Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/73
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.15.
Iktatószám:6646/2019
CPV Kód:45213315-4;45223300-9;45233221-4
Ajánlatkérő:SAJÓÖRÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Teljesítés helye:3586 Sajóörös, Jókai út, Arany J u., Vasvári Pál út, Kastélykert u., Szent Imre tér, Fő u., Kossuth u.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PERACTO Ingatlan fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: SAJÓÖRÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15065171
Postai cím: Jókai Út 2
Város: Sajóörös
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3586
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Gábor
Telefon: +36 49540008
E-mail: hivatal@sajooros.hu
Fax: +36 49540009
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sajooros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közlekedésbiztonsági fejlesztés Sajóörösön
Hivatkozási szám: EKR000083452019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213315-4
További tárgyak:45223300-9
45233221-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Sajóörös Község Önkormányzata, mint Kedvezményezett a TOP Programok Irányító Hatóságának döntése alapján támogatásban részesült a „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Sajóörös településen” című, TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00002 azonosító számú projektjének megvalósítása érdekében. A projekt keretében buszmegállók- és parkolók felújítása, továbbá parkolók-, járdák- és gyalogos átkelőhelyek kiépítése történik meg a műszaki-gazdasági optimumokat figyelembe véve, amelyekkel biztosíthatóak azok balesetmentes használata.
6 db buszmegálló peron és buszváró építmény felújítása, akadálymentesítése, 34 db parkoló kialakítása (ebből 4 db akadálymentesített), 3 db gyalogos átkelőhely kijelölése, előjelzése, járdakapcsolatok kialakítása a település közösségi közlekedés szempontjából fő útvonalán (a 36107 j. Sajóörös bk. út, Vasvári Pál utca, Kastély kert u. valamint a Fő út és Kossuth u. kereszteződése). A buszmegállók meglévő helyekre készülnek, szigetek elbontásával, új térburkolattal és szegélyekkel, rávezető járdaszakaszokkal. A járdaszakaszok beton térkő burkolatot kapnak. A felépítmények falazott szerkezetűek, fa fedélszékkel. A parkolók szélessége 2,50 méter, mely nem tartalmazza a süllyesztett szegélyek szélességét, tehát a teljes hasznos parkoló szélesség 2,65 méter. A parkolók hossza minden esetben 6,00 méter. A parkolókat, átkelőhelyeket táblával jelöljük. A gyalogos átkelőhelyek esetében a gyalogos átvezetésre szolgáló útburkolati jelet 3,00 méter szélességben és 0,50 méter felfestést követő 0,50 méter felfestést kihagyásával kell kialakítani.
A vízszintes és magassági vonalvezetéseket, keresztmetszeti kialakításokat, pályaszerkezeteket az Útépítési helyszínrajzok, műleírások tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 44547295 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Közlekedésbiztonsági fejlesztés Sajóörösön
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213315-4
További tárgyak:45223300-9
45233221-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3586 Sajóörös, Jókai út, Arany J u., Vasvári Pál út, Kastélykert u., Szent Imre tér, Fő u., Kossuth u.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sajóörös Község Önkormányzata, mint Kedvezményezett a TOP Programok Irányító Hatóságának döntése alapján támogatásban részesült a „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Sajóörös településen” című, TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00002 azonosító számú projektjének megvalósítása érdekében. A projekt keretében buszmegállók- és parkolók felújítása, továbbá parkolók-, járdák- és gyalogos átkelőhelyek kiépítése történik meg a műszaki-gazdasági optimumokat figyelembe véve, amelyekkel biztosíthatóak azok balesetmentes használata.
6 db buszmegálló peron és buszváró építmény felújítása, akadálymentesítése, 34 db parkoló kialakítása (ebből 4 db akadálymentesített), 3 db gyalogos átkelőhely kijelölése, előjelzése, járdakapcsolatok kialakítása a település közösségi közlekedés szempontjából fő útvonalán (a 36107 j. Sajóörös bk. út, Vasvári Pál utca, Kastély kert u. valamint a Fő út és Kossuth u. kereszteződése). A buszmegállók meglévő helyekre készülnek, szigetek elbontásával, új térburkolattal és szegélyekkel, rávezető járdaszakaszokkal. A járdaszakaszok beton térkő burkolatot kapnak. A felépítmények falazott szerkezetűek, fa fedélszékkel. A parkolók szélessége 2,50 méter, mely nem tartalmazza a süllyesztett szegélyek szélességét, tehát a teljes hasznos parkoló szélesség 2,65 méter. A parkolók hossza minden esetben 6,00 méter. A parkolókat, átkelőhelyeket táblával jelöljük. A gyalogos átkelőhelyek esetében a gyalogos átvezetésre szolgáló útburkolati jelet 3,00 méter szélességben és 0,50 méter felfestést követő 0,50 méter felfestést kihagyásával kell kialakítani.
A vízszintes és magassági vonalvezetéseket, keresztmetszeti kialakításokat, pályaszerkezeteket az Útépítési helyszínrajzok, műleírások tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni tervezett közlekedésépítésben jártas műszaki szakember tapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg) 20
2 Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (min. 0 hónap, max. 24 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00002
II.2.9) További információ:
Az értékelési szempontok és azok pontozása a „Dokumentáció” elnevezésű dokumentumban kerültek részletesen kifejtésre, kérjük
azok körültekintő, alapos áttanulmányozását és az ajánlatok ott előírtaknak megfelelően történő elkészítését!

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: S/676-4/2019 Rész száma: Elnevezés: Közlekedésbiztonsági fejlesztés Sajóörösön
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PERACTO Ingatlan fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27096541
Postai cím: Árpád Út 1.
Város: Tiszapalkonya
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3587
Ország: Magyarország
E-mail: peractokft@gmail.com
Telefon: +36 203832944
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22679363205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 42484637
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 44547295
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ORSZAK-BORSOD Szakipari és Építőipari Kivitelező Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56290291
Postai cím: Vitéz Utca 2
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11062206205

Hivatalos név: PERACTO Ingatlan fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27096541
Postai cím: Árpád Út 1.
Város: Tiszapalkonya
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3587
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22679363205

Hivatalos név: R.B.G. Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97307903
Postai cím: Hrsz. 1681
Város: Sajószöged
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3599
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13259015205

Hivatalos név: Tiszaújvárosi-Ép Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22055842
Postai cím: Lévay József Utca 114
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3580
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23476826205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő a rendelkezésre álló fedezet kiegészítése mellett döntött.
Ajánlatkérő nem nevezett meg az eljárásban a nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges