Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/71
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.11.
Iktatószám:6058/2019
CPV Kód:80000000-4
Ajánlatkérő:Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:1. rész: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.;2. rész: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ELITE S.P.A.;ELITE S.P.A.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72342024
Postai cím: Szabadság tér 7. Platina torony IV.emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paulovits Ádám Márton
Telefon: +36 703167455
E-mail: paulovitsa@bse.hu
Fax: +36 14296800
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bet.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.bet.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szolgáltatás beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000798062018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nemzetközi képzési szolgáltatások beszerzése:
1. rész: „Nemzetközi képzési szolgáltatások beszerzése GINOP-1.1.7-17 azonosító számú kiemelt projekt keretében a KKV szektor hatékonyságának növelése elsősorban tőzsdei bevezetést szolgáló intézkedések biztosítása révén”
2. rész: „Nemzetközi képzési szolgáltatások beszerzése a „BÉT Mentoring program a Közép-magyarországi régióban” projekt keretében”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 560000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. rész: GINOP-1.1.7-17 nemz. közi képzési szolg.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1. rész:
1054 Budapest, Szabadság tér 7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész:
- Nemzetközi képzés beszerzése a program célcsoportját jelentő KKV-k számára: összesen 23 vállalkozás részére.
Ajánlatkérő a fenti alapmennyiségen felül további legfeljebb 30 %-os mértékben jogosult opcionális mennyiséget igénybe venni.
A képzés kimenetével kapcsolatos elvárás
A képzésnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a képzési programot sikeresen elvégzettek képesek legyenek önállóan a befektetők által elvárt színvonalú üzleti terv elkészítésére, illetve a pénz-és tőkepiacokon elérhető különböző finanszírozási lehetőségek közti hatékony választásra.
Ezért az ajánlattal szembeni elvárás, hogy a képzési idő alatt az oktatási program fokozatosan egyre inkább testreszabottá váljon, melynek keretében a képzési programnak biztosítani kell az elkészült üzleti terv valós nemzetközi piaci környezetben történő tesztelését.
Ennek érdekében az ajánlatkérő biztosítja a képzési program tematikájának elméleti és a gyakorlati részre való felosztását. Ez esetben az ajánlati árat külön-külön és egyben is meg kell adni. Illetve, mindkettő elvégzéséről külön igazolást kell kiadni.

A képzés helyszíne:
A képzés helyszíne a nyertes ajánlattevő székhelye, vagy telephelye. A képzés technikai, infrastrukturális feltételeinek biztosítása az ajánlattevő kötelezettsége.
Külföldi ajánlattevő esetén az ajánlatkérő biztosítja a külföldön bejegyzett ajánlattevő számára is annak lehetőségét, hogy a képzési szolgáltatásokat saját székhelyén vagy telephelyén nyújtsa.
Az ajánlatkérő a képzési szolgáltatásokat igénybe vevő KKV-k számára az utazási és szállásköltségeket biztosítja. Jelen beszerzés esetében kizárólag a képzési szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan felmerülő tevékenységekre vár ajánlatot.
A képzési alkalmak száma:
A képzés tervezett formája: csoportos, jellemzően rövid, intenzív (1-2napos) tréningnapok.
Az ajánlatkérő az egyes témakörökhöz rendelt képzési időt maximum 3 napban határozza meg.
Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít arra, hogy - az ajánlattevő változtatási szándéka esetén – a menedzsment idő optimalizálása miatt több modult, témakört összevontan, egy alkalommal oktasson. Ugyanakkor a képzési tartalom nem, csupán a képzési alkalmak száma – külföldi nyertes ajánlattevő esetén a kiutazások száma - csökkenhet. A konkrét képzési alkalmak számát a nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérővel folytatott egyeztetést követően legkésőbb a képzések megrendelésének visszaigazolásakor rögzítenie kell.
A képzési programban részt vevők köre:
A csoportok létszámát tekintve az ajánlatkérő nem tesz követelményt.
A képzés nyelve:
A nemzetközi hálózatosodás elősegítése, illetve a nemzetközi piacokon történő jelenlét erősítés érdekében a képzés nyelve az angol.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció Külön melléklete, „Műszaki leírás” tárgyú dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Képzések megrendelésétől számítva a képzés lebonyolításának megkezdéséig vállalt határidő (napokban, minimum 15, maximum 60 naptári nap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (EUR, egész számban) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő opcióra vonatkozó ajánlatot elfogad.
Ajánlatkérő vételi jogot köt ki maximum a teljes mennyiség 30%-ának megrendelése tekintetében. Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen mennyiségre. A vételi jogát ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés lehívási hatálya alatt. A vételi joggal érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron (egységár) kell biztosítani. Egyebekben a vételi jogra a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a vételi jog körében csak és kizárólag a teljes (alap)mennyiségre megajánlott szolgáltatással egyező szolgáltatásra tehetnek ajánlatot.
A vételi jog tárgyát képező szolgáltatás mennyiségére vonatkozó külön ajánlatot ajánlattevők nem tehetnek, megajánlásuk a teljes mennyiségre (opciós tételekre is) szól.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.1.7-17-2017-00001
II.2.9) További információ:
Folytatás a II.2.5) ponthoz:Az ajánlati árnak minden, a szerződésszerű teljesítés érdekében, valamint a Műszaki leírásban foglaltak szerint felmerülő költséget magában kell foglalnia. Az ajánlati árat a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelő Felolvasólapon, pozitív egész számokban, nettó értékben, EUR-ban kell megadni. Az ajánlati árat 1 db képzés díjára vonatkozóan szükséges megadni.

II.2.1)
Elnevezés: 2. rész:BÉT Mentoring program a Közép-mo. régióban
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 2. rész:
1054 Budapest, Szabadság tér 7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész:
- Nemzetközi képzés beszerzése a program célcsoportját jelentő KKV-k számára: összesen 5 vállalkozás részére.
Ajánlatkérő a fenti alapmennyiségen felül további legfeljebb 30 %-os mértékben jogosult opcionális mennyiséget igénybe venni.
A képzés kimenetével kapcsolatos elvárás
A képzésnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a képzési programot sikeresen elvégzettek képesek legyenek önállóan a befektetők által elvárt színvonalú üzleti terv elkészítésére, illetve a pénz-és tőkepiacokon elérhető különböző finanszírozási lehetőségek közti hatékony választásra.
Ezért az ajánlattal szembeni elvárás, hogy a képzési idő alatt az oktatási program fokozatosan egyre inkább testreszabottá váljon, melynek keretében a képzési programnak biztosítani kell az elkészült üzleti terv valós nemzetközi piaci környezetben történő tesztelését.
Ennek érdekében az ajánlatkérő biztosítja a képzési program tematikájának elméleti és a gyakorlati részre való felosztását. Ez esetben az ajánlati árat külön-külön és egyben is meg kell adni. Illetve, mindkettő elvégzéséről külön igazolást kell kiadni.

A képzés helyszíne:
A képzés helyszíne a nyertes ajánlattevő székhelye, vagy telephelye. A képzés technikai, infrastrukturális feltételeinek biztosítása az ajánlattevő kötelezettsége.
Külföldi ajánlattevő esetén az ajánlatkérő biztosítja a külföldön bejegyzett ajánlattevő számára is annak lehetőségét, hogy a képzési szolgáltatásokat saját székhelyén vagy telephelyén nyújtsa.
Az ajánlatkérő a képzési szolgáltatásokat igénybe vevő KKV-k számára az utazási és szállásköltségeket biztosítja. Jelen beszerzés esetében kizárólag a képzési szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan felmerülő tevékenységekre vár ajánlatot.
A képzési alkalmak száma:
A képzés tervezett formája: csoportos, jellemzően rövid, intenzív (1-2napos) tréningnapok.
Az ajánlatkérő az egyes témakörökhöz rendelt képzési időt maximum 3 napban határozza meg.
Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít arra, hogy - az ajánlattevő változtatási szándéka esetén – a menedzsment idő optimalizálása miatt több modult, témakört összevontan, egy alkalommal oktasson. Ugyanakkor a képzési tartalom nem, csupán a képzési alkalmak száma – külföldi nyertes ajánlattevő esetén a kiutazások száma - csökkenhet. A konkrét képzési alkalmak számát a nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérővel folytatott egyeztetést követően legkésőbb a képzések megrendelésének visszaigazolásakor rögzítenie kell.
A képzési programban részt vevők köre:
A csoportok létszámát tekintve az ajánlatkérő nem tesz követelményt.
A képzés nyelve:
A nemzetközi hálózatosodás elősegítése, illetve a nemzetközi piacokon történő jelenlét erősítés érdekében a képzés nyelve az angol.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció Külön melléklete, „Műszaki leírás” tárgyú dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Képzések megrendelésétől számítva a képzés lebonyolításának megkezdéséig vállalt határidő (napokban, minimum 15, maximum 60 naptári nap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (EUR, egész számban) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő opcióra vonatkozó ajánlatot elfogad.
Ajánlatkérő vételi jogot köt ki maximum a teljes mennyiség 30%-ának megrendelése tekintetében. Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen mennyiségre. A vételi jogát ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés lehívási hatálya alatt. A vételi joggal érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron (egységár) kell biztosítani. Egyebekben a vételi jogra a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a vételi jog körében csak és kizárólag a teljes (alap)mennyiségre megajánlott szolgáltatással egyező szolgáltatásra tehetnek ajánlatot.
A vételi jog tárgyát képező szolgáltatás mennyiségére vonatkozó külön ajánlatot ajánlattevők nem tehetnek, megajánlásuk a teljes mennyiségre (opciós tételekre is) szól.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.1.7-17-2017-00001
II.2.9) További információ:
Folytatás a II.2.5) ponthoz:Az ajánlati árnak minden, a szerződésszerű teljesítés érdekében, valamint a Műszaki leírásban foglaltak szerint felmerülő költséget magában kell foglalnia. Az ajánlati árat a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelő Felolvasólapon, pozitív egész számokban, nettó értékben, EUR-ban kell megadni. Az ajánlati árat 1 db képzés díjára vonatkozóan szükséges megadni.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24748 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész: GINOP-1.1.7-17 nemz. közi képzési szolg.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ELITE S.P.A.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15845425
Postai cím: Palazzo Mezzanotte Piazza degli Affari
Város: Milano
NUTS-kód: ITC4C
Postai irányítószám: 20123
Ország: Olaszország
E-mail: elite@lseg.it
Telefon: +39 02724261
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 09525110962
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 460000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Oktató igénybe vétele
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "IOSZIA" Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13811370
Postai cím: Teréz Körút 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13531223242

Hivatalos név: ELITE S.P.A.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15845425
Postai cím: Palazzo Mezzanotte Piazza degli Affari
Város: Milano
NUTS-kód: ITC4C
Postai irányítószám: 20123
Ország: Olaszország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 09525110962

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész:BÉT Mentoring program a Közép-mo. régióban
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ELITE S.P.A.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15845425
Postai cím: Palazzo Mezzanotte Piazza degli Affari
Város: Milano
NUTS-kód: ITC4C
Postai irányítószám: 20123
Ország: Olaszország
E-mail: elite@lseg.it
Telefon: +39 02724261
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 09525110962
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 100000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Oktató igénybevétele
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "IOSZIA" Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13811370
Postai cím: Teréz Körút 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13531223242

Hivatalos név: ELITE S.P.A.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15845425
Postai cím: Palazzo Mezzanotte Piazza degli Affari
Város: Milano
NUTS-kód: ITC4C
Postai irányítószám: 20123
Ország: Olaszország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 09525110962

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Folytatás a "V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)" ponthoz
A szerződés/rész végleges összértéke az 1. rész esetén: 460.000,- EUR
A szerződés/rész végleges összértéke a 2. rész esetén: 100.000,- EUR
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges