Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/73
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.15.
Iktatószám:6651/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Csetény Község Önkormányzata
Teljesítés helye:8417 Csetény, Hunyadi u. 7. Hrsz: 1;8417 Csetény, Hunyadi u. 7. Hrsz: 2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KO-BA 2001 Épületgépészeti Betéti Társaság;KO-BA 2001 Épületgépészeti Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csetény Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17594802
Postai cím: Rákóczi Utca 30.
Város: Csetény
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8417
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Attila
Telefon: +36 309329253
E-mail: polgarmester@cseteny.hu
Fax: +36 88485005
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.cseteny.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kastély, vendéglátóegység felújítása
Hivatkozási szám: EKR000316132019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész esetében:
Csetény központjában a Hunyadi u. 7. alatt található kastélyparkban áll a kastély.
Az épületben a károsodott fafödém helyenként megmaradt gerendái, illetve deszkaborítása illetve az utólag készített cca 10 m2-es vasbeton gerendás födémszakasz kerül elbontásra. Emellett a kutatási dokumentációban leírtak alapján meglévő téglaboltozatos áthidalással rendelkező, utólag befalazott elsődleges nyílást újra kibontunk. Ezen túl a fogadóhelyiség falába készül új nyílászáró.
Bontási munkák, belső átalakítás, homlokzatfelújítás, akadálymentesítés, valamint a hozzá tartozó kertészeti munkák.
A kastély örökségvédelmi hatósági engedély köteles (VE-09D/EOH/01347-4/2018).
Műemléki törzsszám: 5633 (9808)
2. rész esetében:
Csetény központjában a Hunyadi u. 7. alatt található kastélyparkban áll a vendéglátó egység, mely korábban kocsmaként, büféként működött. Az épület mellett a települési focipálya található. Az épület L-alakú, földszintes, magastetős, hagyományos szerkezetekkel, állaga erősen leromlott, átfogó felújítása, energetikai korszerűsítése (ablakok cseréje) régóta időszerű.
A vendéglátó egység kastélyépület parkjának területén üzemelt. A tervezett munka főbb elemei: homlokzatfelújítás és tetőcsere, földszinti belső felújítás, átépítés.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 114551232 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. rész: Kastély felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak:45212314-0
45212354-2
45260000-7
45443000-4
45454000-4
77300000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8417 Csetény, Hunyadi u. 7. Hrsz: 1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Csetény központjában a Hunyadi u. 7. alatt található kastélyparkban áll a kastély. Az épület állaga 1990-as évek elejére annyira leromlott, hogy kiürítésre került. A komoly gombakárosítás miatt (könnyező házigomba) a közbenső fafödém elemek és a nyílászárók nagy része elbontásra került és a belső vakolat is leverésre került. Az épületen 2000-es évek elején történt komplett homlokzat-felújítás, de az érintett szárny homlokzati nyílászáró ekkor sem kerültek helyreállításra. A kastély – belülről is felújított – földszintes épületrészén jelenleg könyvtár üzemel. A kétszintes, északnyugati épületrész viszont jelenlegi formájában használhatatlan. A használat hiánya miatt a felújított homlokzati felületek leromlása is gyorsabb ütemű. Tervezett munka főbb elemei, bontási munkák, belső átalakítás, felújítás, homlokzatfelújítás, akadálymentesítés, és a hozzá tartozó kertészeti munkák.
Alap terület, ami felújításra kerül: 228 m2
Felületképzés: glettelés, belső festés oldalfalon 803,39 m2
Mennyezetfestés (földszint, emelet): 361,86 m2
Homlokzati festés – alapfelület, sárga (északkeleti oldal, délnyugati oldal, északnyugati oldal): 259,41 m2
Ácsmunka (bontás – fafödém): 110,05 m2
Betonozási munkák:
- Aljzatbetonozás (földszint, emelet): 217 87 m2
- Aljzatjavítás – földszint: 155,26 m2
A kastély örökségvédelmi hatósági engedély köteles (VE-09D/EOH/01347-4/2018).
Műemléki törzsszám: 5633 (9808)
A kivitelezés kertészeti munkákat is magában foglal:
- Gyep telepítés: 3000 m2
- Virág telepítés: 200 db
- Sétautak felújítása murvázással: 2000 m2
- Fakitermelést 8m-t meghaladó hossz: 46 db
- Fakitermelés 8m-r el nem érő hossz: 37 db
Részletes leírás a mellékelt dokumentációkban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A kötelező 36 hónapos jótálláson fölül megajánlott többlet-jótállás (értékelhető megajánlás: minimum 0, maximum 24 hónap)  10
2 3. M/1. a) alkalmassági követelményben meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (értékelhető megajánlás: minimum 0, maximum 12 hónap)  10
3 4. M/1. b) alkalmassági követelményben meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (értékelhető megajánlás: minimum 0, maximum 6 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00005
II.2.9) További információ:
II.2.5) Értékelési szempont a legjobb ár-érték arány alapján a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerint. Ár értékelési szempont: fordított arányosítás, Minőségi értékelési szempontok: egyenes arányosítás, 0-100 pont. Az értékelés részletes leírását a KD tartalmazza.

II.2.1)
Elnevezés: 2. rész: Vendéglátóegység felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45110000-1
45260000-7
45443000-4
45454000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8417 Csetény, Hunyadi u. 7. Hrsz: 2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Csetény központjában ugyanúgy a Hunyadi u. 7. alatt található kastélyparkban áll a vendéglátó egység, mely korábban kocsmaként, büféként működött. Az épület mellett a települési focipálya található. Az épület L-alakú, földszintes, magastetős, hagyományos szerkezetekkel, állaga erősen leromlott, átfogó felújítása, energetikai korszerűsítése (ablakok cseréje) régóta időszerű.
A vendéglátó egység kastélyépület parkjának területén üzemelt. A tervezett munka főbb elemei: homlokzatfelújítás és tetőcsere, földszinti belső felújítás, átépítés.
Ácsmunka:
- Tetőszerkezet bontás: 148,88 m2
- Fedélszerkezet: bővítmény, meglévő épület fölött: 148,88 m2
- Tetőfólia: 193,54 m2
- Tetőlécezés: 193,54 m2
- Ellenlécezés: 212,90 méter
- Ereszdeszkázás: 16,17 m2
Vakolási munkák:
- Belső vakolás (új válaszfalakon, befalazásoknál): 103,30 m2
- Belső vakolás (nyílás körbefalazásoknál): 18,73 m2
- Homlokzati vékonyfalazat (délnyugati, délkeleti, északnyugati, északkeleti, párkány): 149,87 m2
Tetőfedés:
- Tetőfedés – cserép bontás: 193,43 m2
Burkolási munkák:
- Csempe falburkolat: 86,64 m2
- Gres padlóburkolat – normál: 76,54 m2
- Gres padlóburkolat – csúszásmentes: 30,34 m2
Részletes leírás a mellékelt dokumentációkban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A kötelező 36 hónapos jótálláson fölül megajánlott többlet-jótállás (értékelhető megajánlás: minimum 0, maximum 24 hónap)  10
2 3. M/1. a) alkalmassági követelményben meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (értékelhető megajánlás: minimum 0, maximum 12 hónap)  10
3 4. M/1. b) alkalmassági követelményben meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (értékelhető megajánlás: minimum 0, maximum 6 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00005
II.2.9) További információ:
II.2.5) Értékelési szempont a legjobb ár-érték arány alapján a Kbt. 76.§ (2) bek. c) pontja szerint. Ár értékelési szempont: fordított arányosítás, Minőségi értékelési szempontok: egyenes arányosítás, 0-100 pont. Az értékelés részletes leírását a KD tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész: Kastély felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KO-BA 2001 Épületgépészeti Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28578086
Postai cím: Petőfi Utca 47.
Város: Csetény
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8417
Ország: Magyarország
E-mail: ko-ba_bt@freemail.hu
Telefon: +36 302845393
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20738628219
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 75315909
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KO-BA 2001 Épületgépészeti Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28578086
Postai cím: Petőfi Utca 47.
Város: Csetény
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8417
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20738628219

Hivatalos név: Sárépszer Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35328074
Postai cím: Móra Ferenc Utca 11
Város: Sárkeresztes
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14648322207

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész: Vendéglátóegység felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KO-BA 2001 Épületgépészeti Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28578086
Postai cím: Petőfi Utca 47.
Város: Csetény
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8417
Ország: Magyarország
E-mail: ko-ba_bt@freemail.hu
Telefon: +36 302845393
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20738628219
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39235323
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KO-BA 2001 Épületgépészeti Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28578086
Postai cím: Petőfi Utca 47.
Város: Csetény
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8417
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20738628219

Hivatalos név: Sárépszer Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35328074
Postai cím: Móra Ferenc Utca 11
Város: Sárkeresztes
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14648322207

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Nyertes Ajánlattevők adószáma:
1. rész: 20738628219
2. rész: 20738628219
Ajánlattevők:
1. rész: KO-BA 2001 Épületgépészeti Betéti Társaság, 8417 Csetény, Petőfi Utca 47., 20738628219
Sárépszer Építőipari Kft., 8051 Sárkeresztes, Móra Ferenc Utca 11., 14648322207
2. rész: KO-BA 2001 Épületgépészeti Betéti Társaság, 8417 Csetény, Petőfi Utca 47., 20738628219
Sárépszer Építőipari Kft., 8051 Sárkeresztes, Móra Ferenc Utca 11., 14648322207
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges