Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/73
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.15.
Iktatószám:6387/2019
CPV Kód:45233000-9
Ajánlatkérő:HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Teljesítés helye:4242 Hajdúhadház, 061/2 hrsz-ú külterületi út.;4242 Hajdúhadház, Bocskai tér hrsz. 11331/12, Lórántffy u. hrsz. 10737.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SZAES Ügynöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság;D-PROFIL Építő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78064326
Postai cím: Bocskai Tér 1
Város: Hajdúhadház
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4242
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.hajduhadhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.hajduhadhaz.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 és BM 406182 építési tev.
Hivatkozási szám: EKR000174912019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. részajánlat: Hajdúhadház, 061/2 hrsz-ú külterületi út burkolatfelújítás és földút stabilizáció útépítési és csapadékvíz elvezetési munkái
Az építendő útszakaszok Hajdú-Bihar megyében, Hajdúhadház településtől keleti irányban helyezkednek el. A tervezett út csatlakozik a 4902 számú Hajdúhadház-Hajdúsámson összekötő úthoz, a 6+312 kmsz. szelvényezés szerinti jobb oldalán.
Az építendő létesítmény a 0+214,80 kmsz.-ben csatlakozik a meglévő burkolt úthoz. A 214,80 méter hosszon építési tevékenység nem történik, a meglévő állapot változatlan marad, azt követően pedig (0+214,80 kmsz. – 0+821,87 kmsz.) a meglévő út felújítása, majd (0+821,87 kmsz. – 3+007 kmsz.) mechanikai stabilizációra kerül sor az építési és tervezési szakasz végéig.
A nyomvonalon található útcsatlakozások azonos burkolattal kerülnek csatlakozástatásra a tervezett úthoz. Az útcsatlakozások a tervezett út telekhatárán belül kerülnek megépítésre.
A tervezési szakaszon az útra hulló csapadékvizek kezelésére szikkasztó árkok kerülnek kialakításra.
A kitermelt humusz mennyiség, az adott útszakasz töltés rézsűjének építés utáni környezet rehabilitációjára fordul, illetve ugyanazon helyrajzi számon kerül terítésre.
A 0+214,80 – 0+821,87 km szelvények között erősen töredezett aszfalt burkolat található, melynek szélei leszakadtak. A felújítást a leszakadt burkolatszélek visszabontásával, változó szélességben az útalap szélesítésével és a teljes felületen történő aszfaltszőnyegezéssel kerül elvégzésre, úgy, hogy a 4,00 m aszfaltburkolat szélesség mindenhol biztosított legyen. A felújított burkolathoz 1,5-1,5 m szélességben földpadka csatlakozik. A felújítandó burkolat hossza 607,07 m.
A tervezett pályaszerkezet a burkolatszélek visszabontása és újraépítése esetén:
- 4,0 cm AC 11 kopó aszfaltréteg
- 5,0 cm AC16 aszfalt alapréteg
- 15 cm Ckt4 burkolatalap
- 20 cm homokos kavics ágyazati réteg
A meglévő aszfalt burkolat végéhez csatlakoztatva a 0+821,87 – 3+007 km szelvények között a meglévő földút nyomvonalában 4,00 m szélességben zúzottköves stabilizáció építésre kerül sor kettő ütemben 1,5-1,5 m földpadkával. Az építendő mechanikai stabilizáció hossza összesen 2185,13 méter.
Az I. ütemben 1792,13 m kerül megépítésre, mely a 0+821,71 - 2+614 kmsz.-ig tart.
A II. ütemben kiegészül 393 méterrel, mely a 2+614 - 3+007 kmsz.-ig tart.
A megvalósításra két alternatíva van:
"A" az építendő mechanikai stabilizáció összesen 2185,13 méter teljes hosszban megépül a 0+821,87 – 3+007 km szelvények között
"B" a II. ütem, a 393 méterrel elhagyásra kerül, így csak az I. ütem 1792,13 méter hosszban kerül megépítésre a 0+821,71 - 2+614 km szelvények között.
A tervezett pályaszerkezet stabilizált útszakaszon:
- 5,0 cm M22 j. zúzottkő kiékelés
- 25 cm M56 zúzottkő alap
- 20 cm homokos kavics talajjavító rtg.
A tervezési területen szilárd burkolattal kiépített kapubejáró nem található. Az ingatlanok megközelíthetősége érdekében a burkolat megépítése után a kapubehajtók a megváltozott magassági vonalvezetéshez igazításra kerül. Ennek érdekében a tervezett padkát a bejárón át kell vezetni, a magassági korrekció a padka oldalesésének a kapubejáróhoz történő igazításával oldódik meg.
Az EKR karakterkorlátja miatt a folytatás a További információk című dokumentumban, melyet csatolunk.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 105501129 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 sz. földút
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45230000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4242 Hajdúhadház, 061/2 hrsz-ú külterületi út.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hajdúhadház, 061/2 hrsz-ú külterületi út burkolatfelújítás és földút stabilizáció útépítési és csapadékvíz elvezetési munkái
Az építendő útszakaszok Hajdú-Bihar megyében, Hajdúhadház településtől keleti irányban helyezkednek el. A tervezett út csatlakozik a 4902 számú Hajdúhadház-Hajdúsámson összekötő úthoz, a 6+312 kmsz. szelvényezés szerinti jobb oldalán.
Az építendő létesítmény a 0+214,80 kmsz.-ben csatlakozik a meglévő burkolt úthoz. A 214,80 méter hosszon építési tevékenység nem történik, a meglévő állapot változatlan marad, azt követően pedig (0+214,80 kmsz. – 0+821,87 kmsz.) a meglévő út felújítása, majd (0+821,87 kmsz. – 3+007 kmsz.) mechanikai stabilizációra kerül sor az építési és tervezési szakasz végéig.
A nyomvonalon található útcsatlakozások azonos burkolattal kerülnek csatlakozástatásra a tervezett úthoz. Az útcsatlakozások a tervezett út telekhatárán belül kerülnek megépítésre.
A tervezési szakaszon az útra hulló csapadékvizek kezelésére szikkasztó árkok kerülnek kialakításra.
A kitermelt humusz mennyiség, az adott útszakasz töltés rézsűjének építés utáni környezet rehabilitációjára fordul, illetve ugyanazon helyrajzi számon kerül terítésre.
A 0+214,80 – 0+821,87 km szelvények között erősen töredezett aszfalt burkolat található, melynek szélei leszakadtak. A felújítást a leszakadt burkolatszélek visszabontásával, változó szélességben az útalap szélesítésével és a teljes felületen történő aszfaltszőnyegezéssel kerül elvégzésre, úgy, hogy a 4,00 m aszfaltburkolat szélesség mindenhol biztosított legyen. A felújított burkolathoz 1,5-1,5 m szélességben földpadka csatlakozik. A felújítandó burkolat hossza 607,07 m.
A tervezett pályaszerkezet a burkolatszélek visszabontása és újraépítése esetén:
- 4,0 cm AC 11 kopó aszfaltréteg
- 5,0 cm AC16 aszfalt alapréteg
- 15 cm Ckt4 burkolatalap
- 20 cm homokos kavics ágyazati réteg

A meglévő aszfalt burkolat végéhez csatlakoztatva a 0+821,87 – 3+007 km szelvények között a meglévő földút nyomvonalában 4,00 m szélességben zúzottköves stabilizáció építésre kerül sor kettő ütemben 1,5-1,5 m földpadkával. Az építendő mechanikai stabilizáció hossza összesen 2185,13 méter.
Az I. ütemben 1792,13 m kerül megépítésre, mely a 0+821,71 - 2+614 kmsz.-ig tart.
A II. ütemben kiegészül 393 méterrel, mely a 2+614 - 3+007 kmsz.-ig tart.
A megvalósításra két alternatíva van:
"A") az építendő mechanikai stabilizáció összesen 2185,13 méter teljes hosszban megépül a 0+821,87 – 3+007 km szelvények között
"B") a II. ütem, a 393 méterrel elhagyásra kerül, így csak az I. ütem 1792,13 méter hosszban kerül megépítésre a 0+821,71 - 2+614 km szelvények között.
A tervezett pályaszerkezet stabilizált útszakaszon:
- 5,0 cm M22 j. zúzottkő kiékelés
- 25 cm M56 zúzottkő alap
- 20 cm homokos kavics talajjavító rtg.
A tervezési területen szilárd burkolattal kiépített kapubejáró nem található. Az ingatlanok megközelíthetősége érdekében a burkolat megépítése után a kapubehajtók a megváltozott magassági vonalvezetéshez igazításra kerül. Ennek érdekében a tervezett padkát a bejárón át kell vezetni, a magassági korrekció a padka oldalesésének a kapubejáróhoz történő igazításával oldódik meg.
A munkanemek részletes bemutatását a Közbeszerzési Dokumentum elválaszthatatlan részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember mélyépítési beruházásokban vagy közlekedési építmények építés-szerelési munkáiban szerzett szakmai tapasztalata (minimum 24 hónap) 20
2 Vállalja-e 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását (igen/nem) 5
3 Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú azonosító számú projekt
II.2.9) További információ:
Ár: Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva):
„A” alternatíva: I. és II. ütem megvalósulása esetén
„B” alternatíva: I. ütem megvalósulása esetén
Alternatív ajánlattétel csak az 1. részajánlat esetén lehetséges!

II.2.1)
Elnevezés: Belügyminisztérium 406182 Bocskai tér, Lórántffy u
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér hrsz. 11331/12, Lórántffy u. hrsz. 10737.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hajdúhadház Bocskai tér, Lórántffy u. útfelújítási munkáihoz
A felújítás a következő technológiával valósul meg:
Lórántffy u: A kivitelezés a padkák humuszolásával kezdődik átlag 10 cm vastagságban. A meglévő aszfaltburkolatot a szükséges helyeken a 2%-os oldalesés elérése érdekében profilmarással készül átlag 2 cm vastagságban. A humuszolás és a marás után a burkolatba eső közmű akna fedlapok szintbe emelése következik. Azokon a szakaszokon ahol nincs vízelvezető árok, K szegély kerül elhelyezésre, melyek a meglévő szikkasztó árkokba kerülnek bekötésre. Az árok fenekeken 2-2 m hosszban 0,40m szélességben a becsatlakozásoknál fenék betonozás készül a csapadékvíz hatására történő kimosódás elkerülése érdekében. Az így előkészített útra 5 cm AC 11 kopó rétegből aszfalt réteg kerül terítésre és tömörítésre. A kopó réteg készítése után a KRESZ táblák kihelyezésre kerülnek.
Bocskai tér: A tervezett utcában a forgalmi rend jelenleg kétirányú. A útpálya jobb és bal oldalán buszmegálló és parkolósáv található. Az építési szakasz a 100m hosszú, 11,30m széles aszfaltburkolatú út kétoldali kiemelt szegéllyel ellátott, padkák 1,0-1,0m szélességűek, koronaszélesség 13,30m. A meglévő burkolat profilmarással, az aknafedlapok szintbe emelésével, valamint a kétoldali kiemelt szegély elbontásával és újra építésével kerül előkészítésre az aszfaltozáshoz.
Az burkolaton a buszmegálló alatt a tönkrement útpálya kiszedésre kerül és a pályaszerkezet cserével kerül helyreállításra. A helyreállított portalanított burkolatot 1 rtg. aszfaltburkolattal kerül ellátásra.
Az új tervezett pályaszerkezet (pályaszerkezet csere):
- 5,0 cm +1,5 cm AC 11(F) kopó aszfaltréteg
- 9,0 cm AC 22(F) kötő aszfaltréteg
- 20 cm CKt-4 útalap
- 20 cm homokos kavics ágyazati rtg.
A padkák 1,0 m szélességben épülnek. A földpadkákat a szegély mellett rendezésre kerülnek. A térkő padkák szintbe igazításra kerülnek a megépült új szegély szintjére.
A meglévő burkolatok megerősítésére a tervezett pályaszerkezet
- 5,0+1,5 cm AC 11(F) kopó aszfaltréteg
A tervezett utcában meglévő buszmegálló helyek, gyalogátkelőhelyek és a parkolók burkolatjeleinek újra festésére, tartós festékkel kerül sor.
A munkanemek részletes bemutatását a Közbeszerzési Dokumentum elválaszthatatlan részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember mélyépítési beruházásokban vagy közlekedési építmények építés-szerelési munkáiban szerzett szakmai tapasztalata (minimum 24 hónap) 20
2 Vállalja-e 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását (igen/nem) 5
3 Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 sz. földút
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZAES Ügynöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82316570
Postai cím: Nyíl Utca 22
Város: Hajdúhadház
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4242
Ország: Magyarország
E-mail: info@szaes.hu
Telefon: +36 205227464
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20201715209
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 78797218
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 76814117
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: D-PROFIL Építő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46912550
Postai cím: Ozmán Utca 9
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10680476209

Hivatalos név: Magyar-Parképítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36849820
Postai cím: Németh László Utca 26
Város: Újfehértó
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4244
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23156164215

Hivatalos név: SZAES Ügynöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82316570
Postai cím: Nyíl Utca 22
Város: Hajdúhadház
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4242
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20201715209

Hivatalos név: X - Gép Kereskedelmi és szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63110104
Postai cím: Berta Utca 9
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24124261209

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Belügyminisztérium 406182 Bocskai tér, Lórántffy u
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: D-PROFIL Építő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46912550
Postai cím: Ozmán Utca 9
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: info@d-profil.hu
Telefon: +36 52530592
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52530593
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10680476209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26474462
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28687012
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: D-PROFIL Építő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46912550
Postai cím: Ozmán Utca 9
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10680476209

Hivatalos név: Magyar-Parképítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36849820
Postai cím: Németh László Utca 26
Város: Újfehértó
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4244
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23156164215

Hivatalos név: X - Gép Kereskedelmi és szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63110104
Postai cím: Berta Utca 9
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24124261209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívás V.2. pont 9. alpontja alapján előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő az alábbi ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, annak érvényességét nem vizsgálta: 1. részajánlat tekintetében: • D-PROFIL Kft., 4030 Debrecen, Ozmán utca 9.1. értékelési részszempont:
1. értékelési szempont: Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) "A" alternatíva: I. és II. ütem megvalósulása esetén:118 460 269,- Ft Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) "B" alternatíva: I. ütem megvalósulása esetén: 101 806 811,- Ft 2. értékelési részszempont: Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember mélyépítési beruházásokban vagy közlekedési építmények építés-szerelési munkáiban szerzett szakmai tapasztalata (minimum 24 hónap): 49 hónap. 3. értékelési részszempont: Vállalja-e 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását (igen/nem): nem 4. értékelési részszempont: Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 24 hónap): 0 • X-Gép Kft., 4030 Debrecen, Berta u. 9.: 1. értékelési szempont: Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) "A"
alternatíva: I. és II. ütem megvalósulása esetén:130 132 540,- Ft Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) "B" alternatíva: I. ütem
megvalósulása esetén:110 097 566,- Ft 2. értékelési részszempont: Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember mélyépítési
beruházásokban vagy közlekedési építmények építés-szerelési munkáiban szerzett szakmai tapasztalata (minimum 24 hónap): 24
hónap. 3. értékelési részszempont: Vállalja-e 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását (igen/nem): nem 4. értékelési
részszempont: Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 24 hónap): 0 2. részajánlat
tekintetében: • MAGYAR-PARKÉPÍTŐ Kft., 4244 Újfehértó, Németh László u. 26. 1. értékelési részszempont: Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva): 30 635 366,- Ft 2. értékelési részszempont: Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember mélyépítési beruházásokban vagy közlekedési építmények építés-szerelési munkáiban szerzett szakmai tapasztalata (minimum 24 hónap): 24 hónap. 3. értékelési részszempont: Vállalja-e 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását (igen/nem): igen 4. értékelési részszempont: Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 24 hónap): 1 • X-Gép Kft., 4030 Debrecen, Berta u. 9. 1. értékelési részszempont: Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva):35 014 664,- Ft 2. értékelési részszempont: Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember mélyépítési beruházásokban vagy közlekedési építmények építés-szerelési munkáiban szerzett szakmai tapasztalata (minimum 24 hónap): 24 hónap. 3. értékelési részszempont: Vállalja-e 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását (igen/nem): nem 4. értékelési részszempont: Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 24 hónap): 0 1. részajánlat esetében számítási hiba javítására 1 alkalommal került sor a MAGYAR-PARKÉPÍTŐ Kft., 4244 Újfehértó, Németh László u. 26.) vonatkozásában, amelyet ajánlattevő a megjelölt határidőig, 2019. március 13-án 10:00 órát megelőzően 2019. március 13. napján 8 óra 58 perckor elvégezte. Mindezek alapján, a bírálat során Nettó ajánlati árként: Alternatív I és II ütem megvalósítása esetén: 96.956.369,- Ft helyett 106.095.478,- Ft Alternatív I ütem megvalósítása esetén: 78.899.763,-Ft helyett 88.038.845,-Ft összeget vesz figyelembe Ajánlatkérő. A Kbt. 72. § szerinti aránytalanul alacsony ár vagy egyéb aránytalan vállalás indokolására, nem volt szükség.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges