Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:644/2019
CPV Kód:45262700-8
Ajánlatkérő:Mohács Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7700 Mohács, Táncsics Mihály u. 40. szám alatti, Mohács 1024 helyrajzi számú ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MUNKÁS-BUTY KÓ Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mohács Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05177
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Hegedűs Katalin
Telefon: +36 69505546
E-mail: hegeduskatalin@mohacs.hu
Fax: +36 69505505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mohács.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mohács.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés 7700 Mohács, Táncsics Mihály u. 40. szám alatti lakóépület közösségi épületté történő átalakítására és kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésére a HUHR-1601-212-0006 azonosító számú projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262700-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés 7700 Mohács, Táncsics Mihály u. 40. szám alatti lakóépület közösségi épületté történő átalakítására és kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésére a HUHR-1601-212-0006 azonosító számú projekt keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262800-9
További tárgyak:45262700-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7700 Mohács, Táncsics Mihály u. 40. szám alatti, Mohács 1024 helyrajzi számú
ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mohács Város Önkormányzata 7700 Mohács, Táncsics Mihály u. 40. szám, 1024 helyrajzi
számú lakóépület közösségi épületté történő átalakítása és kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése HUHR-1601-212-0006 azonosító számú projekt keretében
Ajánlattevő feladata:
Lakóépület átalakításának generál kivitelezési munkái. Az épület-átalakítás kiviteli terveinek elkészítése, a kivitelezéséhez
szükséges épületgépészeti, épületvillamossági (könnyű és nehézáramú rendszer kiépítése védőcsöves kivitelben) berendezések
szerelése, telepítése.
Mennyiségek:
Telek területe: 366 m2
Beépített bruttó alapterület: 215,02 m2
Beépítettség (max 60%): 58,75 %
Zöldfelület: 77,03 m2
Zöldfelületi mutató (mi n. 20%): 21,05 %
Az épület hasznos alapterülete: 151,22 m²
Az építési munkák:
Tetőfedés: 314 m2
Nyílászárók cseréje : 29 db
Festés: 602,68 m2
Padlószigetelés: 12 4,15 m2
Födém szigetelése: 98,16 m 2
Magastető hő- és hangszigetelése kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel: 138,97 m2
Épületvillamossági szerelés
Épületgépészeti munkák
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy amennyiben a nyertes ajánlattevőnek a munkavégzéshez közterület
igénybevételére, útburkolatbontásra, forgalomelterelésére, ideiglenes forgalomtechnikára van szüksége, úgy az ahhoz
kapcsolódó engedélyek beszerzése a nyertes ajánlattevő feladata. A közterület használattal, útburkolatbontással, ideiglenes
forgalomtechnikai terv készítésével, annak engedélyeztetésével, kitáblázásával kapcsolatos költségek a nyertes ajánlattevőt
terhelik.
Az építés i beruházás pontos műszaki tartamát és mennyiségét a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadásra kerülő
műszaki dokumentáció és a tételes költségvetési kiírás határozza meg.
A megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, tartalékkeret alkalmazása nélkül.
Ajánlatkérő a dokumentáció műszaki leírásának részeként árazatlan költségvetést biztosít ajánlattevők részére, Ajánlattevőknek
részletes ajánlatot kell tenniük az árazatlan költségvetés kitöltésével.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a tételes költségvetési kiírásban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek,
illetve, hogy Ajánlattevő ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár, mint átalányárért teljes körűen vállalkozik a
beszerzés tárgyának megvalósítására.
A szerződés-tervezetben nevesített jog címeken felül Ajánlattevő egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt. Ajánlattevő sem az
ajánlattétel során, sem a későbbiekben a kivitelezés alatt semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos
félreértésre vagy tévedésre.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a
figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén
az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: HUHR-1601-212-0006

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11811 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés 7700 Mohács, Táncsics Mihály u. 40. szám alatti lakóépület közösségi épületté történő átalakítására és kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésére a HUHR-1601-212-0006 azonosító számú projekt keretében
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MUNKÁS-BUTY KÓ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Árpád utca 13.
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 46789297
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262700-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262700-8
További tárgyak:45262800-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7700 Mohács, Táncsics Mihály u. 40. szám alatti, Mohács 1024 helyrajzi számú
ingatlan
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mohács Város Önkormányzata 7700 Mohács, Táncsics Mihály u. 40. szám, 1024 helyrajzi
számú lakóépület közösségi épületté történő átalakítása és kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése HUHR-1601-212-0006 azonosító számú projekt keretében
Ajánlattevő feladata:
Lakóépület átalakításának generál kivitelezési munkái. Az épület-átalakítás kiviteli terveinek elkészítése, a kivitelezéséhez
szükséges épületgépészeti, épületvillamossági (könnyű és nehézáramú rendszer kiépítése védőcsöves kivitelben) berendezések
szerelése, telepítése.
Mennyiségek:
Telek területe: 366 m2
Beépített bruttó alapterület: 215,02 m2
Beépítettség (max 60%): 58,75 %
Zöldfelület: 77,03 m2
Zöldfelületi mutató (mi n. 20%): 21,05 %
Az épület hasznos alapterülete: 151,22 m²
Az építési munkák:
Tetőfedés: 314 m2
Nyílászárók cseréje : 29 db
Festés: 602,68 m2
Padlószigetelés: 12 4,15 m2
Födém szigetelése: 98,16 m 2
Magastető hő- és hangszigetelése kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel: 138,97 m2
Épületvillamossági szerelés
Épületgépészeti munkák
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy amennyiben a nyertes ajánlattevőnek a munkavégzéshez közterület
igénybevételére, útburkolatbontásra, forgalomelterelésére, ideiglenes forgalomtechnikára van szüksége, úgy az ahhoz
kapcsolódó engedélyek beszerzése a nyertes ajánlattevő feladata. A közterület használattal, útburkolatbontással, ideiglenes
forgalomtechnikai terv készítésével, annak engedélyeztetésével, kitáblázásával kapcsolatos költségek a nyertes ajánlattevőt
terhelik.
Az építés i beruházás pontos műszaki tartamát és mennyiségét a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadásra kerülő
műszaki dokumentáció és a tételes költségvetési kiírás határozza meg.
A megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, tartalékkeret alkalmazása nélkül.
Ajánlatkérő a dokumentáció műszaki leírásának részeként árazatlan költségvetést biztosít ajánlattevők részére, Ajánlattevőknek
részletes ajánlatot kell tenniük az árazatlan költségvetés kitöltésével.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a tételes költségvetési kiírásban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek,
illetve, hogy Ajánlattevő ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár, mint átalányárért teljes körűen vállalkozik a
beszerzés tárgyának megvalósítására.
A szerződés-tervezetben nevesített jog címeken felül Ajánlattevő egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt. Ajánlattevő sem az
ajánlattétel során, sem a későbbiekben a kivitelezés alatt semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos
félreértésre vagy tévedésre.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a
figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén
az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 46789297
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Munkás-Butykó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Árpád u. 13 .
Város: MOHÁCS
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés teljesítésének határideje az alábbiak szerint módosul:
Eredeti szöveg:
3.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba. A szerződés teljesítésének határideje a munkaterület átadásától számított 8 hónap.
Módosított szöveg:
3.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba. A szerződés teljesítésének határideje legkésőbb 2019. május 31.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozási szerződés 3.1-as pontjában a szerződés teljesítésének határidejeként a munkaterület átadásától számított 8 hónap került megjelölésre (a munkaterület átadására 2018. július 3-án került sor).
Az építési anyagok beszerzése szorosan kapcsolódik az építés ütemezési idejéhez. Az anyagbeszerzések - az időközben fellépő építőanyag hiányból, illetve a szállítási határidők többszörösére nyúlásából fakadóan -, előre nem látható módon, szintén befolyásolják a teljesítés idejét.
Vállalkozó jelzése, illetve a megrendelői visszaigazolás alapján a projekt megvalósításához szükséges beton és építőanyagok beszerzési ideje több hónappal meghosszabbodot. Eddig a megrendeléstől számított 6-8 héten belüli szállításokat vállalt a gyártó, jelenleg azonban a megrendelt építőanyagok gyártói szállítási határideje 12-16 hétre tolódott ki, a beton szállítására várhatóan 2019. április-május hónapban kerülhet sor. A megkeresett más gyártók is hasonló szállítási nehézségekkel küzdenek, rövidebb határidőt nem vállalnak.
Fentiekre tekintettel a kivitelezési munkák teljesítése kitolódik 2019. május 31. napjáig, a teljesítési határidő módosítása indokolt.
A Kbt. 141. § (4) bekezdése alapján a (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Ezen konjunktív feltételek mindegyikének megfelel a vállalkozási szerződés módosítása, tekintettel az alábbi körülményekre:
a) pont vizsgálata: Az ajánlatkérő kellő gondossággal járt el:
- az építőanyag hiány nem volt kalkulálható előre,
- az építőanyag hiányhoz kapcsolódó építési munkák csúszására Megrendelőnek és Vállalkozónak nincsen ráhatása.
b) pont vizsgálata: A határidő változása az építési beruházásban megvalósítandó teljes - műszaki és gazdasági szempontból funkcionális egységet képező - eredményt nem módosítja, ezért a szerződés általános jellege nem változik.
c) pont vizsgálata: A teljesítési határidő megváltozása a vállalkozói díjat nem befolyásolja.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 46789297 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 46789297 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
-
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben