Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6467/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU12
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95326834
Postai cím: Alsó Utca 1.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Konkoly Zita
Telefon: +36 23522328
E-mail: kozbeszerzes@erd.hu
Fax: +36 23522384
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erd.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: VEKOP-5.3.3-17-2017-00006 projekthez kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000132602018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
VEKOP-5.3.3.-17-2017-00006 kódszámú, „Az Érd, Riminyáki út – Gellért utca csomópontjának fejlesztése” tárgyú projekt kivitelezése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 306308127 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Érd, Riminyáki út – Gellért utca csomópontjainak
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: 2030 Érd, Érd, a csomóponttól a Riminyáki út mentén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
VEKOP-5.3.3.-17-2017-00006. sz. projekthez kapcsolódó „Az Érd, Riminyáki út – Gellért utca csomópontjának fejlesztése” témában kivitelezési tervdokumentáció elkészítése (az engedéllyel rendelkező engedélyezési terv alapján kiviteli terv készítése valamennyi közlekedésben résztvevő biztonságos közlekedés biztosítása érdekében az engedélyes tervek szerint), a csomópont kivitelezési munkáinak elvégzése, valamint a forgalomba helyezési eljárás lefolytatása. A tervezés és kivitelezés egy szerződés keretében történő kezelése szükséges tekintettel arra, hogy a kiviteli terv része a forgalomtechnikai terv, ezért egységes szerkezetben kell kezelni, továbbá a közművek tervezését a kiviteli tervezés szakaszában kell kezelni.
A tervezési terület lehatárolása:
A csomóponttól a Riminyáki út mentén Északra a 61, ill. 70 számú ingatlanokig (meglévő autóbusz megállóhelyet követő kapubehajtóval bezárólag), attól Délre a Bernát utca csatlakozásáig (saroklekerekítő ív végei) ~267 méter 6,5-9,5 méter szélességben (ebből 9,5 méter ~75 méter), a Gellért utcán pedig a György utcáig (ugyancsak a saroklekerekítő ív végéig) ~ 94 méter 6,5-9,5 méter szélességben.
A kivitelezési feladat:
Érd, Riminyáki út és Gellért utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont kiépítése kijelölt gyalogos-átkelőhelyekkel. A Béla utcánál meglévő kijelölt gyalogos átkelőhelyet meg kell szüntetni. A Riminyáki úton és a Gellért utcán is külön balra kanyarodó sávot kell kialakítani. A buszmegállókat szabványosra át kell építeni. A Riminyáki úton parkolósávot kell létesíteni mindkét oldalon, a lehetséges helyeken, összesen 21 db parkolóhely 2,3 méter szélességgel. A Riminyáki úton a kopóréteg felújítása szükséges 2-3 cm marás után 5 cm építésével. A tervezési területen autóbusz öböl is épül, melynek útpályaszerkezete bazaltbetonból készül, és süllyesztett szegéllyel kerül elválasztásra.
A parkolóhelyeket, kapubehajtókat, gyalogos járdákat térkő burkolattal kell kialakítani, a szükséges helyeken eltérő színnel.
A Gellért utcában a teljes meglévő aszfalt pályaszerkezet visszamarása szükséges, az alapréteg meghagyásával. A Gellért utcán 5 db hosszanti parkolóhely építendő 2,3 m szélességgel.
A Riminyáki úton az útpálya, illetve parkolóhelyek, és a gyalogjárda között a kialakuló nagy magasság különbségek miatt a tervezési szakasz nagy részén térdfalat/támfalat kell építeni. Az útpálya és a gyalogjárda közé min. 0,50 m szélességű felületet létesítendő. A párhuzamos parkolóhelyek, és a gyalogjárda közé minimum 0,50 m szélességű kilépő felületet létesítendő, hogy a gépjárműből történő kiszállást megkönnyítendő. A kilépő felület, és a gyalogjárda közé a támfalhoz oldalról rögzített, egyedi gyártású gyalogos korlátot kell kihelyezni, a leesések megakadályozása érdekében. A gyalogos járdák szélessége szinte mindenhol 1,5 méter + padkafolyóka, kivétel a Gellért utca bal oldalán az utolsó 20 méter ahol 1,2 méter 0,3 m padkafolyóka.
Az aktuális forgalomnagyságnak megfelelően felül kell vizsgálni a jelzőlámpa fázistervet. A jelzőlámpának forgalomtól függő vezérlés szükséges.
A tervezési területen egyes kapubehajtók esetében (Riminyáki út 54. sz. ill. Gellért utca 1. sz. és 3. szám, mindegyik a szelvényezés szerinti bal oldalon) a kialakuló nagy szintkülönbségek miatt a kapubehajtó teljes hosszán az ingatlan felé lejt, így a kapu előtt hosszában ezeken a helyeken rácsos folyókával kell elvezetni a feléjük folyó vizet. Mindhárom kapubehajtó előtt, a szegély mentén víznyelőt kell elhelyezni. Ezen három kapu esetében a kapu szerkezetét 10-18 cm-rel meg kell emelni.

karakterkorlát miatt folyt. VI.4.3. pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Környezetterhelés mértéke (min.1 km)  10
2 Többletjótállás (min. 0 max. 36 hónap)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-5.3.3.-17-2017-00006
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő. Az ajánlati árat nettó összegben kell megadni.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 181 - 409294
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Érd, Riminyáki út – Gellért utca csomópontjainak
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77331052
Postai cím: Fehérvári Út 34
Város: Tárnok
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2461
Ország: Magyarország
E-mail: borosz@puhitarn.hu
Telefon: +36 23389784
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23389984
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 306308127
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 1. tervezés, 2. közúti jelzőlámpás forgalomirányítás kiépítése, 3.Útburkolati jelek készítése, 4. Aszfalt kopóréteg marása géppel, 5. Elektromos légvezeték kiváltása, 6. Víz-, gerinc és bekötő vezetékek kiváltása

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő: PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft., 2461 Tárnok, Fehérvári Út 34 10429549-2-13
További ajánalttevő: VIA-NORTONIA Építőipari Kft., 1215 Budapest, Vasas Utca 65-67. 11266754-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
folyt. II.2.4. pont
A tervezési területen jelenleg nyílt árkos vízelvezetési rendszer működik. Ez jellemzően előre gyártott beton elemekből került kialakításra, a kapubehajtók előtt beton szerkezettel lefedve. Az autóbusz megállóhelyek, illetve egyes parkolásra használt felületek alatt ugyancsak el van fedve a trapéz szelvényben burkolt árok.
A Riminyáki út jobb oldalán, a Gellért utcától kezdődően a tervezési területen végig az előző bekezdésben leírtak szerinti burkolt árok a közelmúltban megépített, így jó állapotú, megtartandó. A Riminyáki út mentén, a jobb oldalon a 61. számtól a Gellért utcáig a meglévő kialakítás helyén, azzal megegyező fenékszinttel a fentiekkel megegyező kialakítás építendő.
Az Alba Geotrade Zrt. „Érd, Modern Városok Program – Nyugati és Keleti csapadékvíz főgyűjtők. Vízjogi létesítési engedélyezési terv” című terve alapján a Béla utca keleti oldalán, valamint az utca csatlakozásától a Riminyáki út mentén annak bal oldalán (a Béla utca és a – tervezési szakasz vége között) Csomiép TB 60/100/80 előre gyártott elemekből kialakított nyílt vízelvezető rendszert épült. Az árkot a kapubehajtók előtt „D” forgalmi terhelési osztályra megfelelő, az elemekhez gyártott fedlappal fedtek le.
Az útpálya szélesítése miatt a vízelvezető rendszert lefedni szükséges. Ezt a teljes érintett szakaszon az előre gyártott elemekhez illeszkedő, ugyancsak előregyártott fedő elemekkel kell megvalósítani. A vízelvezetési rendszer lefedése miatt víznyelők, illetve tisztítóaknák építése szükséges.
A Gellért utcában az út két oldalán D=40 cm átmérőjű csapadékcsatornát kell kialakítani KG PVC csőből, melyeket a Riminyáki út jobb oldalán vezetett csatornába egy-egy tisztítóakna kialakításával kell bekötni.
A teljes tervezési területen az útpályákra jutó vizeket a szegélyek mentén, új helyeken elhelyezett víznyelőkkel kell bevezetni a csapadékvíz csatornába.
A tervezési terület nagy részén a gyalogos járdák és az útpálya elválasztása miatt a gyalogos felületekre eső víz elvezetését padkafolyókák, illetve esetenként rácsos folyókák beépítésével kell megoldani. A padkafolyókák alá műanyag drain csövet kell építeni hosszirányban a víznyelőbe bekötve.
A tervezett három gyalogátkelőhely erősebb megvilágításáról a kivitelezés keretein belül gondoskodni kell. A tervezett világítás megvalósításához egy új tartóoszlop építése szükség. Közvilágítási szakági kiviteli tervet kell készítetni az engedélyezési terv azonos munkarésze alapján, a szükséges jóváhagyásokat, engedélyeket be kell szerezni és a kivitelezés befejezése után fénymérési jegyzőkönyvekkel kell igazolni a megfelelő közvilágítási szinteket. A Riminyáki út, és a Gellért utca mentén hosszirányban a bal oldalon, jellemzően az útterület határtól mintegy 2 m-re fut az ivóvíz gerincvezeték, mely 100-as acél csőből lett építve. A Riminyáki út mentén, a csapadékcsatorna átépítésre kerül. A folyás fenékszint csökkentésével, nagyobb keresztmetszetű beton vízelvezető elemek beépítésével a beavatkozás mind a hossz, mind a keresztirányú bekötés vezetékeit érinti. A teljes tervezési területen a gerincvezetéket a meglévő bent hagyása mellett új, KPE 110-es műanyag csővel kell kiváltani. A házi bekötéseket ugyancsak kiváltandók. A kiváltás minden esetben 10 bar-os, elektrofittinges, nyomás alatti megfúrós szerelvényekkel történjen!
Az érintett házi bekötéseket ki kell váltani, védelembe kell helyezni. Az aktuális forgalomnagyságnak megfelelően felül kell vizsgálni a jelzőlámpa fázistervet. A jelzőlámpának forgalomtól függő vezérlés szükséges. A Vállalkozó köteles a szerződéskötéstől számított 30 napon belül elkészíteni a kiviteli tervdokumentációt az Építtető részére átadni.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)