Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:0069/2019
CPV Kód:71631000-0
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Kormányhivatala
Teljesítés helye:2700 Cegléd, Kosárhegyi út 3. szám alatti épület;1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4/b. szám alatti épület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt.;NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános államigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Kormányhivatala
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48725240
Postai cím: Váci Utca 62-64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Berta Kata
Telefon: +36 18962431
E-mail: berta.kata@bfkh.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános államigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési műszaki ellenőr feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000645102018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Építési műszaki ellenőr feladatok ellátása a „KEHOP 5.2.2 "Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései" program keretében épületenergetikai felújítások a „2700 Cegléd, Kosárhegyi út 3. szám alatti épületben" valamint a „1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4/b. szám alatti épületben
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 2255000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Cegléd, Kosárhegyi út 3. szám alatti épület
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2700 Cegléd, Kosárhegyi út 3. szám alatti épület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Építési műszaki ellenőr feladatok ellátása a „KEHOP 5.2.2 "Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései" program keretében épületenergetikai felújítások a „2700 Cegléd, Kosárhegyi út 3. szám alatti épületben" A teljes vetítési díjalap (projektérték / a becsült érték, az 5 %-os tartalékkerettel együtt/) körülbelül: nettó 85.895.000,- Ft.
A kivitelezés főbb műszaki paraméterei:
Építészet: - az épület energetikailag nem megfelelő nyílászáróinak cseréje (a meglévő ablakok közül 32 db cseréje
tervezett), - homlokzati fal és lábazat hőszigetelés: 779 m2, 94,4 m2, - a lapos tető hőszigetelése: 560 m2; vízszigetelés 754 m2.
HMKE telepítése: - a lapos tetőn napelemes rendszer kiépítése (93 db AXM-60 280Wp típusú 280 W/db teljesítményű napelem modulok). Elektromos: - önálló elektromos főmérő és betáp kialakítása. Villámvédelem: - a meglévő rendszer elbontása és új villámvédelmi rendszer kiépítése. Gépészet: - az épület hőszigetelése miatt a 11 db kültéri légkondicionáló egység leszerelése, a hőszigetelés elkészülte után visszahelyezése és üzembe helyezése, - a meglévő villanybojler elbontása, helyette 3 db 5 literes, és 4 db 10 literes tartállyal rendelkező melegvíztermelő és tároló berendezés beépítése. Világítás: A főépület homlokzatára 26 db új 20 w-os Led-es lámpa elhelyezése. A tárgyi közb. eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerz. egy másik szerz. teljesítéséhez
kapcsolódik: A kivitelezési szerződéskötés várható időpontja 2018. december. A kivitelezés teljesítési határideje a szerz. hatályba lépésétől számított 17 hónap, melyen belül fix 12 hónap a rendelkezésre állás időtartama, így a kivitelezési munkák elvégzésére 5 hónap áll rendelkezésre. A kivitelezési szerz. hatálybalépése a munkaterület átadásának időpontja. Teljesítési határidők: AK tájékoztatja AT-ket, hogy a jelen közb. eljárás eredményeként kötendő megbízási szerz. hatálybalépés feltétele: Az AK – mint megrendelő – és Fővállalkozó közötti Fővállalkozási szerződés hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba (felfüggesztő feltétel). AK tájékoztatja továbbá AT-ket, hogy jelen közb. eljárás eredményeként kötendő megbízási szerz. nem lép hatályba,
amennyiben a jelen közb. eljárás megindításától számított 12 hónapon belül a Fővállalkozási szerz. nem lép hatályba. Az elvégzendő feladatok: Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.)KR 16.§(2)-(3)bek. meghatározott, a projekt megvalósulási helyszínein műszaki ellenőri feladatok ellátása, ennek keretén belül különösen: - Teljes körű szakági műszaki ellenőri feladatok ellátása; - A kivitelezési munkák teljes körű, szakági műszaki mennyiségi és pénzügyi ellenőrzése; - A munkaterület átadás-átvételi, illetve műszaki átadás-átvételi eljárások lebonyolításában való részvétel. A műszaki ellenőr további feladatait a Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő M 1.1. szakember többlettapasztalata(hónap) 20
2 A szerződés teljesítésében részt vevő M 1.2. szakember többlettapasztalata(hónap) 15
3 A szerződés teljesítésében részt vevő M 1.3. szakember többlettapasztalata(hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A szerződés időtartama: 17 hónap. A szerződés hatályba lépésének napjától a kivitelezési munkák átadás-átvételétől (5 hónap) számított 12 hónap rendelkezésre állási idő leteltéig. Helyszíni bejárás: 2018.09.24. 10:00 óra. 2700 Cegléd, Kosárhegyi út 3. bejárat. Az eljárásban való részvétel feltétele az eljárás iránti érdeklődés jelzése az EKR-ben.

II.2.1)
Elnevezés: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4/b. épület
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4/b. szám alatti épület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Építési műszaki ellenőr feladatok ellátása a „KEHOP 5.2.2 "Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései" program keretében épületenergetikai felújítások a „1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4/b. szám alatti épületben" A teljes vetítési díjalap (projektérték / a becsült érték, az 5 %-os tartalékkerettel együtt/) körülbelül: nettó 26.903.000,- Ft
A kivitelezés főbb műszaki paraméterei: -Épület fűtéskorszerűsítése épületgépészeti kiviteli tervek alapján: kazáncsere (két darab ViessmannVitodens 200-W fali kondenzációs gázkazán), kaszkád kéményrendszer kiépítése, meglévő radiátorok részbeni cseréje (92 db), termosztatikus szelepek felszerelése (103 db), járulékos elektromos és építészeti munkák elvégzése.
A szerződés hatályba lépésének napjától a kivitelezési szerződésben rögzített átadás-átvételi határidő plusz 30 naptári nap, az átadás-átvétel határidejétől számított 12 hónap rendelkezésre állási idő letelte. A tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés egy másik szerződés teljesítéséhez kapcsolódik: A kivitelezés várható időtartama: A kivitelezői szerződés hatálybalépésétől számított 30 napon belül. A kivitelezési szerződéskötés várható időpontja 2018. november. A kivitelezés teljesítési határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 13 hónap, melyen belül fix 12 hónap a rendelkezésre állás időtartama, így a kivitelezési munkák elvégzésére 1 hónap áll rendelkezésre. A munkaterület átadására a fűtési szezonra
tekintettel kerül sor. Teljesítési határidők: Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő megbízási szerződés(ek) hatálybalépés feltétele: Az Ajánlatkérő – mint megrendelő – és Fővállalkozó közötti Fővállalkozási szerződés hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba (felfüggesztő feltétel). Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá Ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő megbízási szerződés nem lép hatályba, amennyiben a jelen közbeszerzési eljárás megindításától számított 12 hónapon belül a Fővállalkozási szerződés nem lép hatályba. Az elvégzendő feladatok: Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben 16. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott, a projekt megvalósulási helyszínein műszaki ellenőri feladatok ellátása, ennek keretén belül különösen: - Teljes körű szakági műszaki ellenőri feladatok ellátása; - A kivitelezési munkák teljes körű, szakági műszaki mennyiségi és pénzügyi ellenőrzése; - A munkaterület átadás-átvételi, illetve műszaki átadás-átvételi eljárások lebonyolításában való részvétel. A műszaki ellenőr további feladatait a Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő M.1. szakember többlettapasztalata(hónap) 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A szerződés időtartama: 13 hónap. A szerződés hatályba lépésének napjától a kivitelezési munkák átadás-átvételétől (1 hónap) számított 12 hónap rendelkezésre állási idő leteltéig. A Helyszíni bejárás: 2018.09.25. 10:00 óra. 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4/b. szám bejárat. Az eljárásban való részvétel feltétele az eljárás iránti érdeklődés jelzése az EKR-ben.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16539 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Cegléd, Kosárhegyi út 3. szám alatti épület
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19212414
Postai cím: Alkotmány Utca 21
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: noxbox@noxrt.hu
Telefon: +36 302040051
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17874591
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10952166241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1720000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19212414
Postai cím: Alkotmány Utca 21
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10952166241

Hivatalos név: Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40457660
Postai cím: Ady Endre Út 32-40.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1191
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22799894243

Hivatalos név: Engperit Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44154161
Postai cím: Ilka Utca 25-27
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24810047342

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4/b. épület
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19212414
Postai cím: Alkotmány Utca 21
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: noxbox@noxrt.hu
Telefon: +36 302040051
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17874591
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10952166241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 535000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Engperit Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44154161
Postai cím: Ilka Utca 25-27
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: bs.sballa@gmail.com
Telefon: +36 703313004
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 24810047342
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 840000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26295464241

Hivatalos név: NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19212414
Postai cím: Alkotmány Utca 21
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10952166241

Hivatalos név: Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40457660
Postai cím: Ady Endre Út 32-40.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1191
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22799894243

Hivatalos név: Engperit Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44154161
Postai cím: Ilka Utca 25-27
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24810047342

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges