Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:0616/2019
CPV Kód:71322000-1
Ajánlatkérő:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3525 Miskolc, Városház tér 8.;3525 Miskolc, Városház tér 8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:P1- BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG;P1- BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56264890
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tibor
Telefon: +36 46512700
E-mail: varga.tibor@miskolcholding.hu
Fax: +36 46512700
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Miskolc keleti, nyugati városrész csapadékvíz terv
Hivatkozási szám: EKR000587112018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1.rész: „Miskolc város keleti városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése” vízjogi létesítési, – szükség szerint építési - engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése.
2. rész: „Miskolc város nyugati városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése” vízjogi létesítési, – szükség szerint építési - engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése
Engedélyezési tervből 4 db nyomtatott példány, 1 db adathordozóra írt elektronikus példány pdf. és szerkesztető (dwg/dxf, doc xls) formátumban. Szükség esetén készített szolgalmi jogi munkarészből 6 pld záradékolt változási vázrajz
- Kiviteli tervből: 6 db nyomtatott példány
- 2 db adathordózóra írt elektronikus példány pdf. és szerkeszthető (dwg/dxf, doc xls) formátumban
- Ajánlattevő feladata az árazatlan költségvetés, illetve a tervező által beárazott költségvetés elkészítése, továbbá a normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés elkészítése is.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 16500000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Miskolc, keleti városrész csapadékvíz elvezetés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3525 Miskolc, Városház tér 8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: TOP-6.3.3-16-MI1-2017-00001 azonosítószámú, „Miskolc város keleti városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése” vízjogi létesítési, – szükség szerint építési - engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése
Ajánlattevő feladata:
A TOP 6.3.3-16-MI1-2017-00001 „Miskolc város keleti városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése” projekt előkészítése során a jóváhagyott területeken a vízelvezető művek kiépítésének illetve rekonstrukciójának teljeskörű megtervezése (vízjogi létesítési – szükség szerint építési- engedélyezési tervei, kiviteli tervek, normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés elkészítése) a dokumentációban részletezett területeken, továbbá az engedélyezési eljárás(ok) teljeskörű lefolytatása, a szükséges közműegyeztetésekkel együtt, a jogerős engedély(ek) és az illetékes TVT támogató vélemény átadása Megrendelő részére., továbbá szükség esetén szolgalmi jogi munkarészek készítése, földhivatali záradékoltatással. A nyertes Ajánlattevő köteles a tervdokumentáció alapján lefolytatásra kerülő, kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban közreműködni, a műszaki dokumentációval kapcsolatos kérdésekre a rendelkezésre álló határidőt megelőző két nappal válaszolni .
A projekt során mintegy 10300 m csatornarekonstrukció, illetve kiépítés valósul meg.
Tervező a tervek készítése során köteles figyelembe venni a TOP-6.3.3-16 azonosító számú, „Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” kiírásban foglaltakat.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati árnak a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel magában kell foglalnia az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogok átengedésének ellenértékét is.
Elvárt mennyiségek:
Engedélyezési tervből 4 db nyomtatott példány, 1 db adathordozóra írt elektronikus példány pdf. és szerkesztető (dwg/dxf, doc xls) formátumban. Szükség esetén készített szolgalmi jogi munkarészből 6 pld záradékolt változási vázrajz
Kiviteli tervből:
- 6 db nyomtatott példány
- 2 db adathordózóra írt elektronikus példány pdf. és szerkeszthető (dwg/dxf, doc xls) formátumban
- Ajánlattevő feladata az árazatlan költségvetés, illetve a tervező által beárazott költségvetés elkészítése, továbbá a normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés elkészítése is.
A tervek készítése során Tervező törekedjen olyan műszaki megoldások kidolgozására, melyek alkalmazásával a kivitelezés várható értéke nem haladja meg a nettó 280.000.000.- Ft-ot.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/2/1 alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-48 hónap között kerül értékelésre) 25
2 Az M/2/2 alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-48 hónap között kerül értékelésre) 25
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (forint) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.3-16-MI1-2017-00001
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Miskolc, nyugati városrész csapadékvíz elvezetés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3525 Miskolc, Városház tér 8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOP-6.3.3-16-MI1-2017-00002 azonosítószámú, „Miskolc város nyugati városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése” vízjogi létesítési, – szükség szerint építési - engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése
Ajánlattevő feladata:
A TOP 6.3.3-16-MI1-2017-00002 „Miskolc város nyugati városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése” projekt előkészítése során a jóváhagyott területeken a vízelvezető művek kiépítésének illetve rekonstrukciójának teljeskörű megtervezése (vízjogi létesítési – szükség szerint építési- engedélyezési tervei, kiviteli tervek, normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés elkészítése) a dokumentációban részletezett területeken, továbbá az engedélyezési eljárás(ok) teljeskörű lefolytatása, a szükséges közműegyeztetésekkel együtt, a jogerős engedély(ek) és az illetékes TVT támogató vélemény átadása Megrendelő részére, továbbá szükség esetén szolgalmi jogi munkarészek készítése, földhivatali záradékoltatással. A nyertes Ajánlattevő köteles a tervdokumentáció alapján lefolytatásra kerülő, kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban közreműködni, a műszaki dokumentációval kapcsolatos kérdésekre a rendelkezésre álló határidőt megelőző 2 nappal válaszolni..
A projekt keretében tervezett kivitelezés becsült mennyisége: 1900 m.
Tervező a tervek készítése során köteles figyelembe venni a TOP-6.3.3-16 azonosító számú, „Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” kiírásban foglaltakat.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati árnak a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel magában kell foglalnia az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogok átengedésének ellenértékét is.
Elvárt mennyiségek:
Engedélyezési tervből 4 db nyomtatott példány, 1 db adathordozóra írt elektronikus példány pdf. és szerkesztető (dwg/dxf, doc xls) formátumban. Szükség esetén készített szolgalmi jogi munkarészből 6 pld záradékolt változási vázrajz
- Kiviteli tervből: 6 db nyomtatott példány
- 2 db adathordózóra írt elektronikus példány pdf. és szerkeszthető (dwg/dxf, doc xls) formátumban
- Ajánlattevő feladata az árazatlan költségvetés, illetve a tervező által beárazott költségvetés elkészítése, továbbá a normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés elkészítése is.
A tervek készítése során Tervező törekedjen olyan műszaki megoldások kidolgozására, melyek alkalmazásával a kivitelezés várható értéke nem haladja meg a nettó 123.000.000.- Ft-ot.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/2/1 alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-48 hónap között kerül értékelésre) 25
2 Az M/2/2 alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-48 hónap között kerül értékelésre) 25
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (forint) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.3-16-MI1-2017-00002
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Miskolc, keleti városrész csapadékvíz elvezetés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: P1- BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38594885
Postai cím: SZENTPÉTERI KAPU 80. 2. em. 4.
Város: MISKOLC
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
E-mail: info@p1-bau.hu
Telefon: +36 302391882
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46999195
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14777758205
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12270866
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Tervezési és engedélyeztetési részfeladatok, Geodéziai munkák részfeladatai, Műszaki szakértői feladatok ellátása.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: P1- BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38594885
Postai cím: SZENTPÉTERI KAPU 80. 2. em. 4.
Város: MISKOLC
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14777758205

Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69479771
Postai cím: Lövőház Utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13842217241

Hivatalos név: K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13510701
Postai cím: Szent László Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10388136242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Miskolc, nyugati városrész csapadékvíz elvezetés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: P1- BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38594885
Postai cím: SZENTPÉTERI KAPU 80. 2. em. 4.
Város: MISKOLC
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
E-mail: info@p1-bau.hu
Telefon: +36 302391882
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46999195
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14777758205
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4622047
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Tervezési és engedélyeztetési részfeladatok, Geodéziai munkák részfeladatai, Műszaki szakértői feladatok ellátása.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: P1- BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38594885
Postai cím: SZENTPÉTERI KAPU 80. 2. em. 4.
Város: MISKOLC
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14777758205

Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69479771
Postai cím: Lövőház Utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13842217241

Hivatalos név: K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13510701
Postai cím: Szent László Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10388136242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/09/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges