Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:5967/2019
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Zalaegerszeg közigazgatási területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Lakáskezelő, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16074
Postai cím: Kossuth utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Cseke László
Telefon: 36 92502100/228
E-mail: csekelaszlo@ph.zalaegerszeg.hu
Fax: 36 92510177
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés a megüresedett önkormányzati bérlakások és nyugdíjasházi lakások felújítása, korszerűsítése 2018. évben.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási keretszerződés a megüresedett önkormányzati bérlakások felújítása, korszerűsítése 2018. évben.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453000-7
További tárgyak:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Zalaegerszeg közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I.rész:
„Vállalkozási keretszerződés a megüresedett önkormányzati bérlakások felújítása, korszerűsítése 2018. évben”
Zalaegerszeg közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú bérlakások igény szerinti (megüresedéstől függően)
felújítása. A lakások felújításának mennyisége és műszaki tartalma az év közbeni kiutalásoktól függ. A lakások felújítását előre
pontosan nem lehet tervezni (a megüresedés jövőben eshetőlegessége miatt), ezért egy minden munkafolyamatokat felsoroló és
súlyszámozott költségvetés ad összehasonlítási alapot.
Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés alapján 3.500.000,- Ft + ÁFA összeghatárra vonatkozólag vállal kötelezettséget eseti
megrendelések leadására azzal, hogy az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a megkötésre kerülő
szerződés alapján összesen legfeljebb 31.496.063,- Ft + ÁFA összeghatárig adjon le megrendeléseket
I és II. rész tekintetében:
A lakások felújításának teljes és tételes mennyisége az eseti megrendelésekkor kerülnek meghatározásra, melyre tekintettel a
munka megkezdése előtt nyertes ajánlattevő köteles előzetes árajánlatot adni az ajánlatában benyújtott költségvetés szerinti
egységárai alapján. Abban az esetben, ha a keretszerződés alapján esetileg megrendelt munka jellegére tekintettel a pontos mennyiség nem állapítható meg, úgy a munkák megkezdése előtt nyertes ajánlattevő köteles előzetes felmérést végezni és ez
alapján összeállítani a feltételezett mennyiséget és annak alapján előzetes árajánlatot adni az ajánlatában benyújtott
költségvetés szerinti egységárai alapján. Az önkormányzati tulajdonú lakásokon végzendő kivitelezési munkafolyamatok pontos
ellenértéke utólag kerül megállapításra a nyertes ajánlattevő által elvégzett és ajánlatkérő által igazolt mennyiség alapján a
nyertes ajánlattevő ajánlatában vállalt egységáraknak megfelelően.
Ajánlatkérő a dokumentációban meghatározott költségvetési tételekből eseti megrendelések alapján jogosult munkálatok
elvégzését megrendelni.
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt,
műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A keretszerződés alapját képező árazatlan költségvetés az ajánlattételi dokumentáció részeként kerül átadásra.
Az eseti megrendelések tartalma:
Ajánlattevő által végzendő konkrét feladatokat a vállalkozási keretszerződés, illetőleg ajánlatkérő által kibocsátott
igénybejelentések tartalmazzák. A keretszerződésben, illetőleg igénybejelentésben foglalt határidőket a vállalkozó köteles
elfogadni és betartani.
Ajánlattevőnek az ajánlatkérő által kiadott eseti megrendelésekben, igénybejelentésekben foglalt munkákat a megjelölt
határidőig a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai előírásoknak megfelelő
szerződésszerű minőségben kell elvégeznie.
Az ajánlattevő köteles a munkaterületen a kivitelezési munkákat a munkaterület átadás-átvételét követően megkezdeni, és
egyidejűleg a vonatkozó jogszabályok szerinti építési (felmérési) naplót megnyitni, azt az építés helyszínén hozzáférhető helyen
tartani.
A munkavégzés során beépítendő anyagokat, és az alkalmazni kívánt beépítési technológiát ajánlattevő köteles ajánlatkérő
megbízottjával jóváhagyatni, és ehhez az utasítás-tervezeteket a munka megkezdése előtt részére átadni. Ajánlatkérő
megbízottja jóváhagyását írásban adja meg, azonban ez Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti.
Az építőmesteri feladatok elvégzése során kibontásra kerülő, újbóli beépítésre, vagy hasznosításra alkalmas anyagokat
ajánlattevő köteles ajánlatkérő előzetes engedélye alapján ajánlatkérő telephelyére beszállítani. A beszállítást szállítólevéllel kell
igazolni, és az építési naplóhoz mellékelni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények
meghatározása)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
9029 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 1 Elnevezés: „Vállalkozási keretszerződés a megüresedett önkormányzati bérlakások és nyugdíjasházi lakások felújítása, korszerűsítése 2018. évben.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lakáskezelő, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kert u. 39.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 31495932
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262690-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
További tárgyak:45453000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Zalaegerszeg közigazgatási területe.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
I.rész:
„Vállalkozási keretszerződés a megüresedett önkormányzati bérlakások felújítása, korszerűsítése 2018. évben”
Zalaegerszeg közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú bérlakások igény szerinti (megüresedéstől függően)
felújítása. A lakások felújításának mennyisége és műszaki tartalma az év közbeni kiutalásoktól függ. A lakások felújítását előre
pontosan nem lehet tervezni (a megüresedés jövőben eshetőlegessége miatt), ezért egy minden munkafolyamatokat felsoroló és
súlyszámozott költségvetés ad összehasonlítási alapot.
Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés alapján 3.500.000,- Ft + ÁFA összeghatárra vonatkozólag vállal kötelezettséget eseti
megrendelések leadására azzal, hogy az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a megkötésre kerülő
szerződés alapján összesen legfeljebb 32.816.707,- Ft + ÁFA összeghatárig adjon le megrendeléseket

I és II. rész tekintetében:
A lakások felújításának teljes és tételes mennyisége az eseti megrendelésekkor kerülnek meghatározásra, melyre tekintettel a
munka megkezdése előtt nyertes ajánlattevő köteles előzetes árajánlatot adni az ajánlatában benyújtott költségvetés szerinti
egységárai alapján. Abban az esetben, ha a keretszerződés alapján esetileg megrendelt munka jellegére tekintettel a pontos mennyiség nem állapítható meg, úgy a munkák megkezdése előtt nyertes ajánlattevő köteles előzetes felmérést végezni és ez
alapján összeállítani a feltételezett mennyiséget és annak alapján előzetes árajánlatot adni az ajánlatában benyújtott
költségvetés szerinti egységárai alapján. Az önkormányzati tulajdonú lakásokon végzendő kivitelezési munkafolyamatok pontos
ellenértéke utólag kerül megállapításra a nyertes ajánlattevő által elvégzett és ajánlatkérő által igazolt mennyiség alapján a
nyertes ajánlattevő ajánlatában vállalt egységáraknak megfelelően.
Ajánlatkérő a dokumentációban meghatározott költségvetési tételekből eseti megrendelések alapján jogosult munkálatok
elvégzését megrendelni.
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt,
műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A keretszerződés alapját képező árazatlan költségvetés az ajánlattételi dokumentáció részeként kerül átadásra.
Az eseti megrendelések tartalma:
Ajánlattevő által végzendő konkrét feladatokat a vállalkozási keretszerződés, illetőleg ajánlatkérő által kibocsátott
igénybejelentések tartalmazzák. A keretszerződésben, illetőleg igénybejelentésben foglalt határidőket a vállalkozó köteles
elfogadni és betartani.
Ajánlattevőnek az ajánlatkérő által kiadott eseti megrendelésekben, igénybejelentésekben foglalt munkákat a megjelölt
határidőig a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai előírásoknak megfelelő
szerződésszerű minőségben kell elvégeznie.
Az ajánlattevő köteles a munkaterületen a kivitelezési munkákat a munkaterület átadás-átvételét követően megkezdeni, és
egyidejűleg a vonatkozó jogszabályok szerinti építési (felmérési) naplót megnyitni, azt az építés helyszínén hozzáférhető helyen
tartani.
A munkavégzés során beépítendő anyagokat, és az alkalmazni kívánt beépítési technológiát ajánlattevő köteles ajánlatkérő
megbízottjával jóváhagyatni, és ehhez az utasítás-tervezeteket a munka megkezdése előtt részére átadni. Ajánlatkérő
megbízottja jóváhagyását írásban adja meg, azonban ez Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti.
Az építőmesteri feladatok elvégzése során kibontásra kerülő, újbóli beépítésre, vagy hasznosításra alkalmas anyagokat
ajánlattevő köteles ajánlatkérő előzetes engedélye alapján ajánlatkérő telephelyére beszállítani. A beszállítást szállítólevéllel kell
igazolni, és az építési naplóhoz mellékelni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/05/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 32816707
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lakáskezelő, Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kert utca 39.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződésmódosításban rögzítettekre figyelemmel a Felek megállapodnak abban, hogy az Alapszerződés I. 2. pontja módosításra kerül az alábbiak szerint.
Az Alapszerződés I. 2. pontja a következőket rögzíti:
„Megrendelő jelen keretszerződés alapján 3.500.000,- Ft + ÁFA összeghatárra vonatkozólag vállal kötelezettséget eseti megrendelések leadására azzal, hogy fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a megkötésre kerülő szerződés alapján összesen legfeljebb 31.496.063,- Ft + ÁFA összeghatárig adjon le megrendeléseket.”
Az Alapszerződés I. 2. pontja a következők szerint módosul:
„Megrendelő jelen keretszerződés alapján 3.500.000,- Ft + ÁFA összeghatárra vonatkozólag vállal kötelezettséget eseti megrendelések leadására azzal, hogy fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a megkötésre kerülő szerződés alapján összesen legfeljebb nettó 32.816.707,- Ft + ÁFA összeghatárig adjon le megrendeléseket.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozási Szerződés I.1. pontja az alábbiakat rögzítette:
„A teljes és tételes mennyiségek a munkák eseti megrendelésekor kerülnek meghatározásra, melyre tekintettel a munka megkezdése előtt Vállalkozó köteles előzetes árajánlatot adni az ajánlatában benyújtott mintaköltségvetés szerinti egységárai alapján. Abban az esetben, ha az esetileg megrendelt munka jellegére tekintettel a pontos mennyiség nem állapítható meg, úgy a munkák megkezdése előtt Vállalkozó köteles előzetes felmérést végezni és ez alapján összeállítani a feltételezett mennyiséget és annak alapján előzetes árajánlatot adni az ajánlatában benyújtott mintaköltségvetés szerinti egységárai alapján. A munkák pontos ellenértéke utólag kerül megállapításra a Vállalkozó által elvégzett és az Ajánlatkérő által igazolt mennyiség alapján a Vállalkozó ajánlatában vállalt egységáraknak megfelelően. ”
2019. január 3. napján Megrendelő megrendelte a Zalaegerszeg, Kossuth u. 58-60. III. 42. szám alatti nyugdíjasházi lakás belső felújítását és korszerűsítését, melynek nettó ajánlati ára 1.320.644,-Ft+ 356.574 Ft Áfa, mindösszesen bruttó 1.677.218,- Ft.
Vállalkozó az eseti megrendelésben meghatározott munkát 2019. február 07-én elvégezte.
2019. március 01. napján Megrendelő megrendelte a Zalaegerszeg, Kispest utca 14. IV.5.sz. alatti megüresedett önkormányzati bérlakás felújítási munkáit, melynek nettó ajánlati ára 2.233.146,-Ft+602.949 Ft Áfa, mindösszesen bruttó 2.836.095,-Ft.
Vállalkozó az eseti megrendelésben meghatározott munkát 2019. március 04-én elvégezte.
A vállalkozási keretszerződés I. 2. pontja kimondja, hogy Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a megkötésre kerülő szerződés alapján legfeljebb 31.496.063,- Ft+Áfa összeghatárig adjon le megrendeléseket.
Tekintettel arra, hogy nyugdíjasházi lakás - amely önkormányzati bérlakásnak minősül - nem ZMJV Közgyűlésének a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.) önkormányzati rendeletének 26. §-a szerint befizetett adományból került felújításra, hanem az önkormányzat saját forrásából, azonban a fent leadott megrendelések összege a szerződésben meghatározott
keretösszeget nettó 1.320.644,- Ft-tal meghaladja.
A szerződésmódosítás jogalapja
Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a tárgyi szerződésmódosítás összhangban van a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának rendelkezéseivel - az abban foglaltak együttes teljesülése révén - az alábbiak szerint.
• a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre tekintettel arra, hogy a keretszerződés I/1. pontja értelmében a teljes és tételes mennyiségek a munkák eseti megrendelésekor kerültek meghatározásra, így azok pontos ellenértéke utólag került megállapításra a Vállalkozó által elvégzett és az Ajánlatkérő által igazolt mennyiség alapján a Vállalkozó ajánlatában vállalt egységáraknak.
Fentiek a értelmében a felek kellő gondosság mellett sem tudhatták előre az eseti megrendelés leadásakor, hogy az elvégzett munkák ellenértéke meg fogja haladni a szerződéses keretösszeg mértékét (Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) pont),
• a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, tekintettel arra, hogy továbbra is a tárgya önkormányzati bérlakások felújítása marad (Kbt. 141. § (4) bekezdés cb) pont)
• az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, tekintettel arra, hogy mindösszesen nettó 1.320.644 F-tal emelkedett a szerződés ellenértéke (Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) pont).
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 31495932 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 32816707 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A nyertes ajánlattevő a hirdetmény tartalmával egyetért.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben