Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/73
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.15.
Iktatószám:6231/2019
CPV Kód:45232151-5
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, 6149/15, 6149/16, 7670/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő területeket érinti
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97218353
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bárdos Katalin
Telefon: +36 22537295
E-mail: bardos.katalin@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22316569
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000309592019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000309592019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Széchenyi utca ivóvízvezeték felújítása
Hivatkozási szám: EKR000309592019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232151-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Székesfehérvár, Széchenyi utcában található DN 250 városi főellátó ivóvízvezeték felújítása
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Széchenyi utca ivóvízvezeték felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232151-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211
A teljesítés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, 6149/15, 6149/16, 7670/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő területeket érinti
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: burkolat bontás, helyreállítás 40 m2
D 315 KPE cső bontása 40 m
D 250 öv cső építés 40 m
D 250 a.c és öv. csövek tisztítása és bélelése 529,1 m
meglévő föld alatti tűzcsapok bontása 3 db
D100 föld feletti tűzcsapok kiépítése 3 db
meglévő tolózáraknák szerelvényeinek bontása és cseréje 4 db
vízvezeték nyomáspróba, fertőtlenítés, vízminta 549,1 m
ideiglenes melléklétesítmények (védőkorlát, forgalomtechnika, gyalogos híd)
A kiépített létesítmények geodéziai bemérését el kell végezni a jelenleg érvényben lévő 324/2013 kormányrendelet alapján (E-közmű nyilvántartás), és digitális formában az Üzemeltetőnek át kell adni.
A kivitelezés végeztével, a megvalósult mű átadási dokumentációját el kell készíteni.

Karakterkorlát miatt a VI. 3.4.) pont kiegészítése:
Kbt.76.§ (9) bek d) pont szerinti információ a felhívás VI.3.1.és VI.3.2.pontokkal összhangban:
Nettó ajánlati ár vonatkozásában: (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/vizsgált ajánlat ajánlati ára)*10*70-fordított arányosítás. M/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-VZ szakember M/1. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai többlet tapasztalata vonatkozásában: (vizsgált ajánlatban feltüntetett gyakorlati idő/ legmagasabb gyakorlati időt tartalmazó ajánlat gyakorlati ideje)*10*30-egyenes arányosítás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-VZ szakember M/1. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai többlet tapasztalata (hónapban)) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja ésszerűnek, a feladat komplexitása miatt az építési beruházás nem osztható részekre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő(k)nek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdés szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A kizáró okok tekintetében becsatolt minden nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő esetében a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés a követelmény, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § (2) bekezdésében meghatározott mód (a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját (felhívás VI.4.) pontja) megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (vízvezeték felújítása) származó- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő
kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdésekben és a 114. § (2) bekezdésében foglaltak is
irányadók. Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és 36. §- ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági
szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos
listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P/1. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha ajánlattevő (közös ajánlattevő) saját vagy jogelődjének közbeszerzés tárgyából (vízvezeték felújítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított
árbevétele az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a 3 év vonatkozásában mindösszesen nem éri el a 40 millió Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1.: a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek ( szervezeteknek) - különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, szakképzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megszerzett szakmai gyakorlatot, azaz tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, és a szakképzettséget igazoló iratot. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését, a feladat és/vagy a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), és az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban. Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig az adott szakember által betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultság kamarai regisztrációjáról és aktív státuszáról gondoskodik. Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ha az M/1. tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben az ajánlattétel időpontjában szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget és tapasztalatot az érvényes jogosultság igazolja ( saját kezűleg aláírt önéletrajzot és szakképzettséget igazoló dokumentumot ebben az esetben is csatolni szükséges). Egyenértékű szakképzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett szakképzettség igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó továbbá a Kbt. 65. § (6)-(7) (9) és (11) bekezdései és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdése.
M/2.: A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben teljesített legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését cégszerűen aláírt nyilatkozattal és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. [321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a), 21. § (2a) bek. a), 21/A. §, 22. § (5) bek., 23. § ] Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdésben és a 322/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 23. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:
M/1.: ha nem áll rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakember:
legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet IV. alpont 3. rész 10. pontja szerinti Vízgazdálkodási építmények szakterületre vonatkozó MV-VZ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és vízgazdálkodási építmények építése során műszaki vezetőként szerzett, a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlattal.
M/2.:nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciákat: M/2. legalább 1 szerződés keretén belül teljesített, legalább 200 m hosszon végzett DN 160 átmérő feletti vízvezeték bontás nélküli rekonstrukciója.
Ajánlatkérő a szerződésnek megfelelő teljesítése alatt következőt érti: a megrendelő fél által teljesítésigazolással elfogadott teljesítés, mely esetében a megrendelő a szerződő féllel szemben a szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket nem érvényesített. Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben - a teljesítés időtartamára és a jótállásvállalás időtartamára - az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki, amelyek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza: teljesítési-, jótállási biztosíték, késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési kötbér. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF) és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított -teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja biztosíték megkövetelése nélkül. Az előleget Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés rendelkezései szerint fizeti meg. Ajánlatkérő 1 db előlegszámla, és 1 db részszámla (50%-os teljesítés) és 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja. Számlák benyújtására a műszaki ellenőr által jóváhagyott jegyzőkönyv alapján kiállított teljesítésigazolás birtokában van lehetőség. A végszámla benyújtására a beruházás maradéktalan teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján kiállított teljesítésigazolás kiadását követően van lehetőség.
Ajánlatkérő nem köt ki tartalékkeretet a beruházás megvalósítására irányuló szerződésben.
Az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § alapján Építési beruházás esetén az ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a szerződéstervezetben meghatározott feltételek szerint.
Számlák kiegyenlítése alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben: Ajánlatkérő a számlák ellenértékét a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt szabályok szerint egyenlíti ki alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben. Ellenszolgáltatás teljesítése alvállalkozók igénybe vétele esetén: amennyiben Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a számlák ellenértékének kifizetési szabályait az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) számú Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §-ában foglaltak rendezik. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésében részt vevők vonatkozásában felhívja Tisztelt ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § rendelkezéseire. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakra a kifizetéseket illetően. Ezen felül irányadó jogszabályok: - Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet. - A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó. - Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében Ajánlatkérő kötelezett a Vállalkozási díj ÁFA tartalmának megfizetésére. A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (
projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő valamennyi érvényes ajánlatot tett Ajánlattevővel lehetőleg egyszeri alkalommal kíván tárgyalni az ajánlatok
benyújtási sorrendjének megfelelő sorrendben. Lehetőség van Ajánlattevők beleegyezése esetén együttes tárgyalásra.
Ajánlatkérő amennyiben az első tárgyalási forduló alkalmával úgy ítéli meg és az szükséges, újabb tárgyalási forduló(ka)t tart,
mely(ek)nek alkalmával az Ajánlattevőkkel együttesen kíván tárgyalni. Az Ajánlatkérő a további tárgyalások helyét, módját és
időpontját tárgyaláson vagy írásban közli az Ajánlattevővel. Valamennyi Ajánlattevőnek Ajánlatkérő ugyanazokat a kérdéseket
teszi fel ugyanolyan sorrendben. Ajánlatkérő a tárgyalás során a szerződéses feltételekről, a részszámlázásról és annak
mértékéről, adott esetben a műszaki-szakmai szempontokról (Ajánlatkérő anyagi fedezetét meghaladó esetben műszakilag
egyenértékű, de olcsóbb műszaki megoldási javaslatokról a szakmai ajánlatot illetően), az ajánlati árra tett ajánlatokról kíván tárgyalni kedvezőbb feltételek elérése érdekében az érvényes ajánlatot benyújtott Ajánlattevőkkel.
A tárgyalások eredményeképpen az Ajánlattevők kizárólag kedvezőbb ajánlatot tehetnek - azonos műszaki tartalom és szerződési
feltétel esetén -, illetve az előző változatot változatlanul lehet hagyni. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a tárgyalások lezárását követőn végleges ajánlat benyújtása az EKR rendszeren keresztül abban az esetben is kötelező, amennyiben Ajánlattevő változatlanul hagyja az előző ajánlatát.
Ajánlatkérő közli továbbá, hogy mennyi idő áll Ajánlattevő rendelkezésére a módosított ajánlat megtételéhez. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatások keretében feltett, a műszaki
dokumentáció esetleges módosítását eredményező kérdéseket, ha úgy ítéli meg a tárgyaláson pontosítja (pl. végleges tételes
költségvetés, azt alátámasztó egyéb dokumentumok). A végleges ajánlatok elkészítéséhez Ajánlatkérő a tárgyaláson vagy azt
követően, az ajánlattételhez elegendő határidőt biztosítva bocsátja Ajánlattevők rendelkezésére a végleges költségvetés
kiírásokat. A tárgyalás zártkörű, az egyes tárgyalásokról jegyzőkönyv készül. A tárgyaláso(ko)n Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult vagy nyilatkozattételre jogosult írásban meghatalmazott képviselője vehet részt. A képviseleti jogosultságot igazolni szükséges.
Ajánlatkérő legkorábban az első tárgyalási fordulón közli, hogy mikor zárja le a tárgyalásokat. A tárgyalások befejezését
követően beáll Ajánlattevők 60 napos ajánlati kötöttsége. A tárgyalás helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 65-68. iroda.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2019/05/09 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/05/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/05/09 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra (2 tizedes jegyig). A legjobb ajánlat a max.10 pontot kapja. A köv. ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra(2 tizedes jegyig)
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. A Kbt. 117. § (1) szerinti eljárási szabályok ismertetése: Ajánlatkérő az eljárási határidők lerövidítése céljából alakított ki
sajátos beszerzési szabályokat, Ajánlatkérő köteles ezeket a szabályokat megjeleníteni az eljárást megindító felhívásban.
Ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napjától számított legalább 20 napban határozza meg az ajánlattételi határidőt. Ajánlatkérő egyébiránt a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások szabályait alkalmazza azzal az eltéréssel, hogy a hirdetményt
közzéteszi (erre való tekintettel a Kbt. 99. § (1)-(3) bekezdésének alkalmazása irreleváns).Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2)-(10) bekezdését valamint a Kbt. 100. § (2) bekezdését és a Kbt. 103.§ (1)-(3) és (5) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően, azaz Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül. Az eljárásban az említett eltérésektől eltekintve Ajánlatkérő a Kbt. Második részében foglalt szabályok szerint jár el, a Harmadik rész szerinti eltérési lehetőségek igénybe vételével. Az eljárásban irányadóak a Kbt. 117. § (8) és (10) bekezdéseiben foglaltak is. A Kbt. 117. (9) bekezdése szerinti tájékoztatásul: valamennyi, a Kbt. 73. §-ában jelen eljárásban relevanciával bíró érvénytelenségi ok előírt. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-( 6) bekezdéseiben foglaltak - Kbt. 114. § (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel az irányadóak. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet határidőn túl nyújtották be, ajánlatkérőnek a tájékoztatást nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges. A Kbt. 55.§ (1), (3)-(4) és (7) bekezdései értelem szerint alkalmazandóak az alábbi eltérésekkel: az Eljárást megindító felhívást módosító hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi határidőig, annak addig megjelennie nem kell. Az Ajánlatkérő a módosítási szándékáról és a módosító hirdetmény feladásáról az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt írásban, közvetlen úton, egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az Ajánlatkérőnél jelezték az eljárás iránt érdeklődésüket, a módosító hirdetmény megjelenéséig az Ajánlatkérő intézkedést nem tesz, döntést nem hoz, Ajánlatkérőhöz iratokat beadni nem lehet. 2. Az ajánlattal együtt benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok jegyzékét az ajánlati dokumentáció tartalmazza különösen a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozat ( folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról), Alvállalkozókra vonatkozó információt a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni. 3. Jelen hird. a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 30. § (4) bek. szerint szigorúbb alkalmasságokat (P/1. és M/1. M/2.) tartalmaz az alk.feltételek vonatkozásában. Egyéb előírások a dokumentációban találhatóak.
Ajánlatkérő konzultáció keretében tervismertetőt kíván tartani, melynek időpontja: 2019. április 25. napja 13:30 óra.
Helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Bizottsági Tárgyaló (8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. II. em.)
További információk a Részletes Dokumentációban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/04/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges