Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6453/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Sira Gábor egyéni vállalkozó
Teljesítés helye:4965 Kölcse, 0138/26. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GYARMAT ÉPÍTŐ Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sira Gábor egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: AK25139
Postai cím: Kossuth utca 51
Város: Penyige
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4941
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sira Gábor
Telefon: +36 305359674
E-mail: siragazda@gmail.com
Fax: +36 42781269
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Gyümölcsfeldolgozó üzem kialakítása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Gyümölcsfeldolgozó üzem kialakítása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45213251-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4965 Kölcse, 0138/26. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építészet:
A Kölcse külterületén 0138/26. hrsz. alatt található telephely átalakításával kerül kialakításra a gyümölcsfeldolgozó üzem.
Alaprajzi kialakítása:
Átalakítás után az épület funkciója gyümölcsfeldolgozó üzem, melynek részei:
- alapanyag hűtő, tároló;
- gyümölcslé üzem;
- lekvárüzem;
- készáru raktár;
- szociális blokk;
- lakás.
Parkolók, belső telephelyi út:
Belső út és térburkolat térkő. Jelenleg 1 meglévő kapubejáróval rendelkezik a telek kapuval közforgalomtól elzárható.
- 8 cm vtg. beton térbukoló elem;
- 4 cm folyami homok ágyazat;
- 20 cm CKT útalap
- 0,5 cm geotextil;
- 20 cm kavicságy;
- Tömörített altalaj.
Csapadékvíz elvezetés:
A tervezett telken belüli közlekedési létesítményeken összegyülekező csapadékvíz a burkolat esésének megfelelő kialakításával a zöldsávban elszikkad, valamint meglévő nyitott csapadékelvezető rendszerve vezetve.
Térkapcsolatok, tömegek- és homlokzatképzés:
A térkapcsolatok kialakításánál a jogszabályi előírások kielégítése, illetve az üzemeletetői szempontból legjobb használhatóság a cél.
Beépítési adatok:
- +/-0,00 szint az épület előtti rendezett terepszint;
- beépítési mód: szabadon álló telep szerű
- tervezett épület ereszmagassága: +3,90 m
- tervezett épület gerincmagassága: +8,45 m
- helyrajzi szám: 0138/26.
- telek területe: 8621 m2
- tervezett épület bruttó alapterülete: 849,09 m2
- beépítettség: 9,84%
- burkolt felület: 627,33 m2
- zöldfelület:76,96 % (4200 m2)
Épületgépészet:
Vízellátás csatornázás:
Az ingatlan ivóvízellátása külső közműről, vízmérőn keresztül történik.
A vízvezetékek hga menetes-csövek és ötrétegű műanyag-csövek a tervezett berendezések ellátására. A berendezési tárgyak csapolóit minden esetben tartalékelzáró szerelvényekkel csatlakoztatjuk az alapvezetéken kialakított ágvezetéki leágazásokra.
A vízellátási berendezés kialakításához felhasznált szabványok és rendeletek:
MI-04-132/1991 Épületek vízellátása,
Műszaki irányelvek
MSZ-10158/1 A vízellátás fajlagos vízigényei
Kommunális vízellátás
OVH ágazati szabvány
Tervezési előírások
MSZ-04-804/1-1989 Épületgépészeti csővezetékek
A berendezési tárgyak számításba vett vízkibocsátási értékei:
kifolyószelep 12 l/min
mosdócsaptelep 12 l/min
WC öblítőtartály 3 l/min
fali vizelde szelep 2,1 l/min
mosogató csaptelep 12 l/min
zuhanyozó csaptelep 12 l/min
A mértékadó másodpercenkénti vízfogyasztást az alábbi összefüggés alapján számítottuk a vonatkozó szabványnak megfelelően
Vmax = # x 0.2 x # N = 3,5 [l/s] ahol
Vmax - a maximális elméleti vízfogyasztás
# - az épület rendeltetésétől függő tényező
N - csapolóegyenértékek összege a mértékadó szakaszon
Vízfogyasztási adatokat összesítve adódik, hogy az
A vízfelhasználás:
- szociális 6 fő 100 l/fő 600 l/d
technológiai: termék mosás, mosogatás, tisztítás 8000 l/d
összesen: 8600 l/d
A vonatkozó előírások szerint a használati víz vételezésére beépített csapolóknál 0,5 bar nyomást kell biztosítani. A közműhálózatban rendelkezésre álló kezdeti nyomás nagysága akkora, hogy az előírások szerinti kifolyási nyomás biztosításához nincs szükség nyomásfokozó beépítésére.
Vizes berendezési tárgyak:
A berendezések, szelepek, tartozékok kommunális használatba kerülnek. Ennek megfelelően a kialakításuknak a következő követelményeket kell kielégíteni.
# erős, tartós
# egyszerű és biztonságos
# higiénikus
# könnyen karbantartható
A műanyagcsöves vezetékrendszer megfelelő kialakítása típus szerinti idomokkal, csatlakozásokkal történik. Az ötrétegű műanyagcső vezetékek padlóban, illetve falhoronyban vezetve, a hideg-melegvízcsövek szigetelve, ill. védőcsőben lesznek szerelve.
Csatornázás:
Műszaki irányelvek
MSZ-04-134-1991 Épületek csatornázása
valamint az OTÉK vonatkozó előírásai és követelményei.
Az épületnél lévő csatornahálózat elavult, új hálózatot kell kialakítani zárt szennyvízgyűjtő műtárggyal.
A vezetékek maximális lejtése a következő:
- ágvezetékek, csatlakozások 2 %
- alapvezeték 1 %
- kiszellőző vezeték 0,5 %
A vezetékméreteket a vonatkozó magyar szabvány előírások szerint tervezzük.
A folyamatos üzemű berendezések (mint pld. hűtőgépek, split készülékek) elfolyó víz vezetékének méretét 1-es egyidejűséggel vesszük figyelembe. A nem állandó üzemű berendezéseket (WC-k, egyéb vizes berendezések) a szabvány szerinti egyidejűséggel vesszük figyelembe.
A házi szennyvíz mértékadó terhelését a vonatkozó szabványnak megfelelően az alábbi összefüggéssel kell számolni: Q = 0,33 k# e (l/s)
Q - mértékadó terhelés (l/s)
e - víznyelők egyenértékének összege
k - egyidejűségi tényező
A berendezési tárgyak víznyelő egyenértékei
zuhany 0.2 l/s
mosdó 0.07 l/s
WC öblítőtartály 0.5 l/s
mosogató 0.67 l/s
kiöntő 0.33 l/s
Az épületben keletkezett napi szennyvízmennyiségek részben a vízfelhasználási, részben pedig statisztikai adatok alapján határozhatók meg. Ezekkel elvégezve a számítást, adódik:
A létesítmény épület napi szennyvíz mennyisége:
kommunális szennyvíz 0,6 m3/d
technológiai szennyvíz 8,0 m3/d
összes szennyvíz 8,6 m3/d
A technológiai szennyvíz előtisztítása ülepítő berendezéssel történik
A berendezési tárgyakból kikerülő szennyvizet bűzelzárón keresztül ágvezetékekkel a alapvezetékekbe vezetjük. Minden berendezési tárgyat vízzáras bűzelzáró beiktatásával kell beépíteni.
Terv szerinti elválasztott csatornarendszert kell kialakítani a kommunális szennyvíz elvezetésére. A kommunális szennyvíz az épületből - tisztítóaknán keresztül - csatlakozik a telepi szennyvízgyűjtőbe.
A csatorna tisztítására egyrészt a szükség szerinti számban elhelyezett tisztítóidom, másrészt a külső alapcsatornára kötésnél elhelyezett aknák, illetve a padlók víztelenítésére beépített bűzzáras padlóösszefolyók adnak lehetőséget.
A padlók víztelenítésére beépített szerkezetek a helyiségben végzett tevékenységhez maximálisan alkalmazkodnak. A tervezett helyiségekben HL bűzzáras szifonok és ACO szennyfogós bűzzárak lesznek elhelyezve. Az egyágú padlóösszefolyóknak kiszáradás elleni védelemmel kell rendelkeznie.
Esővíz elvezetése:
Az épület csapadékvíz elvezetése gravitációs elvezetés. A magastető csapadékvizét külső csatorna vezeti le, a csapadékvizet telken belül elszivárogtatják, hasznosítják
Központi fűtés-szellőzés szerelési munkák:
Ez a tervfejezet tartalmazza a központi fűtési-szellőzési rendszert és berendezéseket.
Szellőzés:
Ez a tervfejezet tartalmazza a légtechnikai csővezetékek, berendezések és rendszerek kivitelezését épületen belül valamint az épületen kívüli kifúvó szerkezeteket.
Külső méretezési adatok (°C)
- tél = - 15 °C
- nyár= + 32 °C 45# RH
284/2007 (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj- és rezgésvédelem szabályairól szóló rendelet előírásainak
A légtechnikai rendszerek leírása:
A tervezett épület jellemzően gravitációs szellőztetésű.
Belsőterű helyiségek (WC, takarító szertár, egyéb helyiségek) egyedi gépi szellőzéssel látandók el. Ezekben a helyiségekben csak elszívást tervezünk. Az elszívott levegőt szellőztetőkürtőn keresztül, vagy oldalfalon közvetlenül a szabadba juttatjuk. A feladatra a belsőterű helyiségekben a világítási hálózatról működtetett, reteszelt elszívó kisventilátorokat építünk be. Közös jellemzője ezeknek a rendszereknek, hogy a légpótlás mindig a környező helyiségekből az irányukba kialakuló depresszió hatására történik. A gépi szellőzésű helyiségek nyílászáróira szellőzőrácsot kell felszerelni.
A főzőüst fölé elszívóernyőt kell szerelni, a préstermet és a töltőhelyiséget gépi szellőztetéssel, temperált frisslevegővel is el kell látni. Az AIRVENT fűtő-hűtő hővisszanyerővel ellátott légkezelő gép az emeleten lesz elhelyezve. Az elhasznált levegő elvezetése szellőztető kürtőn keresztül történik.
Az elszívott levegő nem tartalmaz értékelhető mértékű szennyeződést, így külön tisztításról, vagy imissziós határértékre méretezett kidobó-kéményről gondoskodni nem kellett. A légtechnikai rendszer akusztikai kialakítását úgy végeztük, hogy az általa keltett zajszint a 284/2007 (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj- és rezgésvédelem szabályairól, a zaj- és rezgésterhelési határértékek vonatkozásában, foglaltakat ne lépje túl.
Légtechnikai szerelési munkák:
A tervezett légtechnikai vezetékek horganyzott acéllemezből készülnek. A hálózat kialakításához
- négyszögletes és kör keresztmetszetű merev csöveket és
- kör keresztmetszetű hajlékony Airvent flexibilis vezetékeket
egyaránt használunk. Ez utóbbi két esetben a kötéseknél gyártóműben szerelt gumiprofilokat kell használni.
A vezetékek függesztésére, illetve megfogására típus szerkezeteket kell használni horganyzott kivitelben. Ezekben a csöveket rezgésszigetelő betétekkel kell rögzíteni.
Az előírt nyomásfokozati osztály „C”
Épületgépészeti automatika:
A tervezett gépészeti rendszereket egyszerűsített rendszerrel szabályozzuk. A tervezett automatika, fűtésszabályozás olyan, hogy a rendszerek időszakosan felügyelt üzemvitelét teszi lehetővé.
A vegyes-tüzelésű kazán kazán automatikával folyamatos felügyelettel, üzemeltetésre alkalmas, hőmérsékletszabályozás szobatermosztátról történik.
Hűtéstechnika:
A hűtőrendszer kialakításának szempontjai:
- A hűtést igénylő hűtő terek: 0…+4°C hűtőterem hűtése automatikus üzemmódban történik, üzemszerűen a leolvasztási üzemmódra történő átkapcsolás lehet automatikus, ill. kézi beavatkozású.
- A hűtési rendszer kialakítása alkalmas a különböző elpárologtatási hőmérséklet tartására,
mint a hűtést igénylő technológiai terek, hűtőtermek hűtése.
- A hűtőrendszer kialakítása kielégíti a vonatkozó szabvány követelményeit, illetve a környezetvédelmi előírásokat.
- Hűtőközeg: közegcsoport 2 a 67/548/EWG irányelv szerint.
- Zajvédelem: EN 13487 szerint.
- A szabályozási, vezérlési műszerek, automatikus szerelvények DANFOSS gyártmányúak, vagy azt megfelelően helyettesítő gyártmányok,
- Az elpárologtatók leolvasztása elektromos, a berendezés tartozékaként rendelhető beépített kivitelűek cseppvíz elvezetéssel.
A hűtött technológiai helyiségekben, hűtőben a hőmérsékletek ellenőrzésére és regisztrálására a szükséges műszereket el kell helyezni.
A hűtőrendszer főbb részei:
- Alapanyaghűtő: 0…+4 °C
Léghűtő elpárologtató Siarco KM-355E/KCR 354 M68SE
/ KCEH 354 M8 1db
Hűtőaggragát Frascold tropical LBT-Q0733-0Y-2T 1 db
- Hőntartó:
Léghűtő, elpárologtató Siarco KM-3032E 6mm/KCR 303 M4 SE
/ KCEH 303 M4 1db
Hűtőaggregát L'unite TFH 4531 Zhr 1 db
- Késztermék raktár: +5°C
Léghűtő, elpárologtató Siarco KM-353E/KCR 353 M6 SE
/ KCEH 353 M6 1db
Hűtőaggregát LBTQ525 0Y-2T Frascold 1 db
Közlekedése és tüzivíztározó építés:
Közlekedési létesítmények kialakítása:
A tervezett épület megközelítése közvetve a belterület irányából a 0138/22 helyrajzi számú, a települési Önkormányzat kezelésében lévő útról történik, melyhez a 0138/27 helyrajzi számú, korábban a termelőszövetkezet belső feltáró útjaként funkcionáló, jelenleg a beruházó tulajdonában álló burkolt magánút kapcsolódik. A magánúthoz kapcsolódva, annak kis szélessége miatt 6,0 méter szélességű kapubejáró kerül kiépítésre. A tervezett kapubejáró 4,0 méter sugarú csatlakozóívekkel kapcsolódik a meglévő útburkolathoz, így alkalmas a mértékadó tehergépjárművek közlekedésének biztosítására.
A kaput követően beton térkő burkolatú közlekedő út létesítendő, mely biztosítja a tervezett épület bejáratainak megközelítését. A nyugati oldalon lévő bejárat megközelítése, a telekhatár közelsége miatt csak targonca és személyforgalom számára biztosított. A csarnok keleti oldalán a megközelítés nagyobb tehergépjárművek részére az előzővel egyező okok miatt csak párhuzamos felálással biztosított, a behajtás kisebb járművekkel, mint targonca történhet. A tervezett burkolathoz kapcsolódva, a tervezett tüzivíztározó mellett gépjárműforduló létesítendő, melynek geometriai kialakítása lehetővé teszi a tehergépjárművek ingatlanon belüli megfordulását.
A tervezett burkolatok a meglévő szennyvízgyűjtő műtárgyak helyét figyelembe vételével kerültek meghatározásra. Meglévő szennyvízgyűjtő műtárgy födémére útburkolat teherbírási szempontok miatt nem kerülhet. A meglévő műtárgyakat a ráhajtás megakadályozása érdekében ráhajtásgátló pollerekkel kell körülhatárolni.
A tervezett burkolaton az épület mentén burkolati jellel kijelölt merőleges elrendezésű személygépjármű parkolók létesülnek. A tervezett parkolóállások huzamos tartózkodású helyiségektől 5 méternél nagyobb távolságra helyezkedne el. A személygépkocsi parkolók szélessége 2,50 m hossza 5,00 m. Az ingatlanon belül elhelyezkedő parkolókra figyelmeztető jelzőtáblát kell a kerítésre kihelyezni.
A tervezett közlekedési létesítmények kerítéssel és kapuval elzártak.
A személygépkocsi parkolási igényt a többször módosított OTÉK 253/1997. (XII.20) Korm. Rendelet előírásai szerint számoltuk ki:
raktározási önálló rendeltetési egység raktárhelyiségeinek minden megkezdett 1500 m2-e után,:
- raktárak, hűtőkamrák: 984+37,04+76,34+17,31+4,92+5,50+204,56= 1329,67 m2 1db
mely tartalmazza az ingatlanon meglévő raktárépület méretét is.
minden lakás, és üdülő önálló rendeltetési egysége után:
- 2 lakóegység: 2 db
ipari (üzemi) önálló rendeltetési egység gyártó, szerelő helyiségeinek minden megkezdett 200 m2-e után:
- üzemhelyiségek: 17,09+16,67+27,99+27,45+63,77+4,13+33,32 = 190.42m2 1 db
A telken belül kialakított parkolóállások száma: 4db
Csapadékvíz elvezetés:
A tervezett úton és a parkolókban összegyülekező csapadékvíz a burkolat esésének megfelelő kialakításával a zöldsávba jut, ahol elszikkad.
Tüzivíz ellátás:
A generáltervezőtől kapott tűzvédelmi műszaki leírás szerint a csarnok oltóvíz igénye 1800 liter/min, melyet 60 percen keresztül kell biztosítani. Fali tűzcsap nem létesül.
Az ingatlan előtt haladó vízvezeték vízhozama és nyomása minimális, ezért az a tervezés során nem került figyelembe vételre.
A szükséges tározókapacitás ez alapján 1800 liter x 60 min, vagyis 108 m3.
A tervezett beruházás forgalom elől elzárt magánterületen valósul meg.
A tervezett tüzivíztározó medence kiépített belső telephelyi út mentén valósul meg.
A műtárgy 1:1 rézsűhajlású, 230m2 alapterületű süllyesztett földmedence. Burkolása 1,5mm vastagságú SICOFOL tófóliával történik, melyet a gyártó alkalmazástechnikai utasításának szigorú betartása mellett a helyszínen kell hegeszteni. A tófólia alatt a teljes felületen geotextília védőréteget kell elhelyezni. A medertalajnak simának, kő- és növénymentesnek kell lennie a talajt Trg=90%-ra kell tömöríteni. A fólia elhelyezését követően a tározót vízzel fell kell tölteni. A fólia feszültségmentes rögzítése a tározó tetején csak a feltöltést követően történhet.
A medence kialakítása során az érvényben lévő előírásoknak megfelelően figyelembe vettük a 70cm-es fagyhatárt. A medence fenékszintjét a vízkivételi pontok felé kismértékű eséssel kell kialakítani. A fenékszint átlagosan 112,65 mBf. A nyugvó vízszint 114,25mBf, a kapacitás meghatározása során figyelembe vett vízszint 113,55 mBf. A figyelembe vett vízszint alatti tározókapacitás 110 m3.
A tervezett medence elhelyezése a K-1 jelű helyszínrajz szerint történik.
A medencéből történő vízkivétel biztosítására 100 m3-ként egy darab, azaz összesen 2db K-3 jelű terv szerint kialakítandó vízkivételi mű létesül. A vízkivételi pontok egymástól való távolsága min. 5 méter. A vízkivételt biztosító DN100 acél csövek fólián történő átvezetésére különös figyelmet kell fordítani. A vízkivételi helyeknél 2,0 méter szélességében 15cm homokos-kavics ágyazatra épített C20/25 beton burkolatot kell építeni.
A vízkivételi pontoknál és a medencébe való lejutás helyén a stabilitás növelésére 1,0 méter szélességben 20cm vastagságú kavics téteget kell beépíteni a geotextília és tófólia szigetelés alá.
A tervezett medence méreteinek meghatározása a rendelkezésre álló terület és a mértékadó talajvízszint figyelembe vételével történt. A medence feltöltése és a vízszint tartása - a megrendelő kérésének megfelelően- manuálisan, kézi tömlővel, a telken belüli vízhálózatról történik. A tartandó vízszint jelölésére 50cm szélességű, a medencébe 50cm-t benyúló 40x40x4 mm-es zártszelvényből készített vízszintjező keretet kell beépíteni, melyet az elmozdulás megakadályozására 1,0mx0.5mx0.4m befoglaló méretű C20/25 betontömbbe be kell fogni. A beruházónak, illetve a mindenkori üzemeltetőnek biztosítania kell a vízszint legalább heti rendszerességű ellenőrzését és amennyiben az a vízszintjező alatt található, annak hálózati vízről történő manuális utántöltését.
A tervezett tározót balesetvédelmi szempontok miatt a K-4 jelű terven szereplő csőkorláttal körül kell keríteni. A csőkorlátot a láthatóság miatt fekete-fehér festéssel kell ellátni. A tervezett korlátot a megközelíthetőség biztosítására 2 helyen 2-2 méter szélességben lánckorláttal kell megszakítani.
Elektromos munkarész:
Energiaellátás:
Az épület meglévő telephelyen létesül. Az ingatlan jelenleg nem rendelkezik elektromos csatlakozással. A gyümölcsfeldolgozóhoz104kVA (3x150A), a külön beruházásban létesülő hűtőházhoz 104kW villamos teljesítmény (3x150A) szükséges.
A telekhatáron új, áramváltós fogyasztásmérő szekrény kerül elhelyezésre. A szekrényben fogadjuk az E.ON betáplálást. A fogyasztásmérő szekrényből 4x150 mm2 NAYY kábellel tápláljuk a tervezett gyümölcsfeldolgozó főelosztóját.
Napelemes rendszer:
A villamos energia költségek csökkentésére az épület tetején napelemes rendszer kerül telepítésre. Az „A” jelű főelosztóban biztosítjuk a szükséges csatlakozást.
Külső világítás:
Az épületen a keleti és a nyugati bejáratok fölött falikarra szerelt 1x36W-os térvilágítási lámpatestekkel biztosítjuk a külső világítást, a déli oldalfalon a bejáratok fölött körfénycsöves lámpatesteket terveztünk. A külső világítást alkonykapcsolóval vezéreljük, de kézi kapcsolóval is működtethető.
Belső villanyszerelés:
Az épületben a kazánházban elhelyezett főelosztóban fogadjuk a betáp kábelt. Itt helyeztük el az épület főbiztosítót, a tűzvédelmi főkapcsolót, a V50-T1+T2/3 típ. kombinált túlfeszültség levezetetőt, a csatlakozó egységek és az alelosztók biztosítós szakaszolóit, az áramvédő kapcsolót és a szükséges áramköri kismegszakítókat és a technológiai berendezésekhez szükséges leágazásokat.
A két üzemrészben valamint a szolgálati lakásban külön-külön elhelyezett elosztókból tápláljuk az üzemrészek, illetve a szolgálati lakás elektromos hálózatát. A vezetékeket falon kívül tartóra, illetve kábeltálcára fektetve szereljük, illetve a szociális részben vakolat alá fektetett védőcsőbe húzott MB Cu, vagy vezetékcsatornába fektetett M Cu vezetéket alkalmazunk. A világítási áramkörök 1,5 mm2, dugaszoló aljzat áramkörök 2,5 mm2 keresztmetszetű vezetékekkel készülnek. A „CS” jelű csatlakozó egységek részér 5x4 mm2 MB Cu vezetéket, a „CS1” és a „CS2” jelű csatlakozó egységek részére 5x10 mm2 MB Cu vezetéket kell kiépíteni. A technológiai berendezések részére a szükséges keresztmetszettel tervezzük a vezetékezést. A kapcsoló, dug. aljzatok falon kívüli, ipari kivitelű, illetve IP 44 védettségű szerelvények, illetve a szociális és irodai részben süllyesztett kivitelű LEGREAND valena szerelvények. A Kaedra 13180 típ. csatlakozó egységekben 1 és 3 fázisú dugaszoló, aljzatok kismegszakítók és áramvédő kapcsolók kerülnek elhelyezésre.
Belső világítás:
Az MSZ EN 12464-1 előírásainak megfelelő megvilágítást terveztünk minden helyiségbe: Kazánház, étekző és technológiai helyiségek, szobák, műhely, csomagoló 300 lux, öltöző, közlekedő, raktárak: 200 lux, WC-mosdó helyiségek: 100 lux.
A belső világítást az étkezőben és a szobákban, a WC, mosdó helyiségekben 22W-os körfénycsöves lámpatestekkel biztosítjuk. A technológiai helyiségekben, raktárakban, kazánházban és a közlekedőben védett kivitelű fénycsöves lámpatestekkel tervezzük a világítást.
Irányfény világítás:
Irányfény világítást terveztünk a kijáratok fölött és közlekedőkben elhelyezett 1x8W-os akkumulátoros lámpatestekkel 1.5 óra időtartammal, készenléti üzemmódra.
Telepítendő napelemes rendszer ismertetése:
A beruházó napelemes villamos energiatermelő rendszert kíván telepíteni, melynek elsődleges célja villamos energia felhasználásának részbeni illetve teljes kiváltása megújul energiából. Az energiatermelést biztosító napelemek létesítmény tető felületeire kerülnek elhelyezésre. A napelemek a tetőburkolásának megfelelő tartószerkezet kerülnek telepítésre. A napelemek 250 W átlagos teljesítményű, polikristályos típusú, alumínium kerettel ellátott panelek. A termelő berendezés MC-4 típusú csatlakozóval sorba kötött napelem alkot egy-egy „string”-et, amelyek UV álló 4 mm2 keresztmetszetű, tartószerkezeten elhelyezett solar kábeleken keresztül csatlakoznak a P-DC szekrényekben, majd az inverterekbe. Az inverterek a napelemek által létrehozott DC feszültséget 3 fázisú AC feszültséggé alakítják (3f 400V 50Hz). 250W átlagos teljesítménnyel számolva 100 db panelt kell használni, 25 kWp beépített teljesítmény alatti inverter szükséges. Az inverterek az épület belső falára kerülnek elhelyezésre.
A panelekről érkező solar DC-kábelek PV-DC túlfeszültségdobozokba futnak be, ahol a rendszer 1+2 típusú DC túlfeszültség-levezető eszközei találhatóak. A PV-DC szekrények az inverter közvetlen közelében kerülnek elhelyezésre. A PV-C szekrényekből darabszám- és keresztmetszet csökkenés nélkül futnak tovább a kábelek az inverterbe. Az invertert be kell kötni az EPH hálózatba az erre a célra kialakított ponton keresztül. Az inverter által termelt energia 5x25 mm2 keresztmetszetű kábeleken keresztül egy AC túlfeszültség levezető szekrénybe fut be (PV-AC), ahol egy 1+2 típusú AC túlfeszültség levezető, valamint az inverter túláram-védelmi készülékei találhatók. A PV-AC gyűjtőszekrényt is be kell kötni az EPH rendszerbe. A PV-AC gyűjtőszekrényt egy 5x25 mm2 keresztmetszetű kábelen keresztül csatlakoztatjuk a létesítményi főelosztóba.
A termelő berendezés telepítendő teljesítménye 25 kW.
A szükséges telepítendő napelem darabszám: 100 db
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/10/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3-4.2.1-15 kódszámú „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” tárgyú felhívás, Projekt azonosító: 1767851425

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16073 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés - „Gyümölcsfeldolgozó üzem kialakítása”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/10/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GYARMAT ÉPÍTŐ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szatmári u. 16.
Város: Fehérgyarmat
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4900
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 205571727
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 44510206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 142669045
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213251-7
További tárgyak:45200000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: A teljesítés helye: 4965 Kölcse, 0138/26. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kölcse külterületén 0138/26. hrsz. alatt található telephely átalakításával kerül kialakításra a gyümölcsfeldolgozó üzem.
Alaprajzi kialakítása:
Átalakítás után az épület funkciója gyümölcsfeldolgozó üzem, melynek részei:
- alapanyag hűtő, tároló;
- gyümölcslé üzem;
- lekvárüzem;
- készáru raktár;
- szociális blokk;
- lakás.
Parkolók, belső telephelyi út:
Belső út és térburkolat térkő. Jelenleg 1 meglévő kapubejáróval rendelkezik a telek kapuval közforgalomtól elzárható.
- 8 cm vtg. beton térbukoló elem;
- 4 cm folyami homok ágyazat;
- 20 cm CKT útalap
- 0,5 cm geotextil;
- 20 cm kavicságy;
- Tömörített altalaj.
Csapadékvíz elvezetés:
A tervezett telken belüli közlekedési létesítményeken összegyülekező csapadékvíz a burkolat esésének megfelelő kialakításával a zöldsávban elszikkad, valamint meglévő nyitott csapadékelvezető rendszerve vezetve.
Térkapcsolatok, tömegek- és homlokzatképzés:
A térkapcsolatok kialakításánál a jogszabályi előírások kielégítése, illetve az üzemeletetői szempontból legjobb használhatóság a cél.
Beépítési adatok:
- +/-0,00 szint az épület előtti rendezett terepszint;
- beépítési mód: szabadon álló telep szerű
- tervezett épület ereszmagassága: +3,90 m
- tervezett épület gerincmagassága: +8,45 m
- helyrajzi szám: 0138/26.
- telek területe: 8621 m2
- tervezett épület bruttó alapterülete: 849,09 m2
- beépítettség: 9,84%
- burkolt felület: 627,33 m2
- zöldfelület:76,96 % (4200 m2)
Épületgépészet:
Vízellátás csatornázás:
Az ingatlan ivóvízellátása külső közműről, vízmérőn keresztül történik.
A vízvezetékek hga menetes-csövek és ötrétegű műanyag-csövek a tervezett berendezések ellátására. A berendezési tárgyak csapolóit minden esetben tartalékelzáró szerelvényekkel csatlakoztatjuk az alapvezetéken kialakított ágvezetéki leágazásokra.
A vízellátási berendezés kialakításához felhasznált szabványok és rendeletek:
MI-04-132/1991 Épületek vízellátása,
Műszaki irányelvek
MSZ-10158/1 A vízellátás fajlagos vízigényei
Kommunális vízellátás
OVH ágazati szabvány
Tervezési előírások
MSZ-04-804/1-1989 Épületgépészeti csővezetékek
A berendezési tárgyak számításba vett vízkibocsátási értékei:
kifolyószelep 12 l/min
mosdócsaptelep 12 l/min
WC öblítőtartály 3 l/min
fali vizelde szelep 2,1 l/min
mosogató csaptelep 12 l/min
zuhanyozó csaptelep 12 l/min
A mértékadó másodpercenkénti vízfogyasztást az alábbi összefüggés alapján számítottuk a vonatkozó szabványnak megfelelően
Vmax = # x 0.2 x # N = 3,5 [l/s] ahol
Vmax - a maximális elméleti vízfogyasztás
# - az épület rendeltetésétől függő tényező
N - csapolóegyenértékek összege a mértékadó szakaszon
Vízfogyasztási adatokat összesítve adódik, hogy az
A vízfelhasználás:
- szociális 6 fő 100 l/fő 600 l/d
technológiai: termék mosás, mosogatás, tisztítás 8000 l/d
összesen: 8600 l/d
A vonatkozó előírások szerint a használati víz vételezésére beépített csapolóknál 0,5 bar nyomást kell biztosítani. A közműhálózatban rendelkezésre álló kezdeti nyomás nagysága akkora, hogy az előírások szerinti kifolyási nyomás biztosításához nincs szükség nyomásfokozó beépítésére.
Vizes berendezési tárgyak:
A berendezések, szelepek, tartozékok kommunális használatba kerülnek. Ennek megfelelően a kialakításuknak a következő követelményeket kell kielégíteni.
# erős, tartós
# egyszerű és biztonságos
# higiénikus
# könnyen karbantartható
A műanyagcsöves vezetékrendszer megfelelő kialakítása típus szerinti idomokkal, csatlakozásokkal történik. Az ötrétegű műanyagcső vezetékek padlóban, illetve falhoronyban vezetve, a hideg-melegvízcsövek szigetelve, ill. védőcsőben lesznek szerelve.
Csatornázás:
Műszaki irányelvek
MSZ-04-134-1991 Épületek csatornázása
valamint az OTÉK vonatkozó előírásai és követelményei.
Az épületnél lévő csatornahálózat elavult, új hálózatot kell kialakítani zárt szennyvízgyűjtő műtárggyal.
A vezetékek maximális lejtése a következő:
- ágvezetékek, csatlakozások 2 %
- alapvezeték 1 %
- kiszellőző vezeték 0,5 %
A vezetékméreteket a vonatkozó magyar szabvány előírások szerint tervezzük.
A folyamatos üzemű berendezések (mint pld. hűtőgépek, split készülékek) elfolyó víz vezetékének méretét 1-es egyidejűséggel vesszük figyelembe. A nem állandó üzemű berendezéseket (WC-k, egyéb vizes berendezések) a szabvány szerinti egyidejűséggel vesszük figyelembe.
A házi szennyvíz mértékadó terhelését a vonatkozó szabványnak megfelelően az alábbi összefüggéssel kell számolni: Q = 0,33 k# e (l/s)
Q - mértékadó terhelés (l/s)
e - víznyelők egyenértékének összege
k - egyidejűségi tényező
A berendezési tárgyak víznyelő egyenértékei
zuhany 0.2 l/s
mosdó 0.07 l/s
WC öblítőtartály 0.5 l/s
mosogató 0.67 l/s
kiöntő 0.33 l/s
Az épületben keletkezett napi szennyvízmennyiségek részben a vízfelhasználási, részben pedig statisztikai adatok alapján határozhatók meg. Ezekkel elvégezve a számítást, adódik:
A létesítmény épület napi szennyvíz mennyisége:
kommunális szennyvíz 0,6 m3/d
technológiai szennyvíz 8,0 m3/d
összes szennyvíz 8,6 m3/d
A technológiai szennyvíz előtisztítása ülepítő berendezéssel történik
A berendezési tárgyakból kikerülő szennyvizet bűzelzárón keresztül ágvezetékekkel a alapvezetékekbe vezetjük. Minden berendezési tárgyat vízzáras bűzelzáró beiktatásával kell beépíteni.
Terv szerinti elválasztott csatornarendszert kell kialakítani a kommunális szennyvíz elvezetésére. A kommunális szennyvíz az épületből - tisztítóaknán keresztül - csatlakozik a telepi szennyvízgyűjtőbe.
A csatorna tisztítására egyrészt a szükség szerinti számban elhelyezett tisztítóidom, másrészt a külső alapcsatornára kötésnél elhelyezett aknák, illetve a padlók víztelenítésére beépített bűzzáras padlóösszefolyók adnak lehetőséget.
A padlók víztelenítésére beépített szerkezetek a helyiségben végzett tevékenységhez maximálisan alkalmazkodnak. A tervezett helyiségekben HL bűzzáras szifonok és ACO szennyfogós bűzzárak lesznek elhelyezve. Az egyágú padlóösszefolyóknak kiszáradás elleni védelemmel kell rendelkeznie.
Esővíz elvezetése:
Az épület csapadékvíz elvezetése gravitációs elvezetés. A magastető csapadékvizét külső csatorna vezeti le, a csapadékvizet telken belül elszivárogtatják, hasznosítják
Központi fűtés-szellőzés szerelési munkák:
Ez a tervfejezet tartalmazza a központi fűtési-szellőzési rendszert és berendezéseket.
Szellőzés:
Ez a tervfejezet tartalmazza a légtechnikai csővezetékek, berendezések és rendszerek kivitelezését épületen belül valamint az épületen kívüli kifúvó szerkezeteket.
Külső méretezési adatok (°C)
- tél = - 15 °C
- nyár= + 32 °C 45# RH
284/2007 (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj- és rezgésvédelem szabályairól szóló rendelet előírásainak
A légtechnikai rendszerek leírása:
A tervezett épület jellemzően gravitációs szellőztetésű.
Belsőterű helyiségek (WC, takarító szertár, egyéb helyiségek) egyedi gépi szellőzéssel látandók el. Ezekben a helyiségekben csak elszívást tervezünk. Az elszívott levegőt szellőztetőkürtőn keresztül, vagy oldalfalon közvetlenül a szabadba juttatjuk. A feladatra a belsőterű helyiségekben a világítási hálózatról működtetett, reteszelt elszívó kisventilátorokat építünk be. Közös jellemzője ezeknek a rendszereknek, hogy a légpótlás mindig a környező helyiségekből az irányukba kialakuló depresszió hatására történik. A gépi szellőzésű helyiségek nyílászáróira szellőzőrácsot kell felszerelni.
A főzőüst fölé elszívóernyőt kell szerelni, a préstermet és a töltőhelyiséget gépi szellőztetéssel, temperált frisslevegővel is el kell látni. Az AIRVENT fűtő-hűtő hővisszanyerővel ellátott légkezelő gép az emeleten lesz elhelyezve. Az elhasznált levegő elvezetése szellőztető kürtőn keresztül történik.
Az elszívott levegő nem tartalmaz értékelhető mértékű szennyeződést, így külön tisztításról, vagy imissziós határértékre méretezett kidobó-kéményről gondoskodni nem kellett. A légtechnikai rendszer akusztikai kialakítását úgy végeztük, hogy az általa keltett zajszint a 284/2007 (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj- és rezgésvédelem szabályairól, a zaj- és rezgésterhelési határértékek vonatkozásában, foglaltakat ne lépje túl.
Légtechnikai szerelési munkák:
A tervezett légtechnikai vezetékek horganyzott acéllemezből készülnek. A hálózat kialakításához
- négyszögletes és kör keresztmetszetű merev csöveket és
- kör keresztmetszetű hajlékony Airvent flexibilis vezetékeket
egyaránt használunk. Ez utóbbi két esetben a kötéseknél gyártóműben szerelt gumiprofilokat kell használni.
A vezetékek függesztésére, illetve megfogására típus szerkezeteket kell használni horganyzott kivitelben. Ezekben a csöveket rezgésszigetelő betétekkel kell rögzíteni.
Az előírt nyomásfokozati osztály „C”
Épületgépészeti automatika:
A tervezett gépészeti rendszereket egyszerűsített rendszerrel szabályozzuk. A tervezett automatika, fűtésszabályozás olyan, hogy a rendszerek időszakosan felügyelt üzemvitelét teszi lehetővé.
A vegyes-tüzelésű kazán kazán automatikával folyamatos felügyelettel, üzemeltetésre alkalmas, hőmérsékletszabályozás szobatermosztátról történik.
Hűtéstechnika:
A hűtőrendszer kialakításának szempontjai:
- A hűtést igénylő hűtő terek: 0…+4°C hűtőterem hűtése automatikus üzemmódban történik, üzemszerűen a leolvasztási üzemmódra történő átkapcsolás lehet automatikus, ill. kézi beavatkozású.
- A hűtési rendszer kialakítása alkalmas a különböző elpárologtatási hőmérséklet tartására,
mint a hűtést igénylő technológiai terek, hűtőtermek hűtése.
- A hűtőrendszer kialakítása kielégíti a vonatkozó szabvány követelményeit, illetve a környezetvédelmi előírásokat.
- Hűtőközeg: közegcsoport 2 a 67/548/EWG irányelv szerint.
- Zajvédelem: EN 13487 szerint.
- A szabályozási, vezérlési műszerek, automatikus szerelvények DANFOSS gyártmányúak, vagy azt megfelelően helyettesítő gyártmányok,
- Az elpárologtatók leolvasztása elektromos, a berendezés tartozékaként rendelhető beépített kivitelűek cseppvíz elvezetéssel.
A hűtött technológiai helyiségekben, hűtőben a hőmérsékletek ellenőrzésére és regisztrálására a szükséges műszereket el kell helyezni.
A hűtőrendszer főbb részei:
- Alapanyaghűtő: 0…+4 °C
Léghűtő elpárologtató Siarco KM-355E/KCR 354 M68SE
/ KCEH 354 M8 1db
Hűtőaggragát Frascold tropical LBT-Q0733-0Y-2T 1 db
- Hőntartó:
Léghűtő, elpárologtató Siarco KM-3032E 6mm/KCR 303 M4 SE
/ KCEH 303 M4 1db
Hűtőaggregát L'unite TFH 4531 Zhr 1 db
- Késztermék raktár: +5°C
Léghűtő, elpárologtató Siarco KM-353E/KCR 353 M6 SE
/ KCEH 353 M6 1db
Hűtőaggregát LBTQ525 0Y-2T Frascold 1 db
Közlekedése és tüzivíztározó építés:
Közlekedési létesítmények kialakítása:
A tervezett épület megközelítése közvetve a belterület irányából a 0138/22 helyrajzi számú, a települési Önkormányzat kezelésében lévő útról történik, melyhez a 0138/27 helyrajzi számú, korábban a termelőszövetkezet belső feltáró útjaként funkcionáló, jelenleg a beruházó tulajdonában álló burkolt magánút kapcsolódik. A magánúthoz kapcsolódva, annak kis szélessége miatt 6,0 méter szélességű kapubejáró kerül kiépítésre. A tervezett kapubejáró 4,0 méter sugarú csatlakozóívekkel kapcsolódik a meglévő útburkolathoz, így alkalmas a mértékadó tehergépjárművek közlekedésének biztosítására.
A kaput követően beton térkő burkolatú közlekedő út létesítendő, mely biztosítja a tervezett épület bejáratainak megközelítését. A nyugati oldalon lévő bejárat megközelítése, a telekhatár közelsége miatt csak targonca és személyforgalom számára biztosított. A csarnok keleti oldalán a megközelítés nagyobb tehergépjárművek részére az előzővel egyező okok miatt csak párhuzamos felálással biztosított, a behajtás kisebb járművekkel, mint targonca történhet. A tervezett burkolathoz kapcsolódva, a tervezett tüzivíztározó mellett gépjárműforduló létesítendő, melynek geometriai kialakítása lehetővé teszi a tehergépjárművek ingatlanon belüli megfordulását.
A tervezett burkolatok a meglévő szennyvízgyűjtő műtárgyak helyét figyelembe vételével kerültek meghatározásra. Meglévő szennyvízgyűjtő műtárgy födémére útburkolat teherbírási szempontok miatt nem kerülhet. A meglévő műtárgyakat a ráhajtás megakadályozása érdekében ráhajtásgátló pollerekkel kell körülhatárolni.
A tervezett burkolaton az épület mentén burkolati jellel kijelölt merőleges elrendezésű személygépjármű parkolók létesülnek. A tervezett parkolóállások huzamos tartózkodású helyiségektől 5 méternél nagyobb távolságra helyezkedne el. A személygépkocsi parkolók szélessége 2,50 m hossza 5,00 m. Az ingatlanon belül elhelyezkedő parkolókra figyelmeztető jelzőtáblát kell a kerítésre kihelyezni.
A tervezett közlekedési létesítmények kerítéssel és kapuval elzártak.
A személygépkocsi parkolási igényt a többször módosított OTÉK 253/1997. (XII.20) Korm. Rendelet előírásai szerint számoltuk ki:
raktározási önálló rendeltetési egység raktárhelyiségeinek minden megkezdett 1500 m2-e után,:
- raktárak, hűtőkamrák: 984+37,04+76,34+17,31+4,92+5,50+204,56= 1329,67 m2 1db
mely tartalmazza az ingatlanon meglévő raktárépület méretét is.
minden lakás, és üdülő önálló rendeltetési egysége után:
- 2 lakóegység: 2 db
ipari (üzemi) önálló rendeltetési egység gyártó, szerelő helyiségeinek minden megkezdett 200 m2-e után:
- üzemhelyiségek: 17,09+16,67+27,99+27,45+63,77+4,13+33,32 = 190.42m2 1 db
A telken belül kialakított parkolóállások száma: 4db
Csapadékvíz elvezetés:
A tervezett úton és a parkolókban összegyülekező csapadékvíz a burkolat esésének megfelelő kialakításával a zöldsávba jut, ahol elszikkad.
Tüzivíz ellátás:
A generáltervezőtől kapott tűzvédelmi műszaki leírás szerint a csarnok oltóvíz igénye 1800 liter/min, melyet 60 percen keresztül kell biztosítani. Fali tűzcsap nem létesül.
Az ingatlan előtt haladó vízvezeték vízhozama és nyomása minimális, ezért az a tervezés során nem került figyelembe vételre.
A szükséges tározókapacitás ez alapján 1800 liter x 60 min, vagyis 108 m3.
A tervezett beruházás forgalom elől elzárt magánterületen valósul meg.
A tervezett tüzivíztározó medence kiépített belső telephelyi út mentén valósul meg.
A műtárgy 1:1 rézsűhajlású, 230m2 alapterületű süllyesztett földmedence. Burkolása 1,5mm vastagságú SICOFOL tófóliával történik, melyet a gyártó alkalmazástechnikai utasításának szigorú betartása mellett a helyszínen kell hegeszteni. A tófólia alatt a teljes felületen geotextília védőréteget kell elhelyezni. A medertalajnak simának, kő- és növénymentesnek kell lennie a talajt Trg=90%-ra kell tömöríteni. A fólia elhelyezését követően a tározót vízzel fell kell tölteni. A fólia feszültségmentes rögzítése a tározó tetején csak a feltöltést követően történhet.
A medence kialakítása során az érvényben lévő előírásoknak megfelelően figyelembe vettük a 70cm-es fagyhatárt. A medence fenékszintjét a vízkivételi pontok felé kismértékű eséssel kell kialakítani. A fenékszint átlagosan 112,65 mBf. A nyugvó vízszint 114,25mBf, a kapacitás meghatározása során figyelembe vett vízszint 113,55 mBf. A figyelembe vett vízszint alatti tározókapacitás 110 m3.
A tervezett medence elhelyezése a K-1 jelű helyszínrajz szerint történik.
A medencéből történő vízkivétel biztosítására 100 m3-ként egy darab, azaz összesen 2db K-3 jelű terv szerint kialakítandó vízkivételi mű létesül. A vízkivételi pontok egymástól való távolsága min. 5 méter. A vízkivételt biztosító DN100 acél csövek fólián történő átvezetésére különös figyelmet kell fordítani. A vízkivételi helyeknél 2,0 méter szélességében 15cm homokos-kavics ágyazatra épített C20/25 beton burkolatot kell építeni.
A vízkivételi pontoknál és a medencébe való lejutás helyén a stabilitás növelésére 1,0 méter szélességben 20cm vastagságú kavics téteget kell beépíteni a geotextília és tófólia szigetelés alá.
A tervezett medence méreteinek meghatározása a rendelkezésre álló terület és a mértékadó talajvízszint figyelembe vételével történt. A medence feltöltése és a vízszint tartása - a megrendelő kérésének megfelelően- manuálisan, kézi tömlővel, a telken belüli vízhálózatról történik. A tartandó vízszint jelölésére 50cm szélességű, a medencébe 50cm-t benyúló 40x40x4 mm-es zártszelvényből készített vízszintjező keretet kell beépíteni, melyet az elmozdulás megakadályozására 1,0mx0.5mx0.4m befoglaló méretű C20/25 betontömbbe be kell fogni. A beruházónak, illetve a mindenkori üzemeltetőnek biztosítania kell a vízszint legalább heti rendszerességű ellenőrzését és amennyiben az a vízszintjező alatt található, annak hálózati vízről történő manuális utántöltését.
A tervezett tározót balesetvédelmi szempontok miatt a K-4 jelű terven szereplő csőkorláttal körül kell keríteni. A csőkorlátot a láthatóság miatt fekete-fehér festéssel kell ellátni. A tervezett korlátot a megközelíthetőség biztosítására 2 helyen 2-2 méter szélességben lánckorláttal kell megszakítani.
Elektromos munkarész:
Energiaellátás:
Az épület meglévő telephelyen létesül. Az ingatlan jelenleg nem rendelkezik elektromos csatlakozással. A gyümölcsfeldolgozóhoz104kVA (3x150A), a külön beruházásban létesülő hűtőházhoz 104kW villamos teljesítmény (3x150A) szükséges.
A telekhatáron új, áramváltós fogyasztásmérő szekrény kerül elhelyezésre. A szekrényben fogadjuk az E.ON betáplálást. A fogyasztásmérő szekrényből 4x150 mm2 NAYY kábellel tápláljuk a tervezett gyümölcsfeldolgozó főelosztóját.
Napelemes rendszer:
A villamos energia költségek csökkentésére az épület tetején napelemes rendszer kerül telepítésre. Az „A” jelű főelosztóban biztosítjuk a szükséges csatlakozást.
Külső világítás:
Az épületen a keleti és a nyugati bejáratok fölött falikarra szerelt 1x36W-os térvilágítási lámpatestekkel biztosítjuk a külső világítást, a déli oldalfalon a bejáratok fölött körfénycsöves lámpatesteket terveztünk. A külső világítást alkonykapcsolóval vezéreljük, de kézi kapcsolóval is működtethető.
Belső villanyszerelés:
Az épületben a kazánházban elhelyezett főelosztóban fogadjuk a betáp kábelt. Itt helyeztük el az épület főbiztosítót, a tűzvédelmi főkapcsolót, a V50-T1+T2/3 típ. kombinált túlfeszültség levezetetőt, a csatlakozó egységek és az alelosztók biztosítós szakaszolóit, az áramvédő kapcsolót és a szükséges áramköri kismegszakítókat és a technológiai berendezésekhez szükséges leágazásokat.
A két üzemrészben valamint a szolgálati lakásban külön-külön elhelyezett elosztókból tápláljuk az üzemrészek, illetve a szolgálati lakás elektromos hálózatát. A vezetékeket falon kívül tartóra, illetve kábeltálcára fektetve szereljük, illetve a szociális részben vakolat alá fektetett védőcsőbe húzott MB Cu, vagy vezetékcsatornába fektetett M Cu vezetéket alkalmazunk. A világítási áramkörök 1,5 mm2, dugaszoló aljzat áramkörök 2,5 mm2 keresztmetszetű vezetékekkel készülnek. A „CS” jelű csatlakozó egységek részér 5x4 mm2 MB Cu vezetéket, a „CS1” és a „CS2” jelű csatlakozó egységek részére 5x10 mm2 MB Cu vezetéket kell kiépíteni. A technológiai berendezések részére a szükséges keresztmetszettel tervezzük a vezetékezést. A kapcsoló, dug. aljzatok falon kívüli, ipari kivitelű, illetve IP 44 védettségű szerelvények, illetve a szociális és irodai részben süllyesztett kivitelű LEGREAND valena szerelvények. A Kaedra 13180 típ. csatlakozó egységekben 1 és 3 fázisú dugaszoló, aljzatok kismegszakítók és áramvédő kapcsolók kerülnek elhelyezésre.
Belső világítás:
Az MSZ EN 12464-1 előírásainak megfelelő megvilágítást terveztünk minden helyiségbe: Kazánház, étekző és technológiai helyiségek, szobák, műhely, csomagoló 300 lux, öltöző, közlekedő, raktárak: 200 lux, WC-mosdó helyiségek: 100 lux.
A belső világítást az étkezőben és a szobákban, a WC, mosdó helyiségekben 22W-os körfénycsöves lámpatestekkel biztosítjuk. A technológiai helyiségekben, raktárakban, kazánházban és a közlekedőben védett kivitelű fénycsöves lámpatestekkel tervezzük a világítást.
Irányfény világítás:
Irányfény világítást terveztünk a kijáratok fölött és közlekedőkben elhelyezett 1x8W-os akkumulátoros lámpatestekkel 1.5 óra időtartammal, készenléti üzemmódra.
Telepítendő napelemes rendszer ismertetése:
A beruházó napelemes villamos energiatermelő rendszert kíván telepíteni, melynek elsődleges célja villamos energia felhasználásának részbeni illetve teljes kiváltása megújul energiából. Az energiatermelést biztosító napelemek létesítmény tető felületeire kerülnek elhelyezésre. A napelemek a tetőburkolásának megfelelő tartószerkezet kerülnek telepítésre. A napelemek 250 W átlagos teljesítményű, polikristályos típusú, alumínium kerettel ellátott panelek. A termelő berendezés MC-4 típusú csatlakozóval sorba kötött napelem alkot egy-egy „string”-et, amelyek UV álló 4 mm2 keresztmetszetű, tartószerkezeten elhelyezett solar kábeleken keresztül csatlakoznak a P-DC szekrényekben, majd az inverterekbe. Az inverterek a napelemek által létrehozott DC feszültséget 3 fázisú AC feszültséggé alakítják (3f 400V 50Hz). 250W átlagos teljesítménnyel számolva 100 db panelt kell használni, 25 kWp beépített teljesítmény alatti inverter szükséges. Az inverterek az épület belső falára kerülnek elhelyezésre.
A panelekről érkező solar DC-kábelek PV-DC túlfeszültségdobozokba futnak be, ahol a rendszer 1+2 típusú DC túlfeszültség-levezető eszközei találhatóak. A PV-DC szekrények az inverter közvetlen közelében kerülnek elhelyezésre. A PV-C szekrényekből darabszám- és keresztmetszet csökkenés nélkül futnak tovább a kábelek az inverterbe. Az invertert be kell kötni az EPH hálózatba az erre a célra kialakított ponton keresztül. Az inverter által termelt energia 5x25 mm2 keresztmetszetű kábeleken keresztül egy AC túlfeszültség levezető szekrénybe fut be (PV-AC), ahol egy 1+2 típusú AC túlfeszültség levezető, valamint az inverter túláram-védelmi készülékei találhatók. A PV-AC gyűjtőszekrényt is be kell kötni az EPH rendszerbe. A PV-AC gyűjtőszekrényt egy 5x25 mm2 keresztmetszetű kábelen keresztül csatlakoztatjuk a létesítményi főelosztóba.
A termelő berendezés telepítendő teljesítménye 25 kW.
A szükséges telepítendő napelem darabszám: 100 db
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/10/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/10 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 142669045
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GYARMAT ÉPÍTŐ Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szatmári u. 16
Város: Fehérgyarmat
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4900
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 205571727
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 44510206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A 2017. október 25. napján megkötött Vállalkozási szerződés módosítása olyan körülmények miatt vált szükségessé, amelyek a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható okból merültek fel.
Az 1. sz. Vállalkozási szerződés módosítás 2. pontja alapján a kivitelezés befejezésének módosított határideje: 2018. 08. 30. volt. Vállalkozó akadályközlésben jelezte, hogy az út és térburkolat készítéséhez szükséges 8 cm-es térkövet gyártói kapacitás hiány miatt tudják határidőre beszerezni.
Megrendelő az akadályközlést megvizsgálta és megalapozottnak tartotta tekintettel arra, hogy a tervezett feladat az előírt teljesítési határidőben a Vállalkozónak fel nem róható okokból nem teljesíthető.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: - a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre tekintettel arra, hogy az akadályok az ütemterv szerinti munkafolyamatok végzése során merült fel,
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, tekintettel arra, hogy ellenérték változás nincs. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését;
- a közbeszerzési eljárásban bármely ajánlattevő is lett volna a nyertes ajánlattevő, ugyanazzal a helyzettel szembesült volna, mint a Vállalkozó, erre tekintettel a piaci verseny korlátozásának, megsértésének a lehetősége nem állapítható meg, a sérelemnek még az elvi lehetősége is kizárt.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 142669045 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 142669045 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Nyertes ajánlattevő adószáma: 12573390-2-15
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben