Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6223/2019
CPV Kód:90900000-6
Ajánlatkérő:Országos Széchényi Könyvtár
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PROFI CLEAN-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Két Mester Profi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Széchényi Könyvtár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62699664
Postai cím: Szent György Tér 4-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Repiczki Zsuzsanna
Telefon: +36 12323515
E-mail: repiczki.zsuzsann@oszk.hu
Fax: +36 12323520
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oszk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Takarítási szolgáltatások nyújtása
Hivatkozási szám: EKR001039832018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés, melynek keretében Ajánlatkérő tulajdonában és kezelésében lévő, a
1827 Budapest, Budavári Palota „F” épületében,
1037 Budapest, Csillaghegyi út 19949/7. hrsz. alatt található épületben, valamint
1152 Budapest, Régi Fóti út 77. épületben
takarítási szolgáltatás nyújtása Ajánlatkérő mindenkori igényének megfelelően, saját eszközökkel, és saját költségen biztosított tisztítószerek felhasználásával, továbbá higiéniai eszközök, fogyóanyagok és egyéb felszerelések biztosításával (A nyertes ajánlattevő biztosítja a helyszínen a HACCP által előírt tisztítószerek beszerzését, kiszállítását.)Vállalkozó köteles a szerződésben foglalt takarítási munkákat csakis az érvényben levő ÁNTSZ (és a hatályos jogszabályokban meghatározott) követelményeknek mindenben megfelelő eszközökkel és vegyszerekkel végezni, az ezt tanúsító okiratokat, illetve a takarítószerek – vonatkozó hatályos jogszabály szerinti – biztonsági adatlapjait a munkavégzése során a Megrendelőnek átadni.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 121000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Takarítási szolgáltatások nyújtása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
További tárgyak:90610000-6
90620000-9
90630000-2
90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1827 Budapest, Budavári Palota „F” épülete,
1037 Budapest, Csillaghegyi út 19949/7. hrsz. alatt található épület, valamint
1152 Budapest, Régi Fóti út 77. épület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében Ajánlatkérő tulajdonában és kezelésében lévő, a II.1.4. pontban megjelölt három épületkomplexumban í
takarítási szolgáltatás nyújtása Ajánlatkérő mindenkori igényének megfelelően, , saját eszközökkel, és saját költségen biztosított tisztítószerek felhasználásával, továbbá higiéniai eszközök, fogyóanyagok és egyéb felszerelések biztosításával az alábbi rendszerességgel:
a) Rendszeres általános takarítás (napi/heti/havi takarítás),
b) Eseti takarítási feladatok a gépészeti területen és a kiállítótermekben a Szerződés 2/a. sz. mellékletét képező kiegészítő táblázatban foglaltak alapján,
c) Időszakos nagytakarítási feladatok a zárva tartási időszakban,
d) Udvarok rendben tartása (fűnyírás, jégmentesítés, hóeltakarítás).
Nyertes Ajánlattevő feladata továbbá napi takarítói ügyelet biztosítása. 1827 Budapest, Budavári Palota „F” épület vonatkozásában.
A részletes feladatokat a Közbeszerzési dokumentumok (és a szerződéstervezet) részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A napi, heti, havi és eseti feladatokhoz tartózó területek mennyisége:
A./ 1827 Budapest, Budavári Palota „F” épület
Az éves becsült takarítandó felület mennyisége: 43400m2
B./ 1037 Budapest, Csillaghegyi út 19949/7. hrsz. alatt található épület
Az éves becsült takarítandó felület mennyisége: 1050 m2 raktár épület, udvar 1603 m2
C./ 1152 Budapest, Régi Fóti út 77. épület
Az éves becsült takarítandó felület mennyisége: 500 m2 épület, udvar 280 m2
A Budavári Palota „F” épületében az irodák, és folyosók napi takarítása tekintetében a takarítandó felületek nagysága jelenleg 11.811 m2. A Budavári Palota „F” épületében további 4.150 m2 irodai- és folyosói területet az ajánlatkérő jelenleg munkaviszonyban lévő takarítókkal takaríttat. A takarítók munkaviszonyának megszűnésének esetére az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy ezen 4.150 m2 területet bevonja a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötendő szerződés teljesítési körébe a nyertes ajánlattevő által megadott m2 áron. Ugyanakkor a Kormány tervei között szerepel ezen 4.150 m2 alapterületű épületrész felújítása. Amennyiben a felújítás azután kezdődik meg, amikor is az ajánlatkérő a takarítók munkaviszonyának megszűnése miatt a 4.150 m2 alapterületű épületrészt már a nyertes vállalkozó vállalkozásába adta, akkor a felújítás megkezdésére tekintettel az Ajánlatkérő jogosult ezen 4.150 m2 alapterületű épületrész tekintetében a szerződést megszüntetni 15 napos felmondási idővel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 3. A foglalkoztatott tisztítás-technológiai szakmunkás képesítéssel rendelkező szakemberek száma (fő) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5. pontban az árnál megadott ért. szempont az alábbi két részszempontból áll:
1. Rendszeres általános takarítás (napi/heti/havi takarítás) és napi takarítói ügyelet, valamint az időszakos nagytakarítás a Szerződés 1. sz. mellékletét képező Műszaki leírásban foglaltak alapján(Szerz. 3.1 a) pontja szerint) (nettó Ft/hó) - súlysz 50
2. Eseti takarítás képzett ár (nettó Ft) - súlysz 40

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 247 - 569591
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 156/1/2019 Rész száma: Elnevezés: Takarítási szolgáltatások nyújtása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 12
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 12
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PROFI CLEAN-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21317200
Postai cím: Rokon utca 18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: proficlean.tech@gmail.com
Telefon: +36 209727467
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Két Mester Profi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51509862
Postai cím: Lőwy Izsák Utca 4. 1. em. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1043
Ország: Magyarország
E-mail: ketmesterprofi@gmail.com
Telefon: +36 204213540
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 121000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1./ A nyertes ajánlattevők adószáma:
PROFI CLEAN-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
adószáma: 25481981-2-41
Két Mester Profi Kft.
adószáma: 14299911-2-41
közös ajánlattevők
2./ Az ajánlattevők neve, címe és adószáma
1. B+N Referencia Zrt. (3937 Komlóska, Szkalka köz 1.; Adószám: 23480874-2-05.)
2. KRISTÁLY-MIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1068 Budapest, Király utca 80.; Adószám: 11788515-2-42.)
3. DETA-ÉP Épületszervíz Kft. (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 1. em. 82,84.; Adószám: 13939683-2-42.)
4. UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. (4025 Debrecen, Simonffy utca 17-19.; Adószám: 13646231-2-09.)
5. Mesterszervíz 024 Kft. (1148 Budapest, Adria sétány 14.; Adószám: 10809408-2-42)
6. BBM Budaber Zrt. (1204 Budapest, Török Flóris u 114.; Adószám: 12839023-2-43.)
7. Emil és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4027 Debrecen, Füredi út 59. B. ép.; Adószám: 13021690-2-09.)
8. Profi-Komfort Üzemviteli, Létesítményhigéniai, Építőipari és Szolgáltató Kft. (1039 Budapest, Bercsényi utca 7.; Adószám: 12032109-2-41.)
9. Colonel VASA Kft. (2636 Tésa, Pető utca 16.; Adószám: 12528039-2-13.)
10. Czégel Kft. (1184 Budapest, Thököly út 26.-28. földszint; Adószám: 12710108-2-43)
11. Profi Clean-Tech Kft. (1131 Budapest, Rokon utca 18.) Adószáma: 25481981-2-41) és Két Mester Profi Kft. (1043 Budapest, Lőwy Izsák u. 4. 1. em. 5.; Adószáma: 14299911-2-41) közös ajánlattevők
12. Euro Sentinel Kft. (1215 Budapest, Vágóhíd utca 18.; Adószám: 23288108-2-43.)
3./ Azt eljárás során nem vettek figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a szempontokat
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§. alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)