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2016/147. sz., 2016.12.21.) a mennyiségi részszempont (ár) esetében a fordított arányosítás, a 1.-3. sz. minőségi résszempontok esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, melynek során a pontszámokat 0-10 között osztja ki. Az 1-3. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap.
9. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a felhívás III.1.3) M/2. 1/.- 3/. alpontok szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) érvényes műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá az illetékes magyar országos kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek, valamint a felhívás III.1.3) M/2. 4/. alpont szerinti szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VV (vagy azzal egyenértékű) érvényes műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá az illetékes magyar országos kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljen.
10. AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
11. AK a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71. § (6) bekezdés).
12. Rövidítések:
AK – Ajánlatkérő
EKRr. – 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet
Kr. – 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
EKR – elektronikus közbeszerzési rendszer
KD – közbeszerzési dokumentumok
13. A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók.
15. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
16. A 257/2018. (XII.18.) Korm.rendelet szerinti adat: dr. Kiss Balázs, lajstromszám: 01037
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák