Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:6266/2019
CPV Kód:72310000-1
Ajánlatkérő:Agrárgazdasági Kutató Intézet
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Agrárgazdasági Kutató Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41368673
Postai cím: Zsil Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1093
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Keszthelyi Szilárd
Telefon: +36 309478652
E-mail: aki@aki.gov.hu
Fax: +36 12174469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aki.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aki.gov.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tesztüzem 2020-2021
Hivatkozási szám: EKR000179962019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72310000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2020-2021. évi input-adatainak biztosítására – Magyarország egész területére vonatkozóan 19 részteljesítésben.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/08 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 003824 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 047 - 107931
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, a regisztrálási adatok megkérésének kivételével közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az ajánlattételi határidő lejártáig a jelen felhívás I.3) pontjában megadott elektronikus elérhetőségen. A közbeszerzési dokumentumok Kbt. 57. § (2) szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentumokat ajánlatonként min. 1 ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie és a regisztrálási adatokat meg kell adnia.
2. A Kbt. 71. § (6) alapján, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, Ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el.
3. Az ajánlatban csatolni kell:
— Kbt.66.§ (6) a) és b) szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalom esetén is,
— Kbt.66.§ (2) szerinti kifejezett, eredeti nyilatkozatot,
— Kbt.66.§ (4) szerinti nyilatkozatot,
— Kbt.66.§ (5) alapján a felolvasólapot.
4. Az ajánlatban csatolni kell a műszaki dokumentáció részeként kiadott számolótáblát cégszerűen aláírva, valamint az ajánlat digitális példányán szerkeszthető excel formátumban.
5. A P.1-P.3., M.1.-M.3. pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
6. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.
A módszerek ismertetése, mellyel Ajánlatkérő megadja a pontszámokat: Az 1. és a 3. részszempontok esetében a Közbeszerzési Hatóság 21.12.2016-i útmutatójának (a továbbiakban „Útm.”) VI.1.m.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás, a 2. és 4. részszempontok, esetében az Útm. VI.1.m.A.1.bb) pontja szerinti arányosítás, az 5. részszempont alszempontjai esetében az Útm. VI.1.m.B.1. pontja szerinti pontozás.
A 3. részszempont esetén az ajánlati elemek legkedvezőbb szintje, melyre, és melynél kedvezőbb vállalásokra egyaránt a felső ponthatárral azonos pont kerül kiosztásra: 3 nap. Az 5. részszempont alszempontjai esetén az ajánlati elemek legkedvezőbb szintje, melyre, és melynél kedvezőbb vállalásokra egyaránt a felső ponthatárral azonos pont kerül kiosztásra: 5.1 alszempont esetében 84 db hónap, 5.2 alszempont esetében 60 db hónap.
7. A Kbt. 35. § (8) bek. alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
9. Ajánlati kötöttség: jelen felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlati kötöttség időtartamaként megadott 1 hónap alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napot kell érteni!
10. A II.2.7) pontban megadott időpont a szerződés teljesítésének tervezett kezdési időpontja, amely a közbeszerzési eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
11. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált szaktanácsadó: Dr. Molnár Annamária (01106)
12. Az 5.1 és az 5.2. értékelési alszempont vonatkozásában Ajánlatkérő kizárólag a szakember felhívás feladását megelőző 120 hónapban megszerzett szakmai tapasztalatát veszi figyelembe.
13. A II.1.5) pontban megadott becsült érték a szerződés meghosszabbításának lehetőségét figyelembe véve került meghatározásra.
A III.1.3) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): PONT FOLYTATÁSA:
7. r:
M.2.1. min. 2fő, min. 36hónapos mgi k-i gyakorlattal és mk kép-el rendelkező sz-el,
M.2.2. min. 2fő ffk mgi végzettségű, min. 60hónapos a ffk mgi végzettség szerinti szakmai gyakorlattal rendelkező sz-el
8. r:
M.2.1. min. 2fő, min. 36hónapos mgi k-i gyakorlattal és mk kép-el rendelkező sz-el,
M.2.2. min. 2fő ffk mezőgazdasági végzettségű, min. 60hónapos a ffk mgi végzettség szerinti szakmai gyakorlattal rendelkező sz-el
FOLYTATÁS A VI.4.3.) pontban.
Helyesen:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, a regisztrálási adatok megkérésének kivételével közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az ajánlattételi határidő lejártáig a jelen felhívás I.3) pontjában megadott elektronikus elérhetőségen. A közbeszerzési dokumentumok Kbt. 57. § (2) szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentumokat ajánlatonként min. 1 ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie és a regisztrálási adatokat meg kell adnia.
2. A Kbt. 71. § (6) alapján, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, Ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el.
3. Az ajánlatban csatolni kell:
— Kbt.66.§ (6) a) és b) szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalom esetén is,
— Kbt.66.§ (2) szerinti kifejezett, eredeti nyilatkozatot,
— Kbt.66.§ (4) szerinti nyilatkozatot,
— Kbt.66.§ (5) alapján a felolvasólapot.
4. Az ajánlatban csatolni kell a műszaki dokumentáció részeként kiadott számolótáblát cégszerűen aláírva, valamint az ajánlat digitális példányán szerkeszthető excel formátumban.
5. A P.1-P.3., M.1.-M.3. pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
6. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.
A módszerek ismertetése, mellyel Ajánlatkérő megadja a pontszámokat: Az 1. és a 3. részszempontok esetében a Közbeszerzési Hatóság 21.12.2016-i útmutatójának (a továbbiakban „Útm.”) VI.1.m.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás, a 2. és 4. részszempontok, esetében az Útm. VI.1.m.B.1. pontja szerinti pontozás, az 5. részszempont alszempontjai esetében az Útm. VI.1.m.A.1.bb) pontja szerinti arányosítás.
A 3. részszempont esetén az ajánlati elemek legkedvezőbb szintje, melyre, és melynél kedvezőbb vállalásokra egyaránt a felső ponthatárral azonos pont kerül kiosztásra: 3 nap. Az 5. részszempont alszempontjai esetén az ajánlati elemek legkedvezőbb szintje, melyre, és melynél kedvezőbb vállalásokra egyaránt a felső ponthatárral azonos pont kerül kiosztásra: 5.1 alszempont esetében 84 db hónap, 5.2 alszempont esetében 60 db hónap.
7. A Kbt. 35. § (8) bek. alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
9. Ajánlati kötöttség: jelen felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlati kötöttség időtartamaként megadott 1 hónap alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napot kell érteni!
10. A II.2.7) pontban megadott időpont a szerződés teljesítésének tervezett kezdési időpontja, amely a közbeszerzési eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
11. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált szaktanácsadó: Dr. Molnár Annamária (01106)
12. Az 5.1 és az 5.2. értékelési alszempont vonatkozásában Ajánlatkérő kizárólag a szakember felhívás feladását megelőző 120 hónapban megszerzett szakmai tapasztalatát veszi figyelembe.
13. A II.1.5) pontban megadott becsült érték a szerződés meghosszabbításának lehetőségét figyelembe véve került meghatározásra.
A III.1.3) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): PONT FOLYTATÁSA:
7. r:
M.2.1. min. 2fő, min. 36hónapos mgi k-i gyakorlattal és mk kép-el rendelkező sz-el,
M.2.2. min. 2fő ffk mgi végzettségű, min. 60hónapos a ffk mgi végzettség szerinti szakmai gyakorlattal rendelkező sz-el
8. r:
M.2.1. min. 2fő, min. 36hónapos mgi k-i gyakorlattal és mk kép-el rendelkező sz-el,
M.2.2. min. 2fő ffk mezőgazdasági végzettségű, min. 60hónapos a ffk mgi végzettség szerinti szakmai gyakorlattal rendelkező sz-el
FOLYTATÁS A VI.4.3.) pontban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/04/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/04/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/04/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/04/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentum - Tájékoztatás az ajánlattevőnek módosításra került.
2. Jelen korrigendumban a felhívás VI.3) pont 6. pontjában az értékelés módszerei megfelelően javításra kerültek. A szakasz további előírásai változatlanok maradnak.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ