Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/71
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.11.
Iktatószám:5629/2019
CPV Kód:33141000-0
Ajánlatkérő:Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye:1082 Budapest, Üllői út 78/a (Semmelweis Egyetem Nukleáris Medicina Központ)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely Ágnes
Telefon: +36 206701093
E-mail: szekely.agnes@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 121009618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000096762019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000096762019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: FDG beadó szerelék beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000096762019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés, melynek tárgya FDG beadó szerelék beszerzése TEMA Sinergie gyártmányú KARL 100 típusú automatikus dózis osztó és injektáló készülékhez
Ajánlatkérő előreláthatólag az alábbi mennyiségeket rendeli meg az aláírt szerződés keretén be-lül:
• 500 db KARL 100 készülékhez napi osztó szerelék
• 10.000 db KARL 100 készülékhez RAD INJECT infúziós szerelék
• 10.000 db KARL 100 készülékhez fecskendő
• 2.000 db KARL 100 készülékhez RAD INJECT direkt infúziós szerelék
A megadott mennyiségek csak tájékoztató jellegűek, AK nem vállal garanciát azok maradék nélküli lehívására.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: FDG beadó szerelék beszerzése 2 évre
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1082 Budapest, Üllői út 78/a (Semmelweis Egyetem Nukleáris Medicina Központ)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, melynek tárgya FDG beadó szerelék beszerzése 2 évre TEMA Sinergie gyártmányú KARL 100 típusú automatikus dózis osztó és injektáló készülékhez. Az adásvételi keretszerződést Felek 24 hónapos határozott időtartamra kötik, vagy a keretösszeg kimerüléséig terjedő időtartamra.
Amennyiben a 24 hónapos határozott időtartam leteltekor a keretösszeg még nem került 100%-ban lehívásra, úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződést további 6 hónappal meghosszabbítani, melyről köteles a másik felet a szerződés eredeti határidejének lejárta előtt 15 nappal írásban tájékoztatni.
A megajánlott terméknek meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentum műszaki leírásban meg-jelölt műszaki paramétereknek és elvárásoknak.
AK a beszerzendő eszközöket elsősorban havi jelleggel fogja megrendelni, de fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy szükség esetén a havi megrendelésen túl ugyan azon időszakban ad hoc jelleggel is adjon le megrendelést. A megrendeléseket AT-nek az írásban visszaigazolt megrendelést követően 14 napon belül kell teljesíteni.
Ajánlatkérő előre láthatóan az alábbi mennyiségeket fogja a szerződés teljes időtartama alatt megrendelni:
• 500 db KARL 100 készülékhez napi osztó szerelék
• 10.000 db KARL 100 készülékhez RAD INJECT infúziós szerelék
• 10.000 db KARL 100 készülékhez fecskendő
• 2.000 db KARL 100 készülékhez RAD INJECT direkt infúziós szerelék
A megadott mennyiségek csak tájékoztató jellegűek, AK nem vállal garanciát azok maradék nélküli lehívására.
Az ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell a Kbt. 8.§ (2) bekezdés szerinti költségeket, szállítás költségét, továbbá a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.
Az értékelés módja a 16/2012 (XII.23.) Korm. rendelet 6.§ (3) bekezdése alapján a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár, mint egyedüli értékelési szempont.
Fő finanszírozási feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő az ellenértéket a jogszabályoknak megfelelően a tárgyi időszakban történt összes teljesített megrendelés (havi és ad hoc) alapján kiállított eredeti számla ellenében havonta utólag a számla ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül banki átutalással egyenlíti ki, a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6), az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A§-a és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdései szerint, figyelemmel az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXVII. tv.-ben foglaltakra.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155 § az irányadó.
Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art,), az államháztartás-ról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht. ) és a 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) hatályos rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 136.§ (1) bek.-ben foglaltakra a kifizetéseket illetően, ill. a 143.§ (3) bek.-ben foglalt speciális felmondási okra.
Az ajánlattétel és a kifizetés pénzneme: HUF
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő jogosult egy alkalommal további 6 hónappal meghosszabbítani a szerződés hatályát, amennyiben a rendelkezésre álló keretösszeg a 24 hónap időtartam alatt nem merült ki és a fedezetet nyújt a szerződéshosszabbítás idejére.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlatételt,az alábbi indok miatt:Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt sem gazdaságilag sem szakmailag sem tartja ésszerűnek.A beszerzendő 4 különböző eszközök mindegyike egy beavatkozáshoz szükséges, azok együtt alkotnak egy egységet a beavatkozás alkalmával,így folyamatosan rendelkezésre kell,hogy álljanak.Folyt:III.1.2

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a ki-záró ok az eljárás során következik be.
A fenti kizáró ok fennállás ellenére az Ajánlattevő és az alvállalkozó nem zárható ki a közbe-szerzési eljárásból, amennyiben a Kbt. 64. § szerint igazolja megbízhatóságát.
A megkövetelt igazolási mód:
A 321/20015 (X.30.) Korm. r. 1.§ (1) bek. alapján ajánlattevőnek, illetve az alkalmassági iga-zolásában részt vevő szervezetnek ajánlata benyújtásakor az EKR-ben kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kbt. 67.§ (1)-(2) bek.-re is.
A 321/20015 (X.30.) Korm. r. 15.§-a értelémben az ajánlattevő az alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike, kapacitást nyújtó szerve-zet(ek)/személy(ek) igénybe vétele esetén az érintett szervezet(ek)/személy(ek) mindegyike képviseletében az ajánlattevő képviselője tölti ki az EKR-ben a formanyomtatványokat [Kbt. 41/A.§ (5) bekezdés]
Ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szó-ló felhívására a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 8.§, 10.§, 12-13.§ szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62.§ (1)-(2) be-kezdésében meghatározott kizáró okok.
A Kbt. 67.§ (4) bek. alapján az ajánlatba be kell nyújtani – az EKR nyilatkozatmintájának felhasználásával – az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§-ára. Amennyiben öntisztázás esete áll fenn, az ajánlattevő a Kbt. 64.§ (2) bekezdése szerint köteles azt igazolni.
A 321/20015 (X.30.) Korm. r 8.§ ib) és ic) pontjai értelmében ajánlattevőnek a Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont kb) és kc) alpontjai vonatkozásában – szintén az EKR-ben rendelkezésre álló nyilatkozatminta segítségével – nyilatkozatot kell benyújtani a kormányrendeletben előírt tartalommal.
Az EKR-ben található űrlap felhasználásával Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy vele szemben változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a 321/20015 (X.30.) Korm. r 13.§-a alapján csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az Ajánlattevő országában a változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
A 424/2017 (XII.19.) Korm.r 12.§ (2) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a Semmelweis Egyetem részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
II.2.14. Folytatás: Különböző szállítóktól való beszerzés veszélyeztetné a beavatkozások elvégezhetőségét, ezzel a betegellátás zökkenőmentességét. Fentieken túl a beszerzendő eszköz nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
III.2.2. Folytatás:
- A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező adásvételi keretszerződés tervezete tartalmazza.
VI.3. Folytatás:
15. FAKSZ: dr. Schäffer Kinga (lsz:00275)
16. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját
17. A Kbt. 71.§ (6) bek. alapján AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.
18. Értékelési módszer: A Kbt. 76. § (2) bek a) pontja szerinti legalacsonyabb ár.
19. A Kbt. 55.§ (7) bek. azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az AT-nek a korábban be-nyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati fel-hívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti nem vegyi egyszer használatos fogyóeszköz és hematológiai fogyóeszköz (napi szerelék és/vagy infúziós szerelék és/vagy fecskendő) teljesítéseit, legalább az alábbi tartalommal:
• a szerződés tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés ellenszolgáltatás fejében történt;
• teljesített mennyiség (db)
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap megjelöléssel)
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a referenciát nyújtó személy neve, elérhetősége;
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
• saját teljesítést aránya (adott esetben);
A referencia bemutatásához mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bek.-e szerint:
• ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5.§ 19 bek. a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szerveztek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást;
• ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szer-vezet nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult mg. A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot.
A Kbt. 67.§ (1) bek.-ben foglaltak értelmében a gazdasági szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem vegyi egyszer használatos fogyóeszköz és hematológiai fogyóeszköz szállításából származó referenciával/referenciákkal, mely legalább 8.000 db napi szerelék és/vagy infúziós szerelék és/vagy fecskendő szállításáról szól.
Ajánlatkérő az összesen mennyiség összetételét nem határozza meg, a szükséges mennyiséget akár egyetlen egy akár több fogyóeszköz szállításából is bemutathatja Ajánlattevő.
Ajánlatkérő több szállításból/szerződésből/megrendelésből származó, de ugyanazon megrendelő felé teljesített referenciát is elfogad. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Folyamatban lévő szerződések akkor mutathatók be referenciaként, ha azokból egyértelműen megállapítható, hogy a fent megadott mennyiségek szállítására az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) került sor, figyelemmel a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A.§-ra tekintettel.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek a szerződésben meghatározott feladatok késedelmes vagy hibás teljesítése esetén:
- Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke: a késedelemmel érintett megrendelés nettó ellenértékének 1%-a a késedelem napjaira vetítetten, de maximum a megrendelés nettó ellenértékének 20%-a.
- Amennyiben a szerződés hatálya alatt a késedelmes szállítások száma eléri a 15 db-ot, abban az esetben Ajánlatkérő jogosult elállni a Szerződéstől, illetve azonnali hatállyal felmondhatja azt. A szerződéstől való elállás, illetve felmondás esetén Ajánlatkérő jogosult jelen szerződésben rögzített meghiúsulási kötbért érvényesíteni, azonban ebben az esetben Ajánlatkérő nem érvényesíthet késedelmi kötbért.
- A teljesítés elmulasztása vagy a Szerződés meghiúsulása esetén a kötbér mértéke: a a nettó keretösszeg még ki nem fizetett részének 25%-a.
Folytatás: III.1.2.-ben
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/05/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdései szerint jár el. Ajánlatkérő felhív-ja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltakra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő=AK, Ajánlattevő=AT, Alvállalkozó=AV
1. Annak érdekében, hogy a Gazdasági szereplő ajánlatot tudjon benyújtani regisztrálnia kell az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) a 424/2017 (XII.19.) Korm.rend. alapján.
2. A kapcsolattartásra az EKR rendszeren keresztül elektronikus formában kerül sor.
3. AK felhívja AT figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítsa során figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A.§ (1), (3) bekezdéseiben foglaltakra.
4. Az AT alkalmassági követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69.§ (11a) bek. alapján is történhet.
5. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyil-ot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös AT-re vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A.§, 35.§ (2a), 65.§ (12) bek. alapján vizsgálja.
6. Az ajánlatban csatolni kell az EKR-ben megadott űrlapok szerinti nyilatkozatokat:
- Kbt. 66.§ (5) bek. szerinti felolvasólap a Kbt. 68.§ (4) bek. szerinti adatokkal.
- Ajánlattevő nyíl. a Kbt. 66.§ (2) bek. szerint
- Nyíl. változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról (nemleges tartalom esetén is)
- Nyíl. a kizáró okok fenn nem állásáról
- Nyíl. a Kbt. 62.§ (1)bek. k) pont kb) alpontja alapján
7. AT csatolja nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (6) bek. a) és b) pontja szerint, utóbbit nemleges tartalommal is. AT csatolja nyilatkozatát az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet(ek)ről a Kbt. 65.§ (7)-(9) bek. vonatkozásában, nemleges tartalommal is.
8. Benyújtandó a jogi személynek minősülő AT, valamennyi közös AT, AV, illetőleg – ha ilyet az AT az alkalmasság igazolásához igénybe vesz – az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító, cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási cím-példányának (ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyezett aláírásmintájának) egy-szerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot)
9. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. További részletek a közbeszerzési dok.-ban.
10. A kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot az erőforrások rendelkezésre állásáról a Kbt. 65.§ (7) bek. szerint. A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65.§ (8) bek. szerinti szervezet részéről – az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikusan teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárni.
11. Közös Ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§ (2a) és a 41/A.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni. Közös ajánlattételi esetén csatolni kell az AT-k nyilatkozatát, melyben kijelölik maguk közül azt az AT-t, aki közös AT-k nevében eljárni jogosult és a közös AT-ket a közbeszerzési eljárás során kizárólagosan képviseli, és amelynek a cégjegyzésre jogosult képviselője az közös AT-k nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A meghatalmazásnak (megállapodásnak) ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljár-hat. Csatolni kell továbbá a közös AT-k együttműködési megállapodását.
12. Felhívjuk a figyelmet, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest az ajánlatkérő szigorúbban állapította meg az ajánlattevők műszaki, szakmai alkalmassági fel-tételeit és azok igazolását a felhívás III.1.3.) pontjában.
13. Az ajánlat alátámasztására szolgáló dokumentumok: a megajánlott eszköz fényképes prospektusa és/vagy magyar nyelvű termékleírása és/vagy magyar nyelvű használati utasítása.
14. A felhívás IV.2.6.) pontban megadott 2 hónap 60 napot jelent
Folytatás: III.1.2.-ben
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák