Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6575/2019
CPV Kód:45453000-7
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:4032 Debrecen, Egyetem tér 1.;4028 Debrecen Kassai út 26.;4032 Debrecen, Egyetem tér 1.;4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy-Stieber Elek
Telefon: +36 52512700-74490
E-mail: nagy.stieber.elek@fin.unideb.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://unideb.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://kancellaria.unideb.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000443302019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000443302019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-738 Felsőoktatási infrastruktúra fejl DE - 3
Hivatkozási szám: EKR000443302019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-738 A Debreceni Egyetem felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése a gyakorlati és szakmai képzés megújítása az EFOP-4.2.1-16-2017-00015 projekt keretében-3
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Élettudományi épület és könyvtár hallgatói terei
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453000-7
További tárgyak:45262700-8
45331000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élettudományi épület és könyvtár hallgatói tereinek átalakítása vállalkozási szerződés keretében.
A 2.emeleten a könyvespolcok helyén 5 darab tanuló szobát alakítanánk ki, oly módon, hogy a meglévő vasbeton pillérekbe rejtett szellőzők minden helyiségbe tudjanak friss levegőt bejuttatni. Így kialakul 2 darab kisebb méretű 18m2 körüli tanulószoba, 2 nagyobb méretű 24m2 körüli és egy közepes 21,5m2 tanulószoba.
A 3. emeleti számítógépterem álmennyezetes részén lenne kialakítva egy előadóterem, melynek alapterülete 58m2 lesz. Ebben a térben 40 férőhelyet kívánnak létrehozni, de ha nincs előadás, akkor átrendezhetőnek kell lennie, hogy tanulásra is használható legyen.
A 3. emeleten a számítógépterem megmaradó részén tanulói-közösségi tér kialakítása a cél, melyben kevesebb asztali számítógépes hely lesz kialakítva, a tér nagy részén kényelmes, vidám színvilágú ergonomikus tanulóhelyek vannak kialakítva, melyek akár át is rendezhetőek. Új padlóburkolat készítése szükséges 408 m2-en. Válaszfal (gipszkarton) építése 86 m2.
2. emelet: 107,06 m2; 3. emelet: 295,77 m2. Összes hasznos alapterület: 402,83 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.Az M.1.) alk. köv. szerinti,a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-É vagy egyenértékű jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyak-i időn felüli szakmai tapasz-a(min.0 hónap max. 36 hónap)  15
2 2.) A jótállás időtartama (legkedvezőtlenebb 36, legkedvezőbb 60 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00015
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszerek: az ár esetében fordítottarányosítás; a 1 értékelési szempont tekintetében egyenes arányosítás, 2. értékelési szempont: két szélsőérték figyelemebe vételével történő arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: Informatikai kar padlástér átépítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453000-7
További tárgyak:45260000-7
45324000-4
45330000-9
45331000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4028 Debrecen Kassai út 26.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Informatikai kar padlástér átépítése vállalkozási szerződés keretében.
A Debreceni Egyetem a Kassai úti Informatikai Kar padlásterének átépítését tervezi.
A tervezett átalakítás a pince, földszint I. és II. emelet vonatkozásában átalakítással nem jár. A harmadik emelet megépült közlekedőterületeihez a keleti szárny két új oldalfolyosóra felfűzött funkcionális blokkja az alatta lévő szinttel megegyező módon csatlakozik.
A padlástér helyén kialakított terület oktatási, kutatási feladatot lát el. Az északi szárnyban 2 darab labor és egy mérnök-informatikai labor, a déli oldalon egy további labor, valamint irodák alakítandók ki. A laborokban számítógépes munkahelyek egymás mellé sorolásával maximum 18+1 fő számára alakul ki projektekhez kapcsolódó munkaterület, mérnök-informatikai labor esetén 10+1 fő számára. Az irodák 2-3 fős munkaterületeket tartalmaznak. A déli szárnyban az első traktus (utolsó engedély módosításban szereplő terület) rendszergazda szobaként lesz kialakítva, kisebb rack helyiséggel.
Adatok:
Létesítmény fajtája: egyetemi oktatási épület
Tűzszakaszok száma: 3 db + 1 db új
Épület hossza: 61,97 m szélessége:41,53 m - változatlan
Szintszám: pince+földszint+3 emelet - változatlan
Alövezet területe: 8572,4 m2
Beépített terület:
Informatikai kar: 1592,60 m2 - változatlan
Matáv központ: 283,78 m2 - változatlan
Összes beépített terület: 1876,38 m2 - változatlan
Beépítettség: 21,88 % (alövezetre vetítve) – változatlan
Zöldfelület: 5363,80 m2 - 62,57%
Építménymagasság: 12,48 m - változatlan
Szarufák elhelyezése: 395 m2
Belső fal festés: 1230 m2
tűzvédő mázolás: 622 m2.
Felújítással érintett összes hasznos alapterület: 351.51 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.Az M.1.) alk. köv. szerinti,a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-É vagy egyenértékű jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyak-i időn felüli szakmai tapasz-a(min.0 hónap max. 36 hónap)  15
2 2.) A jótállás időtartama (legkedvezőtlenebb 36, legkedvezőbb 60 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00015.
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszerek: az ár esetében fordítottarányosítás; a 1 értékelési szempont tekintetében egyenes arányosítás, 2. értékelési szempont: két szélsőérték figyelemebe vételével történő arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: Főépület Egyetemi és Nemzeti Könyvtár terei
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453000-7
További tárgyak:45212314-0
45262700-8
45331000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Főépület Egyetemi és Nemzeti Könyvtár tereinek átalakítása vállalkozási szerződés keretében.
A tervezett átalakítás az épület földszint, 1. és 2. emeletén az alábbi helyiségeket érinti:
• előcsarnok
• olvasóterem
• a jelenlegi duplumtár – jegyzetbolt
A fejlesztéseknél fontos szempont volt, hogy a könyvtárak használata az idők folyamán megváltozott, az új technológiákat, a hallgatói szokásokat figyelembevevő átalakításokra volt szükség.
Fontos az egyes terek zsúfoltságának (pl. olvasóterem) csökkentése, oly módon, hogy a kevésbe használt épületrészeket (duplumtár) be lehet vonni a könyvtár aktív tereibe.
A könyvtár épülete országos műemléki védelem alatt áll, a műemléki jegyzékben M 9663 törzsszámon szerepel. A tervezett átalakításhoz az Örökségvédelmi engedély 2018. szeptember 19-én vált jogerőssé.
Belső fal festés: 2510 m2, ebből műemléki díszítő festés: 853 m2.
Acél polcrendszer bontása: 300 fm.
Acél födém bontása: 104 m2.
Felújítással érintett hasznos alapterület: 885,83 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.)AzM.2.1.)alk. köv. szerinti,a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-É-M vagy egyenértékű jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasz-a(min.0 max. 36 hónap) 7
2 2.)AzM.2.2.)alk-i köv. szerinti,a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-ÉG vagy egyenértékű jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasz-a(min.0 max. 36 hónap) 7
3 3.)AzM.2.3.)alk-i köv. szerinti,a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-ÉV vagy egyenértékű jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasz-a(min.0 max. 36 hónap) 7
4 4.) A jótállás időtartama (legkedvezőtlenebb 36, legkedvezőbb 60 hónap) 9
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00015
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszerek: az ár esetében fordítottarányosítás; a 1-3 értékelési szempont tekintetében egyenes arányosítás, 4. értékelési szempont: két szélsőérték figyelemebe vételével történő arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: III. számú Belgyógy. Klinika tetőtér
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453000-7
További tárgyak:45262700-8
45324000-4
45330000-9
45331000-6
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ III. számú Belgyógyászati Klinika Szakrendelő épületében lévő tetőtér beépítése vállalkozási szerződés keretében.
Az építési beruházás részeként tervezetten megvalósul a fent megnevezett épület tetőterének beépítése nettó 269,46 m2 hasznos alapterületen, ahol is kialakításra kerül egy 60 fős (két 30 főssé osztható) előadóterem, két 20 fős szeminárium terem, és egy két fős oktatói iroda, illetve az ezek kiszolgálásához szükséges előtér, teakonyha és vizesblokk. Emellett pedig további elvégzendő feladat még az épület teljes (mindhárom szintet érintő) lépcsőházának átalakítása, a hatályos tűzvédelmi előírásoknak való megfeleltetés céljából.
Tervezett DE KK III. Belgyógyászai Klinika Szakrendelő
tetőterének bruttó alapterülete: 383, 69 m2
Tervezett DE KK III. Belgyógyászai Klinika Szakrendelő
tetőtérének hasznos alapterülete: 269,46 m2
Gipszkaton fal szerelése: 202 m2
Festés:540 m2
Padlóburkolat készítése (hideg-meleg): 226 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.Az M.1.) alk. köv. szerinti,a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-É vagy egyenértékű jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyak-i időn felüli szakmai tapasz-a(min.0 hónap max. 36 hónap)  15
2 2.) A jótállás időtartama (legkedvezőtlenebb 36, legkedvezőbb 60 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszerek: az ár esetében fordítottarányosítás; a 1 értékelési szempont tekintetében egyenes arányosítás, 2. értékelési szempont: két szélsőérték figyelemebe vételével történő arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Mindegyik rész tekintetében: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsoroltkizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt azajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet15. §-a alapján a gazdasági szereplő ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm.Rendelet 3. § (5) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtania Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyeknem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatotkell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el,e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 8. §, 10. §,12. §,14. §,16. §-aszerint kell igazolnia a kizáró okok fent nem állását.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. A Kbt. 69. § (4) bekezdésszerinti felhívásra ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti nyilatkozatot is csatolniszükséges.. Ajánlattevőknek az Ajánlatkérő által kiadott nyilatkozatminta szerinti tartalommal szükséges anyilatkozatot benyújtani. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelemesetén a 321/ 2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincsváltozásbejegyzési eljárásfolyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 1. § (7) bekezdése alapján kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő– ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkülvélelmezi.
Mindegyik rész tekintetében: NY.1.) A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) KR. 21. § (1) bek. alapján az AK előírja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők szerepeljenek az építési beruházáshoz kapcsolódó az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében,illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában,vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Előzetesigazolás: ATnak azEEKD-t kell benyújtania, amelyben AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az AT egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa" szakaszában. Utólagos Igazolásimód: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén AK ellenőrzi az alkalmassági követelményteljesülését a rendelkezésreálló elektronikus nyilvántartásból. Folyt. III.1.2) pontban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: III.1.1) NY.1.) pont folytatása:
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén csatolnia kell a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplésről szóló igazolás, vagya letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolásmásolati példányát.
Alkalmatlan az AT, ha az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek az M.1.)-M.4.) alkalmassági feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési dokumentumot (EEKD), amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa” szakaszában.M.1.)-M.2.) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet(a továbbiakban: Rendelet) (2) bekezdés b) pontja szerint azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését
– képzettségüket-végzettségüket igazoló okiratok másolatát,
– saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot,
– a szakemberek rendelkezésre-állási nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alkalmasság igazolására előírt kritériumnak az önéletrajzból, valamint az e pontban csatolni előírt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie. A végzettség tekintetében egyenértékű végzettség elfogadható. AK a párhuzamos tapasztalatokat csak egyszerveszi figyelembe. A szakember szakmai tapasztalatát „év/hónap” bontásban szükséges megadni a szakmaiönéletrajzon.
Amennyiben a megnevezett szakember már rendelkezik érvényes jogosultsággal, azaz szerepel a szakma végzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a képzettségüket/végzettségüket igazoló okiratokat a névjegyzékben való szereplés igazolja. Ebben az esetben a jogosultság számát és a nyilvántartást vezető szakmai szervezetet (kamarát) kell megadnia az ajánlattevőnek, a képzettséget igazoló további dokumentum csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adat tartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal/ tagi azonosító megadása].Ebben az esetben is szükséges azonban a saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz benyújtása, amely az adott értékelési részszempontra tett megajánlást alátámasztja.Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum felelős magyar fordítását szükséges benyújtani. Az ajánlattevő köteles megjelölni, hogy mely szakembert mely konkrét pozícióra jelöli, továbbá nyilatkozni arról, hogy – nyertessége esetén – a megajánlott szakemberek a kamarai/hatósági nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak, s a nyilvántartásba-vétel elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. Ugyanazon szakembert több alkalmassági követelménynél is be lehet mutatni az alkalmasság igazolására. A 3. rész esetében legalább két szakembert kell bemutatni.M.3.)-M.4.) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a Rendelet (2) bekezdés a) pontja és a 22. § (3) bekezdése alapján az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző 60 hónapban teljesített legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az igazolásban meg kell adni legalább:
– a referencia munkára szerződést kötő másik fél (személy) nevét, székhelyét,
– az építési beruházás tárgyát,
– mennyiségét,
– a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap pontossággal) és helyét,
– referencia igazolást kiállító személy nevét és elérhetőségét,
– továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Folytatás az alkalmasság minimumkövetelményeinél.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): III.1.3. szakmai, illetve szakmai alkalmasság folytatása:
Amennyiben AT a ref.-t közös ajtevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a ref.ig.-ból ki kell derülnie, hogy AT a munka mely részét teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarészt és a vonatkozó mennyiségi értékeket. AK csak a ref. munka AT által elvégzett részét veszi figyelembe az alk.-i köv.-nek való megfelelés vizsgálatakor.
AK felhívja a figyelmet a Rendelet 22. § (5) bekezdésére és 24. § (2) bekezdésére.
AK felhívja a figyelmet a Rendelet 21. § (2a) bekezdésére, miszerint amennyiben ajánlatkérő öt évteljesítésének igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Az előírt alkalmassági követelményeknek az Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet,a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem von be a teljesítésbe legalább:
1,2 és 4. rész tekintetében:
- M.1.)1 fő olyan szakembert, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges végz/képz-gel (vagy azzal egyenértékű vég/kép-gel) és gyakorlati idővel (36 vagy 48 hónap).
3. rész tekintetében:
- M.2.1.)1 fő olyan szakembert, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-M (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges végz/képz-gel (vagy azzal egyenértékű vég/kép-gel) és gyakorlati idővel (60 hónap);
- M.2.2.)1 fő olyan szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges végz/képz-gel (vagy azzal egyenértékű vég/kép-gel) és gyakorlati idővel (36 vagy 48 hónap);
- M.2.3.)1 fő olyan szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges végz/képz-gel (vagy azzal egyenértékű vég/kép-gel) és gyakorlati idővel (36 vagy 48 hónap).
1,2 és 4. rész tekintetében:
M.3.) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) legalább 1 db
— az első rész tekintetében nettó 282 m2 hasznos alapterületet elérő vagy meghaladó kivitelezésre és/vagy épület felújításra vonatkozó referenciával,
— a második rész tekintetében nettó 246 m2 hasznos alapterületet elérő vagy meghaladó kivitelezésre és/vagy épület felújításra vonatkozó referenciával,
— a negyedik rész tekintetében nettó 188 m2 hasznos alapterületet elérő vagy meghaladó kivitelezésre és/vagy épület felújításra vonatkozó referenciával.
3. rész tekintetében:
M.4.) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) legalább 1 db
nettó 620 m2 hasznos alapterületet elérő vagy meghaladó műemlék épület beltéri felújításra vonatkozó referenciával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Össz.rész:Az ajánlattétel, kifiz., elszámolás pénzneme: HUF.1,3,4 rész:AT 1 részszla és 1 végszámla kiállítására jogosult,a szerz.szerint.2. rész:AT 3 részszla és 1 végszla kiállítására jogosult,a szerz.szerint.A szla a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. szállítói finanszírozás szabályai szerint történik.A kifiz.-re aKbt. 135. § (1),(5)-(6) és Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak alapján kerül sor 30 napos fiz. határidővel.A vételár kifiz-e a II.2.13) szerinti támogatásból történik. Tám. intenz 100%.A részletes fizetési feltételeket a szerződésterv tartalmazza. A Kbt.135.§(9)bek. hiv. AK a szerz.-tartalékk. és áfa nélkül szám. - elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű előleg igénybevételének lehetőségét bizt. Késedelmi kamat: Ptk.6:155. § szerint.
Kötbérek, jótállás: lásd VI.4.3. pont.Ha 10 %-nál magasabb mértékű előleg kifizetésére kerül sor, nyertes AT-nek előleg-visszafizetési biztosítékot kell adnia. Folytatás a VI.4.3) pontban,
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2019/07/15 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/05/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: A bontás elektronikusan az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás elektronikusan a Kbt. 68. § (1a)-(1c) és (4)-(6) bekezdései, illetve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltak szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a közbesz-i dok-ban előírtak irányadók. Az ajánlatokatelektronikus az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.
2. Ha bármely,az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgyazt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.
3. AT-nek, és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kellazAT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát v. aláírás mintáját. Haa cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző a kötelezettségvállaló aláírását istartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.
4. AT ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dok-ot benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. r. 2.§(5) bek-re figyelemmel AK rögzíti, h. az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintettgazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
5. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában.
6. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat-ha releváns-csatolandó
7. Hiánypótlás:a Kbt. 71.§ és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bek. szerint.
8. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §).
9. A dokumentumokat a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10-13. §§-ban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani.
10. A Kbt. 66. § (5) bek-e és az EKR rendelet 11.§ (1) bek. alapján az ajánlatnak az AK által EKR-ben készített felolvasólapot űrlapot kell tartalmaznia,amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bek-e szerinti összes adatot.
11. A Kbt. 66. § (6) bek. szerint kell nyilatkozni az alvállalkozókról (nemleges tartalommal is).
12. Ajánlattevőnek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania, melyből a minőség értékelésére alkalmas részszempontokra tett megajánlása egyértelműen megállapítható.
E körben Ajánlattevőnek be kell nyújtania:
— az Ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetést az ajánlattevő által beárazva,
— a szerződés teljesítésében részt vevő szakember szakmai tapasztalatát bemutató önéletrajzot.
13. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
14. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napjánhatályos Kbt, Ptk és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
15. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-re az ajánlatok bírálatát – ideértve annak aránytalanul alacsonyárvizsgálatára vonatkozó részét is – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
16. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melyre az ajánlattevőket ezúton meghívja.Időpont,helyszín: I. rész időpont:2019.04.25. 11.00 óra találkozási pont: Élettudományi épület főbejárat; II. rész időpont: 2019.04.25. 12.00 óra találkozási pont: Informatikai kar főbejárat, III. rész időpont: 2019.04.25. 10 óra találkozási pont: Főépület főbejárat, IV. rész időpont: 2019.04.25. 9 óra találkozási pont: DE III. Belgy. Járóbeteg Szakrendelő, sorompó után balra 1. ép. bejárata.
17. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.
18. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
19. FAKSZ: dr. Nagy-Stieber Elek (lajstromszám:892).
20.Amennyiben 10 %-nál magasabb mértékű előleg kifizetésére kerül sor, nyertes AT a szerződés elszámolhatóösszegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékűbiztosíték nyújtására köteles.
21.A műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a termék pontos behatárolását szolgálja. AK a 321/2015. Korm. r. 46.§ (3) alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
III.1.3) pont folytatása:
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt referencia egy vagy több szerződésből is származhat. Az azonos referenciatárgyú részek tekintetében elegendő a legmagasabb mennyiségű referencia követelménynek megfelelni.
III.2.2) pont folytatása:
1., 3. és 4. rész:
Késedelmi kötbér: 2 %/naptári nap, maximum 30 %. Alapja: nettó vállalkozói díj. Meghiúsulási kötbér: 25 %Alapja: nettó vállalkozói díj.
2. rész:
Késedelmi kötbér: 1 %/naptári nap, maximum 29 %. Alapja: nettó vállalkozói díj. Meghiúsulási kötbér: 25 %Alapja: nettó vállalkozói díj.
Jótállás minden rész esetében:min.36 hónap. Részletek a szerztervben.
AK tartalékkeretet kíván a szerz-be foglalni. A tart.keret mértéke a szerz. szerinti teljes nettó ellenszolgáltatás összegének 5%-a Részletek a szerztervben.

VI.3) pont folytatása:
22. A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme:
- 1.rész: legalább 15.000.000 Ft/kár és 30.000.000 Ft/év
- 2. és 3. rész: legalább 50 000 000 Ft/kár és 100 000 000 Ft/év
- 4. rész: legalább 25 000 000 Ft/kár és 50 000 000 Ft/év
Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerintaz ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni megrendelő által jelenszerződésben előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevőnek ajánlatában erre vonatkozóan nyilatkoznia kell.
23. AK tájékoztatja AT-ket, hogy az adott részben, a közbeszerzési dokumentumokban nevesített tervezők ugyanazon részre vonatkozó ajánlatban történő megnevezése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. §-a alapján összeférhetetlenséget eredeményezhet, amelynek következtében a Kbt. 62. § (1) bek. m) pontjában lévő kizáró ok miatt az ajánlat a Kbt. 73.§ (1) bek. b) pontja alapján érvénytelen.
24. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.3) pontban a 321/2015. (X. 30.) Kr. 28. § (3)-hez képest szigorúbban állapítja meg.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák