Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/71
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.11.
Iktatószám:6143/2019
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Városrehabilitáció18 Zrt. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városrehabilitáció18 Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28681326
Postai cím: Üllői Út 423.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1181
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Attila
Telefon: +36 202364592
E-mail: szabo.attila@electool.com
Fax: +36 12399896
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp18.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55307253
Postai cím: Üllői Út 400
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Attila
Telefon: +36 202364592
E-mail: szabo.attila@electool.com
Fax: +36 12399896
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp18.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fáy u. és környéke integrált. szoc. rehabilitáció_
Hivatkozási szám: EKR000090612019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja (VEKOP-6.2.1-15-2016-00002) című projekt keretében építési beruházási munkák kivitelezése az alábbi 6 ajánlati rész szerint:
1. 1184 Budapest, Fáy utca 2. sz. alatt található 46 tervezett lakásos lakóépületek (A, B, C lépcsőház) felújítása 2 ütemben, továbbá kert és közterület felújítás
2. 1181 Budapest, Üllői út 317. sz. alatt található 11 lakásos lakóépület, továbbá kert és közterület felújítás
3. 1184 Budapest, Lenkei utca 7. sz. alatt található 7 lakásos lakóépület felújítási munkái, továbbá kert és közterület felújítás
4. 1184 Budapest, Üllői út 286. sz. alatt található 8 lakásos lakóépület felújítási munkái, továbbá közösségi helyiségek létrehozása
5. 1181 Budapest, Hengersor u. 69-71. meglévő fszt-es többlakásos lakóépület bontása
6. 1184 Budapest, Kiss Ernő u. 40-42. 11 lakásos lakóépület bontása.
Az építési beruházások műszaki dokumentációja a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerültek.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
AK a karakterkorlátozásra tekintettel a további információk teljes tartalmát részletesen a közbeszerzési dokumentumokban rögzítette.
1. Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
2. A minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb feltételek: M/1, M/2.
3. AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet az ajánlatban csatolja a nevében kötelezettségvállalásra jogosult, az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának, ennek hiányában a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintájának vagy ezzel egyenértékű okmányának egyszerű másolati példányát, amennyiben meghatalmazott ír alá valamely dokumentumot, abban az esetben teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalta meghatalmazást is be kell nyújtani.
4. A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. §-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, az erre vonatkozó nyilatkozatot nemleges tartalommal is be kell nyújtani az ajánlatban.
5. AT-nek az ajánlatában céginformációs adatlapot kell csatolnia a dokumentációban meghatározott adattartalommal.
6. Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös AT-k kötelesek becsatolni megállapodásukat.
7. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet bevonásáról. A vonatkozó nyilatkozatokat nemleges tartalommal is be kell nyújtani.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
10. Az ajánlat részeként be kell nyújtani a megajánlott rész tekintetében az „Koltsegvetes_XVIII_Fay_rehab….xlsx” megnevezésű excel fájl(ok) kitöltött és aláírt példányát „.pdf” formátumban, továbbá kitöltött szerkeszthető „.xls”, vagy „.xlsx” példányát. Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan költségvetés soraiban módosítást nem eszközölhet, a költségvetést nem egészítheti ki, azt az Ajánlatkérő részéről rendelkezésére bocsátott változatlan tartalommal kell beárazni és az ajánlatban csatolni. Az árazott költségvetést Ajánlatkérő szakmai ajánlatként értékeli.
11. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy - az ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében - a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.
12. Az eljárásban Faksz: Szabó Attila István (00951)
13. Az eljárást megindító felhívás valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő középeurópai helyi idő szerint értendő (CET)
Helyesen:
Az AK helyszíni bejárást tart az eljárásban 2019. április 17. (szerda) 9:00 kezdettel. Találkozási pont: 1184 Budapest, Fáy utca 2.
A helyszíni bejárás során a résztvevők megtekintik az ajánlati részek szerinti helyszíneket a következő sorrendben:
- 1184 Budapest, Fáy utca 2.,
- 1184 Budapest, Lenkei utca 7.,
- 1184 Budapest, Kiss Ernő u. 40-42.,
- 1184 Budapest, Üllői út 286.,
- 1181 Budapest, Üllői út 317.,
- 1181 Budapest, Hengersor u. 69-71.
AK a karakterkorlátozásra tekintettel a további információk teljes tartalmát részletesen a közbeszerzési dokumentumokban rögzítette.
1. Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
2. A minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb feltételek: M/1, M/2.
3. AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet az ajánlatban csatolja a nevében kötelezettségvállalásra jogosult, az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának, ennek hiányában a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintájának vagy ezzel egyenértékű okmányának egyszerű másolati példányát, amennyiben meghatalmazott ír alá valamely dokumentumot, abban az esetben teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalta meghatalmazást is be kell nyújtani.
4. A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. §-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, az erre vonatkozó nyilatkozatot nemleges tartalommal is be kell nyújtani az ajánlatban.
5. AT-nek az ajánlatában céginformációs adatlapot kell csatolnia a dokumentációban meghatározott adattartalommal.
6. Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös AT-k kötelesek becsatolni megállapodásukat.
7. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet bevonásáról. A vonatkozó nyilatkozatokat nemleges tartalommal is be kell nyújtani.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
10. Az ajánlat részeként be kell nyújtani a megajánlott rész tekintetében az „Koltsegvetes_XVIII_Fay_rehab….xlsx” megnevezésű excel fájl(ok) kitöltött és aláírt példányát „.pdf” formátumban, továbbá kitöltött szerkeszthető „.xls”, vagy „.xlsx” példányát. Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan költségvetés soraiban módosítást nem eszközölhet, a költségvetést nem egészítheti ki, azt az Ajánlatkérő részéről rendelkezésére bocsátott változatlan tartalommal kell beárazni és az ajánlatban csatolni. Az árazott költségvetést Ajánlatkérő szakmai ajánlatként értékeli.
11. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy - az ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében - a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.
12. Az eljárásban Faksz: Szabó Attila István (00951)
13. Az eljárást megindító felhívás valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő középeurópai helyi idő szerint értendő (CET)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/04/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/05/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/04/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/05/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 17:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A hirdetménymódosítás során a további közbeszerzési dokumentumok is módosításra kerültek.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben