Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:7022/2019
CPV Kód:45213240-7
Ajánlatkérő:PIGGY-LAND Kft.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: PIGGY-LAND Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37542063
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 226.
Város: Kaposfő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7523
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fuksz Lajos
Telefon: +36 309277498
E-mail: fuksz.lajos@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hajtató üvegház létesítése Táska- VP-2-4.1.3.1.-16
Hivatkozási szám: EKR000335122019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213240-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Projekt célja egy holland típusú 21.320 m2 raszterméretű hajtatott paradicsom előállítására alkalmas modern üvegház létesítése, termálkút tárolására alkalmas 1000m3 térfogatú puffertároló tartály telepítése, valamint 1-1 db régi termálkút felújítása, ezekből 1 termelő, 1 visszasajtoló lesz.. Fejlesztés tárgya egy holland típusú, a legmodernebb technológiával ellátott 21.320m2 raszterterületű (8m x 5m raszterméret, 6m oszlopmagasságú) üvegház (067/1hrsz) kerül kialakításra, melyben hajtatott paradicsom kerül termesztésre. A sátortetős alakzatú, nyitható üvegezett szellőzőkkel ellátott üvegház teljesen automatizált üvegházként. A projekt keretén belül az üvegház mellett létesítésre kerül egy 1000m3 űrtartalmú termálvíz tározó puffer (10m magas,11,8m átméroju,5mm falvastagságú, hőszigetelt, bordáslemez fedésű), mely az üvegház energiaigényét hivatott kielégíteni. A fűtést geotermikus energiával, használat után visszasajtolt termálvízzel biztosítjuk és a termelés valamennyi mozzanata a legkorszerűbb eljárásokon alapul. Ennek érdekében két meglévő - de nem üzemelő - kút kerül felújításra, melyek termelő és elnyelető kútként fognak funkcionálni.
A közbeszerzés két részben valósul meg:
I. Rész – Üvegház tervezése és teljes építészeti kivitelezése
II. Rész – Termálkút fúrása
Az eljárás a 322/2015. (X.30.) Kormány rendelet 14. § (4) bek. b) pontja alapján a jelen az építési beruházás műszaki-szakmai tartalma kiterjed a kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére és a kivitelezésre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. A helyszíni bejárás időpontja: 2019.04.18. (csüt.) 11:00 óra. Találkozás helyszíne:Táska Polgármesteri Hivatal (8696 Táska, Arany János u. 2.)
2. Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
3. AK az eljárás eredményéről az összegezés EKR rendszeren keresztül történő megküldésével tájékoztatja az AT-ket a Kbt. 79. §-a szerint.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek. szerint nyilatkozatát. A nyilatkozatot az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.
5. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges tartalmú válasz esetén is csatolandó a nyilatkozat).
6. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot, melyben ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. A nyilatkozatot az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.
7. A Kbt. 131. § (5) bek. szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - amennyiben második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő megjelölésre kerül, úgy - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő AT ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de az írásbeli összegezés megküldése napját követő 10. napot követően kerül sor.
8. AK a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 26. § -ának megfelelően a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen az építési kivitelezési munkákra vonatkozóan saját névre szóló szakmai felelősségbiztosítással (építés-szerelés biztosítással) (Elvárt min. kártérítési limitek: I. rész: 50 000 000.- Ft/káresemény – 500 000 000 Ft/év II: rész: 10 000 000.- Ft/káresemény – 50 000 000 Ft/év). Amennyiben nyertes AT a szerződés megkötéséig nem rendelkezik a kért felelősségbiztosítással, úgy ajánlatkérő azt a nyertes AT szerződéskötéstől való visszalépésének tekinti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, és a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte. A biztosítással kapcsolatos további részleteket a szerződés tervezet tartalmazza.
9. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Halász Anita, e-mail: halasz.anita@otphp.hu; lajstromszám: 00710.
10.A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések esetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv., a 321/2015. (X. 30.) Korm. r., valamint a 322/2015. (X. 34.) Korm. r. előírásai az irányadók.
11. Az ajánlati felhívásban meghatározott határidők tekintetében a közép-európai pontos idő (CET) az irányadó.
12. Ajánlatkérő mindkét rész esetében 10 % tartalékkeretet biztosít.
13. AK feltételes közbeszerzést folytat le. Egyben a szerződést felfüggesztő feltételként is előírta.
14. AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
15. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot (közös AT-k), személyükben az ajánlattételi határidő lejárata után változás nem következhet be. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a valamennyi közös AT által aláírt Együttműködési Megállapodást. A tartalmi előírásait a dokumentáció tartalmazza.
16. AT a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titok (Ptk. 2:47. §) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
17. Bármely, az ajánlatban nem magyar forintban megadott összeg HUF-ra történő átváltásánál a benyújtott ajánlat felolvasólapján szereplő dátum keltezése napján érvényes hivatalos, MNB deviza közép árfolyam irányadó.
18. Nem magyar nyelven benyújtott iratok ajánlattevői felelős fordítása csatolandó az ajánlathoz.
19. Az M1-M3 pontok szerinti alk. feltételek és ezek ig. módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
Helyesen:
1. A helyszíni bejárás időpontja: 2019.04.23. (kedd.) 16:00 óra. Találkozás helyszíne:Táska Polgármesteri Hivatal (8696 Táska, Arany János u. 2.)
2. Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
3. AK az eljárás eredményéről az összegezés EKR rendszeren keresztül történő megküldésével tájékoztatja az AT-ket a Kbt. 79. §-a szerint.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek. szerint nyilatkozatát. A nyilatkozatot az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.
5. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges tartalmú válasz esetén is csatolandó a nyilatkozat).
6. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot, melyben ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. A nyilatkozatot az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.
7. A Kbt. 131. § (5) bek. szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - amennyiben második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő megjelölésre kerül, úgy - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő AT ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de az írásbeli összegezés megküldése napját követő 10. napot követően kerül sor.
8. AK a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 26. § -ának megfelelően a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen az építési kivitelezési munkákra vonatkozóan saját névre szóló szakmai felelősségbiztosítással (építés-szerelés biztosítással) (Elvárt min. kártérítési limitek: I. rész: 50 000 000.- Ft/káresemény – 500 000 000 Ft/év II: rész: 10 000 000.- Ft/káresemény – 50 000 000 Ft/év). Amennyiben nyertes AT a szerződés megkötéséig nem rendelkezik a kért felelősségbiztosítással, úgy ajánlatkérő azt a nyertes AT szerződéskötéstől való visszalépésének tekinti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, és a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte. A biztosítással kapcsolatos további részleteket a szerződés tervezet tartalmazza.
9. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Halász Anita, e-mail: halasz.anita@otphp.hu; lajstromszám: 00710.
10.A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések esetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv., a 321/2015. (X. 30.) Korm. r., valamint a 322/2015. (X. 34.) Korm. r. előírásai az irányadók.
11. Az ajánlati felhívásban meghatározott határidők tekintetében a közép-európai pontos idő (CET) az irányadó.
12. Ajánlatkérő mindkét rész esetében 10 % tartalékkeretet biztosít.
13. AK feltételes közbeszerzést folytat le. Egyben a szerződést felfüggesztő feltételként is előírta.
14. AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
15. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot (közös AT-k), személyükben az ajánlattételi határidő lejárata után változás nem következhet be. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a valamennyi közös AT által aláírt Együttműködési Megállapodást. A tartalmi előírásait a dokumentáció tartalmazza.
16. AT a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titok (Ptk. 2:47. §) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
17. Bármely, az ajánlatban nem magyar forintban megadott összeg HUF-ra történő átváltásánál a benyújtott ajánlat felolvasólapján szereplő dátum keltezése napján érvényes hivatalos, MNB deviza közép árfolyam irányadó.
18. Nem magyar nyelven benyújtott iratok ajánlattevői felelős fordítása csatolandó az ajánlathoz.
19. Az M1-M3 pontok szerinti alk. feltételek és ezek ig. módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/05/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/05/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel pont helyesen:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 6484/2019
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben