Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/71
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.11.
Iktatószám:6037/2019
CPV Kód:50110000-9
Ajánlatkérő:Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
Teljesítés helye:Ajánlattevő telephelye.;Ajánlattevő telephelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Nagy Autószerviz Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67295874
Postai cím: Petőfi S. Utca 1/C.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsoldos Zoltán
Telefon: +36 943112407023
E-mail: zsoldosz@vas.police.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: gépjárműjavítás
Hivatkozási szám: EKR001043172018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50110000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság gépjárműveinek teljes körű garancia és szavatossági időn túli javítása, műszaki vizsgáztatása,
melyeket az Ajánlatkérő műhelyében bármely okból nem tud, vagy nem akar elvégezni. 1. rész: személygépkocsik és terepjáró
személygépkocsik, mikrobuszok, tehergépkocsik 3,5 t alatt, motorkerékpárok, utánfutók 2. rész: buszok 15 főig, tehergépkocsik 3,5 t
felett.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 50800000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Személygépkocsik és terepjáró személygépkocsik.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50110000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Ajánlattevő telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Személygépkocsik és terepjáró személygépkocsik, mikrobuszok, tehergépkocsik 3,5 t alatt, motorkerékpárok, utánfutók (darabszám 17
. sz. melléklet szerint) és azok fődarabjainak - időszakos átvizsgálása, szemléje, revíziója - javítása - karosszéria javítása és fényezése, - műszaki vizsgára történő felkészítése, műszaki vizsgáztatása.
Az Ajánlattevőnek tartania kell a fődarabok megbontása nélküli javítások, technikai kiszolgálások esetén a maximum 2 munkanapos, a fődarabok megbontásával járó munkák esetén pedig a maximum 5 munkanapos teljesítési határidőt.
Az Ajánlattevő a gépjárművek futásteljesítményéhez vagy időnormához kötött szemléit a gyártók által megadott periódusonként és technológiával hajtja végre.
A munkavégzésről kiállított számla alapján minden esetben munkalapnak kell lennie, mely tartalmazza a gépjármű javítására fordított munkaidőket és a beépített alkatrészeket, felhasznált segédanyagokat. A munkalapon szereplő javítási idők elszámolása a javítási, szerelési tevékenység normaidejét meghatározó szoftver által meghatározott normaidők alapján történhet. Az alkalmazott, ajánlatban megnevezett szoftver által nem értékelt tevékenységek vonatkozásban a mindenkori gyári normaidőket kell az Ajánlattevőnek az elszámolás szempontjából irányadónak tekinteni. A munkalapon nem szereplő munkával kapcsolatban sem anyag, sem pedig munkadíj nem számolható el.
A javítást követő jármű visszaadás során meg kell követelni az átvevő személytől a szolgálati igazolvány felmutatását, a munkalapon az átvevő olvasható aláírását és szolgálati igazolvány számának feltüntetését, továbbá tájékoztatni kell az elvégzett javításokról.
Az ajánlatkérő a javítandó gépjárműveket a nyertes ajánlattevő (k) által az ajánlatban megjelölt telephelyen adja át. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a gépjárművek
átadására-átvételére, alkalmas átvevőhelyre és a javítási, szerelési tevékenység normaidejének meghatározó szoftverre vonatkozóan. A telephely címének és az említett szoftver megnevezésének feltüntetése szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalási határidő tekintetében soronkívüliség biztosítása (igen/nem) 1
x Költség szempont – 1 Gépjármű kis- és nagyjavítás nettó óradíja (Ft/óra) 5
2 Gépjármű karosszériajavítás nettó óradíja (Ft/óra) 5
3 Alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a három nagyobb alkatrész kereskedelmi cég által alkalmazott kiskereskedelmi bruttó árak számtani átlagából adott százalékos kedvezmény mértéke (%) 5
4 Fényezés nettó óradíja (Ft/óra) 2
  Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlattételi felhívás II.2.5.) valamint az összefoglaló tájékoztatás III.1.) pontjában hivatkozott három nagyobb alkatrész kereskedelmi cég a Láng Kereskedelmi Kft., az Unix Autó Kft. és a Bárdi Autó Zrt.

II.2.1)
Elnevezés: Buszok 15 főig, tehergépkocsik 3,5 t felett.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50110000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Ajánlattevő telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Buszok 15 főig, tehergépkocsik 3,5 t felett (darabszám 18. sz. melléklet szerint) és azok fődarabjainak - időszakos átvizsgálása,
szemléje, revíziója - javítása - karosszéria javítása és fényezése, - műszaki vizsgára történő felkészítése, műszaki vizsgáztatása.
Az Ajánlattevőnek tartania kell a fődarabok megbontása nélküli javítások, technikai kiszolgálások esetén a maximum 2 munkanapos, a fődarabok megbontásával járó munkák esetén pedig a maximum 5 munkanapos teljesítési határidőt.
Az Ajánlattevő a gépjárművek futásteljesítményéhez vagy időnormához kötött szemléit a gyártók által megadott periódusonként és technológiával hajtja végre.
A munkavégzésről kiállított számla alapján minden esetben munkalapnak kell lennie, mely tartalmazza a gépjármű javítására fordított munkaidőket és a beépített alkatrészeket, felhasznált segédanyagokat. A munkalapon szereplő javítási idők elszámolása a javítási, szerelési tevékenység normaidejét meghatározó szoftver által meghatározott normaidők alapján történhet. Az alkalmazott, ajánlatban megnevezett szoftver által nem értékelt tevékenységek vonatkozásban a mindenkori gyári normaidőket kell az Ajánlattevőnek az elszámolás szempontjából irányadónak tekinteni. A munkalapon nem szereplő munkával kapcsolatban sem anyag, sem pedig munkadíj nem számolható el.
A javítást követő jármű visszaadás során meg kell követelni az átvevő személytől a szolgálati igazolvány felmutatását, a munkalapon az átvevő olvasható aláírását és szolgálati igazolvány számának feltüntetését, továbbá tájékoztatni kell az elvégzett javításokról.
Az ajánlatkérő a javítandó gépjárműveket a nyertes ajánlattevő (k) által az ajánlatban megjelölt telephelyen adja át. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a gépjárművek
átadására-átvételére, alkalmas átvevőhelyre és a javítási, szerelési tevékenység normaidejének meghatározó szoftverre vonatkozóan. A telephely címének és az említett szoftver megnevezésének feltüntetése szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalási határidő tekintetében soronkívüliség biztosítása (igen/nem) 1
x Költség szempont – 1 Gépjármű kis- és nagyjavítás nettó óradíja (Ft/óra) 5
2 Gépjármű karosszériajavítás nettó óradíja (Ft/óra) 5
3 Alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a három nagyobb alkatrész kereskedelmi cég által alkalmazott kiskereskedelmi bruttó árak számtani átlagából adott százalékos kedvezmény mértéke (%) 5
4 Fényezés nettó óradíja (Ft/óra) 2
  Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlattételi felhívás II.2.5.) valamint az összefoglaló tájékoztatás III.1.) pontjában hivatkozott három nagyobb alkatrész kereskedelmi cég a Láng Kereskedelmi Kft., az Unix Autó Kft. és a Bárdi Autó Zrt.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: Személygépkocsik és terepjáró személygépkocsik.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nagy Autószerviz Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37885245
Postai cím: Farkas Károly Utca 22
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: info@nagy-auto.hu
Telefon: +36 709408720
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14961087218
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 50800000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: 10 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Autóvillamossági javítás, gépjármű fényezés.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Nagy Autószerviz Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37885245
Postai cím: Farkas Károly Utca 22
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14961087218

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Buszok 15 főig, tehergépkocsik 3,5 t felett.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az adott részre egyetlen, érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. (Kbt. 75.§ (1) bek. b) pont.)
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szervó '98 Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79320153
Postai cím: Söptei Út 78.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11753771218

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges