Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6168/2019
CPV Kód:71600000-4
Ajánlatkérő:Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Paks II. Zrt.)
Teljesítés helye:HU233, HU11;HU11, HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SOM System Kft.;SOM System Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Paks II. Zrt.)
Nemzeti azonosítószám: AK17924
Postai cím: Gagarin utca 1. 3. em.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Túri Renáta
Telefon: +36 203264863
E-mail: beszerzes@paks2.hu
Fax: +36 75501646
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.paks2.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.paks2.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nukleáris biztonsági felügyeleti rendszer működtetése céljából mérnökszolgáltatás igénybevétele
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71600000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nukleáris biztonsági felügyeleti rendszer működtetése céljából mérnökszolgáltatás igénybevétele
Keretmegállapodás keretösszege: nettó 750.000.000,- Ft
A keretmegállapodás egy ajánlattevővel került megkötésre a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja alapján.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 28000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nukleáris biztonsági felügyeleti rendszer működtetése céljából mérnökszolgáltatás igénybevétele
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71600000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233, HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Paks
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Társaság - mint engedélyes - jogszabályban (118/2011. (VII.11.) Korm. rendelet) foglalt kötelezettsége, hogy szervezetén belül a nukleáris biztonság felügyeletének ellátására egy független, megfelelő szakértelemmel, erőforrásokkal, információval és döntési jogkörrel rendelkező szervezeti egységet hozzon létre. Ezen szervezeti egység jelenleg az ENBO, melynek a feladatai közé tartozik többek között a hatóság részére benyújtandó dokumentumok és kérelmek független felülvizsgálata és jóváhagyása, melynek megtörténtét egyértelmű és ellenőrizhető módon igazolni szükséges.
A külső mérnökszolgálat bevonása segítségével működtetett engedélyesi nukleáris biztonsági és szakmai felügyeleti (szuperkontroll) rendszernek a következő években fő feladatát fogja képezni a nukleáris biztonsági létesítési engedély kérelem (melynek fő részei: Előzetes Biztonsági Jelentés, műszaki terv szintű műszaki megalapozás), továbbá az építési engedély kérelmek benyújtása, valamint a hatósági eljárás során felmerülő eljárási cselekmények által generált kötelezettségek végrehajtásának koordinálása. A külső mérnökszolgálat feladatát képezi a nukleáris biztonsági létesítési engedély kérelem egyes elkészült fejezeteinek beadványozást megelőző felülvizsgálata, majd az ENBO-ra megküldött kérelem teljes anyagának az ellenőrzése, a kérelem OAH-hoz történő benyújtása előtt. A külső mérnökszolgálat feladata lesz továbbá az esetlegesen felmerülő tisztázandó kérdések engedélyező hatósággal, vagy szakhatósággal történő egyeztetése az eljárást megelőzően és az eljárás során is, valamint az eljárás során felmerülő adatkérés, tényállás tisztázás, hiánypótlási felhívás megválaszolásában a mérnöki közreműködés. A lenti mérnöknap mennyiségek az alábbi, becsült, nagy volumenű dokumentáció feldolgozást - 0,3 óra/lap dokumentum feldolgozás - figyelembe véve lettek meghatározva: • Létesítési engedély kérelem Előzetes Biztonsági Jelentés fejezete - 18.000 oldal, • Létesítési engedély kérelem műszaki terv szintű műszaki megalapozás fejezete - 100.000 oldal, • Építési engedély kérelmek - 30.000 oldal.
Előzetes, irányadó tervként az Ajánlattevőnek az alábbi éves bontásban kell biztosítania a külső mérnökszolgáltatást keretmegállapodás keretében: 2018. - 2466 mérnöknap, 2019. - 2470 mérnöknap, 2020. - 619 mérnöknap. Összesen: 5555 mérnöknap. A fenti időbeli ütemezés csak tervezet. Az engedélyesi tervellenőrzési tevékenység alapvető szempontjai - OAH N9.2. számú útmutató szerint: a) a tervezési alapot helyesen választották-e meg és helyesen alkalmazták-e, b) az eredeti tervezési követelményeket kielégítették-e, c) a tervezési kimenő információ teljes-e, d) éltek-e feltételezésekkel, azokat pontosan megfogalmazták-e, mi volt az alapjuk, e) megfelelő, verifikált tervezési módszereket használtak-e, és követték-e az előírt tervezési szabványokat, f) betartották-e a tervezési kézikönyvben megfogalmazottakat, g) elfogadható-e a tervezési eredmény, ha a tervezési bemenetekkel összehasonlítják, h) az elkészült tervdokumentáció figyelembe veszi-e és megfelelő megoldást biztosít-e a nukleáris biztonság, rendszer megfelelőség, üzemeltethetőség, karbantarthatóság, üzembiztonság, rendelkezésre állás és költséghatékonyság szempontjából, i) a vizsgált dokumentumok megfelelnek-e a Megbízó, továbbá az NBSZ és a vonatkozó hatályos jogszabályok által támasztott követelményeknek. Bármelyik fenti kérdésre adandó nemleges válasz esetén a nyertes ajánlattevő köteles részletesen indokolni a válaszát.
Az egyedi szerződések az alábbi tárgyakban születtek:
A létesítési engedély iránti kérelem összeállításának és benyújtásának előkészítésével kapcsolatos feladatokban való közreműködés
Az EBJ elkészítéséhez tartozó, szakterületenként kiválasztott két-két műszaki terv dokumentáció és az azokhoz tartozó tervezési specifikációjának előzetes véleményezése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata  40
2  2.1. Felhívás M.1. szerinti 1.szakember a felsőfokú mérnök,és/vagy fizikus,és/vagy vegyész végzettség megszerzését követő 36 hónapon felüli atomenergia alkalmazása terén tapasztalata(min.0hó,max.24hó 10
3 2.2. Felhívás M.1. szerinti 2.szakember a felsőfokú mérnök,és/vagy fizikus,és/vagy vegyész végzettség megszerzését követő 36 hónapon felüli atomenergia alkalmazása terén tapasztalata(min.0hó,max.24hó 10
4 2.3. Felhívás M.1. szerinti 3.szakember a felsőfokú mérnök,és/vagy fizikus,és/vagy vegyész végzettség megszerzését követő 36 hónapon felüli atomenergia alkalmazása terén tapasztalata(min.0hó,max.24hó 10
5 2.4. Felhívás M.1. szerinti 4.szakember a felsőfokú mérnök,és/vagy fizikus,és/vagy vegyész végzettség megszerzését követő 36 hónapon felüli atomenergia alkalmazása terén tapasztalata(min.0hó,max.24hó  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Nukleáris biztonsági felügyeleti rendszer működtetése céljából mérnökszolgáltatás igénybevétele
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71600000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11, HU233 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Paks
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Társaság - mint engedélyes - jogszabályban (118/2011. (VII.11.) Korm. rendelet) foglalt kötelezettsége, hogy szervezetén belül a nukleáris biztonság felügyeletének ellátására egy független, megfelelő szakértelemmel, erőforrásokkal, információval és döntési jogkörrel rendelkező szervezeti egységet hozzon létre. Ezen szervezeti egység jelenleg az ENBO, melynek a feladatai közé tartozik többek között a hatóság részére benyújtandó dokumentumok és kérelmek független felülvizsgálata és jóváhagyása, melynek megtörténtét egyértelmű és ellenőrizhető módon igazolni szükséges.
A külső mérnökszolgálat bevonása segítségével működtetett engedélyesi nukleáris biztonsági és szakmai felügyeleti (szuperkontroll) rendszernek a következő években fő feladatát fogja képezni a nukleáris biztonsági létesítési engedély kérelem (melynek fő részei: Előzetes Biztonsági Jelentés, műszaki terv szintű műszaki megalapozás), továbbá az építési engedély kérelmek benyújtása, valamint a hatósági eljárás során felmerülő eljárási cselekmények által generált kötelezettségek végrehajtásának koordinálása. A külső mérnökszolgálat feladatát képezi a nukleáris biztonsági létesítési engedély kérelem egyes elkészült fejezeteinek beadványozást megelőző felülvizsgálata, majd az ENBO-ra megküldött kérelem teljes anyagának az ellenőrzése, a kérelem OAH-hoz történő benyújtása előtt. A külső mérnökszolgálat feladata lesz továbbá az esetlegesen felmerülő tisztázandó kérdések engedélyező hatósággal, vagy szakhatósággal történő egyeztetése az eljárást megelőzően és az eljárás során is, valamint az eljárás során felmerülő adatkérés, tényállás tisztázás, hiánypótlási felhívás megválaszolásában a mérnöki közreműködés. A lenti mérnöknap mennyiségek az alábbi, becsült, nagy volumenű dokumentáció feldolgozást - 0,3 óra/lap dokumentum feldolgozás - figyelembe véve lettek meghatározva: • Létesítési engedély kérelem Előzetes Biztonsági Jelentés fejezete - 18.000 oldal, • Létesítési engedély kérelem műszaki terv szintű műszaki megalapozás fejezete - 100.000 oldal, • Építési engedély kérelmek - 30.000 oldal.
Előzetes, irányadó tervként az Ajánlattevőnek az alábbi éves bontásban kell biztosítania a külső mérnökszolgáltatást keretmegállapodás keretében: 2018. - 2466 mérnöknap, 2019. - 2470 mérnöknap, 2020. - 619 mérnöknap. Összesen: 5555 mérnöknap. A fenti időbeli ütemezés csak tervezet. Az engedélyesi tervellenőrzési tevékenység alapvető szempontjai - OAH N9.2. számú útmutató szerint: a) a tervezési alapot helyesen választották-e meg és helyesen alkalmazták-e, b) az eredeti tervezési követelményeket kielégítették-e, c) a tervezési kimenő információ teljes-e, d) éltek-e feltételezésekkel, azokat pontosan megfogalmazták-e, mi volt az alapjuk, e) megfelelő, verifikált tervezési módszereket használtak-e, és követték-e az előírt tervezési szabványokat, f) betartották-e a tervezési kézikönyvben megfogalmazottakat, g) elfogadható-e a tervezési eredmény, ha a tervezési bemenetekkel összehasonlítják, h) az elkészült tervdokumentáció figyelembe veszi-e és megfelelő megoldást biztosít-e a nukleáris biztonság, rendszer megfelelőség, üzemeltethetőség, karbantarthatóság, üzembiztonság, rendelkezésre állás és költséghatékonyság szempontjából, i) a vizsgált dokumentumok megfelelnek-e a Megbízó, továbbá az NBSZ és a vonatkozó hatályos jogszabályok által támasztott követelményeknek. Bármelyik fenti kérdésre adandó nemleges válasz esetén a nyertes ajánlattevő köteles részletesen indokolni a válaszát.
Az egyedi szerződések az alábbi tárgyakban születtek:
A létesítési engedély iránti kérelem összeállításának és benyújtásának előkészítésével kapcsolatos feladatokban való közreműködés
Az EBJ elkészítéséhez tartozó, szakterületenként kiválasztott két-két műszaki terv dokumentáció és az azokhoz tartozó tervezési specifikációjának előzetes véleményezése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata  40
2 2.1. Felhívás M.1. szerinti 1.szakember a felsőfokú mérnök,és/vagy fizikus,és/vagy vegyész végzettség megszerzését követő 36 hónapon felüli atomenergia alkalmazása terén tapasztalata(min.0hó,max.24hó 10
3 2.2. Felhívás M.1. szerinti 2.szakember a felsőfokú mérnök,és/vagy fizikus,és/vagy vegyész végzettség megszerzését követő 36 hónapon felüli atomenergia alkalmazása terén tapasztalata(min.0hó,max.24hó  10
4 2.3. Felhívás M.1. szerinti 3.szakember a felsőfokú mérnök,és/vagy fizikus,és/vagy vegyész végzettség megszerzését követő 36 hónapon felüli atomenergia alkalmazása terén tapasztalata(min.0hó,max.24hó 10
5 2.4. Felhívás M.1. szerinti 4.szakember a felsőfokú mérnök,és/vagy fizikus,és/vagy vegyész végzettség megszerzését követő 36 hónapon felüli atomenergia alkalmazása terén tapasztalata(min.0hó,max.24hó  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 079 - 177674
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4000372012 Rész száma: 1 Elnevezés: 4. EMSZ
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: SOM System Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rétköz u. 25. 1. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14400000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14400000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4000387141 Rész száma: 2 Elnevezés: 5. EMSZ
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: SOM System Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rétköz u. 25. 1. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13600000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13600000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ár értékelési szemponton (II.2.5. pont) belüli alszempontokat a karakterkorlátra tekintettel itt adjuk meg: 1.1. Nukleáris szakemberek napidíja (részvételi dok. 14. pont 8.1. alpont) S.szám: 22 1.2. Építész szakemberek napidíja (részvételi dok. 14. pont 8.2. alpont) S.szám: 20 1.3. Többi szakember: erdőmérnök szakember napidíja (részvételi dok. 14. pont 8.3 alpont) S.szám: 6 1.4. Többi szakember: Nagy- és kisfeszültségű kábelhálózat szakember napidíja (részvételi dok. 14. pont 8.3 alpont) S.szám: 6 1.5. Többi szakember: Villamosenergia-rendszer védelme és automatikája szakember napidíja (részvételi dok. 14. pont 8.3 alpont) S.szám: 6
A tájékoztató a keretmegállapodás alapján 2019. I. negyedévben kötött szerződésekre vonatkozik
A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás nem állt részekből. A V. pontban részenként a megkötött keretmegállapodás alapján, konzultációt követően létrejött egyedi szerződések kerültek rögzítésre. Ez a megoldás technikai jellegű, figyelemmel a hirdetmény mintára, a II.1.6) pontban foglalt nyilatkozat is kizárólag technikai tartalmú annak érdekében, hogy az egyedi szerződések adatai külön-külön rögzíthetőek legyenek.
A nyertes ajánlattevő: SOM SYSTEM Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 25. 1. em. 1., adószám: 12206894-2-43.)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)