Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:0599/2019
CPV Kód:45112700-2
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4400 Nyíregyháza, Mák u., Géza u., Nefelejcs u., Hunyadi u. tömbbelső Hrsz.: 3245
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.01.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Erdélyi-Mester Enikő
Telefon: +36 42524524
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000005362019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000005362019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Kiserdők" területén kivitelezési munkák
Hivatkozási szám: EKR000005362019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112700-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A beszerz. célja a kiserdő ter-nek tisztítása,aljnöv. ritkítása,másrészt a tisztás terület használati értékének növelése.A nyárfás erdő faállományát meg kell vizsgálni a beteg egyedeket kivágni.Az aljnövényzet cserjefoltjait ritkítani szükséges.A meglévő játszótér felszám-ra kerül,helyére egy több-korcsop.,sokfunkciójú játszóteret és kalandparkot tervez. A játszótér két,homok eséscsillapító felülettel ellátott játszórészből áll,melyeket burkolt pihenő és gyalogút felület választ ketté.Padok,asztalok,hulladékgyűjtők és inform. táblák segítik a használók pihenését,szórakozását.A gépjármű forgalmi út csatlak-nál kerékpártároló felület kerül kialakításra.A játszótér NY-i szélétől gyalogút vezet a kiserdőig és a már meglévő erdőn átvezető ösvényhez csatl..A csatl-i ponttól ÉK-i irányba egy másik gyalogút vezet a ter-t ÉK-i sarkába.A játszótér felül-nek víztelenítése a teljes felülete alatt húzódó,a szélek felé lejtő drénlemez elhely-vel kerül megoldásra.A drénlemez 3 poton dréncsővel csatl.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: „Kiserdők" területén kivitelezési munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323
A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Mák u., Géza u., Nefelejcs u., Hunyadi u. tömbbelső Hrsz.: 3245
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - Játszótér építése (Vízelvezető drén bekötéssel): 1500 m2
- Térkő burkolatú felületek építése: 179 m2
- Vörössalak burkolatú gyalogutak építése: 270 m2
- Lombhullató fák ültetése:13 db
- Cserjék ültetése: 526 db
- Gyepesítendő felületek rendezése: 804 m2
- Játszószerek beépítése: 12 db
- Bútorok, berendezések beépítése (kerti pad, kerti asztal, hulladékgyűjtő, kerékpár támasz, Led napelemes kandeláber beépítése): 20 db
- Térfigyelő kamerarendszer kiépítése oszlopállítással, kábelezéssel, telepítéssel, beüzemeléssel, áramforrás és almérő kiépítésével
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által el végzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3) M.2.2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 2 év szakmai gyakorlati idő feletti szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (hó) 15
2 A felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 3, illetve 4 év szakmai gyakorlati idő feletti szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (hó) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (mindösszesen) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 80
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekt
II.2.13) További információ Részajánlattétel nem lehetséges,mert a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene,szerves kapcsolata,egymásra épülése miatt lehetővé tétele ésszerűtlen döntés.(további indoklás a közbesz. dokumentumokban).AK alkalmazza az eljárásban a Kbt.75.§ (2) bek.e) pontját.A felhívás II.2.7) pontjában rögzített 80 napos időtartam naptári napban értendő,a munkaterület átadás-átvételét számítottan.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k),m) és q)pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges)
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (1)bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k)m), és q) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
A Rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.§ (2) bekezdésének megfelelően a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja szerint pénzügyi intézménytől származó, legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó, a felhívás feladását követően kelt nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
bankszámlaszám (pénzforgalmi jelzőszám),
mióta vezeti az adott bankszámláját,
volt-e 30 napot meghaladó sorba állítás a felhívás feladását megelőző 2 évben az adott bankszámlán.
Sorban állás: 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pont.
A Ctv. 24. § (6) bekezdésére tekintettel az Ajánlattevőnek
(i) ha olyan pénzügyi intézmény által kiállított nyilatkozatot csatol az ajánlatban, amely még nincs feltüntetve a cégkivonatban, kérjük, hogy erről a tényről külön nyilatkozni szíveskedjen illetve
(ii) ha attól a pénzügyi intézménytől nyilatkozatot nem csatol az ajánlatban, amely még fel van feltüntetve a cégkivonatában, kérjük, hogy erről a tényről is külön nyilatkozni szíveskedjen. Ajánlatkérő a cégnyilvántartásban szereplő, de már megszűnt pénzforgalmi számlák tekintetében is vizsgálja az alkalmasságot, ahogyan, a cégnyilvántartásban még nem szereplő, de már élő pénzforgalmi számlák tekintetében igen.
A már megszűnt számlák ellenőrzése is szükséges, azokról is nyilatkoznia szükséges a pénzügyi intézménynek. Ajánlatkérő a megszűnést követő bármely időpontban kelt pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot fogadja el.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a számlavezető pénzügyi nyilatkozatok szerint valamely pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított két évben 30 napot meghaladó mértékű sorban állás fordult elő – akár már megszüntetésre került számláján is.
A P.1.) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül figyelemmel arra, hogy a P.1.) pontban előírt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre elegendő, ha egyikük megfelel (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
Az együttes megfelelés a P.1.) pontban előirt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a P.1.) pontban előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.
A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Kbt. 65. § (8) bek. alkalmazandó: Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-ban foglaltakra figyelemmel) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt év alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásainak ismertetése az alábbi tartalommal:
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont; év/hó/naptól év/hó/napig) és helye
• a szerződést kötő másik fél neve,
• az építési beruházás tárgya, mennyisége, az elvégzett munkarészek bemutatása olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen.
• nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciát konzorciumi formában teljesítették, a referencia igazolására a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak.
M.2. A Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse annak a szakembernek nevét, képzettségét, szakmai gyakorlatát – az adott szakemberrel igazolni kívánt minimumkövetelmény számának megjelölésével együtt -, akit az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.
Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát legalább az alkalmasság megállapításához szükséges pontossággal, azaz év/hónap/nap pontossággal kell tartalmaznia.
Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A párhuzamos szakmai gyakorlati időtartamokat Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződésteljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett referenciával, amely tartalmazott
- legalább 1000 m2 játszótér építését, és/vagy
- legalább 300 db cserje ültetését és/vagy
- legalább 500 m2 gyepesítendő felület rendezést.
A fenti feltételeknek való megfelelés több referencia benyújtásával is igazolhatóak.
M. 2. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem rendelkezik az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel:
M.2.1. legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-M kódú (mélyépítés és mélyépítés műtárgyak szakterület) felelős műszaki vezetői (vagy ezzel egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel, így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles építőmérnök végzettséggel, vagy 4 év szakmai gyakorlati idővel és építőmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel,
M.2.2. legalább 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti K (táj-és kertépítész tervezési terület), építészeti-műszaki tervezői (vagy ezzel egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel, így 2 év szakmai gyakorlati idővel és táj-és kertépítészeti szakon végzett okleveles kertészmérnök, vagy okleveles tájépítész mérnök, vagy okleveles tájépítész végzettséggel rendelkező szakemberrel.
AK az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékűt is elfogad.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.
Kbt. 65. § (6) (7) (9), (11) bekezdése alkalmazandó.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésnek megfelelően az előírt műszaki, ill. szakmai alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a III.1.3) M.2. pont tekintetében megjelölt szakember rendelkezzen az adott pozícióhoz elvárt érvényes jogosultsággal.
Az AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa a jelen felhívás
III.1.3) M.2. pontja tekintetében bemutatott szakember a fentiek szerinti érvényes jogosultsággal legkésőbb a szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog.
A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő – amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: Karakterkorlát miatt a további információk 21. pontja az alábbiakban kerül feltüntetésre:
Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
A Kbt. 117. § (2) bek-e alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők: AK az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bek b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
-1. AK a Kbt. 113. § (1)-(5) bek. nem alkalmazza.
-2. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam –24 óra- áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az AK az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen az EKR-ben, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.
Amennyiben az ajánlattételi határidő meghosszabbításra kerül AK haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az EKR rendszeren keresztül valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését jelezte. Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása hirdetmény feladásával történik az EKR rendszeren keresztül.
-3. AK a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
-4. AK a Kbt. 114. § (2) bekezdésének negyedik és ötödik mondatában foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, tekintettel arra, hogy az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján végzi.
- 5. AK az alábbiak szerint alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat: Az AK a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak a legkedvezőbb ajánlatot tett AT- és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett AT - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát és alkalmazza szükség esetén a 72.§ szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő AT a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni.AK az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb AT tekintetében végzi el a bírálatot. AK a bírálat során ilyenkor is biztosítja, hogy az összegezésben megnevezett nyertes - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett - AT ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntést megelőzően az AK az AT nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatára is kiterjedően teljeskörűen elbírálja,az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján végzi.
-A Kbt.71.§ (11) bek-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni,hogy ha az AK az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel –a hiba és a javítandó érték,valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével–, felhívja az AT-t annak javítására.A számítási hiba javításának az eredményét az AK akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot.Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették,az ajánlat érvénytelen.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Mértéke a teljes nettó vállalkozási díj 0,5%/nap.
A késedelmi kötbér maximum 25 naptári napig kerül felszámításra, ezt követően az AK jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt felmondani. A késedelmi kötbér a meghiúsulási kötbérrel együtt nem kerül érvényesítésre. A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától esedékes.
Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó vállalkozási díj 15 %-a (azaz tizenöt százaléka).
Jótállás: 60 hónap, a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásának időpontjától.
Teljesítési biztosíték: nettó vállalkozói díj 5%-a.
Jótállási biztosíték: nettó vállalkozói díj 5%-a.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 134. § (5) bekezdésére.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A finanszírozás forrása: TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú a nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése” c. projekt.
A támogatás intenzitás mértéke: 100 %
A finanszírozás utófinanszírozással történik.
A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg mértékben, de legfeljebb hetvenötmillió forintig biztosítja az előleg igénybevételét.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
A kifizetés a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/A. §-ában, a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(7) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint történik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz, továbbá, hogy jelen megkötendő szerződés rendelkezései vonatkozásában a Felek tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzák.
Az ajánlatkérő a kivitelezés előrehaladásának megfelelően, az előlegszámlán kívül, 1 db részszámlát és 1 db végszámlát (100%-os műszaki ellenőr által igazolt műszaki készültségi fok teljesítésekor) fogad be.
- a részszámla az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be a nettó ajánlati ár 50 %-nak megfelelő összegben, amelyből a kifizetett előleg összegének 50 %-a levonásra kerül;
- a végszámla benyújtására a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának napján jogosult nyertes Ajánlattevő a nettó ajánlati ár 50 %-nak megfelelő összegben, amelyből a kifizetett előleg összegének 50 %-a levonásra kerül.
Számlák benyújtása: a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően.
A számlák benyújtásának szükséges feltétele a műszaki ellenőr általi ellenjegyzése is.
A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó. A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok különösen:
- 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.);
- 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet;
- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;
- 2013. évi V. törvény (Ptk.);
- 2011. évi CXCV. törvény (Áht.);
- 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa.)
A részletes fizetési feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/01/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/01/25 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/01/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatok bontása az EKR Rend.15. §-ának (2),(4) és (5) bekezdése alapján az EKR-ben történik. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt.68.§(4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal-elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2., 3. értékelési szempont- egyenes arányosítás. További inf. a közbesz. dokumentumokban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani az EKR rendelet 15. § (3) bekezdése foglaltaknak megfelelően.
Közb.dok.elérése: Kbt.57.§ (2) bek szerinti elérés az elj-ban történő részv. feltétele, melyeket ajánlatonként egy AT-nek/megnevezett alvállalkozónak el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. AK a közb.dok-t vmennyi AT-nek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja. AK a Kbt. 57. § (2) bek megf az elj. dokt. EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazd-i szereplők részére biztosítja.
2. Az AK-k pénzügyi és gazd-i, valamint műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei (P.1, M.1,
M.2.;) és azok előírt igazolási módja a minősített AK-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
3. AK jelen közb eljt. az EKR rendelet alapján elektronikus úton bonyolítja. Vmennyi elj. cselekm.lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor. Elfogadott fájlformátum: olvasható és nem szerkeszthető pdf, zip, xls.
AK felhívja AT-k figyelmét az EKR rendelet 10. § (1)-(4), 11. § (1)-(4) és (7), a 12. § (2), a 13. § (3)-(4),a 14. § (1)-(3), valamint a 15. § (1), (6) és (8) bekezdéseiben foglaltakra.
4. AK a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontjában fogl. eredménytelenségi okot.
5. AK=Ajánlatkérő, AT=Ajánlattevő
6. FAKSZ: dr. Erdélyi-Mester Enikő lajstromszám: 00513, illetve dr. Kovács Ádám László lajstromszám:00499
7. Jelen eljárás építési beruházás megvalósítására irányul.
Az ajánlatok elbírálása a legjobb ár-érték arány szempont alapján történik. (Kbt.76.§(2)bek. c) pontja).
8.Az ajánlathoz csatolni kell:
- felolvasólapot a Kbt.66.§(5)bek. szerint (Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni!)
- AT nyilatkozatát a Kbt.66.§(2)bek. szerint (Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni!)
- AT nyilatkozatát a Kbt.66.§(6) bek.a)-b)pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell)
- AT nyilatkozatát a Kbt.67.§(4)bek-re vonatkozóan
- a Kbt.62.§(1) bek,g)-k),m) és q) pontokban meghatározott kizáró okokra vonatkozó,a Kbt.67.§(1)bek. szerinti nyilatkozatot (Kbt. 114.§(2)bek.)
- a Kbt.62.§(1)bek. k) pont kb) alpontjára vonatkozó,a Kbt.67.§(1)bek. szerinti nyilatkozatot (Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni!)
- AT nyilatkozatát a pénzügy-gazdasági és a műszaki - szakmai alkalmassági követelményekre vonatkozóan;
- AT szerződést kötő másik fél által kiadott referencia igazolást(okat)
- AT nyilatkozatát Kbt.65.§(7) bek-re vonatkozóan
- árazott költségvetést
AT-k és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell:
- ajánlatot aláírók hiteles cégaláírási nyilatkozatát(a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát),vagy a 2006.évi V.tv. 9.§(1) bek. szerinti aláírás-mintáját,külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert,teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta)
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosultszemélytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó(a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)írásos meghatalmazást.
AT-nek ajánlatához csatolnia kell a foly-ban lévő vált.bejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatát.
Nemleges nyilatkozat is csatolandó!(Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni!)).Foly-ban lévő vált.bejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott vált.bejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is csatolni kell.
A nem az EKR-ben található, AK által kért további irat/nyilatkozatmintákat a közb-i dok-ban foglaltak szerint kell az ajánlathoz csatolni.
Karakterkorlát miatt a további információk a közbesz. dok-ban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/01/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges