Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:6612/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Pápa Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8500 Pápa, 0495/2, 0267, 0497, 0494/7, 1494/8, 0494/10, 0494/12, 0494/14, 0494/16, 0495/1, 0496/6, 0496/7, 0469/9, 0496/11, 6187, 6198/1, 6078, 6039, 6038, 6006, 5970, 6947 hrsz.;8500 Pápa, Győri út, 5735/1, 5735/2, 6183/1, 6185/13 hrsz.;8500 Pápa, Téglagyári út és Szent István út kereszteződése, 5735/1, 5735/2, 5735/3, 5735/4, 6187, 6398, 6402/9, 6376/2, 6376/2 hrsz.;8500 Pápa, Somlai út és Bocsor István utca kereszteződése, 2067/2, 3162/3, 2590/1, 2590/2, 2590/3 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pápa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13782986
Postai cím: Fő Utca 5.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár István
Telefon: +36 89515084
E-mail: muszaki@papa.hu
Fax: +36 89515036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.papa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000251442019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000251442019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán I. ütem
Hivatkozási szám: EKR000251442019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán című és TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú projekt I. üteme kivitelezőjének kiválasztása” tárgyban, az alábbi 4 részfeladattal:
1. Pápa-Bázisrepülőtér kerékpáros útvonal kialakítása
2. Győri úti kerékpárút felújítása
3. Téglagyári út / Szent István út körforgalmi csomópont létesítése (a karakterkorlát miatt a 3. részfeladatra vonatkozó II.2.1) pontban „Körforgalmi csomópont létesítése” elnevezéssel került megjelölésre)
4. Somlai / Bocsor kereszteződés lámpás forgalomirányítás létesítése (a karakterkorlát miatt a 4. részfeladatra vonatkozó II.2.1) pontban „Lámpás forgalomirányítás létesítése” elnevezéssel került megjelölésre)
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Pápa-Bázisrepülőtér kerékpáros útvonal kialakítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8500 Pápa, 0495/2, 0267, 0497, 0494/7, 1494/8, 0494/10, 0494/12, 0494/14, 0494/16, 0495/1, 0496/6, 0496/7, 0469/9, 0496/11, 6187, 6198/1, 6078, 6039, 6038, 6006, 5970, 6947 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán című és TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú projekt I. üteme kivitelezőjének kiválasztása” keretében Pápa-Bázisrepülőtér kerékpáros útvonal kialakítása az alábbiakban, illetve a közbeszerzési és kiegészítő dokumentumokban részletezettek szerint:
A kerékpáros útvonal kialakításának tervezett nyomvonala a Bázisrepülőtértől külterületen a Magyar Közút Nzrt. kezelésében lévő 8305 számú összekötő út mellett párhuzamosan kialakítva gépjárműforgalomtól elválasztott módon önálló kerékpárút létesítésével. a Vaszari úti vasúti átjárót követően pedig a kis forgalmú lakóutcákon burkolaton való kijelöléssel a Gém utca – Terv utca – Rét utca – Téglagyári utca irányban. Közút melletti kétirányú kerékpárút hossza: 1350 m, főbb mennyiségei: földmunka: 4450,0 m3, murva réteg építése: 730,0 m3, Ckt réteg építése: 30,0 m3, aszfalt rétegek építése: 239,5 m3, szegélyépítés: 2790,0 m, burkolati jelek: 382,0 m2, védőkorlát: 404,0 m, aknakészítés: 13,0 db, csőáteresz, szivárgó és csatorna összesen: 906,0 m, árok földmunka: 550,0 m3, árokrendezés: 800,0 m2 és hídépítés: 1,0 db. Kerékpáros nyom jelzésével kialakított új hálózati elem hossza: 1600 m, azaz 28 db szabványos kerékpáros nyom piktogram felfestése kiviteli tervlappal.
Ajánlattevő napi bontású, munkanemenkénti sávos műszaki ütemtervet, amely tartalmazza a részszámlákhoz tartozó teljesítéseket és időpontokat, továbbá pénzügyi ütemtervet is köteles ajánlatában benyújtani indikatív módon.
A beruházás megvalósítása építési hatósági engedély köteles.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Az M1./a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap)  10
2 2. Az M1./b) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) 10
3 3. Az M1./c) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Győri úti kerékpárút felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8500 Pápa, Győri út, 5735/1, 5735/2, 6183/1, 6185/13 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán című és TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú projekt I. üteme kivitelezőjének kiválasztása” keretében Győri úti kerékpárút felújítása az alábbiakban, illetve a közbeszerzési és kiegészítő dokumentumokban részletezettek szerint:
Fő fejlesztési cél a Győri úti keskeny gyalogkerékpárút szabványos kerékpárúttá alakítása, felújítása: gyalogos és kerékpáros felületek elválasztása. A kerékpárút a vasútállomás, a Győri úti munkahelyek és a temető biztonságos megközelíthetőségét szolgálja. Főbb mennyiségek: földmunka: 310,0 m3, murva réteg építése: 250,0 m3, aszfalt rétegek építése: 88,0 m3, térkőburkolat építése: 12,0 m2, szegélyépítés: 1000,0 m, burkolati jelek: 170,0 m2.
Ajánlattevő napi bontású, munkanemenkénti sávos műszaki ütemtervet, amely tartalmazza a részszámlákhoz tartozó teljesítéseket és időpontokat, továbbá pénzügyi ütemtervet is köteles ajánlatában benyújtani indikatív módon.
A beruházás megvalósítása építési hatósági engedély köteles.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Az M1./a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) 10
2 2. Az M1./b) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) 10
3 3. Ajánlattevő vállalja-e, hogy az útépítéssel kapcsolatos bontási munkák során a bontott anyagot újrahasznosítja, vagy hasznosító részére adja át? (Igen/Nem) 5
4 4. Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 24 hónap felett (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015
II.2.13) További információ
A 3. minőségi értékelési szempontnál igen válasz esetén ajánlattevőnek igazolnia kell, ajánlatkérő pedig ellenőrzi a kivitelezés során az értékelési részszempontra tett vállalás betartását a Kiegészítő dokumentumok III./1. pontjában részletezettek szerint.

II.2.1) Elnevezés: Körforgalmi csomópont létesítése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8500 Pápa, Téglagyári út és Szent István út kereszteződése, 5735/1, 5735/2, 5735/3, 5735/4, 6187, 6398, 6402/9, 6376/2, 6376/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán című és TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú projekt I. üteme kivitelezőjének kiválasztása” keretében Körforgalmi csomópont létesítése az alábbiakban, illetve a közbeszerzési és kiegészítő dokumentumokban részletezettek szerint:
A Szent István út – Várkert út – Téglagyári út – Győri út csomópont körforgalmú kialakítása a kerékpáros forgalom átvezetésének figyelembevételével. A kivitelezés forgalom alatt történhet, tekintve, hogy terelőút kijelölése nem lehetséges! Főbb mennyiségek: földmunka: 1446,0 m3, Ckt réteg építése: 672,0 m3, aszfalt rétegek építése: 459,0 m3, térkőburkolat építése: 191,0 m2, szegélyépítés: 1134,0 m, burkolati jelek: 114,0 m2, korlát: 57,0 m, aknakészítés: 15,0 db, csőáteresz, szivárgó és csatorna: 317,8 m
Ajánlattevő napi bontású, munkanemenkénti sávos műszaki ütemtervet, amely tartalmazza a részszámlákhoz tartozó teljesítéseket és időpontokat, továbbá pénzügyi ütemtervet is köteles ajánlatában benyújtani indikatív módon.
A beruházás megvalósítása építési hatósági engedély köteles.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Az M1./a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap)  10
2 2. Az M1./b) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) 10
3 3. Az M1./c) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Lámpás forgalomirányítás létesítése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8500 Pápa, Somlai út és Bocsor István utca kereszteződése, 2067/2, 3162/3, 2590/1, 2590/2, 2590/3 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán című és TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú projekt I. üteme kivitelezőjének kiválasztása” keretében Somlai – Bocsor kereszteződés lámpás forgalomirányítás létesítése az alábbiakban, illetve a közbeszerzési és kiegészítő dokumentumokban részletezettek szerint:
4 db gyalogos átkelőhely kialakítása a csomópontban, valamint forgalomirányító jelzőlámpa rendszer telepítése terv szerint. A kivitelezés forgalom alatt történhet, tekintve, hogy terelőút kijelölése nem lehetséges!
Főbb mennyiségek: földmunka: 23,0 m3, murva réteg építése: 18,0 m3, aszfalt rétegek építése: 21,8 m3, szegélyépítés: 115,0 m, burkolati jelek: 68,0 m2, csőáteresz, szivárgó és csatorna 18,0 m
Ajánlattevő napi bontású, munkanemenkénti sávos műszaki ütemtervet, amely tartalmazza a részszámlákhoz tartozó teljesítéseket és időpontokat, továbbá pénzügyi ütemtervet is köteles ajánlatában benyújtani indikatív módon.
A beruházás megvalósítása építési hatósági engedély köteles.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Az M1./a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) 10
2 2. Az M1./b) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) 10
3 3. Az M1./c) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi részfeladatra:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az eljárásból ki kell zárni azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akinek részéről a kizáró okok bármelyike az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi részfeladatra:
A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja esetében a hivatkozott Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell eljárnia.
Ajánlattevőnek az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet (személy) vonatkozásában a hivatkozott Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia.
A nyilatkozatok kiállítása kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdéseire.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő egyik részfeladat esetében sem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot a Kbt. 65. § (2) bekezdésére tekintettel.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő egyik részfeladat esetében sem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot a Kbt. 65. § (2) bekezdésére tekintettel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi részfeladatra:
M1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó a képzettséget (iskolai oklevél), szakmai tapasztalatot alátámasztó és igazoló dokumentumok (a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz), valamint a szakemberek által a rendelkezésre állás tekintetében aláírt nyilatkozatok. A szakemberek szakmai önéletrajzából mind az alkalmassági minimumkövetelmények körében előírt feltételeknek, mind az értékelési részszempontra - a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata - vonatkozóan megajánlott többlet szakmai tapasztalatnak egyértelműen ki kell derülnie.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékben megjelenített 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet M1. előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az M1. pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az M1. pontban meghatározott alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az M1. pontban meghatározott alkalmassági követelmények tekintetében előírt nyilatkozatokat és/vagy igazolásokat az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
Kivételt képez ez alól az értékelési részszempontokra - a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata - vonatkozóan bemutatott szakemberek szakmai önéletrajza, amelyeket az ajánlathoz csatolni szükséges.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint felelhetnek meg.
Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket) melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ehhez kapcsolódóan felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (12) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésére.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő előírásokhoz képest szigorúbban határozta meg az M1. pont tekintetében.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Valamennyi részfeladatra:
M1./a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább
- 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./3. rész 2. pontjában meghatározott végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel, VAGY
- 1 fő, érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./3. rész 2. pontja szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező szakemberrel;
TOVÁBBÁ
1.-3. részfeladatokra:
M1./b) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább
- 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-M” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./2. rész 2. pontjában meghatározott végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel, VAGY
- 1 fő, érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./2. rész 2. pontja szerinti „MV-M” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező szakemberrel;
TOVÁBBÁ
4. részfeladatra:
M1./b) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább
- 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./2. rész 6. pontjában meghatározott végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel, VAGY
- 1 fő, érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./2. rész 6. pontja szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező szakemberrel;
TOVÁBBÁ
1., 3.-4. részfeladatokra:
M1./c) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább
- 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./3. rész 10. pontjában meghatározott végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel, VAGY
- 1 fő, érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./3. rész 10. pontja szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
Valamennyi részfeladatra:
Egy szakember több pozícióra is jelölhető. Az időben párhuzamos projektek esetében a szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad.
Továbbá ugyanazon szakember több rész tekintetében is bemutatható ugyanazon alkalmassági követelmény tekintetében.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi részfeladatra:
Késedelmi kötbér mértéke: a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 1 %-a/nap minden megkezdett (késedelemmel érintett) naptári nap után, de maximum a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 15 %-a.
Amennyiben nyertes ajánlattevő 15 naptári napot meghaladó késedelembe esik, Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni, és a nyertes ajánlattevőt megillető, az elállásig végzett munka szerződés szerinti ellenértékéből a meghiúsulás miatti kárát és többletköltségét levonni.
Meghiúsulási kötbér mértéke: a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 20 %-a.
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként ajánlatkérő a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű biztosítékot köt ki a Kbt. 134. § (3)-(4) bekezdése alapján. A biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában előírtak szerint teljesíthető ajánlattevő választása szerint a műszaki átadás-átvétel lezárásától számított 24 hónapra.
Jótállás időtartama: 24 hónap. A jótállás kezdő időpontja a műszaki átadás-átvétel lezárása. A 2. részfeladat esetében a kötelező jótállás időtartama 24 hónap, amelyhez az ajánlattevő által a vonatkozó értékelési részszempontra a felolvasólapon megajánlott többletjótállás időtartama hozzáadásra kerül és az így kapott érték kerül beírásra a 2. részfeladatra vonatkozó vállalkozási szerződés 13.2. és 13.3. pontjaiba.
2. RÉSZFELADAT ESETÉN TOVÁBBÁ:
A 3. minőségi értékelési szempontnál igen válasz esetén nyertes ajánlattevő arra az esetre, ha megszegi (nem teljesíti vagy az érintett tevékenyégre vonatkozó mennyiség 80 %-a alatt teljesíti) a vállalását, hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles Ajánlatkérő részére. Mértéke: ajánlatkérő a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű biztosítékot köt ki a Kbt. 134. § (3)-(4) bekezdése alapján.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Valamennyi részfeladatra:
A nyertes ajánlattevő a műszaki ellenőr javaslata alapján 3 db rész-számlát és 1 db végszámlát nyújthat be az alábbiak szerint, a Megrendelő által igazolt tényleges teljesítést követően:
1. rész-számla: A készültség 25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén - a teljes nettó vállalkozási díj 25%-a,
2. rész-számla: A készültség 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén - a teljes nettó vállalkozási díj 25%-a,
3. rész-számla: A készültség 75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén - a teljes nettó vállalkozási díj 25%-a,
Végszámla: a készültség 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén - a teljes nettó vállalkozási díj 25%-a.
Jelen beszerzés EU-s támogatással, támogatási szerződések alapján valósul meg. Ajánlatkérő a számlák kifizetésénél a Támogatási Szerződések szerinti utófinanszírozást alkalmaz, figyelemmel a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a szerződésben foglalt – ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.
A támogatás intenzitása: 100 %
A részletes szabályokat lásd a szerződés-tervezetekben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Valamennyi részfeladatra:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján előírja, hogy a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozására nincs lehetőség.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a szerint a vezető céget meg kell jelölni és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, valamint konzorciumi megállapodást kell kötni, és az ajánlatban csatolni kell azt.
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek:
• tartalmazza az ajánlattevők adatait (név, székhely),
• a közös ajánlattételt vezető ajánlattevő megnevezését, aki jogosult a közös ajánlattevők képviseletére (a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését),
• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak,
• nyertesség esetén a szerződés aláírására jogosult felet/feleket,
• az ajánlattevők közötti együttműködés szabályait, a feladatmegosztást, a feladatok teljesítésének százalékos megoszlását, az egymás közötti pénzügyi elszámolás módját,
• meghatalmazást, ami kiterjed arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat, figyelemmel a Kbt. 35. § (2a) bekezdésében foglaltakra.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/05/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. §-át és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-át alkalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Valamennyi részfeladatra: Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, Szakemberek többlettapasztalata: egyenes arányosítás. 2. részfeladat esetén a többletjótállás mértéke: egyenes arányosítás. Folytatást lásd: VI.3.12) pont 1. alpontját.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. VI.3.9) pont folytatása: 2. részfeladat esetén továbbá „Ajánlattevő vállalja-e, hogy az útépítéssel kapcsolatos bontási munkák során a bontott anyagot újrahasznosítja, vagy hasznosító részére adja át? (Igen/Nem)” értékelési részszempont esetében az igen válasz 10 pontot kap, a nem válasz pedig 0 pontot.
Ajánlatkérő a KH 2016. 12. 21. napján közétett (a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért. szempontrdsz. alk.-ról) útmutatójában foglaltakat alkalmazza.
2. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § (1) bekezdése szerint teljes körben biztosítja.
3. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
4. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében, a Kbt. 66. § (6) bekezdésben (a nemleges nyilatkozatot is kérjük), a Kbt. 134. § (5) bekezdésében, valamint a 67. § (4) bekezdésében foglaltakról.
5. Kérjük az ajánlati ár ellenőrzéséhez az árazott költségvetés(eke)t excel és pdf formátumban is feltölteni az EKR-be.
6. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlattevőnek csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
7. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját (a Kiegészítő dokumentumok III/10. pontjában részletezettek szerint). Ha a kötelezettségvállaló (ajánlatot aláíró) személye nem azonos a cégjegyzésre jogosulttal, úgy a jogosultságot meghatalmazással kell igazolni.
8. A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő az ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben - közölt üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
9. Ajánlattevő a saját költségére és a saját nevében tartozik biztosítást kötni:
a) Teljes körű építési vagyonbiztosítást a szerződés tárgyára (építőipari kivitelezés) a szerződéses érték mértékéig és valamennyi, a szerződéses cél elérése céljából az építési területen található építéshelyi berendezésre és segédanyagra, az építés kezdő időpontjától a műszaki átadás-átvétel lezárásáig.
b) Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján előírja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni a szerződés tárgyára (építőipari kivitelezés), vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a szerződés tárgyára (építőipari kivitelezés) is az előírt felelősségbiztosítási mértékre tekintettel. Ajánlatkérő az alábbi biztosítási mértékeket írja elő: 1-3. részfeladatok esetén: kártérítési limit 40 millió forint/év, illetve káreseményenként 10 millió forint/kár, 4. részfeladat esetén: kártérítési limit 20 millió forint/év, illetve káreseményenként 10 millió forint/kár.
Ajánlattevő a biztosítások meglétét a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül köteles Ajánlatkérő felé bizonylatolni.
10. Jelen eljárásban Takácsné dr. Kovács Éva felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszáma: 00016), akadályoztatása esetén Kisné Fehérváry Katalin felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszáma: 00415) működik közre.
11. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
12. További információkat lásd a Kiegészítő dokumentumokban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/04/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges