Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:5834/2019
CPV Kód:90500000-2
Ajánlatkérő:Tamási Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VERTIKÁL-Alisca Terra Konzorcium: VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. (konzorcium vezető tagja);VERTIKÁL-Alisca Terra Konzorcium: Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (konzorcium tagja)
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Tamási Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK17480
Postai cím: Szabadság utca 46-48.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 74570800
E-mail: hamar.zita@tamasi.hu
Fax: +36 74417623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tamasi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Tamási Város közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása és kezelése közszolgáltatási szerződés keretében II."
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90500000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Tamási Város közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása és kezelése közszolgáltatási szerződés keretében II."
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90500000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Tamási város közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1. A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti információk:
- Jelen közbeszerzési eljárásban érintett Tamási város Tolna megye északnyugati részén, a Somogy-Tolnai dombság területén fekszik. (További részletek a dokumentációban.) Tamási a Koppány-völgyben található. Megközelíthető a 61-es főúton, illetve azt a városban keresztező (Szekszárdot Siófokkal összekötő) 65-ös számú főúton. A település infrastrukturális ellátottsága megfelelő. A város közigazgatási területe (belterülete és külterülete, valamint a zártkerti ingatlanok) érintett a szolgáltatással. A város területe: 112 km². A közszolgáltatási terület határai: a.) Tamási város teljes belterülete b.) Tamási város külterületéből beépítésre szánt területek.
- a közszolgáltatással érintett terület lakosságának száma az utolsó lezárt és elérhető, Központi Statisztikai Hivatal által közölt adatok szerint: 8 068 fő (2016. 01.01)
- a közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontját: 2017. december hó, a közszolgáltatás ellátásának tervezett időtartam: 5+5 év, azaz 60 + 60 hónap. (A közszolgáltatási szerződést Ajánlatkérő 60 hónapra köti, mely időtartamot további 60 hónapra meghosszabbíthatja.)
- a települési önkormányzati rendelet szerinti helyi szabályozás főbb jellemzőit a "TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (III. 9.) számú önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról (A módosításokkal egységes szerkezetben)" (továbbiakban: Rendelet) tárgyú dokumentum tartalmazza.
- a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék várható mennyisége, fajtája és összetétele: 21.000.000 liter/év, fajtája: háztartási szilárd hulladék, elkülönített szelektív hulladékgyűjtés, lomtalanításból származó hulladék, használt olaj begyűjtés, zöldhulladék befogadása (további részletek a műszaki dokumentációban)
- Az elkülönített hulladékgyűjtés Tamási Város közigazgatási területén élő valamennyi lakos számára biztosított.
- Az OHT-ben és a területi hulladékgazdálkodási tervben, az OHKT-ben, továbbá az OMP-ben és a területi megelőzési programban megfogalmazott célokat, előírt feltételeket és követelményeket a műszaki, szakmai dokumentumok tartalmazzák.
- A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésének és elhelyezésének helye: Somi. hulladéklerakó és a válogató, vagy a vonatkozó pályázat lejártát követően más - környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkező - hulladéklerakó, illetve a tamási 1375. hrsz alatt található hulladékudvar.
- a hulladéklerakó közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjában fennálló műszaki állapota, technológiai tulajdonságai, és a rendelkezésre álló kezelési technológiák kapacitása, az alkalmazott kezelési módszerek: vonatkozó jogszabályoknak megfelelően
- A közszolgáltatás regionális fejlesztésére vonatkozó célok és tervek bemutatása, figyelemmel a közszolgáltatás helyi sajátosságaira, igényeire:
A) A nyertes ajánlattevőnek vállalni kell az önkormányzat hulladékgazdálkodási pályázataiban vállalt eszközhasználatra, hulladéklerakó használatára vonatkozó - közszolgáltatási szerződés tervezet mellékletben - részletezett kötelezettségeit.
B) Nyertes ajánlattevő vállalja a jelenlegi közszolgáltató által vállalt ISPA pályázatból fennmaradó eszközök használati jogának megszerzését a közszolgáltatás megkezdésének időpontjáig.
Nyertes Ajánlattevő feladata a szerződés teljes időtartama alatt a teljesítés helyén a hatályos jogszabályoknak, valamint a Rendeletben foglaltaknak megfelelően a települési szilárd hulladék begyűjtése, elszállítása az ártalmatlanító/kezelő/hasznosító helyre, a hulladék kezelése, valamint a feladat ellátásához szükséges valamennyi eszköz és személyi állomány biztosítása.
2. Nyertes Ajánlattevő az alábbi hulladékfajtákat köteles begyűjteni, elszállítani és kezelni: (a részletes leírást a közszolgáltatási szerződés tervezet 1. számú melléklete tartalmazza)
- Települési vegyes hulladék,
- Szelektív hulladék
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 009 - 016345

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Tamási Város közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása és kezelése közszolgáltatási szerződés keretében II."
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/12/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: VERTIKÁL-Alisca Terra Konzorcium: VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. (konzorcium vezető tagja)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai u. 39.
Város: Polgárdi
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8154
Ország: HU
E-mail: info@vertikalrt.hu
Telefon: +36 22576070
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: VERTIKÁL-Alisca Terra Konzorcium: Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (konzorcium tagja)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Epreskert utca 9.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 434379456 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ellenszolgáltatás összege a Ht. 88. § (3) bekezdés bh) pontban szabályozottak szerint rögzített ár.
A VERTIKÁL-Alisca Terra Konzorcium (Konzorciumvezető: VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt./székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai utca 39., adószám:24662837-2-07/; Konzorciumi tag: Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft./székhely: 7100 Szekszárd, Epreskert utca 9.,adószám:12587142-2-17/) nyújtotta be az egyedüli ajánlatot, amely érvényes, alkalmas és az Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet mértékére tekintettel is megfelelő.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kh.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ a Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90500000-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90500000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Tamási város közigazgatási területe.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti információk:
- Jelen közbeszerzési eljárásban érintett Tamási város Tolna megye északnyugati részén, a Somogy-Tolnai dombság területén fekszik. (További részletek a dokumentációban.) Tamási a Koppány-völgyben található. Megközelíthető a 61-es főúton, illetve azt a városban keresztező (Szekszárdot Siófokkal összekötő) 65-ös számú főúton. A település infrastrukturális ellátottsága megfelelő. A város közigazgatási területe (belterülete és külterülete, valamint a zártkerti ingatlanok) érintett a szolgáltatással. A város területe: 112 km². A közszolgáltatási terület határai: a.) Tamási város teljes belterülete b.) Tamási város külterületéből beépítésre szánt területek.
- a közszolgáltatással érintett terület lakosságának száma az utolsó lezárt és elérhető, Központi Statisztikai Hivatal által közölt adatok szerint: 8 068 fő (2016. 01.01)
- a közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontját: 2017. december hó, a közszolgáltatás ellátásának tervezett időtartam: 5+5 év, azaz 60 + 60 hónap. (A közszolgáltatási szerződést Ajánlatkérő 60 hónapra köti, mely időtartamot további 60 hónapra meghosszabbíthatja.)
- a települési önkormányzati rendelet szerinti helyi szabályozás főbb jellemzőit a "TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (III. 9.) számú önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról (A módosításokkal egységes szerkezetben)" (továbbiakban: Rendelet) tárgyú dokumentum tartalmazza.
- a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék várható mennyisége, fajtája és összetétele: 21.000.000 liter/év, fajtája: háztartási szilárd hulladék, elkülönített szelektív hulladékgyűjtés, lomtalanításból származó hulladék, használt olaj begyűjtés, zöldhulladék befogadása (további részletek a műszaki dokumentációban)
- Az elkülönített hulladékgyűjtés Tamási Város közigazgatási területén élő valamennyi lakos számára biztosított.
- Az OHT-ben és a területi hulladékgazdálkodási tervben, az OHKT-ben, továbbá az OMP-ben és a területi megelőzési programban megfogalmazott célokat, előírt feltételeket és követelményeket a műszaki, szakmai dokumentumok tartalmazzák.
- A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésének és elhelyezésének helye: Somi. hulladéklerakó és a válogató, vagy a vonatkozó pályázat lejártát követően más - környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkező - hulladéklerakó, illetve a tamási 1375. hrsz alatt található hulladékudvar.
- a hulladéklerakó közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjában fennálló műszaki állapota, technológiai tulajdonságai, és a rendelkezésre álló kezelési technológiák kapacitása, az alkalmazott kezelési módszerek: vonatkozó jogszabályoknak megfelelően
- A közszolgáltatás regionális fejlesztésére vonatkozó célok és tervek bemutatása, figyelemmel a közszolgáltatás helyi sajátosságaira, igényeire:
A) A nyertes ajánlattevőnek vállalni kell az önkormányzat hulladékgazdálkodási pályázataiban vállalt eszközhasználatra, hulladéklerakó használatára vonatkozó - közszolgáltatási szerződés tervezet mellékletben - részletezett kötelezettségeit.
B) Nyertes ajánlattevő vállalja a jelenlegi közszolgáltató által vállalt ISPA pályázatból fennmaradó eszközök használati jogának megszerzését a közszolgáltatás megkezdésének időpontjáig.
Nyertes Ajánlattevő feladata a szerződés teljes időtartama alatt a teljesítés helyén a hatályos jogszabályoknak, valamint a Rendeletben foglaltaknak megfelelően a települési szilárd hulladék begyűjtése, elszállítása az ártalmatlanító/kezelő/hasznosító helyre, a hulladék kezelése, valamint a feladat ellátásához szükséges valamennyi eszköz és személyi állomány biztosítása.
2. Nyertes Ajánlattevő az alábbi hulladékfajtákat köteles begyűjteni, elszállítani és kezelni: (a részletes leírást a közszolgáltatási szerződés tervezet 1. számú melléklete tartalmazza)
- Települési vegyes hulladék,
- Szelektív hulladék
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 434379456
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: VERTIKÁL-Alisca Terra Konzorcium: VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. (konzorcium vezető tagja)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai u. 39.
Város: Polgárdi
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám:
Ország: HU
E-mail: info@vertikalrt.hu
Telefon: +36 22576070
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: VERTIKÁL-Alisca Terra Konzorcium: Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (konzorcium tagja)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Epreskert utca 9.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződésmódosítás időpontja: 2019.3.1
I. A Közszolgáltatási Szerződés 2.1. pontjában szereplő 6) pont helyébe a következő lép:
"6) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítményt (hulladékudvart) üzemelteti, és hetente 5 alkalommal nyitva tartja, amelyből egy alkalom szombati nap, kell hogy legyen, hétköznap napi legalább 8 órában, szombati napon 8-12 óra között. A hulladékudvarban gondoskodik a zöldhulladék komposztálásáról."
II. A Közszolgáltatási Szerződés 4.1. c) pontjában az Ügyfélszolgálat címe: 7090 Tamási, Szabadság u. 53-ról, 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. címre módosul.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: I. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltatási szerződésben a hulladékudvar nyitvatartásaként meghatározott hetente 5 alkalom, amelyből egy alkalom szombati nap, napi legalább 8 óra időtartam nem indokolt, szombati napon 8-12 óra közötti nyitvatartás elegendő az eddigi ügyfélforgalom alapján.
II. További módosítási indok az ügyfélszolgálati iroda címének változása.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 434379456 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 434379456 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben