Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:6309/2019
CPV Kód:45214200-2
Ajánlatkérő:Közép-Budai Tankerületi Központ
Teljesítés helye:1021 Budapest, Völgy u. 20-22., hrsz.11403
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Közép-Budai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11597461
Postai cím: Fő Utca 80
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajnissné Anda Éva
Telefon: +36 17958090
E-mail: eva.anda@kk.gov.hu
Fax: +36 17958090
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/kozepbuda
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/kozepbuda
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000262932019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000262932019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR000262932019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
"A 1021 Budapest, Völgy u. 20-22., hrsz.11403 ingatlanon meglévő épületek átalakítása és bővítése Gyermekek Háza Iskola Tagintézmény elhelyezése”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Építési beruházás - Gyermekek háza
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
További tárgyak:45111100-9
45210000-2
45260000-7
45300000-0
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1021 Budapest, Völgy u. 20-22., hrsz.11403
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezéskor a telken meglévő épületekben, valamint újépítésű épületrészekben Gyermekek Háza Iskola Tagintézmény elhelyezése volt a cél. Az építési tevékenység részét képezi „A” és „B” épületek átépítése és bővítése, valamint új tornaterem megépítése.
A funkciók elosztása a következő: A és B épület legfelső szintjén helyezkedik el 4 gimnáziumi, 1 nyelvi előkészítő terem és 3 csoportszoba. Az első emeleten a felső tagozatosoknak 4 tantermet, 2 szaktantermet illetve a tantestületi, vezetői blokkot alakítottuk ki. A bejárati szinten kap helyet az alsósoknak szánt 4 tanterem, 1 csoportszoba, iskolai könyvtár, illetve konyha és kiszolgáló funkciók. Az A épület földszintjén 4 fejlesztő, 1 szaktanterem, 1 csoportszoba és kiszolgáló funkciók. A tornateremben 577 m2-es tornateret és hozzá 113 m2 szertárt biztosítunk. Az épületekben a 350 fő gyermek, 50 fő tanár és 10 fő személyzet befogadására alkalmas illemhelyeket, öltözőket alakítottunk ki. A vertikális gyalogos közlekedést a B épület bővítéseként kialakított, A és B épületek közötti, illetve A épületben megmaradó lépcsőházak biztosítják. Továbbá 2 új személyfelvonó létesül az új lépcsőházakban.
Telek területe: 6652 m2
Az épület nettó hasznos alapterülete: 4601,81 m2
Az épület bruttó alapterülete: 6234,5 m2
A tervezési helyszínen jelenleg „A” és „B” épületrészek állnak, melyek között egy földszintes folyosó, valamint a „B” épületrészhez csatlakozó lépcsőház húzódik. Ezen kívül a telken egy könnyűszerkezetes barakképület, valamint közművekhez köthető kisebb építmények találhatóak. A telek jelenleg egy használatos és egy használaton kívüli gyalogos, valamint egy gépjármű bejárattal rendelkezik.
A beruházás során a továbbiakban nem funkcionáló építmények, valamint az „A” és „B” épületek közötti lépcsőház és folyosó elbontásra kerül. A két fő tömeg épületszerkezetei pedig tartószerkezetig lesznek visszabontva. A megtartandó épületek vasbeton szerkezete jó állapotú. Elbontásra kerülnek a tégla szerkezetű kitöltő falak, a külső alumínium homlokzati nyílászárók, a homlokzati üveg- illetve kőburkolatok, lapostetők bitumenes vastaglemez rétegrendje.
A megtartott két épülettömeg fal-, padló- és tetőszerkezetei újjáépítésre kerülnek a jelenleg energetikai és egyéb jogszabályi követelményeknek megfelelően. A két épülettömeg padlószintjei a terv szerinti 0,00 m szinten azonosak, a felmenő szinteken azonban félszint eltolásos az elrendezés. Az intézmény jobb funkcionális egysége érdekében a két tömeg közötti kommunikációt igyekszünk növelni. Ennek érdekében a két tömeg közé egy új, mindkét szárnyat kiszolgáló lépcsőházat (liftmaggal), valamint egy földszintes aula tömeget terveztünk. Az „A” épület tetőszintjét határoló attikafalat funkcionális és esztétikai megfontolásból megemeljük. A „B” épülettömeghez kapcsolódóan az épület mellé egy új, részben földfelszín alatt kialakított tornacsarnok készül. Ennek eléréséhez a „B” épülettömeg végére egy új lépcsőházi blokk (liftmaggal) kerül, mely az épületrész 3 szintjét köti össze a tornacsarnok két szintjével. A tornaterem egyrészt ezen a lépcsőházon keresztül, másrészt közvetlenül a kültérből érhető el.
A telek közterületi kapcsolatai tekintetében új gyalogos bejáratot nyitunk az aulához (leendő főbejárathoz) vezetően. Az épületek környezetrendezését a funkcióhoz igazodva megújítjuk, két új parkoló, valamint a Völgy utca felőli fedett parkoló miatt egy új gépjármű bejárat is létesül.
A 2067/2017. (XII.27.) Korm. határozat alapján, a Közép-Budai Tankerületi Központ által fenntartott, a Klebersberg Kunó Általános Iskola és Gimnázium keretében működő Gyermekek Háza alternatív alapozó program, feladatellátási helyének felújításához szükséges forrás rendelkezésre áll. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.) A kivitelezésben közreműködő építész (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.1) szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. szerinti gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap) 4
2 2.) A kivitelezésben közreműködő gépész (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.2) szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. szerinti gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap) 4
3 3.) A kivitelezésben közreműködő elektromos (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.3) szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. szerinti gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap 4
4 4.) kivitelezésben közreműködő környezetvédelmi (Ajánlati felhívás III.1.3.M.2.5.) szakembernek az alkalmassági követelményen (36 hónap) felüli többlet szakmai tapasztalata(egész hónap) 4
5 5.) Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása a szerződés teljesítése során (fő) (maximum 5 fő) 10
6 6.) 24 hónapot meghaladó jótállás mértéke 4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 54 § szerint az eljárásban való részvétel biztosítékhoz kötött, amely összege: 3.000.000 Ft. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54 § (2) bek. szerint, az AK számla száma:MÁK 10032000-00336729-00000000 A biztosíték befiz. helye:1027 Budapest, Fő u. 80. Befiz. ig. mód: elektronikus okiratként feleljen meg a 2016. CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban ajánlatkérő (továbbiakban:AK) a Kbt. 62. § (1) bek.-nek a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bek.-nek a)–b) pontjaiban felsorolt kizáró okokat alkalmazza. Igazolási mód: Ajánlattevőnek (továbbiakban:AT) az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban:EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az AK által a Kbt. 69.§(4)-(7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § 10. § és 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattevők esetén valamennyi AT köteles külön EEKD benyújtására. A Kbt. 62 § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Az igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. Amennyiben az AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-t. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a 74.§(1) bek.-re A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát azAT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 16. §-ában foglaltakra is. Alkalmasság: a) Alkalmatlan az AT, ha az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végzőgazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában;
Igazolási mód: A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti alkalmassági követelményt az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni. AK elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-e alapján felhívott AT-k tekintetében a nyilvántartásban szerepléstényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A Kr. 2. § (1) bek. c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem tünteti fel a formanyomtatványban.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
P1) A Kbt. 65.§ (1) bek. a) pont, valamint a Kr. 19. § (1) c) és 19. § (5) bek. alapján az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Közbeszerzés tárgyán magasépítési kivitelezési tevékenységet kell érteni.
A Kr. 19. § (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a P1 szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kr. 19. § (7) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított utolsó 3 (három) mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési tevékenység) – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a nettó 300.000.000.- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. A Kr. 21. § (2) bekezdés a) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb a jelen közbeszerzési eljárás tárgya szerinti építési beruházásainak ismertetése.
Az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelést a Kr. 22. § (3) bekezdése szerint kell igazolni , figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A.§-ra Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a jelen közbeszerzési eljárás tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot. Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásbanmeg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot. M/2. A Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azon szakembereknek a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket ajánlattevő (közös ajánlattevő) be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlathoz csatolandó - a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, amely tartalmazza az adott szakember végzettségére vagy képzettségére, szakmai tapasztalatára vonatkozó adatokat. A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni a munkahelye(ke)t és a szakmai tapasztalatot, legalább év/hónap (tól-ig) bontásban, - a szakember végzettségét vagy képzettségét igazoló dokumentum (iskolai oklevél/diploma) egyszerű másolata (Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás esetén csatolandó dokumentumok) - a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz, rendelkezésre áll (Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás esetén csatolandó dokumentumok).
A Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A Kr. 2. § (1) bek. c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem tünteti fel a formanyomtatványban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év során szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult referenciamunkával, amely összesen legalább 2900 m2 bruttó alapterületű az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontja szerint közhasználatú építmény vagy a Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. § 1. pontja szerinti középület kivitelezésére vonatkozik. Az előírt referencia követelmény legfeljebb 2 db referenciával igazolható;
M.2. ha nem rendelkezik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
M.2.1. legalább egy fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet IV/1. része 2. pontja szerinti MV-É jelű szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlati idővel.
M.2.2. legalább egy fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet IV/2. része 3. pontja szerinti MV-ÉG jelű szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlati idővel.
M.2.3. legalább egy fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet IV/2. része 5. pontja szerinti MV-ÉV jelű szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlati idővel.
M.2.4. legalább 1 fő minőségmenedzsment szakmérnökkel Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint. 2
M.2.5. legalább 1 fő környezetvédelmi szakmérnök végzettségű szakemberrel, aki min. 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: nettó vállalkozási díj (tartalékkeret nélkül) 0,5 %/nap, max. a vállalkozási díj 15%-a.
Teljesítési és hibás teljesítési biztosíték: a nettó vállalkozási díj (tartalékkeret nélkül) 5 %-a, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint.
Jótállás: minimum 24 hónap
A szerződés utófinanszírozású Előleg:a Kbt. 135 § (7) bekezdése szerint 5 % de legfeljebb 75.000.000,- Ft.
AK által a Kbt. 135. § (1)-(2) bek. szerint igazolt teljesítést követően a kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 32/A.§ (1) és (3) bek. és 32/B. § szerint történik.
Ajánlatkérő 10 % tartalékkeretet biztosít.
Az ajánlattétel, szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint(HUF) A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közbesz. dok. tartalmazza.
A fizetési késedelemre és a késedelmi kamat szabályaira a Ptk. 6:155. § rendelkezései irányadóak.
Folytatás a VI.4.3) pontban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/05/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás szabályait a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend. 15-17.§ tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumok hozzáférési módja: a dokumentáció teljes terjedelmében hozzáférhető elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6.§ szerint.
2. A IV.2.6 pont szerinti 2 hónap 60 nap
3. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10, ahol 0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték.
4. Az 1-6. értékelési szempontok esetében a ponthatárok közötti pontszám meghatározása a Közbeszerzi Hatóság (KÉ 2016/147., 2016.12.21.) útmutatójának 1. sz. melléklete szerint, a relatív értékelési módszerek 1. arányosítás bb) egyenes arányosítás módszerével történik. A Kbt. 77.§ (1) bekezdése szerint AK az alábbiakban határozz meg a legkedvezőtlenebb, valamint a legkedvezőbb értékeket az 1-6. értékelési szempontok esetében: 1-4. értékelési szempontnál 0-36 hónap, 5. értékelési szempontnál 0-5 fő, 6. értékelési szempontnál: 0-24 hónap. Az értékelés részleteit a dokumentáció tartalmazza. Az Ajánlati Ár esetében az értékelés fordított arányosítással történik (Közbeszerzi Hatóság (KÉ 2016/147., 2016.12.21.) útmutatójának A.1. ba) pontja szerint).
5. Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hibakiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk. Az ajánlat részletes formai és tartalmi követelményeit az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt.66.§ (2), (5), (6) [nemleges esetben is nyilatkozni kell] 134.§ (5) bek és a 67.§ (4) bek nyilatkozatokat, továbbá Felolvasólapot a 68.§ (4) bek. szerinti tartalommal és -adott esetben - a 65.§(7) bek. szerinti nyilatkozatokat, okiratokat.
7. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) KR11. § (1)-(4); (7) bek és a Kbt. 41 § 41/A. §, 41/B. § és 41/C. § tartalmaz.
8. Az ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket valamennyi alkalmassági követelmény esetében szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők hatósági hivatalos és kamarai jegyzékében szereplő minősítési szempontokhoz képest.
9. Az ajánlattétel nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja (Kbt. 47.§ (2) bek.)
10. Időpontok magyarországi helyi idő szerint
11. FAKSZ: dr. Tahy Bálint Márk, lajstromszám: 00934
12. A Kbt.75.§ (2) bek e) pontja szerinti eredménytelenségi ok alkalmazásra kerül.
13.Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását
14. A Kr. 13.§ szerinti iratokat - amennyiben az eset fennáll- az ajánlattevő (közös ajánlattétel valamennyi tagja) az ajánlathoz köteles csatolni.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (4) bekezdés értelmében az eljárás nyertesével, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Az ajánlatok elbírálása során hiánypótlásra, felvilágosítás kérésére a Kbt. 71.§ szerint kerül sor. Ajánlatkérő élni kíván a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltakkal a hiánypótlás során.
16. Ajánlatkérő élni kíván a Kbt. 81.§ (5) bekezdéseivel.
17. Az Ajánlat részeként kötelezően benyújtandó „Szakmai ajánlat.”. Szakmai ajánlatként benyújtandó az Ártáblázat (árazott költségvetés – .pdf formátumban, valamint excel formátumban is csatolandó)
Folytatás a VI.4.3) pon
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
III.2.2) pont folytatása:
Építés-szerelési és felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - meglévő felelősségbiztosítását megfelelően kiterjeszteni, vagy megfelelő új felelősségbiztosítási szerződést kötni az alábbi mértékben: legalább 1.000 millió Ft/év és legalább 500 millió Ft/káresemény.
Ajánlattevő a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint köteles a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlatában nyilatkozni.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 135. § (3), (6) bekezdésében foglaltakra
VI.3) pont folytatása:
17. Az ajánlathoz csatolni kell a 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó, ezért cégnek minősülő ajánlattevő, vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy a Ctv. 9.§-a szerinti aláírás mintát egyszerű másolatban. Az ajánlathoz csatolni kell az egyéni cégként nem jegyzett, azaz a 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá nem tartozó, cégnek nem minősülő egyéni vállalkozónak minősülő ajánlattevő, vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói igazolvány vagy személyazonosító igazolvány másolatát. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult képviselő írja alá, az ajánlathoz csatolni kell az aláíró személy cégjegyzésre jogosult személy általi meghatalmazását és a meghatalmazott személy aláírás mintáját.
18. AK nem biztosítja a részajánlat tételt, ennek indoka: A kivitelezés egy műszaki egységre vonatkozik, ezért nem indokolt a részajánlat tétel lehetősége.
19. Helyszíni bejárás helye, időpontja: 1021 Budapest, Völgy u. 20-22., hrsz.11403, 2019. április 25. 11:00
20. A II.2.6) pont a hirdetmény feladhatósága végett került kitöltésre, nincs valós információ tartalma.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák