Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6567/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye:Körös-Maros Nemzeti Park, Kígyósi-puszta területi egységen, Gyula külterület 0387/10 hrsz-ú területen található természetben.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő , Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Nemzeti park
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Nemzeti park
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35778211
Postai cím: Anna-liget 1.
Város: Szarvas
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5540
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Weisz Zoltán
Telefon: +36 66313855
E-mail: zoltan.weisz@kmnp.hu
Fax: +36 66311658
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kmnp.nemzetipark.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://kmnp.nemzetipark.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Nemzeti park
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Nemzeti park
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: KEHOP Kígyósi-puszta nyári tartási hely
Hivatkozási szám: EKR000192662018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Kígyósi-puszta területén nyári tartási hely kivitelezésére a KEHOP-4.1.0-15-2016-00077 számú projekt keretében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 119727761 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: KEHOP Kígyósi-puszta nyári tartási hely
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:44221300-8
45210000-2
45233123-7
45233200-1
45255110-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Körös-Maros Nemzeti Park, Kígyósi-puszta területi egységen, Gyula külterület 0387/10 hrsz-ú területen található természetben.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a KEHOP-4.1.0-15-2016-00077 számú projekt keretében a Kígyósi-puszta területén nyári tartási hely kivitelezés feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében.
A beruházás célja a Körös-Maros Nemzeti Park Kígyósi-puszta törzsterületén található pannon szikes sztyeppek és mocsarak élőhelytípusba tartozó területek legeltetéssel történő kezeléséhez, fenntartásához szükséges infrastruktúra megteremtése.
A jelen eljárás tárgyát képező feladatok főbb mennyiségei:
- 42,82 m2 hasznos alapterületű gondozói épület,
- 1 db 25 m sugarú körkarám kezelő folyosóval, kapuval, kezelőszínnel,
- 940 m2 felületű betonút építése közúti csatlakozással,
- 1 db 180 m tervezett talpmélységű kút létesítése,
- 4,77 kWp teljesítményű szigetüzemű napelemes rendszer,
- külső gépészet.
A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatokat részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállás vállalt időtartama (egész számmal kifejezett hónapban megadva) 10
2 3. Teljesítési véghatáridő csökkentésének mértéke (egész számmal kifejezett napban megadva) 10
3 4. Kivitelezés során keletkező hulladék, göngyöleg kezelésének színvonala (a hulladék, göngyöleg tárolásának módja) 5
4 5. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A tárgyi eljárásban opció nem kerül előírásra. A jelen pont a jelen felhívásban irányadó karakterkorlátokra tekintettel kerül kitöltésre.
A felhívás V.2) pontjának folytatása:
14. Részajánlattétel kizárásának indokolása: A jelen eljárás tárgyát képező kivitelezési feladatok műszakilag szoros egységet képeznek, nem szakaszolhatók, egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak. A beszerzés a tárgyának jellege, valamint a beruházás mérete sem gazdasági, sem műszaki szempontból nem teszik célszerűvé a részekre történő megbontást. A jelen eljárás nem tartalmaz olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, egyértelműen önálló egységként kezelhető lenne, továbbá a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható, így műszakilag és gazdaságilag ésszerűtlen annak részekre bontása. Ajánlatkérő számára lényeges, hogy a kivitelezés a természetvédelmi előírások betartása mellett azonos technológiával és minőségben legyen elvégezve. Ajánlatkérőnek – különös tekintettel a hatályos természetvédelmi jogszabályok előírásaira - kiemelt érdeke fűződik a beruházás mielőbbi befejezéséhez, ami akkor valósul meg, illetve akkor a legoptimálisabb, ha az eljárás tárgyát képező valamennyi feladatot egy vállalkozó látja el. Tekintettel arra, hogy a kivitelezés védett területen történik a munkaterületen kívül a felvonulási, tárolási területet a minimálisra kell csökkenteni, mely több vállalkozó esetében nem megoldható.
15. Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján értékeli. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.
Az 1. értékelési részszempont tekintetében az ajánlatok a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján, a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Útmutató VI. pont 1. számú melléklet A1. ba) pontja szerinti fordított arányosítással kerülnek elbírálásra. A 2. és 3. értékelési részszempontok tekintetében az ajánlatok a Miniszterelnökség a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve a legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója szerinti arányosítással kerülnek elbírálásra. A 4. és 5. értékelési részszempontok tekintetében az ajánlatok a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Útmutató szerinti közvetlen pontkiosztással kerülnek elbírálásra. Az ajánlatok értékelésére vonatkozó részletes feltételeket lásd az ajánlattételi információkban.
16. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott engedélyek alapján a munkavégzésre potenciálisan alkalmas időszakok: július 15. - február 28. A felhívás II.2.7) pontjában megadott teljesítési határidő: a fenti, munkavégzésre alkalmas időszakon belül számított, a munkaterület átadást követő 220. nap.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00077
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: KEHOP Kígyósi-puszta nyári tartási hely
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő , Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72395330
Postai cím: Keleti Utca 34
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
E-mail: info@aquageneral.hu
Telefon: +36 52272765
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52272765
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13445762209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 87167983
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 119727761
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szennyvízakna építésének részfeladatai; fúrt kút létesítése; útépítés részfeladatai; elektromos munkák részfeladatai; épületgépészeti munkák részfeladatai; kőműves munkák részfeladatai; földmunkák részfeladatai
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22069184
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22921158204

Hivatalos név: AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő , Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72395330
Postai cím: Keleti Utca 34
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13445762209

Hivatalos név: TVG-INVEST Ingatlanbefektetési, Építési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50751204
Postai cím: Zimay László Utca 12
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12869848203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges