Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/73
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.15.
Iktatószám:6511/2019
CPV Kód:50421000-2
Ajánlatkérő:Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Teljesítés helye:Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66521905
Postai cím: Tószegi Út 21.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bene Ildikó mb. főigazgató
Telefon: +36 56503710
E-mail: foigazgato@hetenyikorhaz.hu
Fax: +36 56503722
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hetenyikorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hetenyikorhaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000144742019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000144742019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Axiom Artis dFC, Axiom Sensis, szervizelése
Hivatkozási szám: EKR000144742019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50421000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási szerződés keretében Axiom Artis dFC, Axiom Sensis, szervizelése.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Axiom Artis dFC, Axiom Sensis, szervizelése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50421000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322
A teljesítés helye: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az ajánlatkérőnél üzemelő, az ajánlatkérő tulajdonát képező:
- 1 db Axiom Artis dFC angiográfiás berendezés (gyári szám 35569)
- 1 db Axiom Sensis képalkotó munkaállomás (gyári szám: 3085)
berendezések -jótállási időn túli- teljeskörű átalánydíjas szervizellátása (karbantartás, hibajavítás, alkatrészellátás)
Feladat leírása: a) karbantartás:TMK: A gyártó által előírt gyakorisággal, szakszerűséggel és terjedelemben elvégzendő a berendezés tervszerű megelőző karbantartása, az ajánlatkérővel előre egyeztetett időpontban (évi legalább 2 alkalommal). A tervszerű megelőző karbantartás időtartama nem minősül üzemidő-kiesésnek. Sugárvédelmi mérés: A karbantartás, hibaelhárítás során a berendezések olyan részei kerülnek megbontásra (rtg. cső burkolat, blende, sugárvédelmi burkolatok, stb.), melyek a káros sugárzás paramétereit befolyásolják, ezért a munka befejezése után sugárvédelmi mérést kell elvégezni.
Rtg. szórt sugárzás mérése a MKEH Metrológiai Hatóság Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztálya által hitelesített sugárzásmérő műszerrel történik. Képminőség ellenőrzés: Elvégzi a röntgenberendezésekre előírt "Image Quality" méréseket és az ezzel járó formanyomtatványokra jegyzőkönyvet készít, melynek egyik példányát az intézmény rendelkezésére bocsátja. Kötelező időszakos felülvizsgálat: Ajánlattevő a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. §-a, illetve 13. számú Mellékletében előírt gyakorisággal, az előírtaknak megfelelően elvégzi a szerződés tárgyát képező berendezésre vonatkozóan a kötelező időszakos felülvizsgálatot és az ezzel járó formanyomtatványokon jegyzőkönyvet készít, melynek egyik példányát ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.A szerződés tárgyát képező készülékeket a rájuk vonatkozó gyári szervizelőírások szerint ellenőrzi, mely során érvényes kalibrálási jegyzőkönyvvel rendelkező mérő-, ellenőrző és vizsgáló műszereket használ.
b) hibaelhárítás:a készülék folyamatos üzemének műszaki okból történő fennakadása esetén a hiba elhárítását munkanapokon munkaidőben történő hiba bejelentés esetén, távdiagnosztika segítségével 3 órán belül, helyszíni kiszállást igénylő hibaelhárítás esetén 16 órán belül megkezdi. A távfelügyelet és a gyors beavatkozás lehetőségét (a távdiagnosztikára alkalmas berendezések esetén) Intézmény biztosítja, a szerverek külső elérhetőségével együtt. A software használatáért díj nem számítható fel. A hibabejelentést non stop ( 24 órás ) Call Center biztosításával fogadja. Hibaelhárítás a szerződés keretein belül hétfőtől csütörtökig 8:00 és 18:00, illetve pénteken 8:00 és 14:30 között történik. c) alkatrészellátás:amennyiben a hibás alkatrészek javíthatók, ajánlattevő a helyszínen megjavítja azokat, és a készüléket üzemképesen átadja az ajánlatkérőnek. Amennyiben a hibás alkatrészek nem javíthatók, köteles valamennyi, cserealkatrészt beszerezni és azokat beépítve, a készüléket üzemképesen átadni az ajánlatkérőnek, melynek költségeit a szerződéses átalánydíj fedezi.
A szervizszolgáltatás nem terjed ki: berendezés(ek)ben felhasznált fogyóanyagokra, berendezés(ek)ben felhasznált tartozékokra.Üzembiztonság:berendezésenként minimum 95%-os üzembiztonságot kell szavatolni. További részletes feladatleírás a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt üzembiztonság mértéke (%) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft/éves vállalkozói díj) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Ajánlatkérő a Kbt. 117. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően alkalmazza a Kbt. 73. § (1) bekezdése szerinti érvénytelenségi okokat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki/amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők esetén külön-külön) ajánlatában egyszerű nyilatkozatot (elektronikus űrlap kitöltésével) kell benyújtania, hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (elektronikus űrlap kitöltésével). Az alvállalkozó, és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a 321/2015. Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése, valamint a közbeszerzési dokumentumban foglalt rendelkezések alapján. AK. felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okokra vonatkozó, valamint a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatokat elektronikus űrlap kitöltése útján kell benyújtani az ajánlatban, oly módon, hogy a nyilatkozatokban ajánlattevőnek kell feltüntetni az eljárásban előírt kizáró okokat ( Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet 21. § (3a) a) pontjában foglaltakra, ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásait az alábbi tartalommal: - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja - év/hónap/ nap); - a szerződést kötő másik fél megnevezése, az információt nyújtó személy neve, elérhetősége (e-mail); - a szolgáltatás tárgya, olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelmény egyértelműen megállapítható legyen; - a szolgáltatás mennyisége - a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 23. §-a alapján az alkalmassági követelményt az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni .Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (9), (11) bek. A közös ajánlattevőknek a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint kell megfelelniük.Amennyiben a referenciát közös ajánlattevőként teljesítették, a referencia igazolására a 321/2015 (X.30.) Korm. r. 22. § (5) bek. foglaltak az irányadóak. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21/A. §-ában foglaltakra, valamint a Korm. r. 24. § (1) bekezdésére. A 321/2015.(X.30) Korm. rendelet 30. §(4) bekezdése alapján ajánlatkérő a 28.§ (3) bekezdés alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az előírt alkalmassági követelményt és igazolásait.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) legalább 12 hónap folyamatos időtartamban szerződésszerűen teljesített legalább 1 db Axiom Artis dFC és/vagy Axiom sensis berendezések teljes körű szervizellátására vonatkozó referenciával.Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerint tekintettel arra, hogy három év teljesítésének igazolását írta elő, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Az önállóan kialakított eljárási szabályokra figyelemmel ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdését nem alkalmazza az ajánlatok bírálatát egy szakaszban végzi el, ajánlattevőnek már az ajánlatában igazolni kell az alkalmassági követelménynek való megfelelést, következésképpen a referencia igazolás vagy nyilatkozat már az ajánlat részeként benyújtandó!
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Üzembiztonság mértékére vonatkozó kötbér:
Amennyiben a Vállalkozó az ajánlatában vállalt % mértékű üzembiztonsági mutató nem teljesül, úgy minden további kiesett 1% üzemidőért berendezésenként Megrendelő a szerződésben meghatározott nettó éves vállalkozói díj 2%-át jogosult kötbérként követelni, azonban a kötbér összege nem haladhatja meg a nettó éves vállalkozói díj 10%-át. Amennyiben a kötbér összege meghaladja a nettó éves vállalkozói díj 10%-át, úgy Megrendelő súlyos szerződésszegésre hivatkozással jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani a Vállalkozó írásbeli értesítése mellett. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.
Meghiúsulási kötbér: a teljesítés meghiúsulása esetén nyertes ajánlattevő a nettó éves vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. Késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető. A kifizetett vagy esedékes késedelmi kötbér összege a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít. Nyertes ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti az ajánlatkérőnek a szerződés megszegéséből eredő kártérítési igényének érvényesítését. Ajánlatkérő a kötbérigény érvényesítése mellett követelheti a kötbért meghaladó, igazolt kárának megtérítését a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint. A szerződés megerősítésére vonatkozó további részletes rendelkezéseket a közbeszerzési dokumentumok részét képező vállalkozási- szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és az elszámolás pénzneme: magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét (éves vállalkozói díjat) havi bontásban, az ajánlattevő által kiállított számla ellenében banki átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155.§. (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések az irányadók A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező vállalkozási szerződés-tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja. VI.3.4. pont FOLYTATÁSA: nyilatkozat a hibaelhárítás megkezdéséről; nyilatkozat rendelkezésre állásról(Call Center); nyilatkozat a káros sugárzás mérésére szolgáló hitelesített sugárzásmérő műszerről; ajánlattevő (közös ajánlattevők) – és bevonásuk esetén az ajánlatban nyilatkozatot tevő az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet esetében az ajánlatot aláíró, az ajánlatban bármely nyilatkozatot tevő, meghatalmazást adó, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintája egyszerű másolatban. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazást. 10) Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell ISO 9001 vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéssel, vagy az Európai Unió más tagállamából származó a fentiekkel, egyenértékű tanúsítvánnyal vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékával. 11) Feltöltött, aláírt dokumentumok, nyilatkozatok, igazolások esetében az AK által előírt alkalmazandó fájlformátum: PDF; 12)AK felhívja a figyelmet a EKR r. 11. §-ában foglaltakra. 13) A részajánlat kizárásának indoka: az eszközök orvosszakmai és műszaki szempontból is egy egységet alkotnak, a vizsgálat alatt egyszerre , egy időpontban használják. 14) Ajánlatok érték. Kbt. 76. § (2) bek. c) pont. Adható ért. pontsz. alsó és felső határa: 0-10 pont. Ajánlati ár(nettó Ft/éves vállalkozói díj)fordított arányosítás, Vállalt üzembiztonság mértéke (%) egyenes arányosítás módszerével [(K.É.147. szám, 2016/12/21) 1. számú, illetve 1.számú melléklet A.1.bb) pontja]. A 2. részszempont esetén ajánlatkérő meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott megajánlás nem lehet. Amennyiben az ajánlattevő a 2. részszempont az ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül: minimum 95%. AK. a 95% üzembiztonságra tett megajánlásra 0 pontot ad. 15)További részleteket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/04/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 2 vagy napban: a következő dátumtól számítva: 2019/04/29 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/04/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § -a szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1)Az AK és a GK között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos kommunikáció a Kbt. 40. §-a alapján az EKR-ben történik. 2) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához a Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. gazdasági társaság végzi (http://nekszt.hu). 3) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: regisztrációt követően a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon.
AK a rendszer működésével, használatával kapcsolatosan tájékoztatást nem ad.4) AK a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kbt. 117. §-ában foglaltak alapulvételével nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint, ennek megfelelően az ÖNÁLLÓAN KIALAKÍTOTT ELJÁRÁSI SZABÁLYOKAT az alábbiakban rögzíti: az eljárás hirdetmény közzétételével indul; a Kbt. 113.§ (1)-(5) bek. nem kerül alkalmazásra; a Kbt. 113.§ (6) bek. foglaltak a jelen felhívás módosítására, valamint visszavonására is alkalmazandó; AK a kieg. tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 2 munkanappal adja meg, ha a kieg. táj. iránti kérelem legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző két munkanappal benyújtásra került. AK az ajánlattételi határidőt hirdetmény feladásával meghosszabbítja, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges és a kieg. tájékoztatást a fenti határidőig nem tudja megadni, a módosítási szándékról, valamint a módosító hirdetmény feladásáról az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt egyidejűleg tájékoztatja valamennyi érdeklődő gazd. szereplőt. Amennyiben csak a közb. dok. módosulnak AK nem tesz közzé hirdetményt, a módosításról és a módosított közb. dok. rendelkezésre bocsátásáról közvetlenül tájékoztatja az érdeklődő gazd. szereplőket. AK a Kbt. 69. § (4)-(9) bek. nem alkalmazza, az ajánlatok bírálatát egy szakaszban végzi el, ajánlattevőnek már az ajánlatában igazolni kell az alkalmassági követelménynek való megfelelést, következésképpen a referencia igazolás vagy nyilatkozat már az ajánlat részeként benyújtandó; AK az ajánlatok értékelését elvégzi, ezt követően csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb, vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el az ajánlatok bírálatát, illetve szükség szerint alkalmazza a Kbt. 71-72. §- ban foglaltakat. 5) Hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított azzal, hogy ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha arra a hiánypótlás során bevont új gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség. 6) Kbt.44.§ szerinti üzleti titok kezelése elkülönítetten, az EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával és arról szóló nyilatkozat indoklással. 7) Az EKR rendszerben integrált, valamint az AK által generált elektronikus űrlap kitöltése útján az ajánlat részeként benyújtandó űrlapok: Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, Kbt. 66. § (2) bek. szerinti ajánlattevői nyilatkozat, Kbt. 67. § (4) bek.szerinti nyilatkozat, Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról, 321/2015.(X.30.)Korm.r.13.§-a szerinti dokumentumok, Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)pont kb) alpont tekintetében. 8) További az ajánlat részeként benyújtott dokumentumok, nyilatkozatok, igazolások: referencia igazolás vagy nyilatkozat; Kbt. 66.§(6) a) és b) nyilatkozat, nemleges tartalom esetén is; Kbt. 65.§(7) alapján nyilatkozni kell a kapacitást biztosító szervezetek tekintetében, nemleges tartalom esetén is;Nyilatkozat a a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján; közös ajánlattétel esetén megállapodás a Kbt. 35. §-a valamint a közb. dok. leírtak szerint. FAKSZ: György Teréz (00360) FOLYTATÁS a III.1.8) pontban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/04/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges