Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/73
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.15.
Iktatószám:6747/2019
CPV Kód:45262220-9
Ajánlatkérő:Komárom Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2900 Komárom, 1385/220 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Komárom Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73674047
Postai cím: Szabadság Tér 1
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szakmáriné Tóth Katalin
Telefon: +36 34541347
E-mail: kozbeszerzes@komarom.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000151902019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000151902019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Geotermikus Hőellátó Rendszer Kiépítése Komáromban
Hivatkozási szám: EKR000151902019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262220-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a „Geotermikus hőellátó rendszer kiépítése Komáromban (TOP-3.2.2-15-KO1-2016-00002) – kútfúrás” kivitelezésére ME
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Jelen eredménykötelemmel járó kútfúrás építési beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely nem teszi lehetővé az építés részegységekre való szétbontását. A munkaterület jellege nem engedi meg, hogy egyidejűleg több fővállalkozó legyen jelen
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Geotermikus hőellátó rendszer kiépítése Komáromban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 76340000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2900 Komárom, 1385/220 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1450 m mély termálkút fúrása 35800/1204-13/2018.ált. vízjogi létesítési engedély és a kiadott kiviteli tervek alapján az alábbi mennyiségekkel:
Terület előkészítés 9100 m2
- Kezdőcső (fúrás, elhelyezés, cementezés) 55 m
- Alapozás és fúrási terület kialakítása 3700 m2
- Fúrás 17-1/2” átmérő 595 m
- Fúrás 12-1/4” átmérő 450 m
- Fúrás 8-1/2” átmérő 350 m
- Szelvényezés 17-1/2” szakasz 595 m
- Szelvényezés 12-1/4” szakasz 450 m
- Szelvényezés 8-1/2” szakasz 350 m
- 13-3/8” béléscső és szerelvények 650 m
- 9-5/8” béléscső és szerelvények 500 m
- 7” béléscső és szerelvények 60 m
- 7” perforált béléscső 360 m
- Csőfej 1 szerelvény
- Béléscső elhelyezés 13-3/8” 650 m
- Béléscső elhelyezés 9-5/8” 500 m
- Béléscső elhelyezés 7” 350 m
- Iszapszervíz 24 nap
- Cementezés 13-3/8 50 m3
- Cementezés 9-5/8 19 m3
- Furadék elszállítás és elhelyezés 154 m3
- Fúrási víz biztosítás 350 m3
- Kompresszorozás vagy próbaszivattyúzás, kútteszt 72 óra
- Rekultiváció 9100 m2
- Vízföldtani napló és másolatok elkészítése 5 példány
- Befejező jelentés elkészítése 1 példány
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásai, valamint az árazatlan költségvetések, valamint a kiviteli tervek tartalmazzák.
Tárgyi közbeszerzés az építésügyi jogszabályok szerint engedélyköteles építési beruházásnak minősül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama (0-36 hónap) 15
2 Építkezés helyszíni munkálatait irányító szakember termál kút fúrásban szerzett szakmai tapasztalata (0-5 db) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.2-15-KO1-2016-00002
II.2.13) További információ
Amennyiben az alkalmassági követelménynél és az elbírálási szempontnál bemutatott szakember ugyanaz, akkor az alkalmassági kritérium teljesítésénél beszámított projektek nem számíthatóak be az elbírálási szempontnál.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa minden értékelési szempont esetében: 0-10

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet - a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról - III. fejezet 17. §-ában megfogalmazottak az irányadóak.
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a - Kbt. 114. § (1) bekezdés előírásainak figyelembevételével - az alábbi feltételek bármelyike fennáll:
Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával vagy adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban és a Kbt. 63. § (1) bekezdésének d) pontjában - meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az Ajánlatkérő kizárja az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
A Kbt. 64. § szerint a 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás akkor ajánlattevő nyilatkozata, hogy nincs változásbejegyzés folyamatban (EKR űrlap).
2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön), ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban és a Kbt. 63. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá (EKR űrlap).
3. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hiánya a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozat benyújtásával igazolható (EKR űrlap).
4. Ajánlatkérő elfogadja, ha ajánlattevő az 2. pontban meghatározott igazolás mód helyett a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
5. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
6. Az alvállalkozó tekintetében ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A kbt. 69. § (11a) bekezdés szerint nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat az ajánlatban nem kötelesek megadni.
A kbt. 69. § (11a) bekezdés szerint nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Ajánlattevő és – amennyiben valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni, úgy adott alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles nyilatkozni arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó alábbi dokumentumokat az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kötelesek benyújtania:
M.1.
A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján: az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) teljesített jelentősebb, az alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú referenciamunka/referenciamunkák ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolás. Az igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a referenciamunka pontos leírását (elvégzett munkák megnevezését, főbb műszaki paramétereit), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
M.2.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alkalmasság igazolható a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember végzettségét igazoló dokumentum másolatának és a szakmai tapasztalatot alátámasztó, szakember által aláírt önéletrajzának benyújtásával, melynek tartalmaznia kell:
a szakember nevét;
szakmai gyakorlati idő meghatározásához szükséges adatok: a végzett tevékenység megnevezése, időtartam –tól, -ig év és hónap megjelöléssel (az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai gyakorlati idejébe);
a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.
Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább 1 db 1.000 m mélységig mélyített kút sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult építési referenciájával.
Az ajánlatkérő a - öt év - vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.
Amennyiben a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás, - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 22. § (5) bekezdés).
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a M.1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
M.2.
Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti
„MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./3. rész 10. pontjában meghatározott)
-okleveles építőmérnök, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és 3 év szakmai gyakorlati idővel;
vagy
-építőmérnök, mélyépítés mérnök, közlekedésépítés mérnök, vízellátás mérnök, csatornázás mérnök, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és 4 év szakmai gyakorlati idővel
vagy
„MV-B” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./3. rész 12. pontjában meghatározott)
-okleveles bánya- és geotechnikai mérnöki, okleveles gáz- és olajipari mérnök, okleveles gépészmérnök, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és 3 év szakmai gyakorlati idővel;
vagy
-bánya- és geotechnikai mérnök, gáz- és olajipari mérnök, gépészmérnök, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és 4 év szakmai gyakorlati idővel.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a M.2. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér:Tartalékkeret és ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 1%-a naptári naponta, maximum a nettó tartalékkeret és ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 20%-a. A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Megrendelőt megilleti a szerződés rendkívüli felmondásának, vagy a szerződéstől való elállás joga.
Meghiúsulási kötbér:Tartalékkeret és ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 25%-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.
Hibásteljesítési kötbér:Tartalékkeret és ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 20%-a.
Teljesítési biztosíték:Tartalékkeret és ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 3%-a. A teljesítési biztosítékot a vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés előírásait figyelembe véve, a szerződés hatálybalépésének időpontjára köteles a megrendelő rendelkezésére bocsátani, melynek a műszaki átadás-átvétel lezárásának dátumáig kell fennállnia.
Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkoznia kell arról - a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján -, hogy a teljesítési biztosítékot a vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés előírásait figyelembe véve, szerződés hatálybalépésének időpontjára a megrendelő rendelkezésére bocsátja.
A teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint, az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél 12029004-00204291-02100009 számú fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Jótállási biztosíték:Tartalékkeret és ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 5%-a. A jótállási biztosítékot a vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés előírásait figyelembe véve, a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjára köteles a megrendelő rendelkezésére bocsátani, melynek a jótállási időszak végéig kell fennállnia.
A jótállási idő előírt minimális hossza: 12 hónap.
Előleg visszafizetési biztosíték:ÁFA és tartalékkeret nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5%-a mértékű előleg és az igényelt előleg különbözetére jutó összegnek megfelelő mértékű a megrendelőként szerződő fél javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdés (b) pont szerinti kötelezettség:
Ajánlatkérő elfogadja az előleg visszafizetésének biztosítékaként a vállalkozóként szerződő fél legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalását vagy az előírt pénzösszegnek a megrendelőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetését, átutalását, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosítását, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt is..
Felelősségbiztosítás:
A szerződés teljesítéséhez az ajánlattevőként szerződő fél köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § szerinti a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkák megvalósítására teljes körű, az ajánlatkérőként szerződő félre, harmadik személyekre és az alvállalkozókra is kiterjedő kivitelezésre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést megkötni.
A biztosítási szolgáltatás mértéke legalább 120 mFt/év és 60 mFt /káresemény.
Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy ajánlata nyertes ajánlatként való kihirdetése esetén a megkötendő vállalkozási szerződés teljesítéséhez előírt felelősségbiztosítási szerződést − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − megköti vagy a meglévő felelősségbiztosítási szerződését jelen szerződés teljesítésére vonatkozóan is kiterjeszti.
A szerződéses teljesítést biztosító feltételekkel kapcsolatos részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szerződés ellenértékét Komárom Város Önkormányzata TOP-3.2.2-15-KO1-2016-00002 forrásból biztosítja
A támogatási intenzitás mértéke 100,000000% a megítélt támogatási összeg erejéig; amely a mindenkor hatályos Támogatási Szerződés alapján módosulhat. A támogatási összeget meghaladó és egyben ajánlatkérő által elfogadott szerződéses összeget ellenértékét megrendelő saját forrásaiból biztosítja. A finanszírozás formája utófinanszírozás
Az árat átalányáron kell megadni, az sem árfolyamváltozás, sem más ok következtében nem módosulhat automatikusan. A garanciális időszaki hibaelhárításnál sem kiszállási díj sem más költség nem számítható fel
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak
Az ellenszolgáltatás a nyertes ajánlattevő általi (rész)teljesítést, az ajánlatkérő (műszaki ellenőr) által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással – forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § 3), (5)-(6) bekezdéseinek rendelkezései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, mint szerződő hatóság a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá a külön jogszabályban megállapított behajtási költségátalányt fizet.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt szabályok szerint a 32/B. § (1)-(2) bekezdésekben előírtak figyelembevételével történik a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése.
Amennyiben az alvállalkozó általános adóigazolásban szereplő köztartozása ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásáért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.
A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. A nyertes ajánlattevő - a végszámlát is ide értve - 4 db számla benyújtására jogosult. A teljesítéssel értékarányos részszámlák (Közbenső kimutatások) az alábbi ütemezésben és mértékben nyújthatóak be:
1. (a tartalékkeret nélküli szerződéses összeg 15%-a): a vállalkozási szerződésben rögzített alábbi feladatok elvégzését követően: fúrási terület teljes körű kialakítása, hűtőtó elkészítése, kezdőcső lerakása, fúróalap elkészülte és a berendezés felvonulása (teljesítésigazolás kiadás feltétele az aláírt beindulási jegyzőkönyv);
2. (a tartalékkeret nélküli szerződéses összeg 50%-a): a vállalkozási szerződésben rögzített alábbi feladatok elvégzését követően: a kút első két szakaszának (13-3/8” és 9-5/8” béléscső) kiképzése, és a Fúrási Geo-műszaki és Kiviteli Terv 12.3.9.1 fejezete szerinti 9-5/8”-os béléscső zárásvizsgálatának sikeres elvégzése;
3. (a tartalékkeret nélküli szerződéses összeg 15%-a): a vállalkozási szerződésben rögzített alábbi feladatok elvégzését követően: termelő szakasz fúrása, béléscsövezése valamint a kút próbatermeltetése, a Fúrási Geo-műszaki és Kiviteli Terv 13.1. fejezetei szerinti vizsgálatok elvégzése;
Végszámla (a tartalékkeret nélküli szerződéses összeg 20%-a) benyújtásának időpontja: a Vízföldtani naplóhoz szükséges adatok hiánytalan leadásáról szóló, az MBFSZ által kiállított nyilatkozat átadását, valamint a próbatermeltetést követő levonulás és a terület rekultivációja után, a terület visszavételét követően.
A részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatás göngyölített összege a szerződés teljesítésigazolás kiadásának időpontjáig megvalósult értékét nem haladhatja meg.
Mivel a közbeszerzés tárgya engedélyköteles építési beruházás, ezért alkalmazni kell az Áfa tv. 142. §-ban rögzített, ún. fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseket.
Ajánlatkérő 10%-os tartalékkeretet biztosít.
Előleg: max. 10%.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/05/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát
követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie.
A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2000000
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 12029004-00204291-02100009
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: bankgarancia vagy biztosítói kezesi nyilatkozat esetén az elektronikus okirat feleljen meg a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek: az elektronikus okiraton az okirat kiállítója
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú melléklet, ár: fordított arányosítás, többletjótállás: egyenes arányosítás, szakember: egyenes arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját a Kbt. 75.§ (6) bekezdés alapján.
Amennyiben a szakember „MV-VZ, vagy MV-B” kategóriájú felelős műszaki vezetői - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal rendelkezik, akkor a szakember nyilatkozatában a jogosultság számának megadásával nem szükséges a gyakorlati idő táblázatot kitölteni.
A teljesítésbe bevonásra kerülő alkalmasságot igazoló szakembernek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell „MV-B” (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./3. rész 12. pont szerint) kategóriás, vagy „MV-VZ” (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./3. rész 10. pont szerint) kategóriás vagy azzal egyenértékű jogosultsággal.
Amennyiben ajánlattevő több szakembert ajánl meg egy pozícióra, ügy az értékelés során Ajánlatkérő értelemszerűen a nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalatát fogja az értékelés során figyelembe venni.
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.
A 10%-os tartalékkeret terhére a Megrendelő által elfogadott pótmunka számolható el, a közbeszerzés tárgyára való tekintettel ez különösen a többlet fúrás és a savazás szükségességéből adódó többletfeladatok lehetnek.

Értékelési módszer:
1. részszempont: A 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú melléklet A.1.ba) pontja szerinti a legalacsonyabb ajánlati ár figyelembevételén alapuló fordított arányosítás módszerével.
2. részszempont: A 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú melléklet A.1.bb) pontja szerinti a többlet jótállásra vonatkozó megadott szélső értékek figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás módszerével.
3. részszempont: A 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú melléklet A.1.bb) pontja szerinti a szakmai tapasztalatra vonatkozó megadott szélső értékek figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás módszerével.
Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve/lajstromszáma: Kovács Péter/00324
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/04/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges