Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6403/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.;Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hódos Dóra
Telefon: +36 18025769
E-mail: hodos.dora@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budakalász „fél-elkerülő” út tervezés
Hivatkozási szám: EKR000673862018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. rész:
Tervezési szerződés a Budakalász „fél-elkerülő” út megvalósításához szükséges (környezetvédelmi, engedélyezési, valamint kiviteli terv és tender) tervek elkészítése és engedélyeztetés tárgyában
2. rész:
Tervezési szerződés a Budakalász „fél-elkerülő” kapcsán szükséges Pomáz iparterület bekötés a 1112. j. úton körforgalommal megvalósításához szükséges (környezetvédelmi, engedélyezési, valamint kiviteli terv és tender) tervek elkészítése és engedélyeztetés tárgyában
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 89575000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés a Budakalász „fél-elkerülő” út
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71242000-6
További tárgyak:71243000-3
71245000-7
71311300-4
71312000-8
71313000-5
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: NIF Zrt. székhelye, 1134 Budapest, Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész:
Tervezési szerződés a Budakalász „fél-elkerülő” út megvalósításához szükséges (környezetvédelmi, engedélyezési, valamint kiviteli terv és tender) tervek elkészítése és engedélyeztetés tárgyában (PST: A000.53)
A közbeszerzés mennyisége:
A Budakalászi fél-elkerülő út a 11. sz. út és az 1111. j. út között valósul meg 2*1 sávon, mintegy 2500 m hosszon, egy körforgalommal, 2 db különszintű csomóponttal, az egyik a 11. sz. főút feletti átvezetéssel, a másik a 1111. j. út és a HÉV vonal feletti, többnyílású átvezetéssel. A 11. sz. főúti különszintű csomópont részeként épül át a 11. sz. főút szabványos fizikai elválasztó sávos kialakításra mintegy 2,1 km hosszon, a pálya szélesítésével.
Fentiekre korábban engedélyes tervek készültek, melyekre az építési engedély 2015-ben került kiadásra. Az engedélyes terv és építési engedély, valamint az elmúlt időszakban bekövetkezett változások alapján a tervek tervkorszerűségi felülvizsgálata, és ennek megfelelő engedélyeztetése indokolt.
Tervező feladata a megvalósuláshoz szükséges tervek (környezetvédelmi, engedélyezési valamint a kiviteli terv és tender tervek, kisajátítási terv) és engedélyek, hozzájárulások beszerzése. Tervező további feladata a település Helyi Építési Szabályzatának módosításához szükséges tervek elkészítése.
Opciós lehetőség a II.2.11) pont szerint.
A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF III.1.3) M.2.) 2.1. pontja szerint projektvezető pozícióra megajánlott szakemberre előírt 36 hónap projektvezetői szakmai gyakorlat feletti többlettapasztalat, egész hónapban, max. 24 hónap (hó)  25
2 AF III.1.3) M.2.) 2.2. pontja szerint közúti tervezői pozícióra megajánlott szakemberre előírt 36 hónap közúti tervezői szakmai gyakorlat feletti többlettapasztalat, egész hónapban, max. 24 hónap (hó) 10
3 AF III.1.3) M.2.) 2.3. pontja szerint hídtervezési pozícióra megajánlott szakemberre előírt 36 hónap hídtervezői szakmai gyakorlat feletti többlettapasztalat, egész hónapban, max. 24 hónap (hó) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Amennyiben a Tervező által elkészített költségvetés vagy költségbecslés a kivitelezés közbeszerzési eljárásnak elindításakor 12 hónapnál régebbi, Megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy a tervezői díj 4 %-nak megfelelő összegért (ajánlattevő ajánlata alapján számolva) Tervezőtől megrendelje a tervdokumentáció és az az alapján készített költségbecslés/költségvetés aktualizálását, felülvizsgálatát (A Kbt. 16. § (1) bek. szerinti opcionális rész).
Az opcionális részre vonatkozó külön megbízást a Megrendelő írásban jelen szerződés aláírását követően 5 évig adhat. A felülvizsgálatra vonatkozó számláját Tervező a felülvizsgálat Megrendelő általi elfogadását (teljesítésigazolás) követően nyújthatja be.
Ajánlatkérő a költségvetés aktualizálását a jelen feltételekkel összesen 1 (egy) alkalommal jogosult megrendelni, Tervező részére megküldött cégszerűen aláírt, írásbeli (fax vagy e-mail) megrendelés útján.
Tervező a költségbecslés/költségvetés aktualizálását, felülvizsgálatát a megrendeléstől számított 60 napon belül köteles elkészíteni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés Pomáz iparterület bekötés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További tárgyak:71242000-6
71243000-3
71245000-7
71311300-4
71312000-8
71313000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: NIF Zrt. székhelye, 1134 Budapest, Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész:
Tervezési szerződés a Budakalász „fél-elkerülő” kapcsán szükséges Pomáz iparterület bekötés a 1112. j. úton körforgalommal megvalósításához szükséges (környezetvédelmi, engedélyezési, valamint kiviteli terv és tender) tervek elkészítése és engedélyeztetés tárgyában (PST: A000.53)
A közbeszerzés mennyisége:
Tervező feladata a Pomáz iparterület jelenlegi bekötésének körforgalmi csomóponttá történő áttervezése.
Pomáz Önkormányzata 2008-ban engedélyezési tervet készíttetett, melyre vonatkozóan 2010-ben építési engedély került megszerzésre, melynek hatálya lejárt.
A Pomáz Önkormányzata által megküldött tárgyi feladatra vonatkozó útépítési terv alapján tervező feladata a megvalósuláshoz szükséges tervek (környezetvédelmi, engedélyezési valamint a kiviteli terv és tender tervek, kisajátítási terv) és engedélyek, hozzájárulások beszerzése.
Opciós lehetőség a II.2.11) pont szerint.
A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF III.1.3) M.2.) 2.1. pontja szerint projektvezető pozícióra megajánlott szakemberre előírt 24 hónap projektvezetői szakmai gyakorlat feletti többlettapasztalat, egész hónapban megadva, max. 24 hó 25
2 AF III.1.3) M.2.) 2.1.pontja szerint közúti tervezői pozícióra megajánlott szakemberre előírt 36 hónap közúti tervezői szakmai gyakorlat feletti többlettapasztalat, egész hónapban megadva, max. 24 hó 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Amennyiben a Tervező által elkészített költségvetés vagy költségbecslés a kivitelezés közbeszerzési eljárásnak elindításakor 12 hónapnál régebbi, Megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy a tervezői díj 4 %-nak megfelelő összegért (ajánlattevő ajánlata alapján számolva) Tervezőtől megrendelje a tervdokumentáció és az az alapján készített költségbecslés/költségvetés aktualizálását, felülvizsgálatát (A Kbt. 16. § (1) bek. szerinti opcionális rész).
Az opcionális részre vonatkozó külön megbízást a Megrendelő írásban jelen szerződés aláírását követően 5 évig adhat. A felülvizsgálatra vonatkozó számláját Tervező a felülvizsgálat Megrendelő általi elfogadását (teljesítésigazolás) követően nyújthatja be.
Ajánlatkérő a költségvetés aktualizálását a jelen feltételekkel összesen 1 (egy) alkalommal jogosult megrendelni, Tervező részére megküldött cégszerűen aláírt, írásbeli (fax vagy e-mail) megrendelés útján.
Tervező a költségbecslés/költségvetés aktualizálását, felülvizsgálatát a megrendeléstől számított 60 napon belül köteles elkészíteni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 195 - 441625
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tervezési szerződés a Budakalász „fél-elkerülő” út
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72727272
Postai cím: Dombóvári Út 17-19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@uvaterv.hu
Telefon: +36 13714041
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12063914
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 81625000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Tervezési szerződés Pomáz iparterület bekötés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87327713
Postai cím: Szomolnok Utca 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
E-mail: prourbe@prourbekft.hu
Telefon: +36 12505064
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14532592
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7950000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1. rész- Tervezési szerződés a Budakalász „fél-elkerülő” út megvalósításához szükséges (környezetvédelmi, engedélyezési, valamint kiviteli terv és tender) tervek elkészítése és engedélyeztetés tárgyában
Nyertes Ajánlattevő neve: UVATERV Út- és Vasúttervező Zrt.
Székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.
Adószáma: 10867156-2-43
Ajánlattevő neve: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1111 Budapest, Zenta utca 1.
Adószáma: 13260534-2-43
Ajánlattevő neve: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Székhelye: 1115 Budapest Csóka Utca 7-13.
Adószáma: 10554885-2-43
2. rész- Tervezési szerződés a Budakalász „fél-elkerülő” kapcsán szükséges Pomáz iparterület bekötés a 1112. j. úton körforgalommal megvalósításához szükséges (környezetvédelmi, engedélyezési, valamint kiviteli terv és tender) tervek elkészítése és engedélyeztetés tárgyában
Nyertes Ajánlattevő neve: Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft.
Székhelye: 1034 Budapest, Szomolnok utca 14.
Adószáma: 10466267-2-41
Ajánlattevő neve: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Székhelye: 1115 Budapest, Csóka utca 7-13.
Adószáma: 10554885-2-43
Ajánlattevő neve: UVATERV Út- és Vasúttervező Zrt.
Székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.
Adószáma: 10867156-2-43
Ajánlattevő neve: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1111 Budapest Zenta Utca 1.
Adószáma: 13260534-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)