Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:5933/2019
CPV Kód:60140000-1
Ajánlatkérő:Oktatási Hivatal
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Prestige Event Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Oktatási Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59119304
Postai cím: Szalay Utca 10-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Emőd Zsombor
Telefon: +36 13742426
E-mail: kozbeszerzes@oh.gov.hu
Fax: +36 13742477
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oh.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.oh.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Személyszállítás (nagy) EFOP-3.1.5-16-2016-00001
Hivatkozási szám: EKR000380812018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60140000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés keretében „Személyszállítási szolgáltatás beszerzése tanulói programokhoz az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú kiemelt projektje keretében”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 134711024 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Személyszállítás (nagy) EFOP-3.1.5-16-2016-00001
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60140000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Jellemzően a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki specifikáció 1. számú mellékletében foglalt kiindulási települések 150 km-es körzetében.
NUTS-kód: HU
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Személyszállítási szolgáltatás beszerzése tanulói programokhoz az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú, „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” című kiemelt uniós projekt (továbbiakban: Projekt) keretében. A beszerzett belföldi buszos – különcélú - személyszállítási szolgáltatás igénybevételével a Projektbe bevont oktatási intézmények tanulóinak (6-18 év között) és pedagógusainak eljuttatása intézményen kívüli szabadidős és közösségi programokra, melyek révén erősödik az iskola esélyteremtő, befogadó szerepe és hátránykompenzációs képessége.
Az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú, „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” című kiemelt projekt célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése és csökkentése, a köznevelés hátránykompenzációs és esélyteremtő képességének növelése.
A Projekt keretében megvalósítandó tevékenység célcsoportja:
• a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók által érintett köznevelési intézmények
• intézményi pedagógusok;
• intézményi tanulók;
• tanulók szülei és családjuk.
A tevékenység keretében a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok a következők:
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérőnél eseti jelleggel felmerülő belföldi buszos személyszállítási igények kielégítése (tervezetten 82.824 fő utaztatása, jellemzően a kiindulási helyszín 150 km-es körzetében) legfeljebb nettó 134.711.024,- Ft + ÁFA, azaz nettó Egyszázharmincnégymillió-hétszáztizenegyezer-huszonnégy forint plusz általános forgalmi adó keretösszegig az alábbi szállítandó személyek száma szerinti buszkategóriák valamelyikével:
• 1. kategória: 9-18 ülőhellyel rendelkező kisbusz (autóbuszvezető nélkül számítva)
• 2. kategória: 19-40 ülőhellyel rendelkező midi busz (autóbuszvezető nélkül számítva)
• 3. kategória: 41-49 ülőhellyel rendelkező nagy busz (autóbuszvezető nélkül számítva)
Az 1. buszkategóriát várhatóan 493 alkalommal, a 2. buszkategóriát 680 alkalommal, a 3. buszkategóriát 850 alkalommal tervezzük igénybe venni. A szerződés időtartama alatt összesen tehát várhatóan 2023 utazási alkalom tervezett különböző kategóriájú buszokkal, ami alkalmanként megtett 150 km úttal számolva összesen 303.450 km utat jelent.
A tervezett kiindulási településeket a Műszaki specifikáció 1. sz. melléklete tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles kifogástalan műszaki és esztétikai állapotú, kívül és belül takarított, a műszaki, a környezetvédelmi, közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelelő gépjárművel teljesíteni a megrendelt csoportos különcélú személyszállítási szolgáltatást. Valamennyi teljesítéshez igénybe vett busznak távolsági kialakítású autóbusznak (turista busz) kell lennie, ettől eltérő – különösen a városi felhasználásra szánt autóbusz – nem használható. A teljesítéshez igénybe vett gépjárműnek minden esetben rendelkeznie kell használatra alkalmas fűtő-, illetve klímaberendezéssel.
Nyertes ajánlattevő köteles a mindenkori hatályos vonatkozó rendeletek előírásainak, különösen a közúti közlekedés szabályainak, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló jogszabályoknak megfelelően nyújtani a szolgáltatást.
A Projekt jelenleg tervezett záró időpontja: 2020. szeptember 30.
A szerződés keretösszege:
A rendelkezésre álló keretösszeg bruttó 171.083.000,- Ft, azaz bruttó Egyszázhetvenegymillió-nyolcvanháromezer Forint (nettó 134.711.024,- Ft + ÁFA, azaz nettó Egyszázharmincnégymillió-hétszáztizenegyezer-huszonnégy Forint plusz általános forgalmi adó). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nettó keretösszegtől Ajánlatkérő jogosult legfeljebb -30%-kal eltérni.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki specifikáció tartalmazza.
lásd a KD-ban részletesen!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M.2. alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő szakember többletszakmai tapasztalata (hónapokban megadva, min. 0, max. 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.5-16-2016-00001
II.2.14) További információ:
II.2.5)pont:
Kalkulált útiköltség km díjban kifejezett módon (nettó HUF/km, buszkategóriánként megadva)(150 km v. azt meghaladó utak)
a. 9-18 férőhely (nettó HUF/km)-s:6
b. 19-40 fh (n HUF/km)-s:10
c.41-49 fh (n HUF/km)-s:14
Kalk. útikölts. óradíjban kif. módon (nettó HUF/óra, buszkat. megad.)(150 km alatti utak)
a. 9-18 fh (n HUF/óra)-s:15
b. 19-40 fh (n HUF/óra)-s:20
c.41-49 fh (n HUF/óra)-s:25

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Személyszállítás (nagy) EFOP-3.1.5-16-2016-00001
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Prestige Event Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50289202
Postai cím: Váci Út 152-156
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@prestigeevent.hu
Telefon: +36 306955309
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 134711024
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 134711024
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § A 26. § (3) bekezdése, a 27. § (3) bekezdése, a 31–32. §-ai, és a 34. § (4) és (8) bekezdései szerinti, eljárás eredményéről szóló tájékoztatóban az ajánlatkérő köteles feltüntetni a következő adatokat:
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét);
Prestige Event Korlátolt Felelősségű Társaság,
1138 Budapest, Váci Út 152-156
13439114-2-41
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;
Ajánlattevő:
Prestige Event Korlátolt Felelősségű Társaság,
1138 Budapest, Váci Út 152-156
13439114-2-41
Ajánlattevő:
VOLÁN Egyesülés,
1066 Budapest, Teréz krt 38.
10303586-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
x Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
x nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pontja alapján, az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat kivételes esetben, ha:
a nyílt vagy a meghívásos eljárás azért volt eredménytelen, mert az eljárásban nem nyújtottak be ajánlatot vagy részvételi jelentkezést, vagy csak alapvetően nem megfelelő ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be, feltéve, hogy a közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem változtak meg; minderről az ajánlatkérő köteles az Európai Bizottság kérésére - a közbeszerzésekért felelős miniszteren keresztül - tájékoztatást adni. Alapvetően nem megfelelőnek kell tekinteni az ajánlatot, ha az olyan okból érvénytelen, amely alapján a szakmai ajánlat jelentős változtatások nélkül nyilvánvalóan nem képes teljesíteni az ajánlatkérő által meghatározott igényeket és követelményeket, míg a részvételi jelentkezést akkor kell alapvetően nem megfelelőnek tekinteni, ha az a 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján érvénytelen.
Ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kíván alkalmazni, tekintettel arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárással megegyező elnevezés alatt 2017. december 30. napján TED 2017/S 250-527599 hirdetményszám (KÉ szám: 19592/2017) alatt, uniós nyílt közbeszerzési eljárást indított, azonban az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen lett, tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot, továbbá a közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem változtak meg. (Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény 2018. május 04. napján jelent meg TED 2018/S 083-187805 hirdetményszám (KÉ szám: 6954/2018) alatt.)
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására a fentiekben megjelöltekre tekintettel kerül sor.