Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/73
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.15.
Iktatószám:6335/2019
CPV Kód:42961000-0
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91156031
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sárádi Kálmánné
Telefon: +36 13271656
E-mail: ehr2@budapest.hu
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: RFID ürítés-ellenőrző rendszer kiépítése
Hivatkozási szám: EKR000541952018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42961000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS – A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című KEHOP-3.2.2-15-2016-00001 azonosító számú európai uniós támogatásból megvalósuló projekt részeként „Rádiófrekvenciás edényzet azonosítás és RFID ürítés-ellenőrző rendszer kiépítése” TÁRGYBAN

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 23675 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 245 - 560399
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/15 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 2 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Felhívás megküldésének becsült dátuma
A következő helyett:
2019/05/15
Helyesen:
2019/06/30
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/04/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. A teljesítés ellenértéke KEHOP-3.2.2-15-2016-00001 azonosítószámú, „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” tárgyú kiemelt projekt terhére ún. „utófinanszírozás” keretében kerül kifizetésre. A KEOP II. projekt II. szakaszának (KEHOP-3.2.2-15-201600001) intenzitása 93.86 %, a KEOP II. projekt elszámolható költségeinek finanszírozása a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történik.
2. Tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pontja. Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket, valamint a műszaki tartalmat a tárgyalásokon kívánja véglegesíteni.
3. Részvételi jelentkezések felbontása: 2019.04.15.15:00 óra. Bontás helye: EKR – www.ekr.gov.hu A részvételi jelentkezések bontására a 424/2017. Korm r. 15. § (2), (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.
4. Kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kérése: az EKR-en keresztül, Ajánlatkérő a tájékoztatást az ajánlati felhívás I.3) pontjában megjelölt EKR elérhetőségen hozzáférhetővé teszi.
5. R. jelentkezőnek a r. jelentkezésben csatolnia kell:
- Kbt. 65.§ (7) bek.
- Kbt. 66.§ (5) bek szerint a Kbt. 68. § (5) bek. szerinti tartalommal
-Kbt. 66.§ (6) bek.
-Kbt. 67. § (4) bek
- ESPD
-aláírási jogosultság igazolása
6. AK a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg [321/2015. (X.30.) K.r. 30. § (4) ].
7. A jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség tényleges időtartama a Kbt. 87. § (4) bekezdés előírása szerint annak kezdetétől számított 60 nap.
8. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bek.e) pontját.
9. AK a végleges ajánlatok benyújtását 4.000.000,-Ft ajánlati biztosíték nyújtásához köti.
10. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a hiánypótlással a részvételre jelentkező a jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
11. AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
12. A közös részvételre jelentkezőknek csatolniuk kell együttműködési megállapodást és meghatalmazást tartalmazó iratot a Kbt. 35.§-ának és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésének figyelembe vételével.
13. Üzleti titok: Kbt.44.§(1)-(4); eKr. 11. §(4).
14. AK előírja a Kbt.66.§(6) szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyilatkozat esetén is). Dokumentumok benyújtása: Kbt.47.§(2), Kr.3.§, 4.§(1), 8.§,10.§,12-16.§, eKr. 10.§ (1)-(4)!
15. Az ajánlatok értékelésének részletes módszerét a Közbeszerzési dok-ok tartalmazzák.Az értékelés során adható
pontszám alsó határa 0, felső határa 100.Értékelés módszer:1 részszempont esetén: egyenes, a 2.esetén arányosítás,a 3. esetében fordított arányosítás.
16. AK felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az eljárás ajánlattételi szakaszában a tárgyalásokat követően szakmai ajánlat benyújtására lesznek felhívva.
17. A hirdetmény terjedelmi korlátai miatt a jelentkezés elkészítésével kapcsolatos további követelményeket a Közbesz. dok-ok tartalmazzák.
Helyesen:
1. A teljesítés ellenértéke KEHOP-3.2.2-15-2016-00001 azonosítószámú, „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” tárgyú kiemelt projekt terhére ún. „utófinanszírozás” keretében kerül kifizetésre. A KEOP II. projekt II. szakaszának (KEHOP-3.2.2-15-201600001) intenzitása 93.86 %, a KEOP II. projekt elszámolható költségeinek finanszírozása a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történik.
2. Tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pontja. Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket, valamint a műszaki tartalmat a tárgyalásokon kívánja véglegesíteni.
3. Részvételi jelentkezések felbontása: 2019.05.31.15:00 óra. Bontás helye: EKR – www.ekr.gov.hu A részvételi jelentkezések bontására a 424/2017. Korm r. 15. § (2), (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.
4. Kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kérése: az EKR-en keresztül, Ajánlatkérő a tájékoztatást az ajánlati felhívás I.3) pontjában megjelölt EKR elérhetőségen hozzáférhetővé teszi.
5. R. jelentkezőnek a r. jelentkezésben csatolnia kell:
- Kbt. 65.§ (7) bek.
- Kbt. 66.§ (5) bek szerint a Kbt. 68. § (5) bek. szerinti tartalommal
-Kbt. 66.§ (6) bek.
-Kbt. 67. § (4) bek
- ESPD
-aláírási jogosultság igazolása
6. AK a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg [321/2015. (X.30.) K.r. 30. § (4) ].
7. A jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség tényleges időtartama a Kbt. 87. § (4) bekezdés előírása szerint annak kezdetétől számított 60 nap.
8. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bek.e) pontját.
9. AK a végleges ajánlatok benyújtását 4.000.000,-Ft ajánlati biztosíték nyújtásához köti.
10. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a hiánypótlással a részvételre jelentkező a jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
11. AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
12. A közös részvételre jelentkezőknek csatolniuk kell együttműködési megállapodást és meghatalmazást tartalmazó iratot a Kbt. 35.§-ának és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésének figyelembe vételével.
13. Üzleti titok: Kbt.44.§(1)-(4); eKr. 11. §(4).
14. AK előírja a Kbt.66.§(6) szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyilatkozat esetén is). Dokumentumok benyújtása: Kbt.47.§(2), Kr.3.§, 4.§(1), 8.§,10.§,12-16.§, eKr. 10.§ (1)-(4)!
15. Az ajánlatok értékelésének részletes módszerét a Közbeszerzési dok-ok tartalmazzák.Az értékelés során adható
pontszám alsó határa 0, felső határa 100.Értékelés módszer:1 részszempont esetén: egyenes, a 2.esetén arányosítás,a 3. esetében fordított arányosítás.
16. AK felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az eljárás ajánlattételi szakaszában a tárgyalásokat követően szakmai ajánlat benyújtására lesznek felhívva.
17. A hirdetmény terjedelmi korlátai miatt a jelentkezés elkészítésével kapcsolatos további követelményeket a Közbesz. dok-ok tartalmazzák.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/04/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ