Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/73
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.15.
Iktatószám:6452/2019
CPV Kód:80400000-8
Ajánlatkérő:Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Teljesítés helye:HU32
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65509384
Postai cím: Csapó Utca 26.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4029
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nemessályi-Bistey Judit
Telefon: +36 52500330
E-mail: j.bistey@hbmvk.hu
Fax: +36 52500330
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hbmvk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hbmvk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001071692018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001071692018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Célcsoporttagok vállalkozóvá válásának biztosítása
Hivatkozási szám: EKR001071692018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80400000-8
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A projektbe belépett célcsoporttagok vállalkozóvá válásának biztosítása képzési tevékenységgel a „GINOP-5.1.9-17-2017-00004 számú Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-alföldi régióban” című pályázat keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Célcsoporttagok vállalkozóvá válásának biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55330000-2
További tárgyak:79951000-5
80310000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU32 A teljesítés fő helyszíne: Észak-alföldi Régió települései
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A célcsoporttagok vállalkozóvá válásának biztosítása, képzési, valamint ehhez kapcsolódó vállalkozóvá válási motivációs-coaching tevékenység az Észak-alföldi régió területén, a „GINOP-5.1.9-17-2017-00004 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-alföldi Régióban” c. pályázat kiválasztási folyamatában továbbjutott, támogatási szerződéssel rendelkező személyek számára.
A feladat során a feladatot végző szervezetnek képzési tevékenységgel biztosítania kell, hogy a programba bevont személyek képesek legyenek a vállalkozás megalapítására, működtetésére. A feladat csak azon személyen esetében tekinthető teljesítettnek, akik vállalkozást alapítottak, így elengedhetetlenül szükséges, hogy a képzésen túl, illetőleg annak részeként aktív motivációs-coaching tevékenység is megvalósuljon a vállalkozás megalapításának biztosítására.
A képzés (a Felnőttképzési Tv. által engedélyezett 32 órás „Vállalkozóvá válást, vállalkozás létrehozását segítő képzés) megtartása várhatóan 8-15 fős csoportokban történik.
A képzési helyszíneket a Felnőttképzési Tv. szerinti képzési program teljesítése érdekében a csoport létszámának megfelelő oktatóteremmel és interaktív tábla projektoros kivetítés lehetőségével szükséges a nyertes ajánlattevőnek biztosítani, továbbá catering szolgáltatás biztosítása is a nyertes ajánlattevő feladata (víz- üdítő (4*0,5 liter/nap/fő), hideg vagy meleg szendvicsek, kávé (2 alkalom/fő/nap).
A szerződés tárgyát képező tevékenységet az első 1895 főig (amelyből 1256 fő 30 év alatti fiatal vállalkozónak, míg 639 fő 30 év feletti álláskeresőnek kell, hogy minősüljön), akkor tekintik eredményesnek, amennyiben az adott képzésben részt vevő személy a képzési kötelezettségét maradéktalanul teljesíti, amelyről a sikeres vizsgát igazoló tanúsítvány kiállítására is sor kerül és az adott személy tekintetében a vállalkozás alapítására legkésőbb 2020.12.31. napjáig igazolhatóan sor kerül.
Az 1895 fő feletti további 210 fő képzésben részt vevő tekintetében pedig akkor tekintik eredményesnek, ha amennyiben az adott képzésben részt vevő személy a képzési kötelezettségét maradéktalanul teljesíti, amelyről a sikeres vizsgát igazoló tanúsítvány kiállítására is sor kerül.
A tevékenységet mindaddig kell végezni, amíg összesen 2105 fő (1396 fő fiatal (30 év alattiak) -akiknek 30%-a 18-25 év közötti fiatal- és 709 fő 30 év feletti álláskereső) képzésbe vonása megtörténik és 1895 fő (1256 fő fiatal (30 év alattiak) -akiknek 30%-a 18-25 év közötti fiatal- és 639 fő 30 év feletti álláskereső) sikeres záróvizsgát tesz és vállalkozást alapít.
A képzési anyagok, jegyzetcsomagok sokszorosítása a nyertes ajánlattevő feladata.
A képzésen részt vevők létszámának biztosítása ajánlatkérő feladatát képezi.
A képzéseket a jelentkezők földrajzi (Észak-alföldi régió adott települése) és időbeli (hétközbeni vagy hétvégi illetve gyors és lassabb lefutású) elvárásaihoz igazítva kell elindítani Ajánlatkérő jelzését követő 8 napon belül.
Nyertes ajánlattevő feladata az engedélyezett képzési program kizárólagos oktatása, az oktatás helyszínének biztosítása, az oktatás megszervezése, lebonyolítása, a tananyagok és az információs anyagok átadása a részvevők részére, az oktatás megtartásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, az oktatással kapcsolatos adminisztráció, számonkérés és képzés lezárásaként tananyag záróvizsga (az ajánlattétellel egyidejűleg rendelkezésre bocsátott kimeneti vizsga sor alapján) lebonyolítása, kiértékelése, dokumentálása, valamint aktív vállalkozásalapítás támogató tevékenység a dokumentációban részletezettek szerint. A tevékenységhez szükséges adminisztrációs tevékenység, a dokumentumok, a tevékenység elvégzését alátámasztó dokumentumok rendelkezésre állását a www.palyazat.gov.hu oldalon a GINOP 5. prioritáshoz tartozó pályázati felhívás, és közlemények valamint monitoring útmutató, kifizetési kérelem benyújtásához közzétett szabályzat szerint látja el, biztosítja.
Részletesen a Dokumentációban
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 20 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.1.9-17-2017-00004
II.2.14) További információ:
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pont és Kbt. 74. § (1) bek. a) pont. Igazolás: Kbt. 114. § (2) bekezdés, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bekezdés. Szakmai: 2013.évi LXXVII. tv., letelepedése szerinti országban előírt engedély. Alkalmasság: Gazd. és pénzügyi:
P/1. 321/2015 (X.30) Korm. r. 19. § (1) bek. a) pont, pénzintézeti nyilatkozatok: 15 napot meghaladó sorba állítás hiánya feladástól számított 1 év.
P/2. Korm. r. 19. § (1) bek. c) pont: 3 év közbesz. tárgy szerinti árbevétel (40 M, felnőttképzés).
Műszaki, ill. szakmai:
M/1. KR. 21. § (3) bek. a) pont: referencia, 6 év, összesen legalább 1500 fő felnőttképzés, melyből legalább 750 fő vállalkozóvá válást, vállalk. létrehozását segítő felnőttképzés, melyből legalább 50% 30 év alatti.
M/2. KR. 21. § (3) bek. b) pont: szakember, M/2/A:1 fő projekt-/szakmai vezető 6 hónap felnőttképzési tapaszt. , M/2/B: 3 fő oktató 6 hónap felnőttképzési tapasztalat
Részletesen a dokumentációban
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetés: támogatási intenzitás 100%, utófinanszírozás. Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., Kbt. 135. § (1) (5) (6) és (10) bek., Ajánlatkérő előleget nem fizet. Részszámlák havonta. Minden létrejövő produktumnak meg kell felelni a keletkezésükkor aktuális Széchenyi 2020 arculati követelményeinek, melyek a palyazat.gov.hu oldalon elérhetőek A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet GINOP-5.1.9. pályázati konstrukció szabályozói https://www.palyazat.gov.hu/ginop-519-17-llskeresk-s-fiatalok-vllalkozv-vlsnak-sztnzse-kpzs-s-mentorls-1 oldalon elérhető valamennyi dokumentum (Általános Útmutató, Pályázati Felhívás, Segédletek.zip, GYIK, valamint a felhíváshoz közzétett közlemények) Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell a dokumentációban előírt oktatótermekkel és a megajánlott képzésre engedéllyel. Meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozói díj 15%-a, telj biztosíték: 5%. Részletesen: szerződés tervezet. Lásd még: VI.4.3) pont.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint. Értékelési részszempontok: 1.: Nettó ajánlati ár, 2-5.:bemutatott szakemberek szakmai
többlettapasztalatának időtartama (hó) vállalkozóvá válást, vállalkozás létrehozását segítő felnőttképzésben. (min.: 0 hó, legkedvezőbb színje: 12 hó) 6.: további teljesítésben részvevő felsőfokú egyetemi vagy főiskolai pedagógiai szakképzettséggel rendelkező szakemberek száma (min: 0 fő, max: 4 fő). Folytatás a VI.4.3. pontban.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Csatolandó nyilatkozatok
1.1. Felolvasólap, Kbt. 66. § (2) bek., Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pont szerinti nyilatkozatok.
1.2. Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(9), (11) bek. szerint.
1.3. Konzorciumi, vagy alvállalkozói teljesítés esetén olyan referencia, amely konzorciumi tagként, alvállalkozóként saját hányadban kielégíti az előírt feltételt.
1.4. Aláírási címpéldány vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bek. szerinti aláírás minta.
1.5. Változásbejegyzési eljárás esetén változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás.
1.6. Kitöltött ajánlati adatlap és a szakmai ajánlatként a megajánlott képzési program, melynek meg kell felelnie a feladatleírásba előírtaknak.
1.7. Nyilatkozat, hogy a megajánlott képzés rendelkezni fog a felnőttképzési törvény által meghatározott engedéllyel a szerződéskötésig.
1.8. Nyilatkozat oktatótermek rendelkezésre bocsátásáról.
1.9. Nyilatkozat az 2.-5. értékelési szempont vonatkozásában bemutatott szakemberről
2. Egyéb információk
2.1. FAKSZ: Bátyi László(00043)
2.2 Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
2.3 P/1. igazolás tekintetében nyilatkozat pénzforgalmi számlákról és pénzügyi intézményi nyilatkozatokról.
2.4. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a https://ekr.gov.hu honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül elérhetővé teszi az érdeklődő gazdasági szereplők részére. Az ajánlattétel során az EKR rendszeren keresztül csatolt dokumentumokra .pdf, .jpg, .tif file formátumok valamelyikének alkalmazását írja elő az Ajánlatkérő.
2.5. Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 42-45. §-ában foglaltakra.
2.6. A III.1.2.) és III.1.3.) szerinti feltételek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
2.7. Minden idegen nyelvű nyilatkozat, hatósági igazolás, dokumentum és okirat magyar fordításban.
2.8. Kbt. 131. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köthető szerződés.
2.9. A Kbt. 71. § (1) alapján hiánypótlás lehetősége.
2.10. A szerződés nem köthető meg az írásbeli összegezés megküldésének napját követő tíz napos időtartam lejártáig, kivéve a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pont.
2.11. Közös ajánlattétel esetében konzorciális szerződés a Kbt. 35. § (2) bek. szerint.
2.12. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
2.13. Ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (4)-(5) bek. foglaltakra.
2.14. Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bek. alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
2.15. Ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap.
2.16. Vállalkozóvá válást, vállalkozás létrehozását segítő felnőttképzésként olyan képzést fogad csak el Ajánlatkérő, mely képzés a vállalkozás indításával összefüggésben komplex módon lefedi a jogi, pénzügyi-számviteli, marketing, gazdálkodási, munkaügyi ismeretek szakmai területek mindegyikét.
2.17. Teljesítés ideje: a szerződés aláírásától számított 20 hónap, de legkésőbb 2020. december 31, amely a támogatási szerződés módosításának szükségessége okán a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontjára is figyelemmel módosulhat.
2.18. Irányadó: Kbt. és kapcsolódó végrehajtási rendeletek valamint a 424/2017 (XII.19.) Korm. rend, és 2007. évi LXXXVI. törvény. A felhívás tartalmát részletesen az ajánlati dokumentáció tartalmazza .
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
A III.2.2. pont folytatása:
Az első 1895 főig (amelyből 1256 fő 30 év alatti fiatal vállalkozónak, míg 639 fő 30 év feletti álláskeresőnek kell, hogy minősüljön), akkor tekintik a teljesítést eredményesnek, amennyiben az adott képzésben részt vevő személy a képzési kötelezettségét maradéktalanul teljesíti, amelyről a sikeres vizsgát igazoló tanúsítvány kiállítására is sor kerül és az adott személy tekintetében a vállalkozás alapítására legkésőbb 2020.12.31. napjáig igazolhatóan sor kerül. Az 1895 fő feletti további 210 fő képzésben részt vevő tekintetében pedig akkor tekintik a teljesítést eredményesnek, ha amennyiben az adott képzésben részt vevő személy a képzési kötelezettségét maradéktalanul teljesíti, amelyről a sikeres vizsgát igazoló tanúsítvány kiállítására is sor kerül.
Részajánlat tételi lehetőség kizárásának indoka:
A képzés megvalósítása – az oktatás megszervezése és az oktatás lebonyolítása egymással való összhangjának követelményére tekintettel – csak egységes koordináció mellett lehetséges, melyet részekre bontás esetén nem lehet biztosítani. Területileg sem bontható az ellátandó feladat, mivel a képzendő csoportok létszáma és a képzés helyszíne előre nem megadható, ugyanis a képzésben résztvevőket Ajánlatkérő toborozza, a csoportokat Ajánlatkérő állítja össze. Tekintettel arra, hogy a szerződés szerinti szolgáltatás szervezése és tényleges szakmai megvalósítása nagymértékben a fiatalok és álláskeresők előre nem definiálható létszámban való jelentkezésétől és a jelentkezés helyétől függ, az említett feladatok összehangoltságot és rugalmasságot igényelnek, mely további féllel(felekkel) való együttműködés esetén nem vagy a teljesítés szempontjából nagy kockázat mellett lenne biztosítható. Továbbá Ajánlatkérő részajánlatot azért sem fogad el, mert a szolgáltatás tárgyát képező képzések és a képzéshez kapcsolódó catering szolgáltatás egymáshoz szorosan kapcsolódnak, melyek szervezési szempontból sem valósítható meg különböző szolgáltatókkal. A képzések helyszínét a projekt jellegéből fakadóan az aktuális jelentkezők földrajzi helyéhez kell igazítani, így nem lehetséges előre konkrét településeket meghatározni, ahol lesznek a képzések. Minden olyan településen a lehető leghamarabb el kell indítani képzést, ahol a minimális 8 fő jelentkezik. Mivel a képzés helyszínei és azok eloszlása kiszámíthatatlan, nincs lehetőség arra sem, hogy előre meghatározzuk, hogy hol és hány fő részére kell catering szolgáltatást biztosítani, így ezt csak a képző cég tudja szervezni és biztosítani.
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői folytatása:
Értékelés módszere:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerint az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó (0) és felső határa (10) minden részszempont esetében azonos.
Ajánlatkérő a nettó ajánlati ár részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása fordított arányosítás módszerével történik.
A 2.-6. bírálati részszempont esetében a legjobb ajánlat (legmagasabb) ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi eleméhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)