Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:6464/2019
CPV Kód:45232452-5
Ajánlatkérő:Sajókaza Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:Sajókaza Sólyom telep Hrsz: 978 Petőfi u Hrsz: 1148 48-as u Hrsz: 1032 Bányász u Hrsz: 994 Május 1 u. Hrsz:913/2, 892 Április 4 u Hrsz: 654/2 Dózsa Gy u Hrsz: 1091/7, 1111;3720 Sajókaza, Pacsány-patak Hrsz:110, Hrsz: 279
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Fer-Forestry Korlátolt Felelőségű Társaság;Fer-Forestry Korlátolt Felelőségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sajókaza Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56759303
Postai cím: Petőfi Utca 2
Város: Sajókaza
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Stefán László Mihály
Telefon: +36 48355001
E-mail: titkarsag@sajokaza.hu
Fax: +36 48355001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sajókaza patakmeder és belterületi vízrendezés
Hivatkozási szám: EKR000135902019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232452-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tervezett tevékenység: Sajókaza község belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának
növelése, környezeti állapotának javítása, a település ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további
környezeti káresemények megelőzése, a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól feltörő fakadó vizek rendezett és kártétel
nélküli elvezetése, Sajókaza község csapadékvíz elvezetésének biztosítása, a települést ketté szelő Pacsány-patak medrének rendezése.
1. Rész: Sajókaza község ÉK-i domboldalának vízgyűjtő területéről érkező csapadékvizek elvezetése: Összesen 1841,0 fm csapadékvíz
elvezető rendszer épül, nyílt árkok kialakításával, kapubejárók építésével. 2. RÉSZ: Sajókaza, Pacsány-patak mederrendezése: Épül
összesen: 934,0 fm burkolt meder, a patak medrének rendezésével, vízszállító-képességének biztosítása kotrással, szelvénymélyítéssel,
meder burkolásával, parti sáv rendezésével, depónia magasítással.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 121551821 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Sajókaza csapadékvíz elvezetése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232452-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Sajókaza Sólyom telep Hrsz: 978 Petőfi u Hrsz: 1148 48-as u Hrsz: 1032 Bányász u Hrsz: 994 Május 1 u.
Hrsz:913/2, 892 Április 4 u Hrsz: 654/2 Dózsa Gy u Hrsz: 1091/7, 1111
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. RÉSZ: Sajókaza község ÉK-i domboldalának vízgyűjtő területéről érkező csapadékvizek elvezetése A tervezett tevékenység Sajókaza
község egyes utcáinak belterületi vízrendezése a település ÉK-i vízgyűjtő területéről, az ún. Sólyom-hegy irányából érkező csapadékvíz
elvezetésével, a csapadékvizek rendezett elvezetésével a település belterületén meglévő közút földmedrű, illetve a meglévő
csapadékvíz elvezető árokba, melynek végső befogadója a Sajó folyó. A meglévő útburkolatok, járdák elhelyezkedése és lejtésviszonyai,
valamint az egyéb közművek elhelyezkedései miatt a csapadékvizek gyűjtését és elvezetését nyílt árkok kialakításával terveztük, zárt
csatorna nem épül. A nyílt árkok mederburkolást ÉME minősítéssel rendelkező vasbeton mederburkoló elemekkel tervezzük
kialakítani. Az előre gyártott elemek alá 10 cm vastag homokos-kavics ágyazat készítése szükséges. Az elemek különféle méretűek, a
szelvénykeresztmetszet trapéz alakú. A tervezett vízelvezető árok hálózat kiépítése a meglévő árokhálózat nyomvonalában történik,
ezáltal a meglévő telkeknél a kapubejárókat fedlapok beépítésével tervezzük kialakítani, melyek 5,0 m szélességben készülnek.
Amennyiben a meglévő átereszek műszaki állapota illetve műszaki paraméterei, esésviszonyai megfelelőek, azokat javasoljuk
meghagyni, ahol a jelenlegi áteresz nem megfelelő, ott a térköves, illetve burkolt kapubejárókat a munkálatok során fel kell bontani,
majd a munkálatok végén az eredeti állapotnak megfelelően helyrellítani. A meglévő útburkolatok és járdák alatt D300, D400 és D500
beton átereszeket terveztünk. Az út alatti beton átereszek homokos kavics feltöltése felett 20 cm soványbeton + 5 cm AC 22 kötőréteg
+ 4 cm AC 11 kopóréteg szerkezettel kerülnek kialakításra. Összesen 1841,0 fm csapadékvíz elvezető rendszer épül. Mederburkoló
elemek: KV 60/200 398,0 fm, KV 40/200 409,0 fm , KV 30/200 947,0 fm Beton átereszek: 13,5 m Ø 30, 38,5 m Ø 40, 35,0 m Ø 50 beton
áteresz, Kapubejáró fedlapok: KV 30 135,0 fm, KV 40 70,0 fm, KV 60 75,0 fm, 18 db áteresz végfal Továbbá: 2 db 3,0 x 0,8 m
hordalékfogó műtárgy A tervdokumentációban megjelölt anyagok nevei tájékoztató jellegűek! A dokumentációban megnevezett
konkrét gyártmányok, vagy típusok helyett, azokkal mindenben egyenértékű más gyártmányok és típusok is alkalmazhatóak! Ahol a
közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható „azzal
egyenértékű” megjelölés mellett (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdése). A mennyiségek és a közbeszerzési műszaki
leírás a dokumentációban kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (a törvényes jótállási időtartamon felül) (hónap) 15
2 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő irányító szakember szakmai gyakorlata (hónap) 10
3 teljesítés során legalább 2 fő hátrányos helyzetű lakos foglalkoztatásának időtartama (munkaóra/fő) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00021
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok értékelésének a módszere a dokumentációban található.

II.2.1)
Elnevezés: Pacsány-patak mederrendezése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45246400-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3720 Sajókaza, Pacsány-patak Hrsz:110, Hrsz: 279
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. RÉSZ: Sajókaza, Pacsány-patak mederrendezése A tervezett tevékenység Sajókaza községen áthaladó Pacsány-patak 934 fm hosszú
belterületi szakaszának a mederrendezése. A Pacsány patak 934 fm hosszú belterületi szakaszát elsősorban a nagymértékű
feliszapoltság jellemzi. Legkritikusabb a két híd közötti, illetve a Rózsás utcai híd környezetének mederállapota. Az elöntési károk
megelőzése, a biztonságos vízelvezetés és a belterületi vízrendezés megvalósítása érdekében szükséges a meder általános rendezése a
Q3%-os 17,7 m3/sec mértékadó vízhozam vezetésére. A tervezett 943 fm hosszú mederszakasz teljes egészében burkolt szelvénnyel
készül, tervezett tevékenységek: Mederrendezés, vízszállító-képesség biztosítása kotrással történő szelvénymélyítéssel, bővítéssel,
mederburkolás, támfalas mederburkolás, egyoldali támfalas mederburkolás, parti sáv rendezés, parti sáv rendezés, bal parti depónia
magasítással. Épül összesen: 934,0 fm burkolt meder, ezen belül: 1095,0 m2 beton lapburkolat (KV Kft. által gyártott összerakható
egyedi vasalt mederelemből) 3067,0 m2 60/40/10 cm lapburkolat betonba rakva, 336,0 fm beton támfalas mederburkolás, 5,0 fm
szárazon rakott terméskő medervédelem (kifuttatás) A tervdokumentációban megjelölt anyagok nevei tájékoztató jellegűek! A
dokumentációban megnevezett konkrét gyártmányok, vagy típusok helyett, azokkal mindenben egyenértékű más gyártmányok és
típusok is alkalmazhatóak! Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű
termék megajánlható „azzal egyenértékű” megjelölés mellett (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdése). A mennyiségek
és a közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (a törvényes jótállási időtartamon felül) (hónap) 15
2 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő irányító szakember szakmai gyakorlata (hónap) 10
3 teljesítés során legalább 4 fő hátrányos helyzetű lakos foglalkoztatásának időtartama (munkaóra/fő) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3- 15-BO1-2016-00021
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok értékelésének a módszere a dokumentációban található.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Sajókaza csapadékvíz elvezetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fer-Forestry Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54001792
Postai cím: Bányász Út 14
Város: Ózd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
E-mail: ferforestrykft@gmail.com
Telefon: +36 48352031
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25294013205
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 34619349
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 45149612
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228567
Postai cím: Besenyői út 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11440424205

Hivatalos név: Fer-Forestry Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54001792
Postai cím: Bányász Út 14
Város: Ózd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25294013205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Pacsány-patak mederrendezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fer-Forestry Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54001792
Postai cím: Bányász Út 14
Város: Ózd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
E-mail: ferforestrykft@gmail.com
Telefon: +36 48352031
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25294013205
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 86376563
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 76402209
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228567
Postai cím: Besenyői út 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11440424205

Hivatalos név: Fer-Forestry Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54001792
Postai cím: Bányász Út 14
Város: Ózd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25294013205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges