Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:5639/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Hantos Község Önkormányzat
Teljesítés helye:Hantos település közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:OMS Környezetvédelmi Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sasi Nagy Edit
Telefon: +3612390420
E-mail: beszerzes@nefpi.hu
Fax: +3612390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Hantos Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK18919
Postai cím: Nagylóki út 3.
Város: Hantos
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2434
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Fischer József polgármester
Telefon: +36 25506000
E-mail: phhantos@invitel.hu
Fax: +36 25506000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hantos.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a KEHOP2.1.215201600006 azonosítószámú, „Hantos ivóvizének arzénmentesítése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés a KEHOP2.1.215201600006 azonosítószámú, „Hantos ivóvizének arzénmentesítése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45240000-1
További tárgyak:45252126-7
45262220-9
45252210-3
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Hantos település közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel
összefüggő, a 20072013
programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások,
valamint a 20142020
programozási időszakban a szennyvízelvezetési és tisztítási,
a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőségjavító
beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között az ivóvízminőségjavító
beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.
Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a KEHOP2.1.215201600006
azonosítószámú, „Hantos ivóvizének
arzénmentesítése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátása a FIDIC Sárga Könyv
feltételei szerint.
A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:
Vas,
mangán,
arzénmentesítő technológia (tervezett napi csúcsvízigény: 150 m3/d; maximális technológiai kapacitás óránként: 15
m3/h)
I.
sz. kút felújítása
nyersvíz
vezeték építés L=1100 m
kezelőépület
építés (35 m2)
tisztavíz
medence építés (2*25 m3)
meglévő
víztorony külsőbelső
felújítása (200 m3) (szár festés, szegecselés javítás)
vasiszap
ülepítő (12 m3)
próbaüzem
irányítástechnikai
rendszer kiépítése, bejelzés a Sárbogárdi üzemmérnökségre
Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az
ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:
1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletnek megfelelő tartalommal a baleseti és egészségvédelmi tervvel, minőségi előírásokkal.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe vételével a
kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és
dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket, megvalósulási terveket,
üzemeltetési éskarbantartási
utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű
próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa
készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban
foglaltak betartásáért.
2. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának, céljának,
valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a
technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv
(Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott
magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandóak.
3. A szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi, kezelői egyeztetések, hatósági
eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), a lejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek
módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása.
4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati
engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.
5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása, folyamatos karbantartása,
földmunkák, burkolatok építése, úthelyreállítás, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb gépészeti
berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.
6. Megvalósulási tervek készítése.
7. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.
8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.
9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és környezetvédelmi engedély beszerzése.
10. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
11. A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
12. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel, hatóságokkal, szervekkel.
13. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges hiánypótlás során
szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése az engedélyes feladata.
14. Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése, illetve az ajánlattételi felhívás
megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti aktualizálása.
15. A kivitelezés érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére történő megfizetése,
az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.
CPV kód(ok):
CPVkód
Megnevezés:
452000009
Teljes vagy részleges magasés
mélyépítési munka
452400001
Vízi létesítmények építése
452521267
Ivóvízkezelő mű építési munkái
452622209
Ivóvízkútfúrás
452522103
Víztisztító üzem építési munkái
713200007
Mérnöki tervezési szolgáltatások
713220001
Mélyés
magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat,
vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az
azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
A részletes feltételeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 22 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.1.2-15-2016-00006

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14694 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/11/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OMS Környezetvédelmi Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bacsó Béla út 37.
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 99490000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71310000-4
További tárgyak:71520000-9
71318000-0
71248000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Hantos település közigazgatási területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel
összefüggő, a 20072013
programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások,
valamint a 20142020
programozási időszakban a szennyvízelvezetési és tisztítási,
a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőségjavító
beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között az ivóvízminőségjavító
beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.
Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a KEHOP2.1.215201600006
azonosítószámú, „Hantos ivóvizének
arzénmentesítése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátása a FIDIC Sárga Könyv
feltételei szerint.
A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:
Vas,
mangán,
arzénmentesítő technológia (tervezett napi csúcsvízigény: 150 m3/d; maximális technológiai kapacitás óránként: 15
m3/h)
I.
sz. kút felújítása
nyersvíz
vezeték építés L=1100 m
kezelőépület
építés (35 m2)
tisztavíz
medence építés (2*25 m3)
meglévő
víztorony külsőbelső
felújítása (200 m3) (szár festés, szegecselés javítás)
vasiszap
ülepítő (12 m3)
próbaüzem
irányítástechnikai
rendszer kiépítése, bejelzés a Sárbogárdi üzemmérnökségre
Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az
ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:
1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletnek megfelelő tartalommal a baleseti és egészségvédelmi tervvel, minőségi előírásokkal.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe vételével a
kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és
dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket, megvalósulási terveket,
üzemeltetési éskarbantartási
utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű
próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa
készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban
foglaltak betartásáért.
2. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának, céljának,
valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a
technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv
(Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott
magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandóak.
3. A szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi, kezelői egyeztetések, hatósági
eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), a lejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek
módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása.
4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati
engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.
5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása, folyamatos karbantartása,
földmunkák, burkolatok építése, úthelyreállítás, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb gépészeti
berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.
6. Megvalósulási tervek készítése.
7. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.
8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.
9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és környezetvédelmi engedély beszerzése.
10. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
11. A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
12. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel, hatóságokkal, szervekkel.
13. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges hiánypótlás során
szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése az engedélyes feladata.
14. Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése, illetve az ajánlattételi felhívás
megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti aktualizálása.
15. A kivitelezés érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére történő megfizetése,
az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.
CPV kód(ok):
CPVkód
Megnevezés:
452000009
Teljes vagy részleges magasés
mélyépítési munka
452400001
Vízi létesítmények építése
452521267
Ivóvízkezelő mű építési munkái
452622209
Ivóvízkútfúrás
452522103
Víztisztító üzem építési munkái
713200007
Mérnöki tervezési szolgáltatások
713220001
Mélyés
magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat,
vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az
azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
A részletes feltételeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/11/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/20 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 99490000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OMS Környezetvédelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bacsó Béla út 37.
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
a szerződés korábban egy alkalommal módosult
--
1.
Teljesítési határidő módosítása.
2.
Vállalkozó pénzforgalmi számlaszámának megváltoztatása
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1.
Vállalkozó 2018. november 29. napján akadályközléssel élt.
Az akadály elhárulásának napja 2019. február 15.
2.
Vállalkozó pénzforgalmi számlaszámának módosítását kérte
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 99490000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 99490000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben