Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:6157/2019
CPV Kód:09310000-5
Ajánlatkérő:Bábolna Nemzeti Ménesbirtok
Teljesítés helye:2948 Kisigmánd, Külterület 2943 Bábolna, Baromfi Babo 1. VII. telep 2890 Tata, Dióspuszta 2884 Bakonyszombathely, Gelegenyéspuszta I. és II. 9073 Bőny, külterület I-III. 9073 Bőny, külterület II.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Lótenyésztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bábolna Nemzeti Ménesbirtok
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77548775
Postai cím: Mészáros Út 1.
Város: Bábolna
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2943
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bősze László
Telefon: +36 204597997
E-mail: bosze.laszlo@babolnamenes.hu
Fax: +36 34569202
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.babolnamenes.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.babolnamenes.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000251512019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000251512019/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Lótenyésztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Villamos energia beszerzése/2019"
Hivatkozási szám: EKR000251512019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok részére villamos energia beszerzése 2019. július 1-től 2020. június 30-ig terjedő időszakra.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Villamos Energia beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2948 Kisigmánd, Külterület
2943 Bábolna, Baromfi Babo 1. VII. telep
2890 Tata, Dióspuszta
2884 Bakonyszombathely, Gelegenyéspuszta I. és II.
9073 Bőny, külterület I-III.
9073 Bőny, külterület II.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mennyiségi adatok: 37 845 000 kWh (alapmennyiség) + Szankciómentes toleranciasáv - opció – az alapmennyiségre vonatkoztatva: +30% (11 353 500kWh). Szankciómentes toleranciasáv: Amennyiben a tényleges fogyasztás az alapmennyiséghez viszonyítva legfeljebb +30%-kal eltér, akkor nyertes ajánlattevő nem érvényesít ajánlatkérővel szemben kötbér, pótdíj és/vagy egyéb szankciót. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdése a) pontja alapján a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő szabványos minőségű "terméket" kíván beszerezni, ezért a legelőnyösebb ajánlat kiválasztását kizárólag a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Az Ajánlatkérő fenntartásában lévő teljesítési helyek esetleges változása a Kbt. 141.§ szerinti szerződésmódosítás körébe tartozik. Fizetési feltételek:
A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdése szerint történik. Ajánlatkérő a számlát, a számla kiállításától számított 30 napon belül átutalás útján fizeti meg, amennyiben azt a fizetési határidő lejárta előtt legalább 15 nappal kézhez veszi. Amennyiben a számla késedelmesen kerül megküldésre Ajánlatkérő részére, úgy Ajánlatkérő a számlát a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesíti.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket arról, hogy jelen ajánlati felhívás II.2.7. pontjában rögzített kezdő időpont a jelen közbeszerzési eljárásra irányadó jogszabályokban előírt határidők figyelembe vételével kalkulált tervezett időpont, mely tervezett kezdő időpont a tárgyi közbeszerzési eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A tényleges fogyasztás a tervezett alapmennyiséghez viszonyítva +30%-kal eltérhet, ugyanakkor ajánlatkérővel szemben kötbér, pótdíj és/vagy egyéb szankciót nyertes ajánlattevő nem érvényesíthet. Tekintettel arra, hogy a villamos energia igénybevétele folyamatos, és a tényleges fogyasztás progonsztizálása nagy pontossággal nem határozható meg, ezért a felmerülő többlet energiaigény lehívása a villamos energia felhasználáshoz igazodóan külön értesítés nélkül folyamatosan az alapmennyiség felhasználásával – havi elszámolás keretében – egyező módon és feltételekkel történik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Fő finanszírozási és fizetési feltételek: havonta, számla ellenében, utólag történik a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek., és a Ptk. 6:130. § (1) bek. szerint. A teljesítés során alkalmazandó a 2017. évi CL. törvény. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme HUF.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint 63. § (1) bekezdése szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be. A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani. Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hatálya alá nem tartozását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia, figyelemmel arra, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerint ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosáról kell nyilatkoznia a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is (nemleges tartalommal is). A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a Korm. rendelet 12-16. §-ai is irányadók. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Korm. rendelet. 2.§ (1) c) pontjára és a 2.§ (5) bekezdésére figyelemmel, ajánlatkérő elfogadja az ajánlatkérő egyszerű nyilatkozatát, ezért az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatványban feltüntetni. Ha ajánlattevő, közös ajánlattevők bármelyike, cégjegyzék adatainak bejegyzésével kapcsolatosan változásbejegyzési eljárás van folyamatban, csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. Ha ilyen eljárás nincs folyamatban, erről az ajánlatban cégszerűen nyilatkozni szükséges. A tárgyi közbeszerzési eljárásban a Kbt. 63.§ (3) és Kbt. 74.§ (1) bekezdései megfelelően alkalmazandók. Szakmai tevékenységre vonatkozó megfelelőség: A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 46. § alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szükséges engedéllyel nem rendelkezik. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.
A villamos energiáról szóló 2007 évi LXXXVI. tv. (VET) 74.§ (1) e) pontja alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi. Az ajánlat érvénytelen, amennyiben az ajánlattevő, vagy a közös ajánlattevők bármelyike nem rendelkezik a tevékenység végzésére jogosító engedéllyel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11.a) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész„α: „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.
M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontjára tekintettel a 21. § (1a) szerint a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás feladását megelőző legfeljebb hat éven belül megkezdett, három éven belül teljesített közbeszerzés tárgya szerinti (villamos energia szállítása és/vagy értékesítése) legjelentősebb szállításainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerinti tartalommal a 22. § (1) bekezdésében) előírt módon igazolva. A referenciák ismertetését az alábbi információk feltüntetésével szükséges megadni: - a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe - a szerződés tárgya, mennyisége (olyan részletességű leírás, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen eldönthető), - a teljesítés idejének kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap szerinti bontásban), - kapcsolattartó személy megnevezése, elérhetősége, továbbá - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha M.1. nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven belül megkezdett, három éven belül teljesített, legalább 26 491 500 kWh mennyiségű villamos energia szállítására és/vagy értékesítésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelőség tekintetében több szerződés (referencia) bemutatásával is igazolható. Az M.1. pontban rögzített alkalmassági minimumkövetelményt a Kbt. 65.§ (5) bekezdés alapján határozta meg ajánlatkérő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11.a) bekezdésére.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A nyertes ajánlattevő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettség vállalására köteles.
Meghiúsulási kötbér: mértéke 10 %, alapja az adásvételi szerződés alapmennyiségére vetített ellenszolgáltatás. A szerződést megerősítő kötelmekre és a jótállásra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései irányadóak. A részletes szabályokat és feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Az elektronikus árlejtéssel kapcsolatos részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/05/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2020. március hó.
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A kommunikáció 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 2. §. alapján az EKR-ben történik.
2. Az ajánlat részeként benyújtandó: - Kbt. 66. § (6) a) és b) nyilatkozat, nemleges tartalom esetén is; - Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat (elektronikus űrlap), - a Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal, (valamint jelen okiratnak tartalmaznia kell ajánlattevő részére szóló meghatalmazást, arra vonatkozóan hogy az EKR-ben elektronikus úton teendőnyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat), adott esetben nemleges nyilatkozat; - adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodás (A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljáró valamennyi jogosultsággal rendelkező képviselőt megjelölni. Az ajánlatban csatolni kell közös ajánlattevőkre vonatkozó meghatalmazást tartalmazó okiratot. (A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.) a Kbt. 35.§ és a közbeszerzési dokumentumok, valamint az EKR rendelet 13.§ előírásai szerint; - a Kbt. 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással az EKR rendelet 11.§ (4) bek. szerint; - 321/2015.(X.30.) Korm. rend . 13.§-a szerinti dokumentumok, illetve nemleges nyilatkozat; - aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája
3. Irányadó a Kbt. 35.-36.§-a továbbá az összeférhetetlenségre ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet tekintetében a Kbt. 25.§ (3) és (4) bekezdése.
4. Az összegezésre a Kbt. 79.§, a szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) és (8) bekezdés, az eljárással kapcsolatos határidőkre a közép-európai idő az irányadó.
5. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
6. Kbt.35.§(8) bekezdése szerinti szervezet alapítása kizárt.
7. Eljáró faksz: dr. Vancsura Magdolna Lajstromszám: 00637
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
9. Az ajánlati ár tartalmazza a határkeresztezési díjat, mérlegkör tagsági díjat, kiegyenlítő energia díjat. Az ajánlati ár nem tartalmazza, a VET 9-13. §-aiban, a 389/2007. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a 2/2016. (I. 27.) NFM rendeletben szabályozott, az Eladó által kötelezően megvásárolandó (átvételi kötelezettség alá eső) villamos energia költségét (KÁT), a VET. 147 §. alapján a MAVIR pénzeszközök díját, az általános rendszerhasználati díjakat, a jövedéki adót, az általános forgalmi adót (ÁFA), és a jövőben várható egyéb adókat és díjtételeket. Az áfa mértékét az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szabályozza.
10. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. előírásai irányadók.
11. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
12. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
Folyt. köv.: VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
Folyt köv VI.3) További információk:
13. AK a részajánlattétel lehetőségét kizárja mivel a legkedvezőbb ajánlati ár elérése érdekében AK a fogyasztási volumenből eredő portfólióhatást kívánja érvényesíteni. Így bármely szempontból történő részekre bontás gazdasági szempontból ésszerűtlen.
14. AK a felhívás IV.2.6 pontjában rögzített ajánlati kötöttség két hónapos időtartama alatt 60 naptári napot ért, figyelemmel a Kbt. 81.§ (11) bekezdésében foglaltakra.
15. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69.§ (11.a) pontjában foglaltakra.
16. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő a figyelmét a közbeszerzési dokumentumok részletes áttanulmányozására, tekintettel a 2019. április 1. napján hatályba lépő közbeszerzési törvény módosításaira.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák