Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:6376/2019
CPV Kód:09123000-7
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyerges Enikő
Telefon: +36 52512700-73055
E-mail: nyerges@fin.unideb.hu
Fax: +36 52512730
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.unideb.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-775 Gázenergia beszerzése a DE részére
Hivatkozási szám: EKR000210092019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-775_Adásvételi szerződés Gázenergia beszerzése a Debreceni Egyetem egyes egységei részére

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/08 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 004564 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 054 - 124024
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
DEK-775_Adásvételi szerződés Gázenergia beszerzése a Debreceni Egyetem egyes egységei részére.
Földgáz energia szállítása a Debreceni Egyetem dokumentációban felsorolt felhasználási helyei részére a szerződéskötéstől számítottan 12 hónap időtartamra vonatkozóan teljes ellátás alapú földgáz szállítási szerződéskeretében összesen 154 270 016 MJ / 4 537 353 m3 mennyiségű földgáz energia céljából.
A földgáz ellátás magában foglalja a rendszer használati díjakat és a földgáz vásárláshoz kapcsolódó, államilag előírt, az ajánlatkérő terhére eső költségeket, díjakat, adókat és más járulékokat. Ezen díjak, adók, járulékok teljes körű elszámolása a nyertes ajánlattevő feladata.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szállított földgáz a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 11. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a 2H szerinti követelményeket kielégítő minőségű földgáz,amely a nagynyomású földgáz szállítórendszeren történő szagosítással megfelel a műszaki-biztonsági követelményeknek. A további műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki specifikációk tartalmazzák.
Helyesen:
DEK-775_Adásvételi szerződés Gázenergia beszerzése a Debreceni Egyetem egyes egységei részére.
Földgáz energia szállítása a Debreceni Egyetem dokumentációban felsorolt felhasználási helyei részére 12 hónap időtartamra vonatkozóan teljes ellátás alapú földgáz szállítási szerződéskeretében összesen 154 270 016 MJ / 4 537 353 m3 mennyiségű földgáz energia céljából.
A földgáz ellátás magában foglalja a rendszer használati díjakat és a földgáz vásárláshoz kapcsolódó, államilag előírt, az ajánlatkérő terhére eső költségeket, díjakat, adókat és más járulékokat. Ezen díjak, adók, járulékok teljes körű elszámolása a nyertes ajánlattevő feladata.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szállított földgáz a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 11. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a 2H szerinti követelményeket kielégítő minőségű földgáz,amely a nagynyomású földgáz szállítórendszeren történő szagosítással megfelel a műszaki-biztonsági követelményeknek. A további műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki specifikációk tartalmazzák.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/04/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/04/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
— Alulvételezés esetén a minimum és a ténylegesen átvett mennyiség különbözetére az alulvételezés időszakára érvényes gázdíj nettó vételárának 25 %-a a pótdíj.
- Felülvételezés esetén a megadott mennyiségen felül felhasznált mennyiség esetében a gázdíjon felül a felülvételezés időszakára érvényes gázdíj nettó vételárának 25 %-os mértéke a pótdíj
Helyesen:
— Alulvételezés esetén a minimum és a ténylegesen átvett mennyiség különbözetére az alulvételezés időszakára érvényes gázdíj nettó vételárának 25 %-a a felár.
- Felülvételezés esetén a megadott mennyiségen felül felhasznált mennyiség esetében a gázdíjon felül a felülvételezés időszakára érvényes gázdíj nettó vételárának 25 %-os mértéke a felár.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/04/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/04/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1., Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet az
irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be. Ajánlattevőktől az EKR
használata az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési eszközök rendelkezésre állását követeli meg. 2) Folyamatban
lévő változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. 3) Az ajánlathoz csatolni kell az
ajánlatban aláíró AT, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek aláírásra jogosult képviselőinek aláírási
címpéldányát, v. aláírás-mintáját. 4) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven
kerül kiállításra, úgy azt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége. 5) A
különböző devizák Ft-ra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmazni. 6) AT ajánlatában köteles EEKD-t benyújtani. AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. 7) Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2)
bekezdés vonatkozásában. 8) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt.
68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. 9) AK figyelemmel a Kbt. 81.§ (4) - (5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát - ideértve annak
aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el. 10) AK nem ír elő ajánlati
biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos követelményt. 11) AK projekttársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő mind
közös AT-k vonatkozásában.
12) AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a földgázellátásról szóló 2008 évi XL. törvény 114. § (1) bek.e) pontja alapján a földgáz-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Ajánlatkérő, az ajánlattevők Földgáz kereskedelmi engedélyének meglétét bírálat során Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnyilvántartásában ellenőrzi. Ha ajánlattevő nem rendelkezik az előírt engedéllyel, ajánlata érvénytelen.
13) AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
14) AK az ajánlatok értékelési szempontját Kbt. 76. § (5) bekezdésére figyelemmel határozta meg, miszerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
15) Az ajánlatban szakmai ajánlatként csatolni szükséges a kitöltött ártáblázatot is (DE_2019_földgáz_ártáblázat).
16) FAKSZ: Jakodáné Nyerges Enikő (lajstromszám: 00681).
17) A Kbt. 61. § (4) bek. szerint részekre történő ajánlattétel kizárásának indoka: Fogyasztási helyek területi szétszóródása miatt a más-más beszállítótól származó gáz minőségének figyelemmel kísérése, jelentős logisztikai problémát és plusz költséget okozhat.
Helyesen:
1., Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet az
irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be. Ajánlattevőktől az EKR
használata az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési eszközök rendelkezésre állását követeli meg. 2) Folyamatban
lévő változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. 3) Az ajánlathoz csatolni kell az
ajánlatban aláíró AT, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek aláírásra jogosult képviselőinek aláírási
címpéldányát, v. aláírás-mintáját. 4) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven
kerül kiállításra, úgy azt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége. 5) A
különböző devizák Ft-ra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmazni. 6) AT ajánlatában köteles EEKD-t benyújtani. AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. 7) Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2)
bekezdés vonatkozásában. 8) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt.
68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. 9) AK figyelemmel a Kbt. 81.§ (4) - (5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát - ideértve annak
aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el. 10) AK nem ír elő ajánlati
biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos követelményt. 11) AK projekttársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő mind
közös AT-k vonatkozásában.
12) AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a földgázellátásról szóló 2008 évi XL. törvény 114. § (1) bek.e) pontja alapján a földgáz-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Ajánlatkérő, az ajánlattevők Földgáz kereskedelmi engedélyének meglétét bírálat során Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnyilvántartásában ellenőrzi. Ha ajánlattevő nem rendelkezik az előírt engedéllyel, ajánlata érvénytelen.
13) AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
14) AK az ajánlatok értékelési szempontját Kbt. 76. § (5) bekezdésére figyelemmel határozta meg, miszerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
15) Az ajánlatban szakmai ajánlatként csatolni szükséges a kitöltött ártáblázatot (DE_2019-20_földgáz_ártáblázat.xlsx).
16) FAKSZ: Jakodáné Nyerges Enikő (lajstromszám: 00681).
17) A Kbt. 61. § (4) bek. szerint részekre történő ajánlattétel kizárásának indoka: Fogyasztási helyek területi szétszóródása miatt a más-más beszállítótól származó gáz minőségének figyelemmel kísérése, jelentős logisztikai problémát és plusz költséget okozhat.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő pontosította a szerződéstervezetet, a műszaki leírást valamint a műszaki mellékletet (adatszolgáltatást).
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ