Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/71
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.11.
Iktatószám:5675/2019
CPV Kód:38433000-9
Ajánlatkérő:Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Teljesítés helye:MH EK Székhelyén működő KLDO Székhely címe:1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Flextra-Lab Műszerjavító és Kereskedelmi Kft
Ajánlatkérő típusa:Kbt.5.§(1)bek.c)pontja szerint költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28937120
Postai cím: Róbert Károly Körút 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balázs Dóra
Telefon: +36 14651800
E-mail: balazs.dora@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt.5.§(1)bek.c)pontja szerint költségvetési szerv
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MALDI-TOF BERENDEZÉS
Hivatkozási szám: EKR000253262018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38433000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Egy darab 2016.01.01.-t követően gyártott tömegspektrométer (MALDI-TOF) berendezés.
Tömegspektrométer nitrogénlézerrel, változtatható lézer frekvenciával. A készülékhez tartozzon minimum 1 olyan, humán klinikai relevanciájú mikroorganizmusok referencia spektrumait tartalmazó, CE IVD minősítéssel rendelkező referencia könyvtár, amely diagnosztikai célú eredményközlésre ad lehetőséget. A referencia könyvtárak tartalmazzák a klinikailag releváns humán patogén baktérium és gomba fajokat. A készülék rendelkezik olyan CE IVD minősítésű szoftverrel, amely alkalmassá teszi diagnosztikai értékű eredmény kiadására. A készülék, üzembe helyezésekor, az éppen aktuális, legfrissebb referencia könyvtárakkal legyen ellátva. A rendszer a humán mikrobiológiai laboratóriumban használatos táptalajokra legyen validált. A készülék rendelkezzen a biztonságos működéséhez szükséges szünetmentes áramforrással, amely alkalmas a hálózati zavarok kiszűrésére és sinusos hullámformával rendelkezik. A MALDI-TOF rendszer rendelkezzen öndiagnosztikai lehetőséggel. A készülék szervizelése internetes kapcsolaton keresztül megoldható legyen.
Minimum 24 hónap jótállás. A készülék legyen alkalmas a laboratóriumban használatos GlobeNet - MedBakter informatikai rendszerrel, valamint a VITEK antibiotikum rezisztencia vizsgálatokat végző eszközzel történő kétirányú kommunikációra. Az üzembe helyező a karbantartáshoz, hibaelhárításhoz Magyarországi szervizzel rendelkezzen.
Ajánlattevőnek (AT) a megajánlott (nettó/bruttó) áraikat az alábbiakra tekintettel kell kialakítaniuk: szállítási, csomagolási, beüzemelési költségek, próbaüzem költségek, továbbá vállalva min. 4 fő betanítását 2 alkalommal. A megajánlott ár tartalmazza továbbá a jótállási időszak alatt megjelenő (berendezés működtetésével kapcsolatos) új szoftverek frissítését.
Ajánlatkérő (AK) a kötelező jótállási időt az átadás átvételtől kezdődően minimum 24 (huszonnégy) hónapban határozta meg.
ATnek további 5 (öt) év alkatrész utánpótlást szükséges biztosítania.
AK finanszírozását az ÁEEK_OEP_EMMI-2016/1. számú pályázatból kívánja megvalósítani. AK hiv. a Kbt. 53. § (5) bek-ben foglaltakra, AK az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja,amennyiben az ajánlati kötöttség időtartama alatt, a döntés meghozatalkor nem rendelkezik az előbb meghatározott, pályázatból származó fedezettel.
Szakmai ajánlat részeként benyújtandó: Szakmai ajánlatként az ajánlatnak tartalmaznia kell a megajánlott termék (fantázia)nevét, gyártóját, gyártás idejét (év, hónap, nap), gyártási helyét (Ország, város), típusát, cikkszámát, a megajánlott termék nettó ellenértékét (HUF), valamint fényképpel kiegészített, magyar nyelvű műszaki leírását.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 49976500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: MALDI-TOF berendezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38433000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: MH EK Székhelyén működő KLDO
Székhely címe:1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egy darab - az alábbi műszaki követelményeknek megfelelő - 2016.01.01.-ét követően gyártott tömegspektrométer (MALDI-TOF) berendezés beszerzése. Tömegspektrométer nitrogénlézerrel, változtatható lézer frekvenciával. A készülékhez tartozzon minimum 1 olyan, humán klinikai relevanciájú mikroorganizmusok referencia spektrumait tartalmazó, CE IVD minősítéssel rendelkező referencia könyvtár, amely diagnosztikai célú eredményközlésre ad lehetőséget. A referencia könyvtárak tartalmazzák a klinikailag releváns humán patogén baktérium és gomba fajokat. A készülék rendelkezik olyan CE IVD minősítésű szoftverrel, amely alkalmassá teszi diagnosztikai értékű eredmény kiadására. A készülék, üzembe helyezésekor, az éppen aktuális, legfrissebb referencia könyvtárakkal legyen ellátva. A rendszer a humán mikrobiológiai laboratóriumban használatos táptalajokra legyen validált. A készülék rendelkezzen a biztonságos működéséhez szükséges szünetmentes áramforrással, amely alkalmas a hálózati zavarok kiszűrésére és sinusos hullámformával rendelkezik. A MALDI-TOF rendszer rendelkezzen öndiagnosztikai lehetőséggel A készülék szervizelése internetes kapcsolaton keresztül megoldható legyen.
Minimum 24 hónap jótállás. A készülék legyen alkalmas a laboratóriumban használatos GlobeNet - MedBakter informatikai rendszerrel, valamint a VITEK antibiotikum rezisztencia vizsgálatokat végző eszközzel történő kétirányú kommunikációra.
Az üzembe helyező a karbantartáshoz, hibaelhárításhoz Magyarországi szervizzel rendelkezzen.
Gazdasági szereplőknek a megajánlott (nettó/bruttó) áraikat az alábbiakra tekintettel kell kialakítaniuk: szállítási, csomagolási, beüzemelési költségek, próbaüzem költségek, továbbá vállalva min. 4 fő betanítását 2 alkalommal. A megajánlott ár tartalmazza továbbá a jótállási időszak alatt megjelenő (berendezés működtetésével kapcsolatos) új szoftverek frissítését.
Ajánlatkérő a kötelező jótállási időt az átadás átvételtől kezdődően minimum 24 (huszonnégy) hónapban határozta meg.
Ajánlattevőnek további 5 (öt) év alkatrész utánpótlást szükséges biztosítania.
Szakmai ajánlat részeként benyújtandó: Szakmai ajánlatként az ajánlatnak tartalmaznia kell a megajánlott termék (fantázia)nevét, gyártóját, gyártás idejét (év, hónap, nap), gyártási helyét (Ország, város), típusát, cikkszámát, a megajánlott termék nettó ellenértékét (HUF), valamint fényképpel kiegészített, magyar nyelvű műszaki leírását.
AK finanszírozását az ÁEEK_OEP_EMMI-2016/1. számú pályázatból kívánja megvalósítani. AK hiv. a Kbt. 53. § (5) bek-ben foglaltakra, AK az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja,amennyiben az ajánlati kötöttség időtartama alatt, a döntés meghozatalkor nem rendelkezik az előbb meghatározott, pályázatból származó fedezettel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Reagens nettó ára /1 vizsgálatra vonatkoztatva (HUF) 10
2 3. Fogyóanyag nettó ára /1 vizsgálatra vonatkoztatva (HUF) 10
3 4. Karbantartás éves nettó díja (HUF) 10
4 5. Induló készlet megajánlása (IGEN/NEM) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Berendezés nettó ára (HUF) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelés: Legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer kiválasztásával. Ponthatárok:0-10.
KÉ 2016. évi 147. szám: 1-4.szempont "fordított arányosítás", 5.szempont: "pontkiosztás" módszerének alkalmazásával.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: GATEBO/55-13/2019 Rész száma: Elnevezés: MALDI-TOF berendezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Flextra-Lab Műszerjavító és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30047424
Postai cím: Jókai Utca 26/C
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1195
Ország: Magyarország
E-mail: flextra@bruker.hu
Telefon: +36 12827800
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12827801
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10452776243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 52743720
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 49976500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75960803
Postai cím: Attila Utca 126
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: imre@diagnosticum.hu
Telefon: +36 209675203
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13694383
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 10824487241
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 39500000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Flextra-Lab Műszerjavító és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30047424
Postai cím: Jókai Utca 26/C
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1195
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10452776243

Hivatalos név: Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75960803
Postai cím: Attila Utca 126
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10824487241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/09/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges