Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6493/2019
CPV Kód:71900000-7
Ajánlatkérő:Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Teljesítés helye:1118 Budapest, Budaörsi út 141-145., Tolcsva Pogácsás pince hrsz: 22, 22/Aés 23/6/H, Hercegkúti pince: 3958 Hercegkút, hrsz: 385
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Élelmiszerbiztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15602086
Postai cím: Keleti Károly Utca 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálmai Réka
Telefon: +36 303114830
E-mail: kozbeszerzes@nebih.gov.hu
Fax: +36 17002293
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nebih.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000306812019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000306812019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Élelmiszerbiztonság

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Muzeális borminták valódiságának tanúsítása
Hivatkozási szám: EKR000306812019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71900000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Ajánlatkérő által kijelölt 12.500 palack borból, a borok tárolási helyén a műszaki leírásban részletezettek szerint mintavétel, a minták laboratóriumba történő szállítása, a minták Wine profiling módszerű analitikai vizsgálattal teljes ujjlenyomat alapú azonosítása, ill. sokparaméteres analitikai elemzése, a megvizsgált mintákról riport készítése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Muzeális borminták valódiságának tanúsítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71900000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU311 A teljesítés fő helyszíne: 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.,
Tolcsva Pogácsás pince hrsz: 22, 22/Aés 23/6/H,
Hercegkúti pince: 3958 Hercegkút, hrsz: 385
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Ajánlatkérő által kijelölt 12.500 palack borból, a borok tárolási helyén a műszaki leírásban részletezettek szerint mintavétel, a minták laboratóriumba történő szállítása, a minták Wine profiling módszerű analitikai vizsgálattal teljes ujjlenyomat alapú azonosítása, ill. sokparaméteres analitikai elemzése, a megvizsgált mintákról riport készítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált (M/2.) szakember Wine Profiling módszerű analitikai vizsgálatban szerzett tapasztalata (tapasztalat mértéke: 0-600 darab) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/06/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/10 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 61. § (4) bekezdés szerinti indokolás: A beszerzés tárgyát képező szolgáltatás esetében gazdasági és műszaki szempontok miatt ésszerűtlen a több szerződés megkötése, mivel a feladat ellátása egységes teljesítési struktúrát igényel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott
kizáró ok fennáll. Igazolási mód: 1. Előzetesen igazolás: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1.
§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
ajánlatának benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt
kizáró okok hatálya alá. 2. Utólagos igazolás: A Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-ka) és kc)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b)
pontjaiban felsorolt kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek az Alkr. 8. §, 10.§, 12-16. § szerint kell igazolnia, valamint a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan - elektronikus űrlap kitöltésével - meg kell neveznie a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosát, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62.
§ (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése
szerinti nyilatkozatot nyújt be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata
nélkül vélelmezi. Irányadó a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 74. § (1) bekezdése, a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§-ok, és a
Kbt. 69. § 11a) bekezdése és Kbt. 65. § (12) bekezdése.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: IV.1.1) folyt: Több pince is bejárásra került, amelyekből végül három helyszín esetében kerültek elvégzésre a megfelelőség megállapításához szükséges vizsgálatok. Ezen vizsgálatok keretében nem csak a helyszínen is szemrevételezhető szempontokat – mint statikai állapot, megfelelő szellőzés, általános pincehigiénia körülmények – vettünk figyelembe, hanem a pince faláról vett mintából az ott megtelepedett pincepenész laboratóriumi vizsgálatára is sor került és az ezen vizsgálatok elvégzéséhez szükséges idő nem volt megspórolható. A vizsgálatok eredményeként kiválasztott hercegkúti pince és a borkészletnek eredetileg is helyet adó tolcsvai pince meglehetősen szűk pinceágaiban történő anyagmozgatás igen nehézkes, nagy odafigyelést igénylő munka, amelyet egy bizonyos mértéken felül nem lehet felgyorsítani a borkészlet épségének veszélyeztetése nélkül. A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének rendkívül nagyszámú, 12.500 db palack tekintetében kell elvégeznie a mintavételt és a laboratóriumi vizsgálatokat. A vizsgálatok speciálisnak tekinthetők, hiszen nagyon kis mennyiségű (legfeljebb 5 ml) mintából kell elvégezni az általánostól eltérő méréseket. Ilyen számú és mélységű vizsgálat elvégzésére a hatósági laboratórium jelenlegi kapacitása nem alkalmas. Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Borkincstár Program tervezett végdátuma: 2019. december. 31. napja, és ebből adódóan a vizsgálatok elvégzésének határideje 2019. december 10. napja, a közbeszerzési eljárás mielőbbi kiírása gyorsított nyílt eljárás alkalmazásával indokolt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt.67.§(1) szerinti nyilatkozatban az EEKD benyújtásával – az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével – AT csupán arról
köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésre
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A Kbt.67.§(1) szerinti nyilatkozat tekintetében a Kr.1.§(1), valamint 3.§(1)-(3)
szerinti előírásokat kell alkalmazni. A Kr.2.§(5) alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az AT
egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását, AT-nek kizárólag a
formanyomtatvány IV. rész „alfa” szakasz alatti mezőt kell kitöltenie. A közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtógazdasági szereplő teszi meg. AT az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást
megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait, illetőleg igazolásokat az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az AK Kbt.69.§(4) szerinti felhívására köteles
benyújtani. A Kbt.65.§(6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az AT-k a Kbt.65.§(7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Kr. 21.§(3)a)-b) pontjában, 21.§(3a)-ban, 21/A.§-ban,
22.§(1)-(2) és (4)-(5)-ben foglaltak szerint. M/1. (Közös) AT ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
három év (36 hónap) legjelentősebb, szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti (képzési) szolgáltatásait. AK a vizsgált
időszak három év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket
veszi figyelembe. Referenciaigazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja ÉV/HÓ/NAP), a szerződést kötő másik fél, a szállítás vagy szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. M/2. Azon szakemberek megnevezése, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése - a szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény számjelének feltüntetésével - akiket (
közös) AT be kíván vonni a teljesítésbe. A minősített ajánlattevőknek a Kr.24.§(1) szerint kell alkalmasságukat igazolniuk. Ajánlatkérő
Kbt. 69.§(4) –adott esetben (7) – szerinti felhívására az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető
AT-től olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon AK részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben
elektronikus úton már benyújtott. E körben AT nyilatkozni köteles arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri
figyelembe venni. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § 11a) bekezdésében foglaltak alapján jár el.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése folyt.: M/2. alkalmassági minimumkövetelmény
tekintetében szükséges az ajánlatban benyújtani a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát, illetve rendelkezésre állási nyilatkozatát.
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától számított három évben (36 hónap) teljesített, de legfeljebb hat éven belül (72 hónap) megkezdett, minimum 1 darab borminta önazonosságának vizsgálatára vonatkozó Wine profiling módszerű analitikai vizsgálat elvégzésére vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek között nincs legalább 1 fő élelmiszermérnöki vagy biomérnöki vagy vegyészmérnöki felsőfokú végzettségű szakember, mely szakember legalább 1 darab borminta önazonosságának vizsgálatára vonatkozó analitikai vizsgálatában részt vett.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.
Megrendelő fizetési kötelezettségét – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) -(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1) bekezdésével összhangban – a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással teljesíti a Vállalkozó bankszámlájára.
Irányadó a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése, illetve a Ptk. 6:155. §-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A Nemzeti Borkincstár Programban szereplő muzeális borkészlet analitikai vizsgálatainak elvégzése kapcsán kiírandó közbeszerzési eljárást sürgető körülmények között elsőként kell említeni a borkészlet pontos tételes felmérése, áttárolása tekintetében jelentkező nehézségeket. Ezen feladatok precíz elvégzését követően állt csak módunkban a pontos feladat meghatározása. A tárolandó bortételek tényleges és eszmei értékére is tekintettel, a tárolás helyéül szolgáló pincék megválasztása kulcsfontosságú feladat volt, hiszen számos feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy egy pince alkalmas legyen ilyen jelentőséggel bíró borkészlet hosszú időn át, optimális körülmények között történő tárolására és a tételek további fejlődésének biztosítására.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben (https://ekr.gov.hu).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben (https://ekr.gov.hu). Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.
Irányadó jog: Kbt. 68. §.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-Kr.) szabályai, illetve a Kbt. szerint. 2.) Ajánlatkérő
a közbeszerzési dokumentumokat gazdasági szereplők számára ingyenesen biztosítja, amelyet az eljárás megindításakor az EKR
rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz. Amennyiben valamely nyilatkozatminta EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat
megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. 3.) Az
EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel
, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11-12. §-ai, illetve a Kbt. tartalmaznak
. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül
küld meg ajánlattevők részére. 4.) A Kbt. 56. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő kizárólag az EKR rendszeren keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az
Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi
határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal válaszolja meg. 5.) Az ajánlat részletes formai követelményeit a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlatot e-Kr. 15. § szabályainak figyelembe vételével, elektronikusan kell benyújtani. 6.) Az
ajánlathoz csatolandó vagy elektronikusan hozzáférhetővé teendő dokumentumokat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 7.)
Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/
2017. (XI. 6.) MvM r. alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az
EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ 8.) Az ajánlathoz csatolni kell:-
felolvasólap (elektronikus űrlap formájában) — nyilatkozat a Kbt.66. § (2) bekezdésre vonatkozóan (elektronikus űrlap); — kitöltött
egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD-t) a Kbt. 67. § szerint (elektronikus űrlap); — az ajánlatot aláíró(k),
kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat
esetén ajánlattevők, ill. kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját; — elektronikus űrlapon tett nyilatkozat
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges
nyilatkozat is csatolandó; — amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az Ajánlattevő
illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet által kiállított EEKD-t figyelemmel a Kbt. 67. § (3) bekezdésére; — azon
alvállalkozók tekintetében, akik az alkalmasság igazolásában nem vesznek részt, be kell nyújtani a nyilatkozatot a Kbt. 67.§(4)
bekezdésére vonatkozóan; — ajánlattevő EEKD-ban foglalt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdésére vonatkozóan, amelyben meg kell
jelölnie: — a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező)alvállalkozót kíván
igénybe venni; — az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat; — szakmai
ajánlatot a kiegészítő dokumentációban foglaltak szerint — további, a közbeszerzési dokumentumban meghatározott,Kbt. szerinti
nyilatkozatokat;
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
148. § (1)-(10) bekezdései alapján. VI.3. Folytatás: 9.) A kötbérek a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján abban az esetben érvényesíthetőek, ha a Vállalkozó olyan okból, melyért felelős, megszegi a szerződést. Késedelmi kötbér mértéke: 1 % késedelemmel érintett napok esetében, legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 % mértékéig. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett palack boronként a teljes nettó vállalkozói díj 0,008%-a. Meghiúsulási kötbér 20 napot meghaladó késés esetén a teljes nettó vállalkozási díj 30 %-a.A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmes illetve a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítését kizárja. 10.) FAKSZ: dr. Csendes Richárd, Lajstromszáma: 00015. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30.§ (4) bekezdés szerinti szigorúbb követelmények: M/1.
pont. 11. ) Érték. módszer: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) - fordított arányosítás [A nettó ajánlati árat egész számra kerekítve kell megadni (
tizedesjegy nélkül)]. 2. Műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált (M/2.) szakember Wine Profiling módszerű analitikai vizsgálatban szerzett tapasztalata (tapasztalat mértéke: 0-600 darab) - egyenes arányosítás. A pontszámok alsó és felső határa: 0-100. 12.)
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot jelen eljárásban nem alkalmazza. Az ajánlatkérő
eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája
olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható. 13.) A IV.2.6
. pontban meghatározott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért. 14.) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához nem
kötött. 15.) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzés tárgya (laboratóriumi szolgáltatás) szerinti szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni min 50.000.000 Ft/év és legalább 10.000.000,- Ft/káresemény mértékig. II.2.3.) Mintavétel helyszínei: Tolcsva Pogácsás pince hrsz: 22, 22/Aés 23/6/H, Hercegkúti pince: 3958 Hercegkút, hrsz: 385, Budapest, 1118 Budaörsi út 141-145.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák