Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6524/2019
CPV Kód:71351914-3
Ajánlatkérő:Déri Múzeum
Teljesítés helye:A Déri Múzeum illetékességi területe (Hajdú-Bihar megye)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Déri Múzeum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78586871
Postai cím: Déri Tér 1
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Papp Zoltán
Telefon: +36 205010604
E-mail: priesthungaria@gmail.com
Fax: +36 52417560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.derimuzeum.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.derimuzeum.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000426682019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000426682019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Régészeti szakmai szolgáltatás ellátása
Hivatkozási szám: EKR000426682019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71351914-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A kulturális örökség védelméről szóló 2011. évi LXIV. törvény szerinti nagy- beruházásokhoz kapcsolódó komplex régészeti szakmai szolgáltatás végzése Hajdú-Bihar megyei régészeti lelőhelyeken, ill. építési beruházások által érintett lelőhely részeken maximum nettó 700.000.000 HUF keretösszegben.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 700000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Régészeti szakmai szolgáltatás ellátása.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71351720-6
További tárgyak:71351811-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: A Déri Múzeum illetékességi területe (Hajdú-Bihar megye)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A kulturális örökség védelméről szóló 2011. évi LXIV. törvény szerinti nagy- beruházásokhoz kapcsolódó komplex régészeti szakmai szolgáltatás végzése Hajdú-Bihar megyei régészeti lelőhelyeken, ill. építési beruházások által érintett lelőhely részeken maximum nettó 700.000.000 HUF keretösszegben.
A közbeszerzés tárgyát képező régészeti szakmai szolgáltatás az alábbi feladatok ellátását foglalja magában:
I. Régészeti terepi geodéziai feladatok:
- az ásatási területek határainak kitűzése,
- a feldolgozás alapját képező országos rendszerhez illesztett koordinátaháló kitűzése,
- mérőpont áthelyezése és létesítése,
- feltárandó lelőhelyek, lelőhelyrészek terepmodellezése,
- humuszolt, nyesett felületek felmérése,
- a feltárás területének (jelenségek illetve feltárási terület) részletes háromdimenziós felmérése,
- egyéb szükség szerinti bemérések, illetve geodéziai adatszolgáltatás,
- tömör földtömeg számítása,
- régészeti érintettség területének számítása (a régészeti szakmai protokollban le¬fektetett 10 m-es poligonok alapján).
II. Régészeti célú geofizikai felmérés (műszeres lelőhelyfelderítés):
- Kalibrálás
- Felmérés
- Feldolgozás előkészítése, ellenőrzés
- Korrekciók
- Adatfeldolgozás
A régészeti célú geofizikai (magnetométeres) felmérés becsült mennyisége a szerződés időtartama alatt: 1.500.000 m2.
III. a.) Térinformatikai alapú térképi és terepi dokumentáció digitális utófeldolgozása (térinformatika alapú digitális dokumentáció készítése)
b.) Térinformatikai alapú térképi és terepi dokumentáció digitális utófeldolgozása (térinformatika alapú digitális dokumentáció készítése) valamint ezen feladatokhoz szükséges adat- és információforrás komplex biztosítása
A feladat becsült mennyisége a szerződés időtartama alatt: 1.500.000 m2.
IV. Teljes elsődleges leletfeldolgozás (leletanyag tisztítás, konzerválás-ragasztás, válogatás, selejtezés, elsődleges azonosítóval történő ellátás, csomagolás)
A teljes és részletes feladat meghatározást a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Papp Lajos Zoltán, Lajstromszáma: 00097.
A szerződés biztosítékai:
- Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mértéke megrendelésenként - minden megkezdett késedelmes naptári nap után - 100.000,-Ft/nap azzal, hogy a késedelem maximum mértéke 10 nap. Ha a késedelmes napok száma eléri vagy meghaladja a maximum mértéket, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatályú felmondással felmondani, amelynek gyakorlása esetén Megrendelő – a késedelmi kötbér helyett - meghiúsulási kötbért érvényesít.
- Meghiúsulási kötbér: Ha a teljesítés olyan okból, melyért vállalkozó a felelős, meghiúsul, valamint abban az esetben, ha a vállalkozó késedelmére tekintettel a késedelmi kötbér mértéke megrendelésenként eléri a maximális összeget, Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt azonnali hatályú felmondással megszüntetni, vállalkozó pedig egyösszegű meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezett. A meghiúsulási kötbér összege 5.000.000,-Ft.
A szerződéses biztosítékokat részletesen a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.6.) jelű alkalmassági követelmény körében bemutatott térinformatikus szakember régészeti térinformatika területén szerzett - előírtakhoz képesti - többlettapasztalata /min. 0 hó, max. 36 hó/ 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 700000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 naptári nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: VHR 321.) 1-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:
I. ajánlatban:
— a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés, VHR 321. 1. § és 3. §),
— ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
— továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).
II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):
— az ajánlattevőnek a VHR 321. 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények előírt igazolásait.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
P.1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen (a képviseletre jogosult személy által) aláírt nyilatkozatot az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (régészeti szakmai szolgáltatások) származó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyából (régészeti szakmai szolgáltatások) származó nettó árbevétele nem éri el az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább a nettó 500 millió Ft-ot (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a nettó 500 millió Ft-ot).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények előírt igazolásait.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
M.1.)-M.2.)-M.3.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 22.§-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését, a szolgáltatás mennyiségét (az M.3. követelmény esetén a mennyiség helyett az ellenszolgáltatás összegét), a teljesítés helyét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.4.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés g) pontja alapján az Ajánlatevő csatolja a terepi régészeti és geodéziai tevékenységre kiterjedő ISO 14001 vagy ezzel egyenértékű környezetközpontú irányítási rendszertanúsítványát, vagy ezzel egyenértékű környezetközpontú intézkedéseinek egyéb bizonyítékát. Ez utóbbi esetben ajánlattevőnek az ajánlatban igazolnia kell, hogy – neki fel nem róható okokból – nem volt lehetősége az említett tanúsítványt az előírt határidőn belül megszerezni, valamint azt, hogy ezen intézkedések egyenértékűek az alkalmazandó környezetvédelmi vezetési rendszer által előírtakkal.
M.5.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlatevő csatolja a terepi régészeti és geodéziai tevékenységre kiterjedő ISO 9001 vagy ezzel egyenértékű minőségirányítási rendszertanúsítványát, vagy ezzel egyenértékű a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek egyéb bizonyítékát. Ez utóbbi esetben ajánlattevőnek az ajánlatban igazolnia kell, hogy – neki fel nem róható okokból – nem volt lehetősége az említett tanúsítványt az előírt határidőn belül megszerezni, valamint azt, hogy ezen intézkedések egyenértékűek az alkalmazandó minőségirányítási rendszer által előírtakkal.
M.6.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, továbbá az alábbi dokumentumok csatolása:
- a szakemberek szakmai tapasztalatát és végzettségét/képzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza,
- a szakemberek felsőfokú végzettségét igazoló dokumentum másolata,
- a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata.
M.7.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a teljesítéshez rendelkezésre álló műszaki-technikai felszereltség leírását. A leírásnak legalább a következőket tartalmaznia kell: az eszköz megnevezése, gyártmánya, típusa, főbb műszaki paraméterei. Csatolni kell továbbá a tárgyi eszköz nyilvántartó lapot vagy a számla másolatát, valamint a gépjárművek vonatkozásában az érvényes forgalmi engedélyek másolatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, összesen legalább 1.000.000 m2 régészeti célú geofizikai (magnetométeres) felmérés elvégzésére irányuló referenciával.
M.2.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, összesen legalább 1.000.000 m2 mennyiségű terepi geodéziai ill. ennek térinformatikai alapú térképi és terepi dokumentáció digitális utófeldolgozására vonatkozó referenciával.
M.3.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, összesen legalább bruttó 15 millió Ft értékben elvégzett elsődleges leletfeldolgozására (leletanyag tisztításra, konzerválás-ragasztásra és válogatásra, selejtezésre és elsődleges azonosítóval történő ellátásra, valamint leletanyag csomagolásra együttesen) vonatkozó referenciával.
Az M.1.), M.2.), M.3.) referencia követelmény több referenciával is teljesíthető. Ajánlatkérő, tekintettel arra, hogy 3 év teljesítéseinek igazolását írja elő, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
M.4.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik terepi régészeti és geodéziai tevékenységre kiterjedő EN ISO 14001 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszertanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű, a környezeti teljesítmény fejlesztése érdekében tett intézkedések egyéb bizonyítékával.
M.5.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik terepi régészeti és geodéziai tevékenységre kiterjedő ISO 9001 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszertanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű, a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések egyéb bizonyítékával.
M.6.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között nincs legalább:
- 4 fő MA diplomás régész (vagy ezzel egyenértékű) végzettséggel rendelkező személy, aki régészeti terepi munkában legalább 36 hónap tapasztalattal rendelkezik,
- 1 fő MA diplomás térinformatikus (vagy ezzel egyenértékű) végzettséggel rendelkező személy, aki a régészeti térinformatika területén legalább 36 hónap tapasztalattal rendelkezik,
- 1 fő MA diplomás geodéta (vagy ezzel egyenértékű) végzettséggel rendelkező személy, aki a régészeti terepi geodézia területén legalább 36 hónap tapasztalattal rendelkezik,
- 4 fő BA diplomás régésztechnikus (vagy ezzel egyenértékű) végzettséggel rendelkező személy, aki régészeti terepi munkában legalább 36 hónap tapasztalattal rendelkezik,
- 1 fő szilikát, valamint 1 fő fém - felsőfokú (egyetemi diplomás) - szakrestaurátori képesítéssel rendelkező személy, aki régészeti kerámiarestaurálás területén legalább 36 hónap tapasztalattal rendelkezik.
M.7.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges, legalább az alábbi műszaki, technikai felszereltséggel:
- 2 db RTK képességű GPS műszer,
- 1 db multiszenzoros, nagy mérési kapacitású, járművontatta magnetométeres mérőkészülék
- 1 db kézi magnetométer,
- 2 db terepi PDA (IP67 vízállóság, min. MIL-STD-810F terepállóság),
- min. 8 szonda fogadására alkalmas feldolgozó egység,
- min. 8 szonda egyidejű hordozására alkalmas eszköz (mérőkeret),
- 1 db A0-ás plotter nyomtató,
- 2 db összkerék hajtású terepjáró gépjármű,
- 1 db műholdas navigációjú autonóm repülésre alkalmas UAV (unmanned aerial vehicle), min. 2 kg hasznos terhelhetőséggel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szolgáltatás ellenértékét Ajánlatkérő saját forrásból finanszírozza. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A vállalkozói díjnak a tényleges teljesítés, illetőleg az egységár alapul vételével számított összegét az Ajánlatkérő - a szerződésszerű teljesítés leigazolása esetén - havonta utólagosan esedékesen egyenlíteni ki a vállalkozó részére, a vállalkozó által átadott alakszerű, a számviteli jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel banki átutalással. Megrendelésenként külön-külön számlát kell kiállítani.
A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az irányadó.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
- A Kbt. 135.§ (5)-(6) és (11) bekezdései.
Részletesen lásd a további közbeszerzési dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletében felsorolt ingatlanokon alakítja ki az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetet. A Rendelet 1. § (1) alapján a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket. A tárgyi közbeszerzés keretében megrendelésre kerülő régészeti szakmai szolgáltatások részben a fenti projekt megvalósítását hívatottak szolgálni. Az önkormányzatnak a befektetővel megkötött szerződésben vállalt határidők tarthatósága érdekében gyorsított eljárás lefolytatása szükséges.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: --
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a ill. a Kbt. 68.§-a az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
2.) A felhívás III.1.2) ill. III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!
3.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
4.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
5.) Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
6.) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében.
7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében.
8.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
9.) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték összege: 5.000.000,-Ft. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az Ajánlatkérő 11738008-15372356-10010000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. A biztosíték teljesítésének igazolása: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolása a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. A garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét pontosan tartalmaznia kell.
10.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
11.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
12.) Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legjobb ár-érték arány. Az értékelési részszempontonként adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Ár szempont esetén: fordított arányosítás, 1. minőségi részszempont esetén: egyenes arányosítás, a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
13.) Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatához a Felolvasólapon megadásra kerülő képzett ajánlati árat megalapozó, az egyes szolgáltatási elemek szerződéses egységárait tartalmazó teljeskörűen kitöltött egységártáblázatot.
A karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
A VI.3) További információk pont folytatása:
14.) A részajánlat-tétel kizárásának indoka: A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A terepi geodéziai ill. geofizikai felmérési feladatok megbontása, ezzel több gazdasági szereplő részére történő munkaterület-átadás szakmai értelemben rendkívül aggályos és ésszerűtlen. Ezen munkák egy munkaterületen belül több gazdasági szereplővel nem hangolhatók össze, a munkavégzés során a közös munkaterület mindenképpen fennakadásokat, nem várt akadályközléseket és ezzel a teljesítés elhúzódását, továbbá a párhuzamosságok (mint a gazdasági szereplők közötti összehangoltság nélküli munkafolyamatok, vagy különböző, de azonos munkát végző alvállalkozók bevonása, stb.) a költségek jelentős emelkedését eredményezné. A térinformatikai alapú térképi és terepi dokumentáció digitális utófeldolgozásának más-más gazdasági szereplők általi teljesítése egymástól eltérő, nem egységes megoldásokhoz vezethet.
Kiemelendő továbbá, hogy a szerződés tárgyát képező feladatok szakmailag egymásra épülő egészet alkotnak, így az egyértelmű felelősségvállalást csak egészben történő ajánlattétellel és teljesítéssel lehet biztosítani.
15.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).
Amennyiben az ajánlattevő és/vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
16.) Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 10 millió Ft/káresemény és legalább 20 millió Ft/kárév.
A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről Ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák