Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:5764/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8200 Veszprém, Megyeház tér 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28636553
Postai cím: Óváros Tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Porga Gyula
Telefon: +36 88549176
E-mail: kozbeszerzes@gov.veszprem.hu
Fax: +36 88549380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.veszprem.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000351292019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000351292019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MVP keretében Csermák Antal Zeneiskola felújítása
Hivatkozási szám: EKR000351292019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az 1250 m2 alapterületű iskola épülete és az iskola előterének közterületi kapcsolatai külső megújítása
Főbb mennyiségek: Elektrokinetikus falszárítás lábazati szigetelés elkészítése előtt: 180m2,
Elektrolitikus falszárító rendszer kiépítése: 222m2, Födémfeltöltések bontása: 76m3, Vasbeton koszorú készítése: 64m3, Vasbeton lemez készítése: 62m2, Vasalt aljzat készítése: 93m3, Válaszfalak, falak bontása: 338m2, Teherhordó és kitöltő falazat készítése: 213m2,
Válaszfal építése: 332m2, Oldalfalvakolat készítése: 1 068 m2, Gipszkarton szerkezetek építése: 700m2, Akusztikus gipszkarton álmennyezetek: 1000m2, Fa padlóburkolat fektetése: 1300m2, Belső felületek festése: 2670m2, Födém-padló hőszigetelés: 1117m2,
-Az optimális teremkiosztás kialakítása végett a tervezés során az átalakítások és bővítések eredményeként az elvesztett teremszámok kompenzálása érdekében az épület déli szárnyára emeletráépítés kerül.
-Az iskola földszintjén, az aulához kapcsolódva vendéglátó egység kerül kialakításra. Az iskola diákjait, tanulóit és a kísérőket látja el, valamint rendezvények idején a közönség rendelkezésére áll.
-Bontási munkálatok szükségessége a meglévő falazat bontását igénylő nyílások készítésénél, teljes mezős födémbontásoknál, a szellőzővezetékek lefektetésénél padlószerkezet áttörése, meglévő galériaszerkezet bontásánál.
-A védendő helyiségek zavaró hatások elleni védelmére szolgáló építészeti akusztika és gépészeti akusztika általánosságban magába foglalja az épületen belüli zaj- és rezgésvédelmet, teremakusztikát, épület és környezete közötti zaj- és rezgésvédelmet, gépészeti zaj- és rezgésvédelmet.
-Az elavult villamos hálózat, világítótestek korszerűsítése valósul meg
-Az elavult gépészeti csővezetékek, berendezések, és a kazánok cseréje, ezen kívül korszerűsítésre kerül a szellőzőrendszer is
-Kiépítésre kerül tűzjelző berendezés, amely élet és anyagi javak védelmét biztosítja az épület egész területén.
-Az építési tevékenység során akadálymentesítés valósul meg. Csúszásmentes, egyenletes burkolatokkal, küszöb nélküli ajtókkal
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés szorosan egymással összefüggő munkafolyamatok együttese, részekre történő megbontásuk sem műszakilag, sem pedig gazdaságilag nem célszerű.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: MVP keretében Csermák Antal Zeneiskola felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az 1250 m2 alapterületű iskola épülete és az iskola előterének közterületi kapcsolatai külső megújítása
Főbb mennyiségek: Elektrokinetikus falszárítás lábazati szigetelés elkészítése előtt: 180m2,
Elektrolitikus falszárító rendszer kiépítése: 222m2, Födémfeltöltések bontása: 76m3, Vasbeton koszorú készítése: 64m3, Vasbeton lemez készítése: 62m2, Vasalt aljzat készítése: 93m3, Válaszfalak, falak bontása: 338m2, Teherhordó és kitöltő falazat készítése: 213m2,
Válaszfal építése: 332m2, Oldalfalvakolat készítése: 1 068 m2, Gipszkarton szerkezetek építése: 700m2, Akusztikus gipszkarton álmennyezetek: 1000m2, Fa padlóburkolat fektetése: 1300m2, Belső felületek festése: 2670m2, Födém-padló hőszigetelés: 1117m2,
-Az optimális teremkiosztás kialakítása végett a tervezés során az átalakítások és bővítések eredményeként az elvesztett teremszámok kompenzálása érdekében az épület déli szárnyára emeletráépítés kerül.
-Az iskola földszintjén, az aulához kapcsolódva vendéglátó egység kerül kialakításra. Az iskola diákjait, tanulóit és a kísérőket látja el, valamint rendezvények idején a közönség rendelkezésére áll.
-Bontási munkálatok szükségessége a meglévő falazat bontását igénylő nyílások készítésénél, teljes mezős födémbontásoknál, a szellőzővezetékek lefektetésénél padlószerkezet áttörése, meglévő galériaszerkezet bontásánál.
-A védendő helyiségek zavaró hatások elleni védelmére szolgáló építészeti akusztika és gépészeti akusztika általánosságban magába foglalja az épületen belüli zaj- és rezgésvédelmet, teremakusztikát, épület és környezete közötti zaj- és rezgésvédelmet, gépészeti zaj- és rezgésvédelmet.
-Az elavult villamos hálózat, világítótestek korszerűsítése valósul meg
-Az elavult gépészeti csővezetékek, berendezések, és a kazánok cseréje, ezen kívül korszerűsítésre kerül a szellőzőrendszer is
-Kiépítésre kerül tűzjelző berendezés, amely élet és anyagi javak védelmét biztosítja az épület egész területén.
-Az építési tevékenység során akadálymentesítés valósul meg. Csúszásmentes, egyenletes burkolatokkal, küszöb nélküli ajtókkal
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M2)1 szakember (személyi állomány) többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva) (min. 0-max 36. hónap) 15
2 3. Többletjótállás időtartama (egész hónapban megadva) (min. 0-max 24 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 304
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Értékelési módszer: 1.r. fordított arányosítás; 2. r: egyenes arányosítás; 3.r: egyenes arányosítás. Közbeszerzési Hatóság
útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.12.21.) alapján.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdésében, illetve a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró okot a 8. § i) pont ib)alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplésre vonatkozó alkalmassági
követelményt a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése illetve a 26. § (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdése szerint kell igazolni. a)Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját az EKR rendszerben létrehozott elektronikus űrlappal kell igazolnia. b)Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan Ajánlattevő, ha az építőipari tevékenységet végző gazdasági szereplő nincs bejegyezve az Étv. szerinti, építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Kbt.114.§ (2) bekezdés értelmében az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmasság igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (2)-(5), (7) bekezdései és a 424/2017 (XII.19.) Korm.rendelet 12. § (2) bekezdése is alkalmazandó. Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező Ajánlattevő részéről az Ajánlatkérő felhívására: Az előírt szakmai tevékenység végzésére vonatkozó követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt.114.§ (2) bekezdés értelmében az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági alkalmassági teljesülnek, az alkalmassági alkalmassági teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó dokumentumo(ka)t az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtására von szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. P.1. Ajánlattevő (közös Ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő),csatolja be a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pont alapján a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (építmény felújítása és/vagy átalakítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(8), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései is irányadók.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (építmény felújítása és/vagy átalakítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a nettó 600.000.000,- Ft-ot. Ha Ajánlattevő az eljárást megindító felhívás III.1.2. P.1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (építmény felújítása és/vagy átalakítása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az Ajánlatkérő köteles az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (építmény felújítása és/vagy átalakítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban meghatározott értéket. Ajánlattevő(k) legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6)-(9) bekezdéseiben foglaltakra.
Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest az P.1. pontban foglaltakat szigorúbban határozta meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az alkalmasság igazolása tekintetében rögzíti, hogy az ajánlattevőknek csak nyilatkozniuk kell, hogy megfelelnek az előírt alkalmassági követelményeknek, az igazolásokat az ajánlatba nem kell csatolni. Az ajánlatkérő az igazolások vonatkozásában a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerint jár el. M1) Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, az ajánlatkérő Kbt. 69.§-a szerinti felhívására, be kell nyújtania a vizsgált időszakra vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (építmény felújítása és/vagy átalakítása), referenciaigazolást/igazolásokat (321/2015. (XII.23.) Korm. rend 23. § ) legalább az alábbi tartalommal: a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve; b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe, c) a teljesítés helye, d) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal), e) a teljesítés megkezdésének és befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének időpontja év, hó, nap részletezettséggel) f) a teljesítés mennyisége (m2) g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Vizsgált időszak: az eljárást megindító felhívás feladását megelőző legfeljebb 5 éven (60 hónap) belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárult), de legfeljebb nyolc éven (96 hónap) belül megkezdett teljesítést veszi figyelembe az ajánlatkérő). M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének e) pontja alapján, az ajánlatkérő Kbt. 69.§-a szerinti felhívására ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberről, akit be kíván vonni a teljesítésbe. A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat: a) a szakember neve, b) annak a pozíciónak [M2] a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja, c) nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog; A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá: A szakember felelős műszaki vezetői jogosultságát igazoló dokumentum másolatát vagy a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a nyilvántartó kamara nevéről (a szakmai önéletrajzban is megadható) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget igazoló dokumentum másolatát. Csatolni kell továbbá a szakember aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat : a) a szakember neve, címe, továbbá amennyiben a szakember nem rendelkezik az ajánlattételkor műszaki vezetői jogosultsággal, b) a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő ismertetése, c) a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen, d) a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog. Irányadó: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (6)-(7) bek., 23. §, Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdései.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a vizsgált időszakban teljesített közbeszerzés tárgya szerinti (építmény felújítása és/vagy átalakítása) referenciával, ahol az építmény nettó alapterülete, elérte legalább a nettó 900 m2-t. A referencia követelmény egy szerződésből is teljesíthető, legfeljebb azonban 5 (öt) szerződés bemutatásával igazolható a követelménynek való megfelelés. Ajánlatkérő a fenti referenciával egyenértékűnek fogadja el az új építmény építését is, ha az tartalmazott gyengeáramú és gépészeti munkát is, amennyiben az új építmény nettó alapterülete elérte legalább a nettó 900 m2-t.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel: M2)1 Legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik,vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik. M2)2 Legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1.sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik. M2)3 Legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. mellmelléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik. Egy szakember egy pozícióra jelölhető.
Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest az M1) és M2) pontokban foglaltakat szigorúbban határozta meg.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az ajánlatkérő a szerződésben - a teljesítés időtartamára és a jótállás időtartamára - az alábbi szerződést biztosító
mellékkötelezettségeket és szerződést megerősítő biztosítékokat köti ki: a) Késedelmi kötbér b) Meghiúsulási kötbér c) Teljesítési
biztosíték d) Jótállási kötelezettség e) Jólteljesítési biztosíték A kötbérek tekintetében figyelemmel a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése irányadó. Késedelmi kötbér (Ptk. 6:186.§) mértéke: nettó vállalkozói díj 1%-a minden, késedelemmel érintett
naptári nap után. A késedelmi kötbér összegének felső határa 30 naptári napra eső késedelmi kötbér összege. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ill. attól azonnali hatállyal
elállni. Amennyiben a hiba kijavítása a póthatáridő elteltét követő 30 napon belül nem történik meg, úgy az Ajánlatkérő azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést. Meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:186.§): Mértéke a nettó vállalkozói díj 30 %-a. Teljesítési biztosíték: Mértéke: ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 5 %-a százaléka. Jótállási kötelezettség: Szerződésben
meghatározottak szerint, minimum 36 hónap,az e feletti vállalás értékelési szempont. A jótállás értékelési szempont. Jólteljesítési biztosíték: Mértéke: nettó vállalkozói díj 5 (öt) százaléka. A jólteljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását
követő naptól a jótállási időszak lejártáig kell a Kbt. 134. § (4) bekezdés szerint fennállnia. A jótállási időszak kezdő napja: a sikeres műszaki átadás-átvételt követő nap. A biztosítékokról a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint nyilatkozni kell. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a Kbt. 134.§ (5) bekezdése alapján a biztosíték rendelkezésre álló összege az ajánlatkérő követelésének kielégítésével csökken, nincs az ajánlattevőnek a biztosíték meghatározott mértékű folyamatos fenntartására vonatkozó kötelezettsége. A biztosítékok, a nyertes ajánlattevő választása szerint figyelemmel a Kbt. 134.§ (6) bekezdésére nyújthatóak: a) óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő VMJVÖ 11748007-15430001
számú HUF számlájára történő befizetésével (átutalással) vagy b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy
készfizető kezesség biztosításával, vagy c) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel. További információ: szerződés tervezet.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). Előleg: nett vállalk.díj 5 %-a, Kbt. 135. §(7) bek. Előleget AK az előlegbekérő alapján fizeti ki a nyertes AT-nek, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. Az előleg AK által történő rendelkezésre bocsátását követően köteles az ajánlattevő az előlegről a számlát kiállítani. Az előleg összege az 1. részszámlából kerül elszámolásra. Az előleg felhasználásával kapcsolatos további rendelkezéseket a szerződés tervezete tartalmazza. Nyertes AT a kivitelezés műszaki előrehaladásához igazodóan, az alábbi részszámlák benyújtására jogosult: a)Építési Munkák kivitelezésének 25%-os készültségi foka: Első Részteljesítés b)Építési Munkák kivitelezésének 40%-os készültségi foka: Második Részteljesítés; c) az Építési Munkák kivitelezésének 55%-os készültségi foka: Harmadik Részteljesítés; d)Építési Munkák kivitelezésének 70%-os készültségi foka: Negyedik Részteljesítés; e)Építési Munkák kivitelezésének 85%-os készültségi foka: Ötödik Részteljesítés; f)Építési Munkák kivitelezésének 100%-os készültségi foka: ”Végteljesítés”. Műszaki előrehaladás százalékos mértéke alatt ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által a műszaki előrehaladás során elkészített, beépített, az építési műszaki ellenőr által elfogadott építőipari teljesítmény nettó értékének nettó vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti. További információt a szerződés tervezete tartalmaz. A fizetési feltételek kapcsán irányadó a Kbt. 135.§ (1)-(2)-(3) bekezdése, valamint a (4)-(6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a és 32/B; 2017. évi CL törvény 260.§-a; Ptk. 6:155.§-a.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet és projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/05/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer útján.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása elektronikus úton történik az EKR rendszer útján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Támogatói Okirat 3.2 pontjában rögzített Támogatott tevékenység határideje 2018. december 31-e. Kedvezményezett Veszprém MJV Önkormányzata kezdeményezte a Támogatói Okirat 3.2 pont határidő módosítását.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Arányosítás a dokumentáció szerint.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) Az értékelési szempontra jelölt szakember „többlet” szakmai tapasztalatát nyilatkozattal és a szakemberre (személyi állomány)vonatkozó igazolások benyújtásával már az ajánlatban igazolni kell. Az értékelési szempontra 1 szakembert lehet jelölni. Az értékelési szempontra jelölt szakembert alvállalkozó és/vagy kapacitás szervezettel is lehet igazolni. 2.) AK helyszíni bejárás nem tart.) 3.) Hiánypótlás: a Kbt. 71. § szerint. AK alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bek. A hiánypótlás EKR rendszer útján. 3.) Az EKR rendszerben csatolni kell az alábbiakat: a) aláírási címpéldány vagy aláírásminta, adott esetben meghatalmazás; b) folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (nemleges nyilatkozat is) c) a Kbt. 66. § (2) bek, a 66.§ (6) bek. a) és b) pont, valamint 65. (7) bek. szerinti nyilatkozatokat. 5.) Felolvasólap:Kizárólag az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap felhasználásával lehet benyújtani. 6) Közös ajánlattétel: csatolni kell az együttműködési megállapodást a dokumentáció szerint. 7) Kommunikáció és ajánlat benyújtása: EKR rendszer útján. 8) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar nyelv. 9) Kiegészítő tájékoztatás: EKR rendszer útján, egyebekben a Kbt. 56. § és 114. §(6) bek. 10) Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bek értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte, figyelemmel a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek-re is. 11) A tartalékkeret nem kerül kikötésre.12) Felelősségbiztosítás: teljes körű építési-szerelési biztosítással (CAR), minimum 50.000.000,- Ft/ káresemény és 100.000.000,- Ft /év biztosítási összeg erejéig, vagy a nyertes ajánlattevő a meglévő biztosítását köteles kiterjeszteni az ajánlatkérő által előírt összegre. További információt a szerződés tervezete tartalmaz. 13) Üzleti titok: a Kbt. 44. § (1) bek szerint az EKR rendszer külön erre a célra szolgáló funkciója alapján elkülönített üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Erről nyilatkozni is kell. 14.) Ajánlattevőnek ajánlatához tételes árazott költségvetést kell csatolnia. A Kbt. 71. § (8) bek. b) pontja irányadó. Az árazott költségvetés .xls formátumban és pdf formátumban aláírva kell az EKR rendszer útján benyújtani. 15) A nyertes ajánlattevő feladata,hogy legkésőbb a munkaterületátadás időpontjára az Ajánlatkérővel együtt kidolgozza a pontos pénzügyi és műszaki ütemtervet, amely a szerződés mellékletét fogja képezni. 16) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját jelen eljárásban alkalmazza azaz: eredménytelen az eljárás, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot. 17) A 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint a Miniszterelnökség az EKR üzemeltetésének feladatát az EKR üzemeltetője azaz: a NEKSZT Kft. útján látja el. Ennek alapján az ajánlattevők az EKR-rel kapcsolatos hibabejelentéseiket az EKR-ben is közzétett https://ekr.gov.hu/portal/kapcsolat linken található elérhetőségek valamelyikén tehetik meg, illetve ugyanezen elérhetőségeken keresztül vehetik igénybe a rendszer használatával kapcsolatos technikai segítségnyújtást is. Az ajánlatkérő hatásköre sem kiegészítő tájékoztatás keretében, sem egyéb kommunikáció útján nem terjed ki az EKR működtetésével, üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos kérdések megválaszolására, valamint az ezekkel kapcsolatos hibák kivizsgálására és megoldására, az ilyen jellegű kiegészítő tájékoztatás kéréseket és egyéb kommunikációt az eljárás bonyolításakor figyelembe kell venni. 18.) FAKSZ: Harsányi István, 00055.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/04/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges