Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/71
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.11.
Iktatószám:6151/2019
CPV Kód:09310000-5
Ajánlatkérő:KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő(k) szék/telep-helyei, fióktelepei, központi üzemegységeikhez tartozó közmű létesítmények, objektumok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:5. § (1) bekezdés e) pont, 6. §
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közmű szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74063512
Postai cím: Áchim András Utca 2
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Katonáné Lázár Éva
Telefon: +36 82527717
E-mail: katonane.eva@kkh.hu
Fax: +36 82529999
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kaviz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32994793
Postai cím: Csík Ferenc Sétány 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Katonáné Lázár Éva
Telefon: +36 82527717
E-mail: katonane.eva@kkh.hu
Fax: +36 82527717
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.viragfurdo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000409272019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000409272019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: 5. § (1) bekezdés e) pont, 6. §
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közmű szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamos energia szállítása a 2020. évre
Hivatkozási szám: EKR000409272019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Villamos energia szállítása a 2020. január 1. – 2020. december 31. időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia adásvételi szerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Villamos energia szállítása a 2020. január 1. – 20
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő(k) szék/telep-helyei, fióktelepei, központi üzemegységeikhez tartozó közmű létesítmények, objektumok
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Villamos energia szállítása a Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság részére a 2020. január 1. – 2020. december 31. időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia adásvételi szerződés keretében.
Teljes mennyiség:
Szerződéses Mennyiség (pótdíjmentes mérték alsó határa), ajánlatkérők együttes vételezésének tervezett mértéke: 10.590 MWh
- KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. részére: 7.109 MWh/év
- Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. részére: 3.482 MWh/év.
• pótdíjmentes mérték (fogyasztási tolerancia sáv) felső határa a Szerződéses Mennyiség +30%, melyen belül ajánlatkérők a nyertes ajánlattevő által megajánlott ellenértékért jogosultak az áramvételezésre;
• alulvételezés esetén: ajánlatkérők kötelesek együttes vételezésük tényleges mértéke és a pótdíjmentes mérték alsó határa közötti, át nem vett mennyiségre vonatkozóan is, a nettó szerződéses árral kalkulált ellenértéket a nyertes ajánlattevő részére megfizetni;
alulvételezés elszámolása: a KAVIZ Kft. felé történik a szerződéses időszak végén, ajánlatkérők együttes vételezése és a Szerződéses Mennyiség közötti mennyiségi eltérés alapján, a szerződésben rögzített módon.
• felülvételezés esetén: ajánlatkérő köteles a vételezése tényleges mértéke és a pótdíjmentes mérték felső határa közötti túlfogyasztása mennyiségére is a nettó szerződéses árral kalkulált ellenértéket a nyertes ajánlattevő részére megfizetni.
Ajánlatkérő ugyanakkor felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes társaságok – az alul- illetve felülfogyasztás fentiek szerinti egységes szabályozása mellett – saját felhasználásuk vonatkozásában önálló szerződést kötnek a dokumentációban meghatározottak szerint a nyertes ajánlattevővel.
A hirdetmény II.2.5 pontja kapcsán: az eljárás keretében beszerzendő áru (áram), olyan konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru, amely esetben a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve szerződés tervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A teljesítésre vonatkozóan irányadó jogszabályok, előírások: 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról és vonatkozó rendeletei

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:
1. az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62.§ (1)-ben foglalt kizáró feltételek valamelyike;
2. az eljárásban nem lehet AT, AV az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) szerinti kizáró ok fennáll.
Az igazolási módok felsorolása, rövid ismertetése:
Az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kr II. Fejezet 2-7.§-nak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.
Az AK által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr III. Fejezet 8. és 10.§-nak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, úgy csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kr III. Fejezet 8-16.§-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ben megjelölte.
A Kr III. Fejezet 8-16.§-ban említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A kizáró okokra vonatkozóan jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]
AT-nek rendelkeznie kell a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal által kiadott érvényes villamosenergia kereskedelmi engedéllyel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolás:
Az ajánlatban:
az EEKD benyújtásával. Az AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Kbt. 69.§ szerinti igazolás:
- Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi;
- nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kormányrendelet 1.§ (2)-(5)-re is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9),(11) és a Kbt. 69.§(11) is irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlat benyújtásakor a Kr II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ben feltüntetni. (AK ezzel összefüggésben felhívja AT figyelmét a Kbt. 62.§(1)i) pont rendelkezésére)
A Kr IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§(4) szerinti igazolási módra vonatkozóan:

M1) benyújtandó az ajánlattevő nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolása a jelen elhívás feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített (a vizsgált időszakban befejezett (lezárt, illetve leigazolt), de legfeljebb hat éven belül megkezdett) legjelentősebb szállítások ismertetéséről.
Az igazolásnak tartalmaznia kell a jogszabályban előírtakon (a teljesítés ideje (kezdés és befejezés dátuma), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat is. (Kbt. 65. § (1)b), és Kr 21. § (1)a), 21.§(1a) és 22. § (1)-(2) szerint)
Amennyiben AT az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt. 67.§(3))
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmas az AT, ha rendelkezik jelen felhívás (VI.5. pont szerinti) feladásától visszafelé számított 36 hónapban összesen
- legalább 1 db lezárt vagy folyamatban lévő szerződés,
vagy
- 1 db – közös ajánlatkérők beszerzési közössége által lefolytatott – eljárásban elnyert lezárt vagy folyamatban lévő szerződés(ek),
keretében, legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan (azaz legalább 12 egymást követő hónapon keresztül megszakítás nélkül) teljesített, összesen legalább 7.000 MWh/12hónap mértékű szerződésszerűen végzett, villamos energia szállításra vonatkozó igazolt teljesítéssel.
Alanyi kör:
III.1.3./M1) pontban meghatározott követelmény esetében
- az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg (Kr 21/A§):
o még lezáratlan szerződés alapján történő rész-teljesítés is elfogadott, ha az ebből már leigazoltan megvalósult rész-teljesítés megfelel az előírásnak;
o bemutatható az előírtnál nagyobb mennyiségben és/vagy bővebb tartalommal megvalósult szerződés is, ha annak része/részteljesítése volt az igazolni kívánt tartalmú teljesítés is, illetve, ha a feltételeknek megfelelő korábbi teljesítés az előírtnál nagyobb mértékű volt;
- közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6));
- AT más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7)-(8) és (11)).
A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Meghiúsulási kötbér: 5%.
Alulvételezési kötbér: a tényleges vételezett és a pótdíjmentes mérték alsó határa (Szerződéses mennyiség) közötti, át nem vett mennyiségre vonatkozó nettó szerződéses árral kalkulált ellenérték.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
A Kbt.135.§(1),(5)-(6) alapján, havonta, a Ptk. 6:130.§(1) szerint, fizeti meg az ellenértéket (ténylegesen igénybe vett villamos energia mennyiségére a nettó szerződéses árral kalkulált díjat), HUF-ban.Az AK előleget nem fizet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Ha nem nyújtottak be legalább 2 ajánlatot AK dönthet úgy, hogy nem tart elektronikus árlejtést, hanem a benyújtott ajánlat bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást (Kbt. 108. § (8a));
AK az árlejtést az ajánlati ár vonatkozásában folytatja le;
Az árlejtésről részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő dok-ban.
Kbt. 108. §-a és 424/2017. Kr II. fejezete
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/05/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ [Kbt. 68. § (1b)]
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása az EKR Kr 15.§-a szerint történik

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A II.1.5, II.2.6 pontokban technikai szám, kötelező kitöltés miatt. A IV.2.6 pont esetében egy hónap alatt 30 nap értendő (Kbt.81.§ (11)).
2. AK a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta: III.1.3. pont M1.
3. A közbeszerzés nem feltételes (Kbt.53.§(5)), az ajánlattételt nem kötött ajánlati biztosíték nyújtásához.
4. AK a Kbt.71.§(6) alapján nem rendel el újabb hiánypótlást,ha a hiánypótlással AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
5. Kieg.táj. kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint. A kommunikáció az EKR-ben történik (Kbt. 40.§(1)).
6. Nyilatkozatok, igazolások: Az ajánlatnak – elsősorban, de nem kizárólagosan – tartalmaznia kell a Kbt.66.§ (2), és (5) és–adott esetben–a Kbt.65.§(7)-(8),(12)-ben, valamint a Kbt. 68.§ (4)-ben, illetve – adott esetben – Kbt. 35.§(2a)-ben, foglaltakat.
7. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni (Kbt.41/A.§(3)), melyek vonatkozásában Kbt.41/A.§(4) szerinti vélelem az irányadó.
Közös ajánlattétel esetén az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó GSz teszi meg (Kbt. 41/A.§ (5)).
AK köteles elfogadni, ha AT a Kr 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az igazolás tekintetében megkövetelt információkat. EEKD-ben foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel (Kr 17.§ (1)).
AT az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolására a Kbt.69.§(11a) szerint is jogosult.
8. AK nem írja elő,így nem kell megjelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, és nem kell megadni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. AK ugyanakkor felhívja a figyelmet a Kbt. 138.§(1)-(2), (4)-(5)bek-re.
9. AK a KD-ban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét,amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§(4) szerinti azon követelményekről,amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. AK Kbt.73.§(4)-ben foglaltakra tekintettel nem írja elő külön információk feltüntetésének kötelezettségét az ajánlatban, csak azt ellenőrzi,hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent Kbt.73.§(4) szerinti követelményeknek. (Kbt.73.§(4)-(5))
10. AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban a VET 21.§(2) szerinti előírásának való megfelelésére vonatkozóan. Amennyiben AT nem felel meg a vonatkozó előírásnak, az az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.
11. AK az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt–a Kbt.69.§(6)-ban foglaltakra is tekintettel–a Kbt.79.§(2) szerinti összegezésben megjelölte.
12. Közös ajánlattétel: projekttársaság létrehozása Kbt.35.§(8) alapján nem megengedett és nem megkövetelt.
13. A Kbt.75.§(6)-tól eltérően, elektronikus árlejtés alkalmazása esetén AK alkalmazhatja a Kbt. 75.§(2)e)-t, annak jelen felhívásban történő megadása nélkül (EKR Kr 26.§(2)). Ajánlatkérő fenntartja Kbt. 108.§ (8a) szerinti döntés lehetőségét.
Folytatás: VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 14. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a közbeszerzési dokumentumokban általánosan Kbt.), valamint a Közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a közbeszerzési dokumentumokban általánosan Kr), az Elektronikus közbeszerzés szabályairól szóló 424/2017.(XII. 19.) Kormányrendelet (a közbeszerzési dokumentumokban általánosan EKR Kr), illetve adott esetben a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a közbeszerzési dokumentumokban általánosan Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni..
15. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
16. Az ajánlatkérő célja az ajánlatkérői összefogással a nagyobb szállítási mennyiség együttes megrendeléséből adódó árelőny érvényesítése, ezért a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja (Kbt. 50.§ (2) k) és 61.§ (4) bekezdés).
17. FAKSZ: Ádámné Egri Judit (lajstromsz.: 00239).
18. Jogorvoslatra nyitva álló határidő a Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák