Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/85
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2019.05.06.
Iktatószám: 6701/2019
CPV Kód: 60112000-6
Ajánlatkérő: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Ajánlatkérő döntése szerint bármely budapesti viszonylaton.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.06.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72110836
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Horváth Tamás
Telefon: +36 703903574
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000452692019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000452692019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése - C5
Hivatkozási szám: EKR000452692019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60112000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése szóló autóbusszal, bruttó költségtérítéssel (C5) szolgáltatási keretszerződés keretében. 1.380.000 + 120 % opció éves vonali kocsikilométer szolgáltatás
20 db, plusz 20 db opció új beszerzésű szóló autóbusszal.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése - C5
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60112000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő döntése szerint bármely budapesti viszonylaton.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Éves teljesítmény:1.380.000 vonali kocsikilométer +120% opció (járművenként átlag 69.000 vonali kocsikilométer + 10% opció)
Járműszám: 20db + 100% opció új beszerzésű szóló autóbusz
- A beszerzés tárgya Budapest közigazgatási területén, az ajánlatkérő által üzemeltetett valamennyi viszonylaton, továbbá ajánlatkérői igény esetén a megjelölt mennyiségen (km igény) belül valamennyi, a szerződés időbeli hatálya alatt felmerülő valamennyi budapesti viszonylaton menetrendszerű, közforgalmú autóbusz-közlekedési közszolgáltatás ellátása.
- A menetrend szerinti autóbusz járatok nyertes ajánlattevő által biztosított autóbuszokkal és személyzettel történő teljes körű üzemeltetése. Az autóbuszokat a szolgáltató saját költségére, felelősségére és terhére üzemelteti,- és tartja karban. A menetrendszerű, közforgalmú autóbusz-közlekedés ellátásához szükséges autóbuszokat a szolgáltató kizárólag a szerződésben rögzített menetrendszerű, közforgalmú autóbusz-közlekedés ellátásához használhatja. Szolgáltató autóbuszok karbantartását és javítását köteles olyan helyen végez(tet)ni, mely megfelel az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendeletben (a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről) vagy ennek helyébe lépő jogszabályban előírtaknak.
Részajánlattétel kizárásának indoka:
A C5 autóbuszvonalak egy egységet alkotnak, az egységbe tartozó autóbuszvonalak részekre bontása mind gazdasági, mind funkcionális viszonylatban nem megalapozott. Az egységen belül a részekre bontás a vonalak folyamatos üzemeltetése és fenntartása mellett nem lehetséges.
Ajánlatkérő tárgyi eljárásban közszolgáltatónak minősül és tárgyi közbeszerzési eljárás lebonyolítása a 307/2015. (X.27.) Korm.rendelet a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályok alapján történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Járműhajtás típusa környezetvédelmi szempontból  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 96 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időbeli hatálya Felek közös megegyezésével meghosszabbítható további 24 hónappal.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a részvételre jelentkezők számát.Nincs ilyen szempont, a pont kitöltése a közzététel érdekében történt.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Éves teljesítmény:1.380.000 vonali kocsikilométer +120% opció (járművenként átlag 69.000 vonali kocsikilométer + 10% opció)
Járműszám: 20db + 100% opció új beszerzésű szóló autóbusz
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelés módszere: Járműhajtás típusa környezetvédelmi szempontból (Kategória: Euro 6 dízel, CNG, hibrid, elektromos üzemű) esetében pontkiosztás, Nettó ajánlati ár a szolgáltatásra (Ft/kocsikilométer) fordított arányosítás.A részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-10.Részletesen a KD-ban.FAKSZ:dr. Bujdosó Arnold(00184)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) b) pont).
Igazolási mód:
Részvételre jelentkező, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 4. § (1) szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: „ESPD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát. Az ESPD-ben a gazdasági szereplő (részvételre jelentkező, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátószervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja azeljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4)szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) szerinti adatbázisalkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.
A Kr. 15. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységeseurópai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európaiközbeszerzési dokumentum benyújtásával a részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4)bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
A Kr. 15. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók vonatkozásában csak nyilatkozni köteles a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóigazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a kérelem beérkezéséről szólóelektronikus cégbírósági igazolást, nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra és 74. § (1)-re, továbbá a Kr. 1-8., 10. és 12-16. §-okra.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő– ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet(a továbbiakban: „Kr.”) 1. § (1) bek. alapján a részvételre jelentkezőnek a jelentkezés benyújtásakor az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a P/1.; P/2.; P/3. alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, az ESPD IV. részébenszereplő részletes információk megadását nem kéri.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására csatolnia kell az alábbiakat:
P/1. Részvételre jelentkező csatolja a Kr. 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődjének a felhívásfeladásának napját megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évekre vonatkozó számviteli jogszabályok szerintibeszámolójának egyszerű másolatát (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét); amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámolóadatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges.
Amennyiben a részvételre jelentkező a megjelölt időszak után kezdte meg működését, akkor Kr. 19. § (2) bek. szerint megkövetelt árbevétel mértéke: 800 000 000 HUF. Az árbevételt részvételre jelentkezőnek a P/2. pontban foglaltak szerint kell igazolnia.
P/2. Részvételre jelentkező csatolja a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívásfeladásának napját megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes árbevételéről és a P/2. a) alpont esetében a közbeszerzés tárgyából (autóbuszos személyszállítási tevékenység) származó, a P/2. b) alpont esetében a közbeszerzés tárgyából (közforgalmi autóbusz műszaki üzemeltetése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P/3. A 307/2015. (X.27.) Kr. rendelet 4. § (4) bek. alapján részvételre jelentkező csatolja nyilatkozatát arról, hogy nem szerepel a KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer) listán, mint negatív adós.
A P/1.; P/2. alkalmassági követelmény esetén irányadók a Kr. 19. § (3) bek., a P/1.; P/2.; P/3. alkalmassági követelmény esetén a Kr. 19. § (7) bek.; a P/1. alkalmassági követelmény esetén a Kr. 19. § (10) bek. is. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bek. is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha:
P/1.a számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének adózás előtti eredménye a felhívás feladásának napját megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év mindegyikében negatív volt.
P/2. a felhívás feladásának napját megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el a 2 500 000 000 HUF összeget, valamint az alábbi, közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységekből származó – általános forgalmi adó nélkül számított -árbevétele nem érte el az 1.600 000 000 HUF összeget
a) az autóbuszos személyszállítási,
b) a közforgalmú autóbusz műszaki üzemeltetése
P/3.szerepel a KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer) listán, mint negatív adós.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 1. § (1) bek. alapján a részvételre jelentkezőnek a jelentkezés benyújtásakor az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M/1.; M/2 .alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, az ESPD IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására csatolnia kell az alábbiakat:
M/1. Részvételre jelentkező csatolja a felhívás feladását megelőző 3 év legjelentősebb, beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését a Kr 21. § (3)bekezdés a) pontja alapján az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal, a Kr. 22. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat vagy igazolás benyújtásával.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alkalmasság igazolására előírt kritériumnak az e pontban csatolni előírt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, legalább év/hó/napbontásban), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya és mennyisége, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
Felhívjuk a figyelmet a Kr. 22. § (5) bek. foglaltakra.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 6 éven belül megkezdődött [Kr. 21. § (3a)].
M/2. Részvételre jelentkező csatolja a Kr. 21. § (3) bek. c) pontja alapján az ISO 9001:2009 szabványnak megfelelő, a jelentkezés benyújtásakor érvényes, akkreditált tanúsító által kiállított tanúsítványt vagy a Kr. 24. § (3) bek. szerinti egyenértékű tanúsítványt vagy ismertesse az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a részvételre jelentkezőnek - neki fel nem róható okból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve hogy a részvételre jelentkező bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.
Ajánlatkérő a minőségbiztosítási intézkedések bizonyítékaként javasolja, hogy – egyenértékűség alátámasztására – részvételre jelentkező
- nyújtsa be minőségirányítási kézikönyvét,
- minőségbiztosítási szempontból mutassa be szervezetét, annak felépítését, működését,
- minőségbiztosítási szempontból mutassa be működési folyamatait, munkafolyamatait, illetve azt, hogy azok milyen rendszerben vannak nyilvántartva,
- mutassa be folyamatban lévő, kapcsolódó akcióterveket.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdései is irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha
a) nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, összesen legalább 24 hónapon keresztül és legalább 15db autóbusszal végzett személyszállítási tevékenységről szóló referenciával.
A 24 hónapos időtartamnak nem kell feltétlenül egybefüggően fennállnia.
Az előírt mennyiség több referenciával is teljesíthető, de legalább 24 hónapnyi olyan időtartam bemutatása szükséges jelentkező részéről, amikor az előírt 15db-os megrendelés-állománnyal egyidejűleg rendelkezik, vagy
b) nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, összesen legalább 24 hónapon keresztül, legalább 15db autóbusz műszaki üzemeltetéséről szóló referenciával.
A 24 hónapos időtartamnak nem kell feltétlenül egybefüggően fennállnia.
Az előírt mennyiség több referenciával is teljesíthető, de legalább 24 hónapnyi olyan időtartam bemutatása szükséges jelentkező részéről, amikor az előírt 15db-os megrendelés-állománnyal egyidejűleg rendelkezik, vagy
c) nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, összesen legalább 24 hónapon keresztül teljesített, legalább 15 db legalább 12 tonna megengedett össztömegű közúti gépjármű járművezetővel történő üzemeltetéséről szóló referenciával.
A 24 hónapos időtartamnak nem kell feltétlenül egybefüggően fennállnia.
Az előírt mennyiség több referenciával is teljesíthető, vagy
d) nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, összesen legalább 750.000 km vagy legalább 15 db személy vagy áru szállítására alkalmas járművel összesen legalább 6 hónapon keresztül teljesített, szállítási, szállítmányozási vagy logisztikai feladat szervezésében való részvételről szóló referenciával.
A 6 hónapos időtartamnak nem kell feltétlenül egybefüggően fennállnia.
Az előírt mennyiség több referenciával is teljesíthető.
M/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a vállalatirányításra vonatkozó, a jelentkezés benyújtásakor érvényes, akkreditált tanúsító által kiállított MSZ EN ISO 9001:2009 szabványnak megfelelő tanúsítvánnyal, vagy a KR. 24. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy ismertesse azegyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a részvételre jelentkezőnek - neki fel nemróható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a részvételre jelentkező bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítési biztosíték mértéke: Legfeljebb 50.000.000,- Ft. Az alap 20 db járműre vonatkozó szolgáltatásra a Teljesítési biztosíték mértéke 30.000.000,- Ft, amelyet az opciós járművek lehívása esetén további 1.000.000,-Ft összeggel kell megnövelni járművenként.Hibás teljesítési kötbér(HTK) a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
HTK-rel kapcsolatos igények biztosítéka: Legfeljebb 40.000.000,- Ft. Az alap 20 db járműre vonatkozó szolgáltatásra a Hibás teljesítési biztosíték mértéke 20.000.000,- Ft, amelyet az opciós járművek lehívása esetén további 1.000.000,-Ft összeggel kell növelni járművenként.
Részletek: A KD-ban.
Fizetési feltételek: A kifizetések pénzneme: HUF.
Teljesítési igazolást Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése szerint állít ki.
A kifizetés a Kbt. 135.§ szerint. A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezési irányadók. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.Részletek a KD-ban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/06/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2019/07/03 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A IV.2.6. pont szerinti időtartam a Kbt.87.§(4)bek.-e alapján 30 nap.2.Az Ajánlatkérő(AK) az eljárás során a Kbt.71.§ alapján az összes részvételre jelentkező/ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy az ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el, ha a hiánypótlással a részvételre jelentkező vagy AT a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 3.AK a közbeszerzés tárgyára vonatkozó szolgáltatás ismertetését az eljárás részvételi szakaszában rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumban adja meg, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes műszaki leírás azonban az ajánlattételi szakaszban rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentum részeként kerül kibocsátásra. 4.AK felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárás ajánlattételi szakaszában Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek) a szolgáltatás megkezdéséhez szükséges járművek rendelkezésre bocsátását igazoló gyártói vagy szállítói nyilatkozatot kell benyújtania, valamint nyilatkoznia kell arról, hogy a szolgáltatás ellátásához szükséges humán erőforrás rendelkezésre fog állni a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt. A fentiekre vonatkozó részletes AK-i elvárások az ajánlattételi felhívásban kerülnek specifikálásra.5.AK előírja a Kbt. 66. § (6) bek szerinti információk részvételre jelentkezésében(RJ) történő feltüntetését: A RJben meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni; az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 6.Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III.1.2. P/1.-P/3, III.1.3. M/1. M/2.
7.AK a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját nem alkalmazza.8. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (1) bek. f) pontjára, a RJ érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz.9. Nyertes Atnek rendelkeznie kell a szerződés teljes időtartama alatt a hatályos jogszabályok szerint a végzett tevékenységhez, valamint a teljesítés során használt járművekhez kötelezően előírt biztosítással, így különösen kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, valamint rendelkeznie kell a szerződés teljes időtartama alatt szolgáltatói felelősségbiztosítással. 10. AK az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti ki, amelynek összegszerűen meghatározott értéke: 15.000.000,- Ft. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlatkérőfizetési számlaszáma: CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700024-67032082-51900001, a befizetés igazolásának módja Kbt. 54. § (2) szerint.11.AK - a karakterkorlátra tekintettel - kiemelten felhívja a figyelmet a Közbeszerzési dokumentumokban előírtakra.12.A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. t., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.13.Az AK előírja a Kbt. 41/B. § (2) bek alapján PDF fájlformátum alkalmazását. A PDF fájlformátum tekintetében, csak olyan forma alkalmazható, mely a mindenki számára, ingyenesen elérhető Adobe Acrobat Reader DC programmal megnyitható és olvasható. A PDF fájlformátumú dokumentumok tekintetében titkosítás nem alkalmazható.
14.A részvételre jelentkezőnek amennyiben a nyilatkozatminták az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre állnak, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat vagy RJrészeként megtenni.15. Részajánlattétel kizárásnak indoka a karakterkorlátra tekintettel a II.2.4.)pontban található. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019/06/03 15:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák