Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:0672/2019
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, Pest Megye, Budapest és Szentendre közigazgatási területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.01.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000003612019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000003612019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Budapest Szentendre kerékpárút
Hivatkozási szám: EKR000003612019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Eurovelo 6 kerékpáros útvonal megvalósítása - Budapest és Szentendre közötti kerékpárút szakasz kivitelezési munkáinak elvégzése (B001.01.73)
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Budapest Szentendre kerékpárút
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120
A teljesítés helye: Magyarország, Pest Megye, Budapest és Szentendre közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Budapest és Szentendre között, mintegy 5,61 km hosszú az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal megvalósítása részben meglévő nyomvonalat felhasználva, részben új nyomvonalon vezetve, 1 db új (Dera-patak) feletti kerékpáros híd építésével.
Kerékpáros létesítmény főbb paraméterei:
- Tervezési sebesség: 20 km/h
- Hossz: 5,61 km
- Egybefüggő szakasz: 4,8 km
- Keresztmetszet: koronaszélesség 4,0 m
- A tervezett kerékpárút nyomvonala Natura védettségű területet is érint.
- Dera-patak felett 36 méter szabadnyílású kerékpáros híd építése, árvízvédelmi töltés magasításával
- Közvilágítás kiépítése a tervben szereplő szakaszokra
A feladat részletes meghatározását - a közbeszerzési dokumentumok részeként - a Közbeszerzési Dokumentáció III-IV-V. kötete tartalmazza (műszaki kötetek). A műszaki kötetek részeként az építési hatóság által UT/854/27/2018. (érvényességi ideje: 2021.06.14.) és BP/0802/71-27/2018 (érvényességi ideje: 2021.05.17.) ügyiratszámon kiadott jogerős építési engedélyek átadásra kerül az érdeklődő gazdasági szereplőknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban  15
2 2. A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 3. Nettó Ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: részben VEKOP-4.1.1-15-2016-00001
II.2.13) További információ 1. Kiegészítés a II.2.12) részhez: a fedezet részben uniós (VEKOP-4.1.1-15-2016-00001), részben hazai forrás.
2. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, tekintettel arra, hogy a létesítmény összefüggő műszaki tartalma és a kivitelezés természete nem teszi lehetővé a kivitelezés részekre bontását.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és (a Kbt. 67. § (1) és (3) bek. alapján) az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 17.§ (1) bek. szerint az ajánlatban egyszerű (nem közjegyző előtt tett) nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Kbt. 67. § (4) bek., valamint a Kr. 17. § (2) bek. alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek - figyelemmel a Kr. 13. §-ára - nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Amennyiben van, ez esetben ajánlattevőnek csatolni szükséges az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletekkel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő a Kr. 12. § előírásait irányadónak tekinti.
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik, azaz a Kbt. 114. § (2) bek.-től eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot, valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó dokumentumokat is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha valamennyi építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban (az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében) szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és a 322/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) bek. alapján. Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (közút építési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bek.)
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik, azaz a Kbt. 114. § (2) bek.-től eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha:
P/1. a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (közút építési munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen a nettó 500 000 000 HUF-ot.
Ajánlatkérő „közút” alatt a Magyarország területén lévő „országos-„ és „helyi közutakat” érti az alábbiakkal:
„Országos közút” és „helyi közút” alatt Ajánlatkérő a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1)-(2) bek.-ben foglaltakat érti. Kivételt képez ez alól: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (2) bek. d. pontja szerinti utak.
Ajánlatkérő közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján – a Kr. 23. §-ára tekintettel - a Kr. 22. § (3) bek. szerint csatolnia kell a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 év legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, és a referenciák szerződést kötő másik féltől származó igazolását.
A referenciákat a Kr. 22. § (3) bek. szerinti tartalommal, az alkalmassági előírásnak megfelelő részletezettséggel, az igazolás csatolásával kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- az építési beruházás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),
- a szerződés teljesítésének helyét
- a teljesítés kezdő és befejező időtartamát, év, hónap, nap pontossággal,
- az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 21.§ (2b) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett építési beruházásokat vesz figyelembe.
M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló iratot.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!), valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja.
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik, azaz a Kbt. 114. § (2) bek.-től eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha:
M/1. nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 8 éven belül befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó referenciával:
- összesen legalább 4.000 m hosszú országos és/vagy helyi közút építése, amelyen belül legalább 1.500 m hosszú szakasz egybefüggő volt.
„Országos közút” és „helyi közút” alatt Ajánlatkérő a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1)-(2) bek.-ben foglaltakat érti. Kivételt képez ez alól: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (2) bek. d. pontja szerinti utak.
AK közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.
M/2. nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és
- legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közút építése területén szerzett projektvezetői vagy projektvezető helyettesi vagy felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M/2.2. legalább 1 fő hídépítési szakember, aki rendelkezik:
— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és
— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közúthoz kapcsolódó hídépítési területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Ajánlatkérő közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.
Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Teljesítési biztosíték:5%
Késedelmi kötbér: befejezési határidő be nem tartása esetén 0,5 %/nap, hibajavításra, hiányok pótlására meghatározott határidők be nem tartása esetén 2 %/nap, illetve 1 %/nap (8. naptól). A késedelmi kötbér maximuma 15%.
Hibás teljesítési kötbér: 15 %.alvállalkozó, szakember hibás bevonása esetén 0,01 %a. A hibás teljesítési kötbér maximuma 20%.
Meghiúsulási kötbér: 20%.
Jótállási idő:36 hónap
Jótállási biztosíték: 5%
Szavatosság idő: 60 hónap.
Vetítési alap a nettó vállalkozási díj.
Ajánlattevőnek a Kbt. 134.§ (5) bek. alapján az ajánlatban nyilatkozni kell a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A díj a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Kbt. 135. § (2)-(3), (5)-(8) bek., továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti eltérésekkel kerül kifizetésre.
A tartalékkeret 2 %.
A finanszírozás forrása: vegyes, európai uniós (VEKOP-4.1.1-15-2016-00001, támogatási intenzitás:100,000000%) és hazai.
A szerződés utófinanszírozású.
Ajánlatkérő 30% előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet 1. melléklet 134/B.1 és 134/B.2. pontban foglaltak alapján, azzal, hogy hogy 10 % feletti előlegigénylés esetén biztosítékot kell nyújtani az igényelt előleg 10%-ot meghaladó részére. Előleg mértékére a szerződéskötéskor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók.
Tartalékkeret 2 %.
Fizetési feltételek a dokumentációban.
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös ajánlattevők, sem önálló ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/01/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/01/29 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/01/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-a irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására az EKRr. 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: KH útm.(Értesítő2016/147.sz.,2016.12.21.) alapján:Minőségi kritérium1-2. esetén:egyenes arányosítás;„Ár” szempont esetében fordított arányosítás.Az 1-2. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 24 hó, a legkedvezőtlenebb szint 0 hó
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1.Ajánlatkérő (AK) a Kbt.117.§ alapján saját beszerzési szabályok kialakításával folytatja le jelen eljárást.AK a Kbt. Második Részében megh. szabályok szerint jár el a Kbt.113.(6) bek., 114.§(2)-(3),(6), bek.-ben foglalt eltérésekkel,ill. az alábbiak szerint:az eljárás nyílt,a Közbeszerzési Értesítőben közzétett eljárást megindító felhívással indul; az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik,azaz a Kbt.114.§(2)bek-től eltérően vmennyi csatolandó dokumentumot vmennyi ajánlattevőnek(AT) az ajánlat benyújtásával egyidejűleg,az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani,beleértve a kizáró okok fenn nem állására és az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is;alkalmazandó kizáró okok a Kbt.117.§(4) bek. alapján a Kbt.62.§(1)bek.g)-k),m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok;kiegészítő tájékoztatásra a Kbt.114.§(6) bek-ben foglaltak az irányadók;ajánlat érvénytelen a Kbt.73.§(1)-(2),(4),(6) bek. szerinti érvénytelenségi okok fennállása esetén.2.AK jelen eljárást a Kbt.41.§(3)bek., ill. a 424/2017.(XII.19.)Korm.rend.(EKRr.) szerint az EKR-n keresztül kívánja lebonyolítani,ezért a nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton lehetséges.Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el.Az ajánlatot az EKRr. 5.§(2) bek. alapján elektronikusan kell benyújtani.3.AK nem írja elő a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti információk megadását.4.AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 100 millió Ft/év és 50 millió Ft/káresemény építési-szerelési biztosítási szerződés meglétét írja elő.5.A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes AT által a felhívás III.1.3) M/2.1;M/2.2 alpontok szerinti szakembere rendelkezzen a 266/2013.(VII.11.)Korm.rend. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) érvényes műszaki vezetői jogosultsággal,továbbá az illetékes magyar országos kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek.6.Az alkalmasság III.1.1.),III.1.2.) és III.1.3.) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.7.Az ajánlat részeként benyújtandó:felolvasólap, melyet az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles AT az ajánlat részeként kitölteni;felolvasólap„A”melléklete;Kbt.66.§(2) bek. szerinti nyilatkozat;Kbt.65.§(7) bek. szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal,adott esetben nemleges nyilatkozat; adott esetben a közös AT-k közötti megállapodás a Kbt.35.§ és a közbesz. dok-ok,vmint az EKRr.13.§ előírásai szerint;Kbt.44.§ szerint az üzleti titok elkülönítetten,és arról szóló nyilatkozat indoklással az EKRr.11.§(4) bek. szerint;aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya ill. ügyvéd,vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája,figyelemmel az EKRr.13.§ előírásaira;8.AK alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját.9. Hiánypótlásra, illetőleg az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében szükséges felvilágosítás nyújtására az AK a Kbt.71.§-ában foglaltak szerint biztosít lehetőséget azzal,hogy ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás,akkor az AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni(Kbt.71.§(6)bek.).10.Szakmai ajánlat a dokumentációban foglaltak szerint.11.Kieg. a VI.3.1) részhez:értékelése során adható pontszám két tizedesjegy pontossággal:0,00-10,00.12.A Kbt.53.§(6)bek. alapján feltételesen indítja meg az eljárást AK.13.A szerződés teljesítésére meghatározott 10 hónap Befejezési Határidőnek nem része–amennyiben a Befejezési Határidő ezen időtartamot érintené–az adott év december 10. napjától a következő év február 28. napjáig terjedő időszak.14.Az ajánlattételre és a kieg.táj-ra vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.15.A 14/2016. (V. 25.) MvM r. 6. § (7) bek.szerinti adat: dr. Kiss Balázs, lajstromszám: 01037
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/01/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges